NS beginnen met grond werving voor dubbelspoor LDM betaalt flink deel vernieuwing N oord wij kerhoutse bollenkweker mag in verbouwde schuur wonen [laadslid Aikens wil dat gemeente 3 panden aan Schoolstraat koopt RAAD VAN STATE BESLIST: Post representatie kosten vooraf verhogen pijnlijk Anderhalf jaar voor oplichter LEIDEN/REGIO VOORSCHOTEN - De panden 6. 8 en 10 aan de Schoolstraat in Voor schoten moeten worden opgekocht door de gemeente, zo vindt het D'66-raadslid Aikens, die een voor stel tot aankoop aan de gemeente raad heeft voorgelegd. Vanavond zal de raad het voorstel in overwe ging nemen. Burgemeester en wet houders zien aankoop echter niet zitten. De panden aan de Schoolstraat worden al enkele maanden be woond dooreen aantal krakers. De zen zijn bereid om vrijwillig te ver trekken, zodra de woningen wor den overgedragen aan de toekom stige eigenaar. Die toekomstige ei genaar is vrijwel zeker het Duitse Albrecht-concern, dat op de plaats de panden een Aldi-Markt wil vestigen. Boven de supermarkt zouden dan nog twee woonverdie- pingen moeten verrijzen. De ver schillende gemeentelijke commis sies betreuren het echter stuk voor stuk dat er, tegenover Albert Heijn, een tweede supermarkt aan het be- ïn de Schoolstraat zou komen. Daarom heeft Aikens het plan op gevat om de gemeente de panden te laten kopen. Gebeurt dat niet. dan dreigen er volgens hem een aantal grote problemen. Zo zouden de panden worden afgebroken en ver- zangen door één gebouw; er zou n tweedè supermarkt verrijzen; zouden grote parkeerproblemen komen, en de nieuw te bouwen wo ningen boven de de winkelruimte zouden aanzienlijk duurder wor den dan de huidige. Burgemeester en wethouders wij- het voorstel van Aikens af, om dat er volgens hen al wel een over eenkomst tussen koper en verko per tot stand is gekomen, maar dat- slechts de overdracht nog niet is geschied. Onder deze omstandig heden zou het voor de gemeente heel duur worden om de panden te kopen. De gemeente is met de toe komstige eigenaar nog in onder handeling, waarmee wellicht wordt bereikt dat een nieuwe supermarkt nog enkele jaren wordt uitgesteld. De gemeenteraad van Voorschoten zal vanavond beslissen over het voorstel van burgemeester en wet houders om de panden aan de Schoolstraat niet te kopen. •- 'v.'.-t i v v.'*. li ,f - "Ik Straks dubbel spoor voor de Alphen-Leiden-trein bij Hazerswoude. ALPHEN AAN DEN RIJN - De Nederlandse Spoorwegen zijn begonnen met de formele procedure om grond te verwerven ten westen van Hazerswoude-Rijndijk. De grond is nodig om het baanvak Alphen-Leiden over een klein gedeelte dubbelsporig te maken, zodat de treinen elkaar kunnen kruisen en een kwartiersdienst tussen die twee plaatsen mogelijk wordt. Oplossing voor te nauw leidingnet LEIDEN - Als de gemeente raad in augustus bijna drie miljoen gulden beschik baar zou stellen voor de verbetering van de brandbluscapaciteit, dan kan de raad ervan op aan dat een aanzienlijk deel hiervarv terugvloeit in de gemeentekas. De Leidse Duinwater Maatschappij betaalt namelijk tachtig procent van de kosten voor de vernieuwing van het leidingnet in gebieden waar de gemeente riole- rings- of wegenwerken uitvoert. De brandweer heeft in het verleden bij uitslaande branden in een school aan de Hoge Morsweg en in een timmerfabriek aan het Utrechtse Veer last gehad van een tekort aan bluswater. Nader onderzoek van de brandweer wees uit dat op verschillende plaatsen in de binnenstad de diameter van het leidingnet on voldoende is. Roestaanslag op de binnenwand van de leidingen verkleint die diameter boven dien. Volgens de brandweer be schikt zij over te weinig