Ontruiming van wisselwoningen verloopt rustig Waal noemt vijf plaatsen voor nachtcafé Eerste paal voor brandweerkazerne POLITIE VERWIJDERT PROTESTERENDEN Opemtie- Breestraat Geen van de 33 kandidaten voldoet aan de eisen begint m maart Leidse stadsrubriek Lhileesbaar Papierwinkel Vooral vrouwen DONDERDAG 26 JUNI 1980 LEIDEN LEIDEN - Aan de Van Huisweg is vanochtend weer een aantal gekraak te wisselwoningen ont ruimd. In tegenstelling tot enkele weken geleden verliep de ontruiming ditmaal zonder inciden ten. Zes woningen wer den vanochtend ont ruimd. Vijf waren al leeg. Bij de zesde woning bo den buurtbewoners, ver tegenwoordigers van de PSP, de CPN en een aantal Leidse organisaties' waaronder de Kraakbond passief verzet. Zij lietei zich door de politie uit he huis slepen. Zoals bekend is de gemeente iii- den al enkele weken bezig riet het ontruinen van de wisselro- ningen, die sinds ruim een par zijn gekraakt. De gemeente heft de huizen nodig in verbandmet de tijdelijke huisvesting vanLei- denaren tit renovatiew^ten. "Als wij die huizen niet teiugei- sen, kunnen onze renovatieplan nen in ondëj andere de Koiri niet doorgaan", fc het argument van bureau huisiesting. Vijf weken geilden werden *oor de eerste maal twee huisjes ont ruimd. Dat verliep toen niet zon der incidenjen. Een bewoner raakte over ;ijn toeren ën sloeg alle ruiten in De M.E. werd inge schakeld orrieen oogje in het zeil te houden. Vanochtend noesten zes huizen LEIDEN - Loco-burgemeester Waal heeft de vijf plaatsen in de stad genoemd waar naar zijn oordeel in de toekomst een zogenaamd "nachtcafé" zou kunnen worden geves tigd. De plaatsen zijn: 1. het terrein van de Groenoordhallen, mits het niet bereikbaar is vanuit de woonwijk Groenoord, 2. het terrein van Holiday Inn aan de Haagsche Schouwweg, 3. het terrein "De Groote Vink" nabij de spoorwegovergang in de Haagweg, 4. deel van de Oostvlietpolder gelegen bij het Lammenschansplein en Europaweg, 5. het Schut tersveld, in dat gedeelte dat niet voor wonen is bestemd. De voorkeur van de Leidse lo co-burgemeester komt in grote lijnen overeen met die plaatsen die al eerder door het CDA-raadslid Walen kamp werden genoemd. Ver schil van mening is er slechts over de barak achter de Klikspaanflats, een plek die door Walenkamp was voor gesteld. Waal vindt dat de plaats niet aan de door de raad geformuleerde eis vol doet dat het geen overlast bezorgt aan omwonenden. Inmiddels hebben drieënder tig Leidse horeca-onderne- mers verzocht om in aan merking te komen voor de speciale nachtvergunning waarvan er fnaximaal vijf zullen worden uitgegeven. Loco-burgemeester Waal vindt dat geen van de kandi daten voldoet aan de voor waarden die de gemeente heeft gesteld. Nagenoeg alle cafés liggen in de binnenstad en op korte afstand van woonbebouwing zodat vrees voor overlast niet denkbeel dig: is. In een brief aan de gemeente raadsleden, die vanavond de kwestie in commissiever band zullen bespreken stelt loco-burgemeester Waal voor tot 1 september ieder een gelegenheid te geven om te reageren op de voorge stelde plaatsen. Verder zal advies worden ingewonnen bij de afdeling Leiden van Horeca Nederland, het colle ge van B en W en de commis saris van politie. In september zal er met een tweetal gemeentelijke commissies overleg worden gevoerd over de plaatsen en eventueel ingebrachte al ternatieven en bezwaren. Dan zal ook beslist worden of er nog inspraak moet plaats vinden over de alternatie ven. Uiteindelijk zal de raad een beslissing nemen. de stad het openbaar volgend jaar nog wel goed kan functioneren. "We weten lang zamerhand niet meer