Geen nachtcafés in binnenstad: teveel overlast NIET LANGER ONDERZOEK OP LONG-TBC BSEEQB Wensen rond badhuis Morssingel werden allemaal vervuld ME alleen wanneer er grote problemen dreigen Herenbrug weer bijna als nieuw Leidse stadsrubriëk VRIJDAG 27 JUNI 1980 Commissies staan achter vijf plaatsen van wethouder LEIDEN - De zogenaamde nachtcafés met een slui tingsuur van drie uur mogen niet in de binnen stad worden gevestigd. Dat vindt in overgrote meerderheid de gecom bineerde vergadering van de raadscommissies ruimtelijke ordening en algemene en bestuurlijke aangelegenheden. De vergadering conclu deerde gisteravond dat de vijf door loco-burgemees ter Waal genoemde plaat sen voor een nachtcafé een goed uitgangspunt bieden voor een inspraakproce dure. De uiteindelijke keuze voor de meest ge wenste plaatsen moet op basis van de reacties en de inspraak uiteindelijk in september vallen. Waal noemde als mogelijke plaat sen: het terrein Groenoordhallen, het terrein Holiday Inn, het ter rein De Groote Vink, de Oostvlietpolder bij het Lammen- schansplein en de Europaweg en het Schuttersveld. Alle plaatsen liggen dus buiten de singels. CDA-raadslid Helmut Driessen opperde gisteravond als enige de mogelijkheid van nachtcafés in de binnenstad. Van de andere raadsleden kreeg hij geen -steun voor zijn ideeen. Driessen, hardop denkend: "In het raadsbesluit dat de vestiging van maximaal vijf nachtcafés moge lijk maakt wordt met geen woord gerept dat zo'n nachtcafé niet in de binnenstad zouden mogen. Er staat slechts dat omwonenden zo weinig mogelijk last van de nachtcafés mogen hebben. Waarom dan geen nachtcafé aan de Breestraat? Daar is altijd ver keer. De bewoners hebben zich erop ingesteld. De winkeliers slapen daarom aan de achterkant. Endegeest Graag wil ik hierbij nog even reage ren op het artikel in deze krant van woensdag 25 juni jl. getiteld "Endegeest teleurgesteld over uitlatingen oud-Pvd A-raadslid" en met name de passage waar wordt gesuggereerd dal ik de commissie gezegd zou hebben dat de schuld bij de pers lag en dat ik het allemaal niet zo zou hebben bedoeld. Dit laatste is niet juist. Ik sta nog steeds volledig achter de door mij aan de bestuurscommissie ge richte brief en heb daar tijdens de vergadering van de commissie dan ook niets van teruggenomen. De inhoud van mijn brief kwam daar echter in het geheel niet ter sprake, uitsluitend het feit dat mijn brief op een bepaalde wijze in de krant terecht was gekomen. Ik heb toen in de commissie ge steld dat ik voor de wijze waarop de briel' in de krant stond (wat er bv. wel en wat er niet uit was overgenomen) geen verantwoor delijkheid draag en dat die ver antwoordelijkheid uitsluitend ligt bij een (mijns inziens terecht) onafhankelijke pers. Wel draag ik de verantwoordelijk heid voor de openbaarmaking van de brief (dus ook aan de persi én ik heb mijn standpunt over openbaarheid en het belang daarvan voor een democratische samenleving dan ook in de com missievergadering uitvoerig toe gelicht. J. Hes, Morsweg 90, LEIDEN. LEIDEN - "Met jou kun je wel knoeien hè". Dat compliment kreeg directeur Duyvestein van de Sportstich ting gisteravond tijdens de raadscommissie maatschappe lijke aangelegenheden/volksge zondheid. De man die voor de opmerking ver antwoordelijk was, Leidenaar Montagne, kwam ontevreden maar ging tevreden weer naar huis: zijn wensen omtrent het Badhuis werden stuk voor stuk vervuld