Vijfploegendienst in petrochemisch bedrijf Driehonderd banen verloren bij Tornado Conflict tussen Volvo en bonden 3±L am Benzine weer duurder Markt berichten STOKGROEP Industriebond FNV: doorbraak jGeen maximum eigen bijdrage ziekenfonds Luchtfotografie aan leiding voor conflict RIJD AO 2". JUNI 1980 inbegrepen). De maximum prijzen worden nu: super 149,2 cent. normaal 145,8 cent en diesel 99,4 cent. De noteringen op de vrije olie- markt gaven overigens dit maal geen aanleiding tot bij stelling van de consumen tenprijzen. De maximumprijs van stooko lie met een zwavelgehalte van 1 procent stijgt met een gulden tot f 13,95 per ton (zonder btw) en van stooko- 'ensioenen e Belgische regering heeft beslo ten om met ingang van 1 oktober van dit jaar de hoge pensioenen in het land niet meer te verhogen met het inflatiecijfer. Dat zal een eerste stap zijn op weg naar een plafond in de pensioenen. Deze 1 maatregel heeft het Kabinet ge- 1 nomen uit besparingsoverwe gingen. 5ussen inister Tuijnman van verkeer en waterstaat betwijfelt sterk of het openbaar vervoer volgend jaar zoveel nieuwe bussen nodig heeft als is gevraagd. et streekvervoer heeft de be- windsman laten weten er 300 no dig te hebben, het stadsvervoer 422. "Dat is meer dan wij nodig vinden", verklaarde Tuijnman in de Tweede Kamer. Hij heeft het samenwerkingsverband ESQ gevraagd om een nieuw bouw- i plan. "zodat de bouwplannen constanter worden en de Neder landse industrie, die een maxi male jaarcapaciteit heeft van 478 stuks, beter kan worden inge schakeld." ij wees de kritiek, dat door de per soneelsstop het arbeidsplaatsen- beleid in het gedrang komt, van de hand met erop te wijzen dat de tekorten in het openbaar vervoer - nog waren vergroot doordat 2200 nieuwe arbeidsplaatsen waren a gecreëerd: 900 in het streekver- voer. 900 in het stadsvervoer en 400 bij NS. longressen 1 p initiatief van het Nederlandse 1 bedrijfsleven is de Vereniging Nederlandse Congresbelangen opgericht, die zich ten doel stelt internationale congressen naar ons land te trekken. De vereni ging. die mede-gefinancierd wordt door het ministerie van economische zaken, gaat zich richten op het werven en onder brengen van congressen en het verzorgen van de deelnemers. rolgens de organisatie is het slechts door gezamenlijke aan pak en het aanbieden van een hoogwaardig "congresprodukt" mogelijk te concurreren met an dere Europese, Aziatische en Afrikaanse landen. 'rijzen n de maand mei van dit jaar zijn de prijzen in de negen landen van de Europese Gemeenschap met gemiddeld 0,8 procent gestegen. Het is de eerste maal dit jaar dat die stijging onder de één procent per maand bleef. Deze gegevens zijn door de EG-commissie be kendgemaakt. Landen waar de consumptieprijzen nog wel behoorlijk de hoogte in gingen zijn Ierland en Denemar ken. Ook in Italië en het Verenigd Koninkrijk was de prijsstijging vorige maand vrij hoog, namelijk 0,9 procent. In België echter was de stijging slechts 0,3 procent. In Duitsland en Nederland 0.4 pro cent en in Luxemburg 0,6 pro cent. (Van onze redactie econo mie) DEN HAAG - Benzine en diesel zullen met ingang van vol gende week iets duurder worden. De maximumprij zen stijgen met 0,4 cent per liter als gevolg van een mar geverruiming voor de pomphouders. Als de zoge naamde milieuheffing van 0.47 cent per liter (ter finan ciering van geluidshinder- bestrijding