Verwevenheid van oud en nieuw bij De Burcht actief in Bedrijven in Pancras in keurslijf geperst Tunnel Sumatrastraat kost zeker 3.5 miljoen Gastkolom Openbare Bibliotheek opent woensdag de deuren Apotheek verhuist naar Diamantplein VRIJDAG 27 JUNI LEIDEN - Bewoners en eigenaren van bedrijven in Pancras-oost hebben een groot aantal be zwaarschriften ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan voor deze binnenstadwijk. In totaal zijn bij de gemeente zo'n 30 bezwaren op tafel gelegd. De Stichting Werken en Wonen in Pancras-oost, die zich -ten doel stelt de belangen van bedrijven, instellingen en bewoners in de wijk te behartigen, meent dat de gemeente er te weinig vanuit gaat dat wonen en werken in de wijk heel goed samengaan. De stich ting is van mening dat de be staande toestand, ten aanzien van de bedrijven in de wijk. gehand haafd moet blijven en dat de be drijven ook nog een behoorlijke speelruimte geboden moet wor den om te groeien. Volgens de stichting voelen veel bedrijven zich door de huidige plannen in een keurslijf geplaatst. De Stichting Werken en Wonen in Pancras-oost meent dat het ont werp-bestemmingsplan een gro te mate van onzekerheid schept voor het bedrijfsleven. Men noemt één en ander ontoelaat baar. De verkeersplannen van de gemeente, waarbij het gemotori seerd verkeer een ondergeschik te functie is toebedacht, zijn al evenmin in goede aarde gevallen. Ook tegen het opengraven van de Uiterstegracht heeft de stichting ernstig bezwaar. "De verkeers- afwerking en hpt parkeren wor den alleen maar belemmerd ter wijl de bereikbaarheid van de bedrijven er onder zal lijden", al dus de bezwaarden. Een groot aantal bedrijven, die de bezwaren van de Stichting Wer ken en Wonen in Pancras-oost onderschrijven, geven ook in af zonderlijke bezwaarschriften nog eens blijk van hun ongenoe- verwarming b.v.), Elvé/Labor Vincit (handelsdrukkerij annex groothandel in kantoorartikelen, café- en zalenverhuurbedrijf), Sjardin b.v. (technisch handels bureau), De Jongh Co b.v. (groothandel in levensmiddelen), Engelstein b.v. (confectiehal), het bouwbedrijf Mazurel, Electro- technisch Bureau De Jong en Karstens drukkerij b.v. hebben belangrijke bezwaren tegen de ontwerp-plannen ingediend om dat zij menen in hun belangen ge- schaadt te worden. De Stichting Leidse Binnenstad zegt in een bezwaarschrift dat het bedrijfsleven in Pancras-oost "bedreigd" wordt door allerlei bepalingen en verkeersplannen uit het ontwerp-bestemmings plan. Men meent vgrder dat een parkeergarage op het Ir. Dries- senplein. voor maximaal 350 au to's onvoldoende is. De Stichting Leidse Binnenstad pleit voor een parkeergarage op de Kaasmark» of op het Ir. Driessenplein met. een capaciteit van tenminste 468 parkeerplaatsen. De grootste bezwaren van bewo ners zijn juist gericht tégen de bouw van een parkeer- of stal- lingsgarage. Een parkeergarage zou teveel verkeer aantrekken. Bovendien wordt de combinatie van parkeergarage met bedrijven en woningen op het Ir. Driessen plein afgewezen. Met de meeste klem wordt verzocht om de wo ningbouw en de bouw van een parkeergarage te ontkoppelen zodat op het plein in ieder geval woningen gebouwd kunnen worden. Men noemt het een on juiste en misleidende voorstel ling van zaken dat de bebouwing van het Ir. Driessenplein, zonder een parkeergarage, uitgesloten moet worden geacht. Een kleine stallingsgaragé (dat wil zeggen een parkeergelegenheid voor bewoners en werkers in de wijk) wordt niet door alle bewoners van de wijk afgewezen. Het plan om grond achter een aan tal panden aan de Nieuwe Rijn de bestemming tuin te geven is ook op een aantal bezwaren gestuit omdat enkele achterhuizen hier voor gesloopt moeten worden. Een aantal bewoners is net als het bedrijfsleven fel gekant tegen het opengraven van de Uiterste gracht. Anderen menen daaren tegen dat de mogelijkheid moet worden opengehouden om ook de Middelstegracht open te gra ven. "Waarom de éne gracht wel en de andere niet", aldus de be zwaarden. LEIDEN - Aan de voet van de Burcht en in de schaduw van de Hooglandse Kerkgracht heeft het hart van de stad weer allure gekregen. Het heeft er bovendien