do«r Duyvestein. Montagne beijvert zich sinds de Slechts voor studenten en andere bewoners die aan de voorkant slapen is het een probleem. Of bekijk de Nieuwe Beestenmarkt eens. Daar zitten al enkele zaken, die niet bepaald wijkgebonden zijn. Zij hebben bovendien de er varing met niet-gemakkelijk publiek. De omwonenden heb ben die ervaring ook". Driessen noemde als groot voordeel van nachtcafés in de binnenstad dat er slechts beperkte verkeersver- plaatsingen zijn. De gedachtengang van Driessen, die unaniem door de andere commissieleden werd afgewe zen, kwam dicht in de buurt van de wensen van de Leidse afdeling van Horeca Nederland. Voorzit ter W. Visscher betoogde dat de zes studentensociëteiten (met hun late sluitingstijden) ook in de binnenstad liggen. "In andere universiteitssteden zie je hetzelf de. Daar heb je dan nog evenveel gewone nachtcafés in de binnen stad". Als mogelijke plaatsen noemde hij de Stationsweg, Nieuwe Beestenmarkt. Bees tenmarkt ("plaatsen met veel parkeerruimte, ruime straten en tachtig procent van de bewoners woont er langer dan twintig jaar"), de dancing tegenover Mi nerva aan de Breestraat, de Koet- sotheek ("vlak bij Lisc"), het café bij de Korevaargarage. en het ca fé "In den Bierdeghel" aan de Vestestraat ("tussen de af braak"). Het grote merendeel van de com missieleden voelde vooralsnog weinig voor deze suggesties. CDA-raadslid Joop Walenkamp kon zich met de opsomming van de heer Visscher in elk geval te- sluiting van het laatste badhuis van Leiden, in de Lindestraat voor vervangende doucheruimte. Acht maanden na sluiting van het Badhuis, in december vorig jaar vond Duyvestein ruimte in een sportcomplex aan de Morssingel/ Bloemfonteinstraat. Eerst voor een paar uur op een doordeweekse dag; vanaf half fe vreden stellen met een door hem gewenste concrete reactie van Horeca Nederland. De 33 cafés die de Leidse afdeling van Hore ca Nederland als mogelijk nacht café enkele dagen geleden had genoemd waren hem behoorlijk in het verkeerde keelgat gescho ten: "Dat is niet anders dan een scheursel uit het telefoonboek. Daar kunnen we niets mee". An derzijds maakte Walenkamp duidelijk dat hij enkele plaatsen voor nachtcafés in de binnenstad, die hem aanvankelijk goed in de oren klonken, had laten vallen vanwege de scherpe reacties: "Aan de Stationsweg zijn zelfs 150 handtekeningen opgehaald tegen zo'n nachtcafé aan die weg. De Beestenmarkt en de Stads- timmerwerf heb ik eveneens la ten vallen na nogal wat negatieve reacties van de buurt, met vrees voor overlast. PvdA-raadslid René Eikerbout deed precies waarvoor Waal had gewaarschuwd: na jaren discus sie hebben we een raadsbesluit dat maximaal vijf nachtcafés toe staat. De discussie moeten we niet opnieuw beginnen! Eikerbout begon desalniettemin vrolijk de vijf door Waal genoem de plaatsen aan te vallen, met als achtergrond dat hij eigenlijk he lemaal geen nachtcafés wil: "Dat wordt mooi. Een gezellig pilsje pakken op de vuilnisbelt bij Roomburg of in de Stevensp.ol- der zolang die nog niet is be bouwd. In plaats van eèn bruin café krijgen we een groen café". Eikerbout benadrukte dat nacht cafés op afgelegen plaatsen au toverkeer aantrekken. bruari ook op zaterdag konden mensen zonder bad of douche daar gaan baden. Gisteravond kwam aan de orde hoe dat was bevallen. Montagne had eerst geen goed woord over voor de douchegele genheid. Hij zei de manier waar op 250 baders