Meer goedkope premiehuizen in "Ha as wijl Aanleg kabel-tv roept vragen op INe/dse agenda Nieuwbouw op terrein werf Joppe? Joeg echtpaar ie Leiderdorp oit huis gezet OiiCiSTUKKST - ln de nieuwbouwwijk "Haaswijk" in Oegstgeest zullen meer goedkopere premie-(A)-wonin- gen worden gebouwd dan oorspronkelijk werd geraamd. In plaats van de verhouding één goedkope premiewoning en vijf duurdere zal in de verdere uitwerking van het bestemmingsplan die verhouding drie op zeven zijn. De door Kohlbeck (PvdA) geop perde gedachte om door het in voeren van erfpacht de aankoop prijzen van de huizen wat te laten zakken werd niet door directeur Bas overgenomen. Zijn ervaring is dat mensen veel liever de grond onder hun huis in eigendom ver werven ook al moeten ze dan er wat meer voor betalen. Verkeersplan Dit deelde directeur Bas van het Bouwfonds Nederlandse Ge meenten, dat voor Oegstgeest de nieuwbouwwijk aanlegt, gister avond na de maandelijkse ge meenteraadsvergadering mee. Het CDA-raadslid Van Veen had zich namelijk in de vorige raads vergadering bezorgd afgevraagd of die duurdere premie-B wonin gen nog wel onder de sociale wo ningbouw vallen. "En goedkope woningen voor de inwoners van Oegstgeest bouwen is toch altijd ons uitgangspunt voor de verwe zenlijking van "Haaswijk" ge weest", zo lichtte hij ook gister avond toe. Ook bij de toewijzing en belangstelling voor het nu in aanbouw genomen eerste deel- plan in Haaswijk bleek de grote interesse voor premie-A wonin gen boven de premie-B huizen. In heel "Haaswijk" zullen volgens de huidige plannen in totaal 134 premie-A huizen en 300 premie-B huizen verrijzen. Die verschui ving alsmede de hoge grondprijs voor de woningwetwoningen maakt dat er nu op papier al een tekort bestaat van rond een mil joen gulden. Maar mogelijk dat hieraan in besprekingen met het ministerie van volkshuisvesting wat aan kan worden gedaan. Wuisman (D'66) stelde voor om vanaf nu grotere particuliere tui nen bij de huizen te gaan betrek ken en het totale openbaar groen wat te verminderen. Hierdoor zou deels een grotere opbrengst aan grondverkoop worden be reikt en later de onderhoudskos ten voor het openbaar groen lager uitvallen. De Bouwfonds-direc tie stemde hiermee in en was zelfs al in deze richting bezig in de nu te ontwikkelen deelplannen in het bouwgebied. Vrouwen moeten samenwerken in Zoeterwoude ZOETERWOUDE - Onder druk van de gemeenteraad hebben burgemeester en wethouders van Zoeterwoude gisteren het voor stel ingetrokken om de werk groep „praatochtenden voor vrouwen" geen subsidie te verle nen. B en W zullen nu met een nieuw voorstel komen, waarin een betere samenwerking tot uit drukking moet komen tussen de werkgroep en de organisatoren van de VOS-eursussen (Vrouwen Oriënteren zich op de Samenle ving). B en W hadden voorgesteld om de praatochtenden voor vrouwen niet te subsidiëren, omdat de pot voor emancipatiedoeleinden al leeg was. Deze bruikt om de vier VOS-( op touw zetten. Volgens B en W moesten de organisatoren van de praatochtenden maar gaan pra ten met hun collega's van de VOS-Cursussen om daar wat geld los te peuteren. De raad van Zoeterwoude was dui delijk niet gelukkig met deze op stelling. Volgens Lansbergen (Progressief Zoeterwoude) was het voorstel stuntelig en vond hij dat B en W de werkgroep met een kluitje in het riet stuurde. CDA-er Engelkes vond het argument van B en W om geen nieuwe verplich tingen aan te gaan, omdat de ge meente er financieel niet meer veel bij kon hebben, erg zwak: „Ti jdenlang wil de gemeente niet bezuinigen en nu moet er 1100 gulden worden uitgegeven en dan is er plotseling geen geld Hogenelst (CDA) stelde voor om de zaak terug te nemen en een nieuw voorstel te maken, waarbij de ac tiviteiten van de VOS-cursussen en die van de werkgroep eventu eel kunnen worden samenge bundeld. Hij