een eigentijdse functie bij. Naast de restauratie van het Heerenlogement en de verbouwing van de Van der Hei- de-panden tot woningen is er op het binnenterrein een compleet nieuw gedeelte bijgekomen. Tesamen vormen zij de entourage van de nieuwe centrale van de Openba re Bibliotheek Leiden. Een complex waar oud en nieuw in elkaar is verweven tot een op z'n minst passend te noemen geheel. De oorspronkelijke opzet werd intact gelaten, alleen de functie van het complex werd eigentijds gemaakt. In de praktijk betekent dat het behoud van het monu ment, met een toevoeging die het soms moeilijk maakt de scheids lijn tussen oud en nieuw aar} te geven. Horrorfestival In het Kijkhuis aan de Vrou wenkerkkoor sir aai 17 wordt maandag 30 juni het Horror- filmfestival afgesloten. Ver toond wordt een griezelfilm- persiflage met de rock and roll-muziek als uitgangspunt. Tevens betekenen de voorstel lingen, die om 20 en 23 uur be ginnen, de afsluiting van het filmseizoen. Tot begin augus tus is het Kijkhuis gesloten. Zomervakantie (1) Maandag beginnen de zomer vakantiebezigheden in de verschillende Leidse buurt en clubhuizen. In het clubhuis "Morschwijck" aan de Top aaslaan 19 wordt van 14 tot 13.30 uur een film vertoond voor de jeugd van 4 tot en met 12 jaar. De kosten zijn f2.50 per persoon. In buurthuis "De Tamboerijn aan de Valeriusstraat 73 gaan de vakantieactiviteiten maandagavond beginnen meteen griezelfilmavond.Het begint om negen uur en duurt tot middernacht. De entree prijs bedraagt f2.50. Zomervakantie (2) Ook het buurthuis "Groenoord" in de Musschenbroekstraat 25 begint maandag met de vakantiebezigheden, 's Mid dags om twee uur is er een filmvoorstelling. Vertoond wordt de rolprent "Asterix en de helden". De entreeprijs is f150. Prestatieloop Morgen gaal in de Leidse Hout om 11 uur een prestatieloop van start, welke de afsluiting vormt van een reeks van 12 prestatielopen die de Leidse atletiekvereniging AV Hol land het afgelopen winter- en voorjaarseizoen in de Leidse Hout organiseerde. De in schrijving morgen kan vanaf 10 uur in de kantine bij de kunststofbaan gebeuren. De deelnemers kunnen kiezen uil 1 l/i, 4, 8 en 12 kilometer. De (inmiddels overleden) architect Piet van der Sterre heeft van het nieuwe deel een sfeervol geheel weten te maken, compleet met grappige details en stemmig kleuren. Architect Verboom hetzelfde bureau heeft zijn werk verder afgemaakt. Het omvangrijke karwei van de res tauratie annex (ver)nieuwbouw heeft vier jaar in beslag genomen. De binnenplaats werd m een jaar tijd tot uitleencentrum herscha pen. Het is voor aannemer Du Prie nog een kwestie van afwer ken; vanaf woensdag kunnen de 11.000 leden van Openbare Bibliotheek in het gebouw te recht. Een gebouw dat ervoor gemaakt is als informatiecentrum dienst te doen. Er zijn studie- en informa tiezalen (zelfs voorzien van schrijfmachines), er komt een sprekershoek in het oude deel en er zijn koffiekamers. In het hele gebouw zijn tweehonderd zit plaatsen om de "klanten" maar zoveel mogelijk in huis te hou den. Het hele gebouw staat eigenlijk ter beschikking van de lezers, maar het hart wordt door het nieuwe gedeelte, de eigenlijke uitleen centrale, gevormd. Daar komt ook de ingang. Vanaf de Nieuw- straat komt men eerst in het "ser vice-deel", waar telefoons, plat tegronden en zelf tassenrekken zijn. Alleen de ingang zelf is niet uitno digend. Die is volkomen elektro nisch beveiligd. Elk niet afge stempeld boek is voorzien van een - op een geheime plaats aan gebracht - merkteken dat waarop de elektronische ingang met sig nalen reageert. Is een boek niet eerst langs de uitleenbalie ge weest dan blijven de automati sche schuifdeuren gesloten. Een onsympathieke maatregel die de directie noodgedwongen heeft moeten nemen. In de loop der ja ren zijn er uit de oude centrale aan de Breestraat tien- tot vijf- tienduizen boeken gestolen. Er verdwijnen boeken die nier meer voorradig zijn bij de uitgevers. Bovendien heeft men maanden van inventariseren nodig om pre cies te bepalen welke titels er zijn gestolen, want met het bewuste boek verdwijnt ook het admini stratie-kaartje. Meteen rechts