perso neel om de inspectie van de brandkranen goed genoeg te doen. De leidingen moeten onder hoge druk doorgespoeld worden zodat de aanslag loslaat. De brandweer sluit bij uitslaande brand de eerste wagen meteen aan op een brandkraan. Dat le vert tijdwinst op tegenover het aansluiten vdn de wagen op even tueel aanwezig open water. Omdat het vergroten van brand weerleidingen "onuitstelbaar" is, meent de gemeente voor de uit gave van bijna drie miljoen gul den een machtiging te krijgen van het ministerie van binnen landse zaken en financiën. De brandweer heeft met de Leidse Duinwatermaatschappij een af spraak gemaakt dat de LDM voortaan de controle van het lei dingnet en het onderhoud aan de brandkranen zal doen. De chef transport van het rayon Utrecht van de NS, Mol, wijst er op dat het om een formele zaak gaat De NS hebben de onteige ningsprocedure in gang gezet om straks niet in de problemen te komen als grondeigenaren even tueel zouden weigeren mee te werken. De "goede gesprekken", zoals Mol met nadruk verklaart, zullen met de betrokken boeren worden voortgezet. Tijdens een bijeenkomst van spoorwegen en bewoners is al eerder door de NS de bereidheid uitgesproken om VN BESPREEKT KLACHT ANGOLA NEW YORK (DPA/UPI) - De Vei- ligheidsraad van de Verenigde Naties is in de afgelopen nacht bijeen gekomen om de klacht te bespreken van Angola over de jongste schending van Zuidafri- kaanse troepen tegen zijn grond gebied. In Afrikaanse VN-krin- gen verklaarde men dat een aan tal Afrikaanse landen wil dat de Raad Zuid-Afrika veroordeelt wegens agressie. Zij eisen tevens dat Zuid-Afrika zijn troepen van Angolees grondgebied terug trekt. Angola maakte gisteren bekend dat een drieduizend man omvatten de Zuidafrikaanse troepen macht, die twintig dagen geleden het land binnendrong, nog steeds op Angolees grondgebied is waar zij "terreur en dood" zaait onder burgerbevolking in het zuiden. tunneltjes onder het spoor te ma ken, zodat het verplaatsen van vee niet meer over de rails hoeft. Daarnaast speelt de aanleg van rijksweg 11 tussen Alphen en Leiden. De boeren hebben zich massaal al uitgesproken tegen de rijksweg, die veel grond in beslag neemt en andere grond (tussen weg en spoor) vrijwel nutteloos maakt. De afdeling Leiden van de ENFB (Echte Nederlandse Fiet sersbond) heeft per brief aange drongen by de NS op spoedige uitvoering van het dubbelspoor. De fietsersbond vreest namelijk, dat als de rijksweg eerder klaar zou zijn de trein, vanwege de nieuwe goede wegverbinding, minder passagiers trekt waar door het dubbelspoorproject wel eens op de tocht zou kunnen ko men te staan. Alphen richting Den Haag en Leiden slechte aansluitingen zijn. Overstaptijden van 15 tot 30 minuten in Leiden en Utrecht zijn meer regel dan uitzondering. De Nederlandse Spoorwegen hebben in een antwoord de ENFB laten weten, dat het van wege andere belangrijke verbin dingen met Utrecht, Den Haag en Rotterdam niet mogelijk is daarin verbetering te brengen. "De treindienst Leiden-Utrecht zal voorlopig wel een zorgenkind blijven", aldus de NS-bnef. Verlanglijstje Bij de NS is men daar niet zo bang voor. Als de Tweede Kamer (naar verwacht na de zomer) akkoord zou gaan met de aanleg van rijksweg 11, zal de uitvoering van de plannen nog een zeer lange tijd vergen. Verdubbeling van een stukje spoor bij Hazerswoude kan in twee a drie jaar rond zijn. Dit project staat wat de NS be treft hoog op het verlanglijstje. Als het gerealiseerd is, zal overi gens uitsluitend in de ochtend en avondspits een kwartiers- dienst Alphen-Leiden worden uitgevoerd. Op de andere tijden is het niet lonend. De ENFB voert in