en tegen 1 juli aangekondigd) al van kracht was, zou de benzine een cent duurder zijn geworden. Maar de uitvoering van deze wettelijke maatregel is nog niet gereed. Volgens onderhandelaar Piet Scheele van de Industriebond FNV zijn dit twee doorbraken in de petrochemie. Hij noemt de be reikte cao dan ook een belangrijk resultaat. De ledenvergadering is gisteren in grote meerderheid akkoord gegaan met het bod van de directie van Pennwalt Holland BV. Bij het bedrijf, een dochter van het Amerikaanse chemie concern Pennwalt, werken 550 De vijfploegendienst wordt inge voerd op basis van het totaalroos- ter van 33.6 uur. Bijzonder aan het bereikte resul taat zijn volgens Scheele ook de drie overeengekomen halfjaar lijkse 'prijsbijsturingen'. Op grond van de prijsindexcijfers zullen de prijstijgingen elk half jaar worden gecompenseerd. Scheele noemt dit een "herstel van de prijscompensatie". Ook de jongeren in het bedrijf gaan er volgens de bestuurder van de Industriebond FNV op vooruit. Zij krijgen een jaar eerder-nu op 22-jarige leeftijd - het loon van "volwassenen". Volgens Scheele is het bij Pennwalt bereikte resultaat "maatgevend" voor de petrochemie. "Wat het bedrijf doet, wordt besproken door andere petrochemische be drijven", aldus Scheele. De bedrijven in de petrochemie kunnen de kostenstijgingen door De pomphouders, die door de gestegen kosten hun marges te klein vonden, krijgen nu een tegemoetkoming van minister Van Aardenne (economische zaken) in de vorm van een kleine prijs verhoging van 0,4 cent (btw HELMOND (ANP) - De raad van commissarissen van Volvo-car heeft de eis van de Industriebond FNV en de Unie BLHP dat de nieuwe hoofddirectie zal moeten bestaan uit vijf personen naast zich neergelegd. De raad wil dat de huidige hoofddirectie, die uit drie personen bestaat, gehand haafd blijft. De bonden zijn van mening dat uit breiding noodzakelijk is. Zij vin den dat er voor de posten ont wikkeling en sociaal beleid twee aparte directeuren moeten ko men. Deze functies kunnen naar de mening van de vakbondsbe stuurders niet gecombineerd worden met andere directionele functies. De Industriebond FNV noemde de beslissing van de raad van com missarissen in een eerste reactie volstrekt onaanvaardbaar. ..De relatie tussen de Industriebond en Volvo is hierdoor ernstig ver stoord". Het bedrijf voert naar de mening van de bond een zig-zag- beleid. „eerst wilde de hoofddi rectie een topstructuur met zes directeuren. Dat stond de raad van commissarissen niet toe. De lie met een gehalte van 2 procent daalt de prijs met f4,60 per ton tot f8,35. De prijzen van petroleum, gaso- lie, huisbrandolie en LPG veranderen ditmaal niet. bondsverlangens nogal beschei den. "We halen echt niet het on derste uit de kan", aldus Dijk- Op het gebied van de koopkracht was Unilever alleen bereid tot herstel van de prijscompensatie in 1981 en dat was voor de bonden veel te mager. Het gaat om een cao voor de perio de van 1 maart 1980 tot en met 28 februari 1982. Volgens Unilever vallen er 10.000 van de ongeveer 15.000 medewerkers in Neder land onder. In een commentaar zegt Unilever, dat de eisen van de bonden - met uitzondering van die van de Unie BLHP - teveel zouden kosten, terwijl de personeelsbezetting in de bedrijven de gevraagde uit breiding van het aantal vrije da gen niet toelaat. Smit-internationale De onderhandelingen over een