in de uitleenruimte is de jeugdafdeling, compleet met creche, vertelhoek, zand hoek en studiehoek. Ook in de uitleenruimte zelf kan men lezen, studeren of informatie verzamelen. Een koepel op het Burgemeester komt augustus LEIDEN - De benoeming van de nieuwe Leidse burgemeester gaat of per l augustus of per 16 augustus in. Loco-burgemeester Waa! zei gisteravond dat de bur gemeester daarom in de gemeen teraadsvergadering van 4 of van 18 augustus geïnstalleerd zal vorden. dak van het nieuwe deel geeft een prachtig uitzicht over de binnen stad. Evenals dé binnenplaats van het oude Heerenlogement is zij voor lezers gereserveerd. Invaliden kunnen het gebouw ook in; er zijn nergens drempels maar wél liften. Oud en nieuw is heel mooi verwe ven door middel van het "straatje" tussen het Heerenlo gement en de nieuwe uitleenzaal. Het eigenlijke Heerenlogement is bestemd voor de sprekershoek. de koffiekamers en zelf voor een "bruin café". Verder zijn er de administratie- en werkruimten van het personeel. Er is een "Leidse zaal" met allerhande in formatie over de Sleutelstad. Vier inlichtingencentrales zijn ver spreid over het hele complex. Ook de binnenplaats bij de Burcht krijgt een publieksfunc tie. Er komt een terras. Het Koetshuis wordt restaurant. De Burchtzalen moeten nog worden opgeknapt. In totaal heeft het complex zo'n 12 miljoen gulden gekost. Met de oplevering van de Centrale is er nog geen einde gekomen aan de bibliotheek-expansie. Na filialen in de Merenwijk (1978) Noord (begin dit jaar) wordt medio sep tember de eerste paal geslagen van een filiaal in het Morskwar- tier. Door een reorganisatie, veel werk kan centraal worden gedaan het geen een aanzienlijke perso- neelsbesparing oplevert, kan de Centrale vijf dagen per week zijn geopend. Op maandag en don derdag van half één tot half ne gen, woensdags van tien uur tot half negen, op vrijdag van tien tot half zes en op zaterdag van tien tot één uur. In de toekomst wil men ook de zaterdagmiddagen zijn geopend. Ter gelegenheid van' de opening (de "officiële" volgt pas in novem ber) komt er epn generaal pardon voor lezers die sommige boeken maanden dan wel jaren in huis hebben. Tot drie weken na de opening kunnen zij de boeken zonder dat zij een boete krijgen inleveren. Directeur De Caluwé verwacht er door de nieuwe centrale zo'n 4000 leden bij te krijgen. Mede daar door daalt het aantal mee te ne men boeken van maximaal tien naar vijf per bezoek. Nu de nieuwe Centrale opengaat zijn de filialen Breestraat, Plan tage en (voorlopig) de Steen- schuur gesloten. LEIDEN - Een voetgangers- en fietserstunnel onder de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van de Sumatrastraat kost tenminste 3.5 miljoen gulden. De gemeenteraadscommissie voor ruimtelijke ordening en verkeer kreeg gisteravond vijf schetsen voorgelegd van mogelijke tun nels. De globaal geschatte prijzen liggen tussen de 3.5 miljoen en acht miljoen gulden. Buurtbe woners toonden zich redelijk te vreden met één van de goed koopste oplossingen van 3.5 miljoen gulden, "ook al vinden we die schets van acht miljoen bijzonder fraai". De goedkopere variant wordt verder uitgewerkt. Een voetgangers- en fietsersbrug getje over het Galgewater zal heel wat minder kosten, maar toch nog altijd "een paar ton". Het is een gewone houten brug met dubbelklapper. De brug zal als de gemeenteraad er in augustus mee akkoord gaat een verbinding leg gen tussen de Weddesteeg en het terrein van de Morspoortkazerne. Voordat met werkzaamheden aan de brug begonnen kan wor den, zou overigens eerst de Mor spoortkazerne gesloopt moeten worden. Volgens de planning zou dat in '81 gebeuren. Een suggestie voor een naam voor de brug is er reeds: de Rem- brandtbrug, naar de schilder die in de Weddesteeg woonde. LEIDEN - Apotheek Kok aan het Rapenburg zal gaan verhuizen naar het Diamantplein. In de binnenstad is het aantal apothekers namelijk ruim voldoende. In het Morskwartior daarentegen is (nog) geen apotheek, zo werd gisteravond in de raadscommissie maatschappelijke zaken/volksgezondheid meegedeeld. Overigens kwam er van de kant van de Commissie Vernieuwd Gecoördineerd