waren afgescheept "schandalig". Ten eerste omdat de doucheruimte aan de Mors singel niet vanaf 28 juli zoals aan gekondigd maar al sinds 22 juni gesloten bleek te zijn. Ten tweede omdat tijdelijke ruimte (tot eind augustus) in zwembad De Vbet te beperkt is en te afgelegen. Bo vendien waren de openingstijden niet naar zijn zin. Duyvestein kon hem op alle fron ten tevreden stellen. Hij was be reid meer bekendheid aan de ruimte in De Vliet te geven, wilde de openingstijden best verande ren en wist ook een plausibele verklaring voor de vervroegde sluiting van de ruimte aar. de Morssingel te geven. Omdat het dak verrot is moest al vorrge week een bouwkundig onder LEIDEN - De Herenbrug ziet er weer bijna,"als nieuw" uit. De res tauratie van de brug, gelegen in het verlengde van de Nieuwe Rijn. aan het begin van de Herengracht, is op een oor na gevild. Vorig jaar is na de bouwvakvakan tie een begin gemaakt met de gron dige opknapbeurt van de Heren- brug. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren moest eerst een houten noodbrug over de Heren gracht worden gebouwd. Daarna werd de Herenbrug helemaal afge broken. Van binnen is het bouw werk grondig aangepakt. De funde ring is volledig vernieuwd en het inwendige van de brug is voorzien van een stevige betonconstructie. De Herenbrug kan nu weer alle zware autoverkeer torsen. Het uitwendige van de brugis in de oude stijl herschapen. Het monu ment is weer opgebouwd met de oude natuursteen en de oude leu ningen. De werkzaamheden wor den uitgevoerd door de firma Bel- jon uit Voorburg. Het ligt in de be doeling dat de Herenbrug na de bouwvakvakantie officieel wordt geopend. zoek in de sportaccommodatie aan de Morssingel plaatsvinden. Duyvestein vond het prima als men naar De Vliet ging wanneer het uitkwam. Daarnaast sleutelde hij aan de openingstijden van de Morssingel: vrijdags van zes tot zeven voor mannen en van half acht tot half negen voor vrouwen en op de dinsdagen. Volgens de directeur van de Sport stichting bezochten op zaterdag gemiddeld ruim 14 baders de douchegelegenheid; op dinsdag slechts VIz. Politiecommissaris in raadscommissie: LEIDEN - "De Mobiele Eenheid wordt alleen in gezet als er grote proble men verwacht worden; als wij over inlichtingen be schikken dat het naarder kan worden dan normaal". Politiecommissaris Van Voorden praatte gister avond met de raadscom missie politiezaken na over de eerste ontruiming van wisselwoningen aan de Van Huisweg op 22 mei. In tegenstelling tot de ontruiming van gistermorgen begeleidde een groepje van tien ME-ers de eerste ontruiming. Met name PvdA- raadslid Joyce Hes (die gister avond "echt voor de laatste keer" raadswerk deed) wilde weten welke criteria gehanterd waren voor het inzetten van de Mobiele Eenheid. Van Voorden toonde zich gelukkig met de uitspraken van loco-bur gemeester Waal dat "de politie een volgende taak heeft" en dat de politie-actie een gevolg was van besluiten van B en W en van de gemeenteraad. Van Voorden: "Er wordt steeds gezegd: 'De po litie doet dit, de politie doet dat'. Maar zo ligt het niet. Wij zijn op getreden om bescherming te bie den bij het uitvoeren van beslui ten. Wij hebben er alles aan ge daan om escalatie te voorkomen. Optreden in groepsverband was geboden. Daarom trad de Mo biele Eenheid aan. De M.E. is immers getraind in groepsoptre- den. Dat voorkomt eerder geweld dan dat hét geweld uitloktaldus Van Voorden. Jpyce