BETTYSTÖVE NET VOORDE BUIBINNEN GOUDEN SPIKE Melchior verkoopt p a ardenbest and; Heins op straat SC 2] REB VAN DER CAPELLEN ZET ASSELBERGS OPZIJ IN ALPHEN Amsterdam raakt toptoernooi kwijt W imbledon in cijfers A.V.HOLLAND LEIDEN ZATERDAG 28 JUNI AANVANG 15.30 UUR LONDEN (ANP)- De regen blijft de onverbiddelijke heer ser op Wimbledon. Ook nu de organisatoren slim dachten te zijn door het aanvangstijdstip twee uur te vervroegen, hebben de elementen zich niet laten vermurwen. Klokslag twaalf, toen de banen juist van hun zeilen waren ontdaan, kletterde uit de klaarheldere hemel een fikse bui die de activiteiten een uur lang lamlegde. Even kon er worden gespeeld, maar net nadat de luidspreker triom fantelijk meldde dat de poorten gesloten moesten worden omdat het maximale aantal van 31.000 toeschouwers was bereikt, bot sten wat onweerswolken op el kaar. Het water gutste naar bene den en lage gedeelten van het complex liepen onder water. Op nieuw een vrijwel verloren dag, de derde in de vier dagen die het toernooi oud is. De organisatie kijkt tegen een achterstand van meer dan honderd parti jen aan en de favorieten realiseren zich dat winnen in de tweede week auto matisch een aanzienlijke mate van overwerk met zich mee zal brengen. Gemakkelijk Tot de gelukkigen die tussen de buien in kwamen, behoorde Bet ty Stove. Ze won vrij gemakkelijk van de Britse Ann Hobbs (6-0, 6-4) en is een van de zeven speel sters die de derde ronde bereikte voor het lange wachten op beter weer begon. Tot die wachtenden behoorde ook Tom Okker, die net de baan op zou gaan voor zijn duel tegen de Fransman Domin- guez. Marcella Mesker, de tweede Nederlandse vertegenwoordig ster, was toen nog lang niet aan de beurt voor haar partij tegen de Amerikaanse Pam Teaguarden. Inmiddels hadden zich enkele be slissingen voltrokken. Rames Krishnan, de 19-jarige zoon van de halve-finalist van 1961 en 1962 Ramanatang Krishnan, had zich in vier sets ontdaan van de twee maal oudere Mark Cox. Op baan één begeleidde heel de Italiaanse supportersschare het duel tussen Panatta en Barazzuti. De dag te voren had Panatta na zijn zege op Eric van Dillen zich onder poli tiebewaking moeten stellen om zich te vrijwaren van zijn over-en- thousiaste aanhang. Nu ging het er rustiger aan toe. Pa natta won in vijf sets, zonder een matchpoint tegen te hebben ge had, wat abnormaal mag heten want meestal heeft de stijlvblle Italiaan dat nodig, zoals een an der een wekker gebruikt om wakker te worden. Jimmy Connors paste zich aan bij de weinige tijd die hem was ge geven en liet Sherwood Stewart die momenteel doorgaat voor de sterkste dubbelspeler van het veld, slechts drie games. In twee ronden heeft de oud-kampioen maar zeven games prijsgegeven. Goed gemutst gaf hij een pers conferentie, hetgeen een jaar niet is voorgekomen en liet weten zich beter in vorm te achten dan ooit tevoren. Voorpagina's Ilie Nastase had al lang en breed de voorpagina's gehaald, voordat hij op baan aantrad tegen Dick Stockton. Hij was de dag tevoren aan de zijde van de 19-jarige Ca rolyn Seaward, beter bekend als miss Engeland, in de spelersbox verschenen. Onmiddellijk gonsde het van de ge ruchten en de populaire och tendbladen meldden dat in Frankrijk echtgenote Dominique had toegegeven dat het huwelijk op de klippen was gelopen. Of die mededeling de grillige Roemeen uit zijn evenwicht had gehaald, of dat hij gewoon niet opkon tegen de hard slaande Amerikaan, feit was dat hij bij het afbreken de eerste set had verloren. VRIJDAG 2*5 JUNI 1980 De Amerikaan veegde de vloer c AMSTERDAM - Afgezien van een