Ouderen Beleid dc klacht dat de apotheken in de weekeinden niet of nauwelijks bereikbaar zijn. Wethouder Schoute zegde de commissie toe met de apothekers rond de tafel te gaan zitten om het probleem van de bereikbaarheid te bespre ken. Amerikaans proces in Gravensteen LEIDEN - Het Gravensteen, het bolwerk van de juristen in Lei den, zal volgende maand het de cor vormen voor een onvervalst Amerikaans proces; een zoge naamde "Muot Court Tria Daarbij .zullen Amerikaanse hoogleraren en hun vrouwen een levendige voorstelling geven van een Amerikaans proces. Dit gebeurt in het kader van een zomercursus Amerikaans recht, dat vanaf maandag tot 25 juli zal worden gegeven aan de Leidse universiteit. Deze cursus, die sinds 1963 beurtelings in Leiden en Amsterdam wordt gehouden, is georganiseerd door de Leidse, de Amsterdamse en de Colombia universiteit van New York. Hi t doel van de cursus, nu voor de tiende maal in Leiden, is een al gemene inleiding te geven tot het Amerikaanse recht, met name op gebeiden die van belang zijn voor Europese juristen. Door Hans van Dam, directeur Leidse Schouwburg Tot mijn grote vreugde bezoe ken steeds meer mensen de schouwburg en ik hoofy van harte dat dat er in het komen de seizoen nóg meer zullen zijn. Dat kan echter niet in de ze vakantieperiode omdat mijn medewerkers en ik ook wel eens een paar avonden thuis willen zijn. Het begin van de "slappe" thea- terperiode heb ik besteed aan het schilderen van mijn huis. Toen ik met mijn enthousiast geklodder bezig was, passeer de een frequent schouwburg bezoeker, die mij zei: "Zo, ook eens aan het werk?". Op mijn vraag om verduidelij king van die opmerkingbleek hij geen idee te hebben wat er voor aanvang van een voor stelling komt kijken om deze te laten plaatsvinden zonder al te grote brokken. Omdat hij waarschijnlijk niet de enige is en het bovendien zomer is, verlaat ik mijn aanvankelij ke plan om u te overladen met de kommer en kwel van het toneelbestel en zal ik u uit de doeken doen hoe een theater voorstelling tot stand komt. Als voorbeeld neem ilf de voor stelling van "Hamlet" door Pantomimetheater Tomas- zewski op 20 september 1980. Deze is volgens mij represen tatief voor het overgrote deel der voorstellingen. Overwegingen Deze groep ken ik uit het Hol land Festival van 1970 en heeft toen een diepe indruk op me gemaakt. Vorig jaar is zij hier geweest niet "Het Ge vecht" (wat ik trouwens beter had kunnen vertalen met "De Strijdof "De eeuwige Strijd") en het was weer een uitnemende voorstelling. Da gelijks ontvang ik gemiddeld tien verzoeken van theater groepen die - tegen betaling - graag in de schouwburg wil len optreden, zodat ik de pre sentatie van deze groep moet afwegen tegen datgene, wat andere gezelschappen bieden. Helaas kan ik uiteraard niet alles, wat zich aanbiedt, zien, maar voor Tomaszewski wil- de ik graag een uitzondering maken omdat ik erg goed wil afwegen of de kosten (35 men sen uit Polen) wel opwegen te gen het artistiek rendement. Vorig jaar heb ik een reis ge maakt om diverse Oosteuro- pese gezelschappen te zien, zag o.a. de repetities voor "Hamlet", sprak met regis seur, zakelijk leider en spe lers, en kwam terug met de stellige overtuiging dat deze voorstelling in de Leidse Schouwburg moet worden ge- Organisatie De belangen van de groep wor den in West-Europa behartigd door een impresario in Titisee West-Duitslandgraag wil ik met hem daarover - en an dere voorstellingen van hem - spreken en dus stuurt hij een vertegenwoordiger, met wie ik over de datum en, na enige gekibbel, over de prijs tot overeenstemming kom. Con tracten worden gemaakt en getekend, waardoor u er na genoeg zeker van bent dat "Hamlet" in Leiden zal wor den gespeeld. Het college van B &W wordt, na advies van de deelcommissie voor schouwburgzaken, ge vraagd om akkoord te gaan met deze voorstelling: het be sluit om "met instemming kennis te nemen van" het hele speelplan, waaronder ook "Hamlet". De Volksuniversiteit K&Ogeeft jaarlijks een blad uit, waarin de voorstellingen in de Leidse Schouwburg zijn opgenomen: in korte zinnen moet worden wie deze voorstelling in Lei den plaats vindt