Hes zei daarentegen te me nen dat het onpersoonlijke ka rakter van de M.E juist eerder agressie uitlokt. Op haar sugges tie dat optreden van de Leidse M.E. vermoedelijk in de toe komst wel vaker zou voorkomen, reageerde Van Voorden lichtelijk geïrriteerd: "Wat heeft de Leidse bevolking nou helemaal van de M.E. gemerkt tot nu toe. Vorig jaar was de M.E. drie keer paraat, maar is niet opgetreden. Bij de ontruiming aan de Van Huisweg is de M.E. niet ingezet, maar slechts om een wisselwoning ge posteerd. Jammer dat "M.E" zo'n beladen woord wordt, door ge beurtenissen elders. De M.E. wordt niet ingezet zonder overleg met de burgemeester", aldus de politiecommissaris. Noodgedwongen te lang op politiebureau LEIDEN - Het komt voor dat ille gaal in Nederland verblijvende buitenlanders langer dan toege staan vastzitten op het Leidse politiebureau. Als procedures om de "illegalen" op transport te zetten via Hoek van Holland Of Schiphol te lang duren zouden zij van het Leidse politiebureau overgebracht moe ten worden naar het Huis van Bewaring "Helaas maken wij mee dat een illegaal een week op het Leidse bureau vastzit, omdat er geen plaats is in het Huis van Beu aring". antwoordde politie- commissaris Van Voorden gis teravond op vragen van het PSP- raadslid Van der Putten in de raadscommissie politiezaken. "Wij hebben dit probleem aange kaart bij de hoofdofficier van jus titie Bi| ons zit'en de illegalen overigens zeker niet gemiddeld vijf dagen op het bureau zoals in Amsterdam het geval zou zijn", aldus de commissaris. LEIDEN - Met het periodieke bevolkingsonderzoek op long-tbc in Lei den zal met ingang van dinsdag worden gestopt. De reden is onder andere dat tbc, dank zij de moderne geneesmiddelen snel kan worden genezen. Ten tweede loopt het aantal gevallen dat door middel een bevolkings onderzoek wordt opgespoord terug evenals de belangstelling van de bevolking. Bovendien is er onrust over mogelijke stralingsrisico's. Wat betreft de zogenaamde neven-verbindingen bij het bevolkingson derzoek, gaat het voornamelijk om de gevallen van longkanker. De vraag of bevolkingsonderzoek op longkanker al of niet wenselijk is, is nog omstreden. De staatssecretaris van het ministerie van volksgezondheid en milieu hygiëne heeft hierover advies gevraagd aan de gezondheidsraad, maar dat advies wordt pas volgend jaar verwacht. Mocht een dergelijk onderzoek naar longkanker er komen, dan zal het mogelijk toch een andere opzet krijgen. Mensen die zich toch eens willen laten onderzoeken kunnen in overleg met hun huisarts een longfoto laten maken. door René van der Velden Jaap Visser Rondvaart Ooit wel eens een rondvaart door de Leidse grachten ge maakt? Vast niet want vol gens Dick de Gunst, stuur man op rondvaartboot "De Sleutelstad", krijg je Leide- naren met geen stok aan boord van een rondvaartboot. "Juh, wat mot ik dan in die vieze, oude stinkgrachten?", heeft De Gunst al heel wat ke ren van Leidenaren te horen gekregen. Dick de Gunst zit al zo'n vier jaar op de rondvaartboot van rederij Slingerland. Hij vaart in het hoogseizoen zes keer per dag uit. Dat is ie merken want hij handelt zeer routi neus. Hij bukt geen centime ter meer dan nodig wanneer de boot weer onder een laag bruggetjes scheert. In vier jaar heeft hij het nog maar één keer meegemaakt dat een passagier z'n hoofd heeft gestoten. "Ik moet ge regeld waarschuwen maar dat helpt altijd. Behalve die ene