welke om leiding we moeten kiezen", merkte een NZH-woordvoerder gisteravond op in de begelei dingscommissie openbare wer ken binnenstad. Zo staan er on der meer nog werkzaamheden aan Rijnsburgerweg. Lange- gracht, Haagweg en Hoge Rijn dijk op stapel. Bouw in Merenwijk duurt anderhalf jaar LEIDEN - Waineer alles volgens plan verloopt zal maart volgend jaar een begin worden gemaakt met de reconstructie van de Breestraat. Het gaat om het ge deelte tussen Rapenburg en Maarsmansteeg. Tegelijkertijd zal de overkluizing van het Kort Rapenburg worden aangepakt. Het plan voor de Breestraat is in middels uitgewerkt en omvat een vernieuwing van de riole ring en het wegdek. In een van de eerste vergaderingen na het zomerreces zal de gemeenteraad worden gevraagd voor het plan 1.7 miljoen beschikbaar te stel len. De werkzaamheden moeten voor de bouwvakvakantie van 1981 klaar zijn. Tijdens de werk zaamheden zal het verkeer over de marktenroute (Botermarkt- Vismarkt-Aalmarkt-Boom- markt) worden omgeleid. Volgens wethouder Waal (ruimte lijke ordening en verkeer) is uit voering van het plan-Breestraat noodzakelijk omdat het be staande wegdek steeds slechter wordt. Aansluitend op de werk zaamheden aan de Breestraat zal de Hooglandse Kerkgracht worden aangepakt. Dat kan niet gelijktijdig met de Breestraat gebeuren omdat er anders geen plaats gevonden kan worden voor de warenmarkt. Bij de afsluiting van de Breestraat moet de marktroute als door gaande route open blijven en kunnen de marktkramen van de Hooglandse Kerkgracht daar geen plaatsje krijgen. Politieagenten verwijderen worden ontruimd. Vier gezinnen pakten hun huisraad al een tijdje geleden omdat de gemeente hen vervangende woonruimte aan bood. En één gezin vond tijdelijk onderdak bij ouders. Een paar bewoners waren echter niet van plan om zonder meer hun huis te verlaten. Het gaat om een vrouw van 26, die met haar kind en zus- ter in één van de wisselwoningen woont. Zij werd gesteund door vertegenwoordigers van de PSP, de CPN en een aantal Leidse or ganisaties. die zich vanmorgen door de politie uit haar huis lieten slepen. laaraan vooraf ging een toespraak waarin werd uitgelegd dat het on toelaatbaar is dat de vrouw geen vervangende woonruimte heeft gekregen, terwijl vier anderen dat wel hebben. "Begrijp ons goed", zei CPN-er Jan Brands, "Wij vinden het terecht dat die andere woongelegenhe- den hebben gekregen, maar deze vrouw is minstens even urgent". 'De gemeente speelt woningzoe kenden tegen elkaar uit", vulde Maarten Witkam van de Onder- wijswinkel hem aan. "Het is te gek dat wethouder Tesselaar vindt dat deze mensen geen voor rang mogen krijgen, omdat Lei den zoveel woningzoekenden heeft. Dat is natuurlijk waar, maar deze mensen zijn toch ook urgent!", aldus Witkam. Hij vindt dat de gemeente alsnog moet be kijken of de mensen die vijf we ken geleden uit de huizen werden gezet voor vervangende woon ruimte in aanmerking komen. "Het beleid is te ondoorzichtig. Deze mensen weten niet waar ze aan toe zijn. Oogluikend staat de gemeente de bewoning een tijd lang toe en dan opeens worden ze eruit gezet. Onbegrijpelijk". Samen met de bewoners van het huisje en een aantal anderen ver trok hij omstreeks tien uur naar het stadhuis. Om alsnog te probe ren vervangende woonruimte te krijgen en te protesteren tegen het politieoptreden. "Ze hadden best iets minder hard kunnen op treden", zegt hij. "En wat betreft de vervangende woonruimte. We hebben in ieder geval een ge sprek tussen de bewoners, de po litie en de Sociale dienst gere geld. Wat daar uitkomt weten we natuurlijk niet". In de komende