ludieke, door wereldkampioen Karpov (foto) verrichte loting met marmotten, viel er gisteren op de openingsdag van het twintigste IBM-toernooi weinig te lachen. Reden daarvan was, dat het bedrijf heeft besloten dat dit het laatste van een reeks spectaculaire toptoernooien zal zijn; in de toekomst wil IBM komen tot een grotere spreiding van activi teiten in de culturele en sportieve sfeer. Waarmee een einde komt aan een traditie. Het schaaktoernooi gold al jaren als een der belangrijkste ter wereld. Zeker is in elk geval wel dat het jeugdtoernooi met steun van dezelfde sponsor voor drie jaar is gewaarborgd, terwijl er eveneens volgend jaar een herinneringskamp komt waarvoor deelnemers, die de afgelopen twintig jaar van de partij zijn geweest, zullen worden uitgenodigd. In de Kroongroep lootte Leidenaar John van der Wiel meteen de sterkste tegenstander, Anatoli Karpov. Jan Timman komt in de eerste ronde uit tegen Sosonko, De Deen Larsen ontmoet ex- jeugdwereldkampioen Dolmatov en Hort bindt de strijd aan tegen Ribli. MAASTRICHT (ANP) - Leon Melchior heeft gisteren be sloten over te gaan tot verkoop van het paardenbestand van zijn stal Zangersheide te Lanaken. Hij kwam tot dit besluit omdat hem woensdag tijdens het mondelinge overleg van minister Braks met de vaste kamercommissie van landbouw en visserij is gebleken dat op korte termijn geen realisatie mogelijk is van het Limburg in het uitzicht gestelde paardencentrum. Oorspronkelijk zou de nog door de voorganger van Braks, de huidi ge minister van financiën Van der Stee, gemaakte paardennota af gelopen maandag in de Tweede Kamer behandeld worden. Deze behandeling is echter uitgesteld tot 8 september a.s. In een uitvoerig perscommuniqué laat Melchior weten dat hij geen gehoor meer geeft aan het ge vraagde uitstel door Gedepu teerde Staten van Limburg. Het bestand van Zangersheide, zowel de fokstal, de hengstenstapel als de opleidings- en springstal, zal gereduceerd worden tot die pro porties welke Zangersheide had toen Melchior in 1977 werd ver zocht zijn medewerking te verle nen tot het stichten van een na tionaal paardencentrum in sa menwerking met het ministerie van landbouw. Bij Melchior zijn vier nationale top- ruiters in dienst: oud-Europees kampioen Johan Heins, oud-Ne derlands kampioen Willy van den Ham, Jan Broeks en Dick Wie ken. De reductie van het bestand van Zangersheide houdt in dat drie van de vier ruiters ergens anders onder dak moeten zien te komen. Alleen Wieken zal waar schijnlijk bij Melchior blijven. De drastische inkrimping van stal Zangersheide houdt de verkoop van ongeveer 500 paarden en af vloeiing van rond de 45 man per soneel in. "Na het nieuwe uitstel heb ik er ge noeg van telkens maar weer aan het lijntje te worden gehouden", zegt Melchior. "Er zijn dit jaar 200 veulens bijgekomen, die ik ook weer onder dak moet zien te krij gen. Ik ben er langzamerhand moe van geworden". In het openbare mondelinge over leg van minister Braks met de vaste kamercommissie van land bouw en visserij is een deel van de paardennota ter sprake geko men omdat, volgens de be windsman, de initiatieven uit de regio (Ermelo, Winschoten, Lim burg) bepaalde beleidsmaatre- gelen noodzakelijk maakten. De minister heeft daarbij nog eens bevestigd dat hij voor wat betreft het beleid rond de paardenhou- derij de beloofde terughoudend heid zal blijven betrachten tot en met de behandeling van de paar dennota. Een en ander was voor Melchior zo teleurstellend dat hij zijn bereid heid tot samenwerking met het ministerie om te komen tot een nationaal paardencentrum in Limburg introk. ALPHEN AAN DEN RIJN - Toen gisterochten door II regen de ba nen van de tennisparken van T.E.A.N. en de Rijnkanters blank (GB)-Julie Harrington (VS) 6-3, 5-7, 6-1, Wendy White (VSV-Pam Whyt- cross (Aus) 6-2, 6-3, Kate Brasher (GB)-Dana Gilbert (VS) 3-6, 6-3, 8-6. Tweede ronde: Bptty Stöve (Ned>- Ann Hobbs (GB) 6-0, 6-4, Billie Jean King (VS)-A. Smith (VS) 6-3. 