vroeg B en W of deze hier een bemiddelende rol in zou willen spelen. Voorzitter wet houder Van der Heijde reageerde hier bevestigend op. Van der Post (Progressief Zoeter woude) wees erop, dat de werk groep en de VOS-cursussen twee totaal verschillende zaken zijn en dat bundeling daarom veel problemen zal géVéri. „Het zijn nu eenmaal verschillende doel groepen. De cursussen en de werkgroep hebben een totaal verschillend karakter", aldus Van der Post. Aan het eind van de discussie moest worden gestemd over de intrekking van het voorstel van B en W. Alleen de fractie van PZ stemde tegen, zodat er nu bin nenkort een nieuw voorstel op ta- fel komt. teravond voorlopig een einde ge komen. Het zo omstreden stel van burgemeester en wet houders tegen het advies verkeerscommissie in, een ander plan voor te stellen, werd terug genomen. Het voorstel van bur gemeester en wethouders voor zag in veel minder ingrijpender verkeersmaatregelen in de ge meente dan het advies van de verkeerscommissie. Een door Kohlbeck ingediende motie waarin burgemeester en wet houders werden verzocht om toch dit commissie-advies in zijn WARMOND^ Op het terrein voorstel op te nemen, hoefde niet in stemming te worden gebracht. r Het terrein van jachtwerf 't Joppe ngen gepland zijn. Burgemeester Scheenstra zegde namelijk zonder die raadsuit- spraak toe bij het nieuwe colle gevoorstel rekening te zullen houden met dit advies. an jachtwerf 't Joppe en het ernaast gelegen huis aan de Scheepmakerdam in Warmond, zullen mogelijk vier schakelwoningen met vier carports verrijzen. Aan burgemeester en wethouders is gevraagd voor deze huizen een bouw vergunning te verlenen. De plannen voor de nieuwe woningen zijn gemaakt door een Oegstgeester archi tectenbureau, dat handelt in opdracht van de jacht werf. Het college van B en W zijn van plan de bouwvergun ning te verlenen. Tot dinsdag bestaat er voor War- monders echter nog gelegenheid om bezwaar te ma ken tegen de bouwplannen. Wanneer er precies kan worden begonnen met de bouw, hangt geheel af van het al of niet verlenen van de bouwvergunning. Ook is nog niet bekend hoe duur de woningen zullen worden. Waarschijnlijk worden ze wel te duur om beschikbaar te komen voor erkend Warmondse woningzoekenden. LEIDERDORP - Een jong echt paar uit Leiderdorp is giste ren uit hun flat aan de Denne- schans gezetDe eigenaar van de flats, de Algemene Wo ningbouwvereniging Leider dorp (AWL) schakelde de deurwaarder in, omdat vier maanden geen huur meer was betaald. De totale huurschuld bedroeg ongeveer 2000 gul den. Het echtpaar heeft tijde lijk onderdak gevonden bij familie. Over vervangende woonruimte moet nog met de gemeente worden gepraat. De huisraad werd omstreeks tien uur gisterochtend onder toeziend oog van burgemees ter Van der Have, twee deur waarders en de politie op straat gezet. De sjouwers wa ren al een uur bezig toen de familie thuis kwam. "Wij wis ten van niets, anders waren wij wel thuisgebleven", zo reageerde het echtpaar giste ren ontdaan. Voorzitter Duivenvoorden van de woningbouwvereniging stelt daar tegenover dat de bewoners wel degelijk voort durend zijn gewaarschuwd. U moet me goed begrijpen. Wij vinden dit ook triest, maar we kunnen niet anders. Als wij niet ingrijpen, lopen de schulden te hoog op". Volgens hem is de procedure die wordt gevolgd zeer duidelijk. Na iedere maand huurachter stand krijgt de huurder een waarschuwingNa de derde maand gaat "een wat drei- de flat aan de Denneschans neergezet. De r gender" brief de deur uit. Wordt daaraan nog geen ge volg gegeven, dan wordt de deurwaarder ingeschakeld. Hij dreigt met uitzetting. Duivenvoorden: "In de tus sentijd schakelen wij ook al tijd nog één van onze maat schappelijk werkers in. Die proberen op een redelijke ma nier de problemen op te lossen. Ook wij zijn er tenslotte