weken zal nog een aantal woningen worden ont ruimd. Het precieze aantal is vol gens Witkamp niet bekend. "Volgens mijn informatie moe ten drie gezinnen binnenkort uit hun huisjes. Voor de rest is het een onduidelijke zaak. De ge meente is erg vaag". LEIDEN - Mevrouw Vis- Hommes, echtgenote van de voormalige burgemees tervan Leiden dr. A. J. Vis, zag gisteren een harte- wens in vervulling gaan toen zij met vaste hand en behulp van een heimachi ne de eerste paal voor de nieuwe brandweerkazer ne in de Merenwijk de grond in joeg. Van de nieuwe brandweerkazerne, die alles bij elkaar een slordige acht miljoen gulden gaat kosten, zal zowel het Leidse brandweer korps als het regionale korps Rijnland gebruik gaan maken. De kazerne wordt gebouwd op het industrieterrein aan de Gooimeerlaan. De bouw gaat on geveer anderhalf jaar duren en wordt uitgevoerd door de firma Noorlander. Petekind Na het slaan van de eerste paal volgde gistermiddag een bijeen komst in de nabij gelegen en pas geopende garage van taxibedrijf Schutte. Daar vertelde mevrouw Vis de vele belangstellenden dat het slaan van een eerste paal al tijd al een harte wens van haar was geweest. Tijdens het burge meesterschap van haar man heeft zij veel openingen mogen ver richten maar nooit een eerste paal Mevrouw Vis, de echtgenote van oud-burgemeester Vis, sloeg gisteren aan de Gooimeerlaan de eerste paal. Brandweercommandant Broekman kijkt belangstellend toe. geslagen. "Ik voel me nu een ge lukkig mensenkind en beschouw mezelf een beetje als het "pete kind" van de Leidse brandweer". Het inmiddels samen met haar man naar Den Haag uitgeweken "pe tekind" kreeg van brandweer commandant Broekman een leeg foto-album overhandigd. "Leeg, omdat hier de foto's van de bouw van de kazerne in moeten komen door René van der Velden Jaap Visser Wat wil dat bord van mij?" Analfabeten kunnen zich be dreigd voelen door elk simpel verkeersbord met letterte kens. Zouden zij de teksten op het bord kunnen lezen, dan doen zij iets met het bord in plaats van andersom, og steeds kunnen veel Ne derlanders niet lezen of schrijven; naar schatting een half miljoen mensen. Vaak schamen zij zich ervoor en proberen "het" te verbergen. Daar kunnen zij op den duur erg vindingrijk in worden: "Kun je even lezen wat hier staat, ik ben mijn bril verge ten". In Leidenaar presteerde het )m vijfenveertig jaar lang op rijn bedrijf volledig ingevul- ie formulieren bij zijn baas in e leveren, terwijl hij geen voord op papier kon zetten, /ijfenveertig jaar lang had hij teeds met een smoes ande en het formulier laten invul- Bi andere Leidse analfabeet neeg het voor elkaar om met le auto naar Valencia op akantie te gaan. Mensen uit le buurt hadden voor hem luidelijk opgeschreven dat lij de weg via "Brussel" en Parijs" moest volgen. Bij ïrussel aangekomen begon oor hem de ellende. Op de erkeersborden staat immers een "Brussel" maar Bruxelles"; Parijs heet in Yankrijk "Paris". De man as zo slim om bij een pomp- tation te stoppen en andere hauffeurs te vragen of zij ichting Spanje reden. Hij eed de Spanjegangers ach- srna. De terugweg van Va- ?ncia naar Nederland reed tij op zijn geheugen, finsen die nauwelijks kunnen ezen of schrijven ontwikke- en noodgedwongen andere ermogens, zoals een fotogra- isch geheugen en een op- nerkelijk gehoor, lar schatting zijn er vier- tot De veelheid van gegevens op deze trits borden is voor ieder weggebruiker al teveel van het goede, voor een analfabeet is het ec lijnrechte verschrikking boekjes waarin vader de kin deren voor het naar bed gaan een leuk verhaaltje voorleest. Die vader zit