oftewel wat de inhoud is. De stel ik - in relatie met de kos ten - vooraan B&W. Die moet wel vrij hoog worden, omdat de kosten ook hoog zijn. Als dat achter de rug is gaan we in de schouwburg "freewhee len", dat wil zeggen in het ge bouw wordt "grote schoon maak" gehouden, het archief wordt bijgewerkt, deze en ge ne gaat met een welverdiende vakantie of schildert zijn huis, kortom, een rustpunt in het woelige leven. Begin augustus komt alles weer op gang: het maandpro- gramma voor september moet naar de drukker .dus wordt er getelefoneerd naar de impre sario voor nadere gegevens en over de affiches, die we willen ontvangen. Deze gegevens sturen we aan het reclamebureau, dat onze ad vertenties verzorgt en aan de diverse publiciteitsmedia: op grond hiervan stelt Pieter Ro sier elke week "Podiumblik" samen. Er wordt een vragen lijst met technische vragen naar de impresario gestuurd, zodat de bedrijfsleider de diensten kan indelen. De dag van de voorstelling Deze begint al vroeg voor de technici van het gezelschap, als de avond tevoren in Gro ningen wordt gespeeld, moet men omstreeks 6 uur daar vandaan vertrekken. Tegen 10 uur arriveert de de corwagen in de Caecilia- straat. waar eerst wat fout geparkeerde auto's moeten worden weggeduwd. Werkstudenten sjouwen de de cors op het toneel, de schoon maaksters geven het gebouw een goede beurt en de baas van de buffetten vraagt hoe de kaartverkoop gelopen is: hij houdt daarmee rekening bij het inhuren van zijn perso neel. Als de decors op het to neel staan, komen de werk studenten hun geld halen bij de administratie en wordt het decor opgebouwd door de technici van het gezelschap en van de schouwburg Als dat staat, wordt er even ge geten en begint het uitlichten; de toneelmeester van het ge zelschap zegt hoe de lampen gericht moeten worden, twee technici van de schouwburg doen dat en de man achter de lichtkast noteert deze licht- standen: ook noteert hij de snelheid, waarmee de licht wisselingen, de zgn. "waar nemingen" moeten worden uitgevoerd. Tegen 4 uur is men daarmee klaar en heeft men een paar uur welverdiende rust. Omstreeks 5 uur wordt het res tant van de kaartjes en de plattegrond voor de avond verkoop bij K 0 gehaald. Om 7 uur komen de suppoos ten,; zij tellen de program ma's voor de verkoop daar- van.Het gezelschap arriveert, hult zich in zeer warme kle ding en begint met de "war- ming-up", die omstreeks 8 uur duurt. Wat er tot kwart over 8 gebeurt, kunt u met eigen ogen zien; direct na aanvang van de voorstelling gaan de suppoos ten naar'de administrateur om de programma's af te kenen en daarna gaan enigen van hen naar het toneel behulpzaam te zijn bij de de corwisselingen. Als de burealistes hun kaart verkoop hebben afgerekend kan de administrateur be ginnen met de totale afreke ning van de voorstelling. Het garderobepersoneel rekent met hun chef af en ruimt de koffiekopjes op, die u links rechts door het gebouw hebt laten staan: zelfs- in de toilet ten worden die gevonden. De afwasmachine draait op volle toeren en geregeld wordt de temperatuur in de zaal en op het toneel gecontroleerd. Telefonisch wordt informatie gegeven over het te verwach ten tijdstip van "liggen", di. het einde van de voorstelling Een dienstdoende arts wordt opgeroepen middels de aparte letters van het woordje "pau- Na de pauze, waa rvan de lengte mede afhankelijk is van het aantal door u gekochte con sumpties, komt Tomaszews- ki's zakelijk leider, de heer Novak, op mijn kantoor om min of meer plechtig de che que in ontvangst te nemen, die de administrateur inmiddels heeft berekend en klaarge maakt. De kopjes en glazen worden opgeruimd en afge wassen. de comsumptiever- koop wordt berekend t kunt na een prachtige i stelling het gebouw weer laten. Het decor wordt afgebroken, de suppoosten brengen ze de decorwagen (die moeilijk kan vertrekken omdat e weer auto's fout in de Caeci- liastraat staan geparkeerd), de lichten gaan uit, de lucht behandeling gaat in "nacht-stand"dat is.dus overdag1 en iedereen gaat naar bed. En zo ongeveer gebeurd dat zo'n 200 x in het theaterseizoi

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 4