de brief aan de spoorwegen ook aan, dat er met name op de korte trajecten vanuit Bodegraver met auto in sloot ALPHEN AAN DEN RIJN - De 27-karige Bodegraver P.C.M. van B. is gistermorgen op de Kortsteekterweg met zijn au to in de sloot beland. Dat was het gevolg van een frontale botsing met een tegenligger. De Bodegraafse automobilist bemerkte bij het inhalen van een fietser te laat de auto van de 43-jarige C.A. uit Hazers woude, die uit tegengestelde richting kwam. De Bodegra ver remde daarop krachtig, raakte in een slip en kwam in botsing met de tegenligger, die de auto van de Bodegraaf- se automobilist achterwaarts de sloot induwde. De onfortuinlijke automobilist kwam met de schrik en een nat pak vrij. De als auto was zwaar beschadigd. Valkenburg verdedigt te royaal gebaar DEN HAAG-VALKENBURG - „Het was een man die altijd voor de gemeente klaarstond. Die 's avonds vaak werk mee naar huis nam. Wij hadden als gemeentebestuur de behoefte om daarvoor onze erkente lijkheid uit te drukken". Burgemeester Van 't Wout van de gemeente Valkenburg drong er gisteren met deze woorden bij de Raad van Sta te in Den Haag op aan om de Kroon te adviseren de uitga ven die de gemeenteraad in 1978 als representatiekosten heeft gedaan, alsnog goed te keuren. Gebeurt dit niet dan zullen de gemeenteraadsle den wellicht uit eigen zak moeten bijbetalen. „En dan wordt een persoonlijk belang zeer zwaar geschaad, terwijl er geen gemeentelijk belang is", aldus Van 't Wout Een belangrijk deel van de re presentatiekosten is dat jaar besteed aan het afscheid van de gemeente-ontvanger die tevens waarnemend gemeen te-secretaris was: 6475 gul den. Het afscheidsdiner vergde 3684 gulden en het af scheidscadeau 1848 gulden. De post representatiekosten stond voor 7000 gulden op de begroting en werd uiteinde lijk met 10.000 gulden over schreden tot een bedrag van 17.000 gulden. Een tweede diner dat jaar om afscheid te nemen van de toen aftreden de gemeenteraad vergde ook het nodige geld. Gevolg: het provinciaal bestuur van Zuid- Holland weigerde om deze uitgaven goed te keuren. Burgemeester Van 't Wout ver telde gisteren dat het ook wat moeilijk was om de post re presentatiekosten van te vo ren - dus op de begroting - te verhogen. „Dat zou een beetje pijnlijk zijn geweest", want bij de opstelling van de begro ting werd een belangrijke rol gespeeld door... de gemeente ontvanger. Wat er met diens afscheid zou gebeuren moest voor hem een verrassing blij ven. „Dan had het gemeente bestuur van tevoren contact moeten opnemen met de pro vincie", merkte provinciaal ambtenaar Meijdam namens Gedeputeerde Staten op. Het provinciaal bestuur toonde zich niet gevoelig voor het feit Burgemeester van 't Wout: "Het was een man die altijd voor de gemeente klaarstond" dat de gemeente-ontvanger tot de laatste dag voor zijn pensionering het gemeente huis bleef bezoeken en dat hij weigerde om veertig verlof dagen waar hij nog recht op had, op te nemen. „We moes ten hem uiteindelijk wegdu wen", zo prees burgemeester Van 't Wout de veertig jaar trouwe dienst van deze amb tenaar. Evenmin speelt in de opstelling van de provincie een rol dat de gemeente Val kenburg over het jaar 1978 uiteindelijk 237.000 gulden overhield. „Dat mag geen maatstaf zijn voor de repre sentatiekosten", aldus Meij dam. "Ik zie wel wat er gebeurt", zegt de Noordwijkerhouter. "Uit mezelf ga ik in elk geval de boel niet in de oude staat terugbrengen. Dat wordt ook niet van my verlangd. De gemeente moet bepalen wat er gaat gebeuren." Alkemade hoopt dat hij met de ge meente Noordwijkerhout tot overeenstemming kan komen. "Ik geloof niet dat