7-6, Morse (VS)-B. Teacher (VS) 6-4, 6-4, Evonne Cawley-Goolagong (Aus)- Jenny Walker (Aus) 6-2, 6-2. Roslin Fairbank (ZAF)-Andrea Buchanan (VS) 6-1, 6-2. Bettina Bunge (VS>- Beth Norton (VS) 6-4. 6-4, Betty-Ann Dent (AusFLesley Geeves (GB) 3-6, 6-3, 6-2, Jane Stratton (VS)-Dianne Desfor (VS) 7-5. 4-6, 7-5, Nina Böhm (ZweHDianne Morrison (VS) 4-6, 6-2, 6-3. Enkelspel, tweede ronde: Ivan Lendl (Tsj>-John Sadri (VS) 6-3, 64. 6-3, Onny Parun (Nwz)-Pascal Portes (Fra) 7-5, 6-3, 6-4, Phil Dent (Aus)- Bemie Mitton (Aus) 7-5, 6-3, 6-3, Jimmy Connors (VS)-Sherwood Ste wart (VS) 6-0,6-2,6-1. Adriano Panat ta (Ita)-Corrado Barazzuti (Ita) 1-6, 6-3, 6-4, 3-6, 6-1, Paul McNamee (Aus)-Robert van 't Hof (VS) 6-1, 6-1, 6-3, Johan Kriek (ZsO-John Austin (VS) 6-4, 6-3, 6-1, Balasz Taroczy (Hon)-Trey Waltke (VS) 6-3, 6-2, 6-2, Rames Krishnan (Ind)-Mark Cox (GB) 6-7, 7-5, 7-5. 6-1. Dubbelspel, eerste ronde: Frawley-Mas- ters (Aus)-J. Brabenec-S. Meer (Can- Pak) 6-2. 6-3, 7-6. Bill Rodgers start bij Gouden Spike LEIDEN - De Amerikaanse atleet Bill Rodgers, oud-Olympisch kampioen op de marathon en vo rig jaar nog aanvoerder van de wereldranglijst op deze afstand, zal morgen in de Leidse Hout tij dens de wedstrijden om de Gou den Spike in actie komen. Rod gers, die de komende weken een aantal wedstrijden in Europa zal lopen, start in Leiden op de 5 ki lometer. Ook Hugo Pont, die aanvankelijk was geselecteerd voor Moskou voor het nummer 400 meter hor den, maar die zich inmiddels voor die afstand heeft teruggetrokken, heeft zich aangemeld bij de Leid se organisatoren. Pont loopt tij dens de Gouden Spike de 400 me ter vlak. Pont die alleen aan de Olympische Spelen mocht deelnemen als hij uiterlijk 4 juli een tijd van maxi maal 50.00 seconden zou lopen, beschouwde de door het NOC ge stelde voorwaarde voor hem niet reëel. In het kader van zijn trai ningen na de ernstige enkelbles sure van dit voorjaar is een der gelijke tijd door hem nog niet te realiseren. stonden, moesten de wedstrijd leiders van de toernooien voor de zoveelste maal hun schema's ver anderen. Op het dertig-plus toernooi van de Rijnkanters hoefde er niet zoveel veranderd te worden, omdat ten eerste een damesploeg besloot de banen "droog" te sponsen en ten tweede omdat de wedstrijdlei ding de tennishal van Van Ger- van afhuurde. Uiteindelijk werd er dan op beide toernooien wel getennist. Veel verrassingen wa ren er echter niet. In Alphen aan de Rijn verloor de als vierde geplaatste Charles Assel- bergs ongeveer Herman van de Capellen. De voor T.E.A.N. spe lende Charles Asselbergs won wel de eerste set met 6-3, maar in de tweede en Hellevoetsluis. set ging hijsteeds meer woningen maken tegen de op vastheid spe lende Herman van DE Capellen. 3-6. 6-3, 6-3. De als eerste geplaatste Arnold van de Capellen had het knap moei lijk tegen de jonge Roy Mooy- man; uiteindelijk zegevierde Ar nold van de Capellen na veel zwoegen met 6-2, 4-6, 8-6. Robert-Jan van de Feen maakte zijn no. 2 plaatsing volkomen waar door weinig heel te laten van de aspiraties van Eric Nikel. 