keer. Een oudere man. Ik had hem al een paar keer ge waarschuwd. Op een gegeven moment naderen we ech bruggetje en ja hoor, die slimmerik staat weer op. Kreeg 'ie me daar toch een klap. Gelijk gestrekt, zo'n gat in z'n hoofd. Hij is de hele tocht niet meer opgestaan Mechanische gids aan boord van "De Sleutelstad" is Fred Emmer. Inderdaad, die man van het journaal, die praat alsof hij niet begrijpt wat hij zelf voorleest. Fred heeft vier jaar geleden een bandje inge- babbeld. Nederlands. Duits, Engels en Frans. Fred is niet r Rondvaartboot vast bij meelfabriek, uitzondering die de regel bevestigt. Inzetje: Dick de Gun. meer helemaal bij de ti|d. Hij beweert dat er in Leiden zo'n 260 woonschepen liggen maar dat zijn er in die vier jaar vijftig minder geworden. Van de militaire Kokschool, die volgens Fred nog in .de Doc- lenkazerne zit. is ook nog maar bitter weinig over. Als er alleen maar Nederlanders aan boord zijn dan laat De Gunst Emmer rusten en geeft hij live" eigentijds commen taar. Hij kent zijn stekkies na vier jaar van buiten. Terwijl jonge vissers aan de wa terkant - boos over de golf slag van de Sleutelstad - hard schelden ("Me visse") vertelt De Gunst dat hij zelden problemen onderweg heeft gehad. "Motorpech heb ik nog nooit gehad. Wel is het een keer gebeurd dat het wa ter zo hoog stond dat ik niet onder de Koepoortsbrug bij de Herenstraat doorkon. Moest ik terug. Maar dat was wel een uitzondering", zegt Dick de Gunst. Zijn woorden zijn amper koud of we zitten volkomen vast voor de Meelfabriek. Rijna ken liggen vierdubbel "ge parkeerd" meel te laden. Geen doorkomen aan. De uit zondering die de regel beves tigt zullen v/e maar denken. Na ruim vijf minuten zorgt een van de meelschuiten voor een klein gaatje. Stuurman De Gunst zet alle zeilen bij en slaagt er in om "De Sleutel stad" behendig langs de logge obstakels te manouvreren. Slechts een paar minuten over tijd meren we af bij de Blaauwpoortsbrug, na een rondvaart van een uur. De stuurman krijgt een tip als de Engelse en Nederlandse toeristen van boord stappen. Wat zal hen eigenlijk het langst bijblijven? De fraaie omgeving van de al even fraaie Witte en Zoeterwoudse Singel of al die opengebroken straten, vervallen grachten panden en rioleringsbuizen op de kade? Bindwerk Handige dingen die gemeente lijke Wegwijzers die begin dit jaar huis-aan-huis zijn ver spreid. Intensief bladeren in zo'n. overigens beslist niet foutloos, informatieboekje levert na enkele maanden niets meer dan een grote hoe veelheid losse blaadjes op. Het bindwerk laat te wensen over, is de voor de hand lig gende conclusie. Een tele foontje met "Buro Voorlich ting" leert evenwel dat het allemaal wel meevalt. "Wij bladeren dagelijks bijna on ophoudelijk in die dingen en ze verkeren hier allemaal nog in een prima staat", zo klinkt het van voorlichtingszijde, "We hebben dan ook nog geen' enkele klacht binnen gekregen over slecht bind werk. Waarschijnlijk laat jul lie bladertechniek te wensen "Voorlichting" laat trouwens weten dat binnenkort zal worden begonnen met de voorbereidingen voor het samenstellen van de editie 1980 31. Volgende maand gaan op grote schaal brieven de deur uit waarin instanties, bedrijven en groeperingen die in de wegwijzer zijn opge nomen worden opgeroepen om voor 1 september even tuele wijzigingen, klachten en suggesties op te geven.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 3