zij" ondoor dachte dingen zal doen", denkt de bollenkweker. Precedent Als de gemeente hem toestaat hier te mogen wonen, schept zy wél een precedent. "Je zou het zo kunnen zien", aldus de bollen kweker. "Maar als zij mij niet toe staat hierin te wonen, zouden ook anderen daarop moeten worden gewezen. Ik ken een aantal ge vallen dat overeenkomt met de mijne. Er zijn er tientallen in Noordwijkerhout. Pressie uitoe fenen? Nee, dat is het laatste middel waarnaar ik grijp. Ik zou zeker niet willen dat er mensen op straat zouden komen te staan door deze affaire." Gaat hij nog actie ondernemen? "Ik hoef geen stappen te nemen", zegt de Noordwijkerhouter. "Het lijdend voorwerp, dat ben ik. En dan te bedenken dat dit allemaal niet nodig zou zijn geweest. De gemeente had destijds nooit die bouwvergunning moeten weige ren. Toen ze later zag dat ik hier een groot bedrijf begon, bood ze me die vergunning wél aan. Maar toen hoefde het niet meer. Want ik had op dat moment geen geld om ook nog eens een apart huis te laten bouwen. Dat was allemaal in het bedrijf geïnvesteerd." NOORDWIJKERHOUT - Bollenkweker Alke made wacht af wat de gemeente Noordwijker hout voor hem in petto heeft. De Raad van State heeft bepaald dat hij wél mag wonen in de (ge deeltelijk) tot huis verbouwde bollenschuur. Maar die verbouwing is op illegale wijze tot stand gekomen. Alkemade had hiervoor geen vergunning. Het woord is nu aan burgemeester en wethouders. Zij zullen moeten zeggen of de bollenschuur in de oude staat moet worden te ruggebracht. Vijftien jaar wordt er al bij het kas sencomplex gewoond. De wo ning waarin Alkemade huist was echter te klein. Daarom heeft hij een gedeelte van de bollenschuur bij het woonhuis getrokken. Hierin vestigde hij een kantoor. "Ik ben voor de helft afgekeurd", laat hy weten. "Daarom wil ik bij mijn huis een kantoor hebben. Dan kan mijn vrouw mij wat werk uit handen nemen." Wat er nu staat te gebeuren is voor alsnog onduidelijk. "Hij mag er blijven wonen", reageert ge meentesecretaris Adriaanse. "Maar de schuur moet in oude staat worden teruggebracht. Ik weet niet wat de gemeente in de ze zaak zal beslissen. De ambte naren moeten eerst een advies uitbrengen. Dan zullen burge- rtieester en wethouders beslissen wat hun te doen staat." Als de schuur inderdaad weer moet worden zoals zii was, dan zal Al- Het pand van Alkemade aan de Herenweg in Noordwijkerhout. kemade naar een andere woning moeten. Zeker is, zo vertelde Adriaanse. dat hij daarvoor niet bij de gemeente hoeft apn te kloppen. "Want wij kunnen hem hier niet aan helpen", aldus de gemeentesecretaris. Lang zal de bollenkweker niet in het ongewisse blijven. Over en kele weken, zo verzekerde Adriaanse, weet Alkemade waar hy aan toe is. Of hij m de bollen schuur mag blijven wonen, of dat zij moet worden afgebroken. (Van één onzer verslaggevers) DEN HAAG-NOORDWIJK - De 61-jarige J. H. is gisteren door de Haagse rechtbank tot anderhalf jaar gevangenisstraf veroordeeld, overeenkomstig de eis van de of ficier van justitie. H., die geen vaste woonplaats heeft, heeft zich schuldig gemaakt aan een aantal oplichtingen. Hij spie gelde eind 1979 en begin 1980 mensen voor dat hij vanuit Italië commerciële televisie-uitzen- dingen zou gaan verzorgen. Een een vrouw uit Amersfoort voor Zwitserse NV zou reclamespots 39.000 gulden, gaan maken. H. bood aandelen in De uiterst „fatsoenlijk" ogende J. die NV te koop aan. Een man uit H. is sinds 1942 al vele malen we- Noordwyk werd op die manier gens oplichtingen en verduiste- voor 10.000 gulden opgelicht en ringen veroordeeld.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 21