tweejarige cao voor dc slepers van Smit-Internationale sleep diensten zijn gisteren afgebro ken. In augustus praten de ver- voersbonden FNV en de delega ties van Smit verder. De bestaan de prijscompensatie blijft vol gens de vervoersbonden FNV gehandhaafd. Voor het overige zijn er "nog geen zaken gedaan". - vim uat er een vijfkoppige directie moest komen. Nu wordt er ineens een voorstel van dc hoofddirectie overgenomen waardoor het aantal directiele den beperkt blijft tot drie". Onzekerheid over Coveco- ont slagen ARNHEM (ANP) - Het staat nog niet vast hoeveel ontslagen er zullen vallen bij de COVECO. de coöperatieve vereniging voor vee- afzet- en vleesverwerking in Arnhem. Bovendien moeten ge dwongen ontslagen niet worden uitgesloten. Dat zegt dc hoofddirectie van Co- veco in een nadere toelichting op de plannen tot afslanking van de vereniging, waarbij 12.000 Ne derlandse veehouders zijn aan gesloten en die vorig jaar 3.2 mil joen verlies leed. ETTEN-LEUR (GPD) - Ongeveer de helft van het personeelsbe stand van Tornado (300 mensen) komt eind dit jaar of begin vol gend jaar op straat te staan. Be sloten is dat de afdeling huishou delijke artikelen in zijn geheel wordt afgestoten. De vakbonden zijn onder druk van een dreigend faillissement voor lopig akkoord gegaan met deze opzet. Gewacht wordt nu op een uitwerkingsplan van de nieuwe opzet en een sociaal plan waarin de afvloeiing van de betrokken werknemers wordt geregeld. De eigenaar van Tornado, de winst- makende Belgische multinatio nal Bekaert, weigerde geld op ta fel te leggen om ook een deel van de huishoudelijke afdeling op de been te houden. De gemeente heeft inmiddels al bij het ministe rie van economische zaken ge pleit voor financiële steun aan het noodlijdende bedrijf. Tornado draait al jaren met verlies, maar door verschillende externe factoren zijn de verliezen in 1979 en ook in dit jaar sterk toegeno men. Rapporten van externe ad viesbureaus hebben aangetoond, dat voortzetting van het bedrijf bij ongewijzigd beleid onherroe pelijk tot faillissement zouden leiden. Vanaf begin dit jaar is daarom gewerkt aan studies die de toekomst van het bedrijf zou den moeten uitstippelen. Op ba sis van die rapporten is de onder neming tot de conclusie geko men dat er eigenlijk maar twee alternatieven over waren die bei de verlies van arbeidsplaatsen tot gevolg zouden hebben. De direc tie en het moederbedrijf hebben uiteindelijk gekozen voor de zwaarste ingreep om op die ma nier de beste uitgangspositie voor een nieuwe toekomst te kie- In de opzet die nu gekozen is zal de huishoudelijke sector worden af gestoten. Het bedrijf zal zich in de toekomst - als dat financieel haalbaar is - geheel gaan toeleg gen op de industriële sector en zal daarbij ook veel beter binnen het moederbedrijf gaan passen. De industriële activiteiten zullen zich voornamelijk richten op de produktie van rolcontainers. Di recteur Bedert is ervan overtuigd dat daarvoor een goede markt aanwezig is. De Bekaert-groep heeft inmiddels al toegezegd Tornado nog twee jaar lang te zullen steunen. Be kaert zal gedurende die twee jaar een lening van 15 miljoen gulden die aan Tornado is verstrekt, niet invorderen. Nog onderzocht moet worden wat de omschake ling en het sociaal plan het bedrijf zal gaan kosten. In elk geval zal een deel van die kosten betaald moeten worden uit de opbrengst van de