niet bij gebaat dat huurders op straat komen te staan". Volgens Duivenvoorden bestaat in hele moeilijke situaties de mogelijkheid om de achter stand geleidelijk af te betalen. "Ik kan mij overigens ook goed voorstellen dat het in be paalde gevallen mogelijk is, om een goedkopere woning van onze vereniging te hu- Deze uitzetting is de tweede in de afgelopen vijfjaar, die de AWL uitvoert. Duivenvoor den vindt dat je in een geval als dit hard moet optreden. "Doe je dat niet", zo zegt hij. "Dan kom je als woning bouwvereniging flink in de problemen. Wij hebben voor ons totale woningbezit al een huurachterstand van zo'n honderdduizend gulden. Stel je je soepel op. dan loopt die schuld alleen nog maar op. En in wezen stellen wij ons soepel op: wij zijn tenslotte niet te beroerd om met die mensen rond de tafel te gaan zitten. Daar komt bij dat we wel moeten ingrijpen, omdat het anders onbillijk zou zijn te genover anderen die ook in fi nanciële problemen zitten, maar wel betalen". Hij zegt dat vrij veel huurders het zover laten komen dat in grijpen van de deurwaarder bijna noodzakelijk is. "Erg veel zaken komen bij de deurwaarder terecht. Op het moment dat de zaak bij hem loopt komen we vaak gelukkig nog tot een oplossing". SCHOLEN WARMOND NIET BIJ CENTRALE DIENST Moeite met niet aansluiten afgelegen wijken in Zoeterwoude ZOETERWOUDE - Het CDA en de WD in Zoeterwoude hebben grote moeite met het niet aanslui ten van de huizen op het kabel televisienet in de zogenaamde onrendabele (afgelegen) gebie den van Zoeterwoude. Dit is gis teravond gebleken tijdens de maandelijkse raadsvergadering. Ondanks bezwaren heeft het CDA het voorstel van burge meester en wethouders om een overeenkomst aan te gaan met Casema (de maatschappij, die de kabeltelevisie aanlegt) niet ver worpen. Van der Geest (CDA) noemde het voorstel van B en W "discrimina tie van een bepaalde groep bur gers". Volgens Var der Geest heeft het CDA toch het hoofd ge bogen en de realiteit onder ogen gezien. "We kunnen geen nee te gen dit plan zeggen en 80 procent van de bevolking die wel kabel televisie wenst in de kou laten staan", aldus de christen-demo craat. Michjelsen (WD) ging verder in zijn betoog. "Als het CDA zich bij deze zaak neerlegt, dan staat de democratische besluitvorming op het spel. Hier zijn fundamen tele zaken, zoals het recht op in formatie aan de orde", aldus Mi- chielsen. Hij vond het volstrekt verwerpelijk, dat de gemeente geen overleg had gevoerd met de bewoners waar het om gaat in de ze zaak. Van der Geest zei daarop, dat het CDA de conseqenties had getrokken, en dat niet het CDA. maar juist de VVD de democratie geweld aan deed. Op de viaag van Michielsen waar om het college van B en W geen overleg had gevoerd met de be woners antwoordde voorzitter wethouder Van der Heijde. dat de gemeente de bewoners niets had te bieden. "We staan toch met le ge handen, we kunnen niets doen" aldus Van der Heijde. Op het laatst moest Michielsen zich morrend bij de beslissing neer leggen. De firma Casema heeft uitgere kend. dat als er ook kabeltelevisie moet worden aangelegd in de on rendabele gebieden dit de abon nementsprijs van bijna 14 gul den, zou doen stijgen tot 35 gul den. "Als we dat doen, dan neemt niemand kabeltelevisie en gaat het hele plan niet door", aldus Van der Geest. Als alles volgens plan verloopt, zal "heel" Zoeter woude binnen 16 maanden van kabeltelevisie zijn voorzien. LEIDEN - Een 16-jarige Leidse snorfietser kwam gistermiddag om half vier in botsing met een auto. Met een gebroken been werd hij naar het Academisch Ziekenhuis vervoerd. De snorfietser nam de bocht in de Jan Luykenlaan te krap. Hij be landde op de linkerweghelft, waar hij werd gegrepen door een auto. De snorfiets werd geheel vernield, alsmede de voorzijde van de auto. VRIJDAG 21 JUNI 1980 V WARMOND - De Warmondse scholen zullen in augustus nog niet toetreden tot de nieuwe schoolbegeleidingsdienst, omdat het benodigde geld (3500 gulden) voor het eerste jaar, ontbreekt. De dienst zal zich de eerste drie jaar bezighouden met de integra tie van het lagere- en kleuteron derwijs. De VVD stemde gister avond tijdens de raadsvergade ring vóór onmiddellijke deelna me aan de dienst. Zij gaven aan dat zowel het gemeentebestuur als de Warmondse scholen posi tief staan tegenover de óp te zet ten schoolbegeleidingsdienst. De financiële lasten voor het eerste jaar zouden volgens die partij kunnen worden gevonden in de verkoop van het pand Groot Leerust. het Jan Steenhuisje, en andere "meevallers" voor de ge meente. De VVD vindt dat een tussentijdse toetreding aanzien lijke nadelen heeft. Er kan dan niet worden meegepraat over de opzet van de dienst, er kan geen bestuurslid worden geleverd en de aanpassingsproblemen zullen steeds moeilijker worden. Me vrouw Hajonides (VVD) sprak haar angst uit dat kinderen naar scholen buiten Warmond, die wel aan de dienst deelnemen zullen gaan. Dit alles weegt volgens de fractie niet op tegen de kostenbe sparing van 3500 gulden. Wethouder Van Schagen kon ech ter niet tegemoet komen aan de wens van de VVD. "We moeten niet te zeer rekenen op financiële meevallers. Bovendien mojet jeer niet vanuit gaan dat niet-toetre- den tot de dienst direct fataal is voor het onderwijs. Het onder wijzend personeel is best in staat om enkele zaken op te vangen. We blijven echter hopen op latere toetreding". LEIDEN - Een 49-jarige nacht waker liep afgelopen nacht om half twee op de Nieuwe Rijn een klap op van een 33-jarige Leide- naar met een glaasje op. De nachtwaker zag dat de man met een viltstift een vrachtauto be kladde. Hij vroeg de man waarom hij dat deed. onder het tonen van zijn legitimatiebewijs. De man reageerde boos. Het legitimatie bewijs gooide hij in het water. De bromfietser van de nachtwaker smakte hij tegen het wegdek en deelde een klap uit. De nachtwaker zag de man even la ter een pand aan de Nieuwe Rijn ingaan. De gealarmeerde politie kon met veel moeite de verniel zuchtige Leidenaar aanhouden. Vrijdag Leiden Kijkhuis - Vrouwenkerkkoorstraat 17, film: "Stalkers", 20-23 uur. 't Parlement - Nieuwe Rijn 52, club voor alleenstaanden, 20 uur. Nieuwe Rijn 20a - NVSH-trefcentrum, open weekendcafé, 21.30 uur. Dierenbescherming Leiden - melding zwerf- en gevonden dieren, tel: 122847, b.g.g. 124295. Voorschoten - gemeenteraadsvergade ring, 20 uur. Zaterdag Leiden Kijkhuis - Vrouwenkerkkoorstraat 17 griezelfilm-persiflage, 20 en 23 uur. Sanders - Levendaal'hoek Korevaar- straat. Antiekmarkt. 9.30-17 uur. Voorschoten - opening "Thuishaven", watersportvereniging een de Molenlaan, 16 uur. Zondag Leiden Groene Kerkje - 12 uur, orgelconcert met Theo Goedhart. Middelweg 19c - kindervoorstelling Leids Poppentheater, 14.30 uur. Maandag Ontmoetingscentrum - hoek Boshui- zerlaan, bejaardensoos Zuid-west, 14.30 Artsen Leiden - de weekenddienst begint za terdag om 0 uur en eindigt zondag om 24 Wijk 1 - Boerhavedistrict, Binnenstad noord, Groenoord, Kooi, Merenwijk: za- S. Smit, Cobetstraat 43, tel: 130177. Zo: J. Stolk, Burggravenlaan 16, tel: 1258200. Wijk 2 - Binnenstad-zuid, Tuinstadwijk, Professorenwijk, De Waard: za E.K. Fo- gelberg, de Sitterlaan 18, tel: 132877. Zo: H.C. Jasperse, Witte Singel 72, tel: 124961. Wijk 3 - Mors, Haagwegkwartier, Zuid west za B. Roos. Zo'cherstraat 1, tel: 766123. Zo: F. Lahr, Zoeterwoudsesingel 11, tel: 120347. Voor de praktijk van Groeneveld, R. van Leeuwen, Meijer, Reinders, Tan, van Tol, Zwijnenburg en Verhage wordt de weekenddienst waargenomen door J. Verhage, Rozemarijntuin 51, Leiderdorp, tel: 895144. Spreekuur za terdag en zondag van 11-11.30 uur Ge zondheidscentrum Merenwijk, Rosmo len 