6-2, 6-0. Bram Madera daarentegen had een goede tegenstander aan Anne- Jan van de Meer. In een span nend 27-jarige trok Bram Madera met 7-5, 6-4 aan het langste eind. In het herenenkel C viel de over winning van de "D"-speler Dave Willemse* op; zijn tegenstander was namelijk Joost van Leeu wen, die afgelopen zondag nog in de c-finale van de districtskam pioenschappen stond. In een zeer aantrekkelijke wedstrijd won Dave Willemse met 4-6, 6-3, 9-7. Op het dertig-plus toernooi van de Rijnkanters in Rijnsburg, ging de in het damesenkel C als tweede geplaatste Anneke van Overloop ten onder tegen Barbara Heezen met 6-1, 7-5. In het herenenkel D viel Kranssen op, doordat hij de tweede ge plaatste Jacq. van Duivenvoor den versloeg. 6-4, 2-6, 6-2. WIELRENNEN - Piet Kleine heeft gisteren in Bolsward een ama teur-criterium over 90 kilometer gewonnen. VOETBAL - De gemeenteraad van Venlo heeft besloten om VVV een extra-subsidie van 13.000 gulden te geven. Daarnaast wordt het krediet verhoogd met twee ton. VOETBAL - IJsland heeft gisteren met 1-1 gelijkgespeeld tegen Finland. Petursson scoorde voor IJsland. ZEILEN - Zeezeiler Henk Jukke- ma ligt in de Trans Atlantic Race nog slechts vijftig mijl achter op de Engelsman Smith, de leider in de Crest-klasse. VOETBAL - Johan Cruijff scoorde gisteren voor Washington zijn" tweede seizoenstreffer in het met 2-0 gewonnen duel van de Van couver Whitecaps. ATLETIEK - De Italiaan Mennea, wereldrecordhouder op de 200 meter, liep gisteren in Turijn de 1Q0 meter in 10,19. Vollebrcgts: stapje terug in FD-klasse KIEL (ANP) - De gebroeders Vol- lebregt moesten gisteren in de Kieler Woche een stapje terug doen. Zowel in de vierde als in de vijfde wedstrijd in de FD-klasse de i eller moesten de Nederlanders genoe gen nemén met respectievelijk de tweede en derde plaats. Omdat het slechtste resultaat niet meetelt konden de Warmonders hun koppositie behouden. De Westduitse gebroeders Diesch die de vijfde wedstrijd wonnen, staan tweede in het algemeen klassement. Zwemmen iseb: Akins(VS) 1.30,29 (wi ?ter vrije slag dames, blindi Michel (Can) 1.16.70 (wr i 100 meter vrije slag heren, blinden, klas se a: Muirhead(Gbr) 1.03.56 (wren or). 4x50 meter wisselslag heren, verlamden, klasse 6: Bergmann (Isr) 2.54,53 (or) 4. Legebeke (Ned) 2.57,29 100 meter schoolslag heren, blinden, klasse b: Wilson (VS) 1.18.47 (wren or). 100 meter vrije slag dames, blinden, eb: Zorn (VS) 1.04,08 (wr 100 n slag hei Winger (VS) 1.00.83 linden kla: Atletiek Hoogspringen heren, blinden, klasse a: Lamhier (Can) 1,53 meter (or) Verspringen dames, blinden, klasse a: Bak (Pol) 2.29 (wr en or). 3. Polder- inan-Kortekaas (Ned) 2,23. Discuswerpen heren, verlamden, klasse 2: Condon (N/.l) 26,72 meter (or). Discuswerpen dames, verlamden, klas se 3: Zawedija (Pol) 17.54 (wr en or) Speerwerpen heren, verlamden, klasse 5: Clark (Zwe) 32,98 <wr>. Speerwerpen heren, verlamden klasse4: Sp< Benz (wdl) 27,62 (wr en on. aeerwerpen heren, verlamder Ic: Spies (Wdl) 14.74 (wr en o •pen dames, verlamde! klas? 2: Nilson (N. Discuswerpen dames, verlamden klasse 5: Willams (Jam) 28.78 (wr en or). 3 kilometer snelwandelen dames, blin den. klasse a: Hurd (Can) 20.24.20 (wr). 5 kilometer snelwandelen heren, blin den klasse a: Kobayashi (Jap) 25.1)3,00 ADVERTENTIE KUNSTSTOFBAAN SPORTPARK „LEIDSE HOUT" De strijd om de RUIM 2 UUR TOPATLETIEK DEELNAME ONDER ANDERE DOOR VELE NEDERLANDSE TOPATLETEN OOK STERKE INTERNATIONALE DEELNAME k MUZIKALE MEDEWERKING DOOR "CONCORDIA" A V. HOLLAND, DE ATLETIEKVERENIGING VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN, ZOWEL VOOR HEREN ALS DAMES JONGENS ALS MEISJES Toegangsprijs: f 3,50 AKTIEVE KRANT!! TOPATLETIEK ZATERDAG 28 JUNI

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 14