verkoop van de naam To rnado. Directeur Bedert zei, dat zich daarvoor nog geen gegadig den hebben gemeld. Met de vakbonden is afgesproken dat er geen ontslagen zullen val len vóór 26 augustus. Op die dag zullen de betrokken partijen op nieuw bijeen komen om het na dere onderzoek naar de haal baarheid van de voortzetting van het bedrijf te bespreken. Dan komt ook het sociaal plan aan de orde. LEIDSE GROENTEVEILING 27/06''80 Aardappelen 0.53-0.88, Andijvie 0 36-0.43. Doperwten 2.25-5.60, Peulen 1.60-5.50, Snijbonen 2.90-5.30. Stam- bonen 5.50-6.70. Stokbonen 5.50-5.90, Tuinbonen 0.51-0.67. R..de Kool 0 79-1.01. Spits kool 0.25-0 36. Poste lein 0 34-0.86, Prei 1.10-1 75. Rabarber 0.42-0.54. Spinazie 1.41-157. Capu- cijnders 5.60-5.70. Waspeen 0.30-0.35, Witlof 1.05. Meloenen 2.00-3.20. Bloemkool 1 x6 1.25-2.75, Bloemkool 8 st. 0.95-1 40, Bloemkool 10 st. 0.85-1.10, Sla 0.10-0.39, Bospeen 0.83-1.07. Boskroot 0.33-0.52, Peterse lie 0.08-0.20. Radijs 0.18-0.19. Selderij 0.08-0.20. BOS uien 0.42-0 45. TILBURG (ANP) - Projectont wikkelaar Stokgroep heeft gis teravond meegedeeld, dat het aantal van achttien kantoren in het land wordt teruggebracht tot zeven. Volgens de stokgroep zullen hierdoor 80 van de 240 werknemers moeten afvloeien. Met de vakbonden wordt nog overlegd, onder meer over de opstelling van een sociaal plan. Stok zegt in 1979 een aanzienlijk verlies te hebben geleden als ge volg van de stagnerende ver koop van woningen. Na de reor ganisatie zal naar de mening van de Stok-directie de toe komst van het bedrijf zijn veilig gesteld. AMSTERDAM (ANP) - Op de Am sterdamse effectenbeurs was de situatie vandaag niet anders dan gedurende de rest van de week. Ook nu weer spreidde de beurs een zekere lusteloosheid ten toon. waarbij de koersen over het algemeen afbrokkelden De obli- gatiemarkt ging opnieuw naar beneden. De staatsfondsen no teerden rond 0,2 punt lager. De internationals daalden. Kon. Olie moest f0,60 inleveren op f 166. KLM stond rond het mid daguur op f 0,50 verlies op 1" 59,60. Sombere verhalen over de natio nale luchtvaartmaatschappij blijven in de pers verschijnen. Philips zakte f0.10 op f 17.40 Bij de overige internationals bleef het verlies beperkt tot enkele dubbeltjes. De banken onttrokken zich aan de malaise. AMRO bank steeg f 0.30 op f65.40 en NMB zelfs f 1,80 op 1 232,80. De hypotheekbanken moesten iets terug. Bi| de verze keraars verloor AM KV f0.30 op f 83.40. De claims deden f 1.21 te gen f 1.31 gisteren Nationale Ne derlanden daalde f 1 op f 110.50. De uitgevers waren zwak Kis. ier- NDU dook f4 omlaag op f221 Ook de bouwers verloren terrein. ROTTERDAM (ANP) - Bij het bedrijf Pennwalt in Pernis is de eerste volledige cao in de petrochemie afgesloten. Tus sen 1 juli 1982 en 1 juli 1983 wordt een vijfploegendienst ingevoerd. Bovendien heeft de directie van het bedrijf toegezegd om binnen de tweejarige cao-periode, die tot 1 april 1982 loopt, over verkorting van de werktijd van de dagdienst te praten. een vijfploegendienst wel dege lijk betalen, volgens Scheele. Bo vendien zijn de loonkosten in de ze bedrijfstak "maareen schijntje van de totale kosten" Unilever De onderhandelingen over een nieuwe cao bij Unilever zijn gis teren vastgelopen. Volgens be stuurder Joop Dijkman van de Industriebond FNV valt er met Unilever niet te praten over een extra loonsverhoging van één procent