2. Leiderdorp - P. van 't Woud/L. Midden dorp, Hoofdstraat 40, tel: 410070, spreekuur 12.30-13 uur. Hoofdstraat 40. Oegstgeest - E. Roelants, Fr. Halslaan 10, tel: 153747. Voorschoten - za: C. Meijer. Rouwcoop- park 11. tel: 2493. Zo: A. Meiman, Leid- seweg 128a, tel: 2493. Apotheken De avond-, nacht- en zondagsdienst van de apotheken in de regio Leiden wordt waargenomen van 27 juni t/m 4 juii door. apotheek Herdingh en Blanken, Hoge- woerd 171, tel: 120502 en door apotheek Linnaeus, Kempenaerstraat lb, Oegst geest, tel: 153274. Wijkverpleging Leiden - Interkruis, Middelweg 38, tel. ten noorden van de Rijn: 134604; tel. ten zuiden van de Rijn: 121753. Leiderdorp/Zoeterwoude Rd. v.d. Waalslaan, tel: 4641. Warmond - zr. A. de Vriend, flat De Hooge Wei 203, Sassenheim, tel: 02522-12022. Dierenartsen Voor de praktijk van Muurling/Roest/ Helder A.W. Helder, Hermelijnvlinder 36, tel: 146686. Voor de praktijk van Krol en Vestjens: IJ. Krol, Pres. Kennedylaan 260, tel: 153266. B- Broer, Boshuizerlaan 26, tel: 764058. Onderzoek waterkwaliteit Kokkerbad NOORDWIJKERHOUT - Er komt een onderzoek naar de kwaliteit van het water in het Kokkerbad in Noordwij- kerhout. Tevens wordt er onder de gebruikers van het bad een enquete gehouden met als hoofdvraag of zij last hebben van het hoge zuurge- halte in het water, wat onder meer irritatie aan de ogen veroorzaakt. Dat besloot de gemeenteraad van Noord- wijkerhout gisteravond. Burgemeester en wethouders van deze gemeente willen 20.000 gulden uittrekken voor het onderzoek van het water. "Mocht inderdaad blijken dat er iets niet in or de is, dan is het niet onwaar schijnlijk", aldus B en W, "dat een nieuw desinfecte- ringssysteem moet worden aangebracht". Dit moet de gemeente nog eens 200.000 gulden kosten. Voorlopig wacht de raad de re sultaten van de twee onder zoeken af. Daarna zal de be slissing vallen of 200.000 gulden wordt uitgetrokken installatie. Jongens gewond in verkeer OEGSTGEEST/VOORSCHOTEN - Twee jongens zijn gisteren in Oegstgeest en Voorschoten ge wond geraakt bij een verkeers ongeval. In Oegstgeest stak gis teravond een 9-jarige knaap met zijn fiets plotseling vanaf' de stoep de President Kennedylaan over. De jongen werd aangereden door een uit de richting van de Dorpsstraat op de Kennedylaan rijdende personenauto. Deze werd bestuurd door een inwoon ster van Noordwijk. De jongen is ter observatie opgenomen in het Academisch Ziekenhuis. In Voorschoten liep een 11-jarige jongen die op zijn fiets plotseling de Van Wijngaardenlaan over stak een sleutelbeenbreuk op. Ook werd bij dit ongeluk de mo gelijkheid van een schedelbasis- fractuur niet uitgesloten. Hij stak vanaf de ventweg gistermiddag omstreeks 12.00 uur de Van Wijngaardenlaan over en werd daarbij geschept door een NZH- bus die op dat ogenblik op deze laan reed. Ook hij is opgenomen in het AZL. LEIDSCH £L DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN LEIDEN Postbus 5 LEIDEN i eletoon 071 -144941 Nabezorglng van 18.00-19.30 uur Zaterdag van 16.00-18.00 Abonnementsgelden t Kwartaalabonnement (46.30 per post f 66,40 Jaarabonnement 173,7 per post i 254,10 Losse nummers 0,65. i (stad) i (regio) B Paauw (binnenland) J Ruygrok-Hoogeveen (buitenland) A A van Brussel (sociale economie) PJ de Tombe (sport) P C Rosier (radio en televisie, kunst) S.J. de Groot (geestelijk leven) Aangesloten bij de Gemeenschappelijke Persdienst met eigen correspondenten o a. In: Bonn, Brussel, Londen, Parijs, Washington, Cairo, Redactie Randgemeenten Ch. Lennartz, Maredijk 33a, Leiden, tel. 071-133202 Correspondenten: R Zaadnoordijk. Tel. 071-155854. Voorschoten: J. Peters 071-769935 Warmond: K Prins 01711-11266 Zoeterwoude R Stevers 071-890847 Zoeterwoude Olaf I- 01715-1096 Leiderdorp F. Snijders 071-893841.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 2