bovenop de prijscom pensatie en extra vrije dagen in het kader van arbeidstijdverkor ting. Volgens Dijkman zegt Unilever dat het concern het zich financieel niet kan permitteren om aan de vakbondseisen op deze punten gehoor te geven. Dijkman be stempelt dit argument echter als onzin. Hij wijst erop dat het be drijf nog steeds forse winsten maakt Bovendien zijn de vak- NEWPORT-De voormalige Amerikaanse krantenmagnaat Philip Weid. is gisteren met zijn schip Moxie in de Amerikaanse haven Newport aange komen. Hij werd daan solisten van het Engelse Penza reeordtiid af an de Transatlantische i r Newport. Hij legde de afstand in Andere regeling ziekenvervoer AMSTELVEEN (ANP) - De Zie- j kenfondsraad heeft zich gisteren uitgesproken tegen het vaststel len van een maximumbedrag voor eigen bijdragen die zieken fondsverzekerden per jaar moe ten betalen. en maximum - van honderd gul den - per gezin, alleen voor nieu we eigen bijdragen (dus niet voor bijbetalingen voor bijvoorbeeld een kunstgebit of een bril) haalt volgens de raad niet veel uit. isteren heeft de raad - op de verte genwoordigers van de FNV na - ingestemd met een advies over een andere regeling voor zieken vervoer. Naast het invoeren van een vergoeding van een kwartje per kilometer voor vervoer met de eigen auto en afschaffing van de eigen bijdrage voor ambulan cevervoer houdt het advies in. dat taxiritten naar dokter en zieken huis zelf moeten worden betaald. Maar in deze regeling is al een maximum van honderd gulden opgenomen: het meerdere be taalt het ziekenfonds wel. Mensen die door bestaande en nieuwe eigen bijdragen voor ver strekkingen van het ziekenfonds in moeilijkheden komen, kunnen een beroep doen op de algemene bijstandswet. VRIJDAG 2', JUNI 1980 BINNENLANDSE AANDELEN 250.00 249.00 Mn*. Pet MHV^Ada i. Bak. 207.00 207,00 246 00 22? OOd BKLEGGINGS- 1NSTITITK.N 53.50 292.00 Pakhoed Hol Pakhoed B Philips 105.00e 105.00 278.00 271. lellty F >an Fund GOUl) EN ZII.VK» BUITENLANDS GELD tenr schlllinc UOOi UTRECHT AN P- Het personeelvnn KLM-Aerocarlo in Den Haag is ernstig verontwaardigd over de ongelijke concurrentie die dit bedrijf moet voeren met het Westduit se Hansa Luftbild. De Duit sers kunnen frank en vrij boven ons land fotograferen .terwijl het Westduitse luchtruim voor de KLM-folografen hermetisch geslo ten blijft. De 100 personeelsleden van KLM- Aerocarto zien de ontwikkelingen met stijgende zorg tegemoet omdat de Duitsers al de helft van de Nederlandse luchtfolomarkt zouden hebben veroverd, aldus het blad "Onderweg" van de Vervoersbonden FNV KLM-onderhandelaars die toeslemming vroegen boven het grond gebied van onze oosterburen te fotograferen kregen steeds een keihard "nein" te horen, zo staat in Onderweg Hansa Luftbild kan volgens de Vervoersbonden volgens bepaalde EG-afspraken zonder problemeh boven Nederland werken. Waarom Nederlandse luchtfotograf en volgens diezelfde afspra ken dan niet boven West-Duilsland mogen fotograferen is met duidelijk. De vervoersbonden hebben er in elk geval bij de KLM- direclie up aangedrongen, alles in het werk te stellen om de onae- lijkheid weg te nemen. KLM-Aerocarlo werkt voor particuliere opdrachtgevers, rijkswa terstaat en gemeenten. Het steekt hel personeel te zien dat Neder landse overheden steeds vaker opdrachten aan de Duitsers ver strekken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 23