waarschijnlijk niet in de vijfploegendienst of komt niet bekaf thuis van zwaar los- en laad werk; en vader zou in elk geval moeten kunnen lezen. De Tweede Wereldoorlog heeft ook anal fabeten "voortgebracht". Voor woonwagenbewoners, kermisklanten en schippers- gezinnen kan ook het vele trekken het beheersen van de lees- en schrijfkunst belem- Bij analfabeten thuis zullen we geen radiobode aantreffen, geen krant, geen boeken op de plank. Een telefoonboek kunnen zij niet hanteren. En kele telefoonnummers van buiten kennen is voldoen de". Zij handhaven zich in de papieren maatschappij met behulp van de buren. Pas als de afhankelijkheid van anderen niet langer is vol te houden zullen analfabeten zich melden voort een lees- en schrijfcursus. Bijvoor beeld omdat een midden standsdiploma nodig is voor een promotie op het bedrijf. Alleen al de papierwinkel die op analfabeten wordt losgela ten bij de renovatie van wo ningen zou een analfabeet gek kunnen maken. Het is nogal wat steeds weer afhan kelijk te zijn van anderen voor elk papiertje dat in de brie venbus valt. Een analfabeet klopte bij "Ouders op Herha ling" aan met de simpele re den: "als de vrouw doodgaat, dan moet ik de giro doen en dat kaa ik nou niet". achtduizend analfabeten in Leiden. In september gaan in de Leidse "arbeiderswijken" en in het woonwagenkamp verschillende lees- en schrijf cursussen van start. Vooral daar tiert het analfabetisme welig. In de Professorenwijk bijvoorbeeld zullen we wei nig mensen aantreffen die niet kunnen lezen of schrij ven. Oorzaken van het analfabetis- me? Arbeiderskinderen die destijds werden gedwongen de leerplicht te ontduiken om te helpen bij het verdienen van de kost. Onderwijs dat niet bij hun ervaringswereld aansluit; bijvoorbeeld les- Ouders op Herhaling aan de He rensingel heeft het afgelopen jaar ongeveer twintig analfa beten uit Groenoord. Noor derkwartier en De Kooi be geleid. Dit werk wordt in sep tember voortgezet. In het Haagwegkwartier begint in het clubhuis "Westerkwar tier" aan de Ten Katestraat een cursus "lezen en schrij ven". In de St. Christopho- russchool aan de Gabriël Metzustraat begint in sep tember zo'n cursus. Tot nu toe hebben zich hiervoor 25 woonwagenbewoonsters en -bewoners aangemeld. Een begeleidster van de cursus op de kampschool: "Na de cur sus kunnen de mensen hope lijk lezen wat er over hen wordt geschreven". Het is opvallend dat vooral vrouwen zich voor de lees- en schrijfcursussen aanmelden. Mannen hebben meer moeite er rond voor uit te komen dat zij het lezen en schrijven niet machtig zijn. De "analfabeten" zijn overigens vaak wel bepaalde woorden machtig. Een analfabeet die in een kantine werkt kan bij voorbeeld het moeilijke woord "koffiecontainer" le zen. Een analfabeet die in "de bollen werkt" kan woorden als "hyacinth" en "rododen dron" lezen. Schrijven niet. Door de lessen "lezen en schrijven" aan te laten sluiten bij dagelijkse situaties in het verkeer, het winkelen, het wonen en het werken, en met veel fotomateriaal van her kenbare situaties kan het leerproces in gang gezet wor- - den. De gemeente Leiden heeft 355.0000 gulden aan het mi nisterie van onderwijs ge vraagd voor het alfabetisa- tiewerk. Onderwijsminister Pais heeft zes miljoen gulden uitgetrokken om analfabeten te leren lezen en schrijven. Een druppel op de gloeiende plaat. Met dat bedrag kunnen 6000 analfabeten in Neder land worden geholpen. Bij Ouders op Herhaling wordt gevreesd dat de geplande be zuinigingen in het onderwijs ^nieuwe analfabeten schept". "Bezuiniging op leerkrachten betekent bezuinigen op de mogelijkheden voor kansar me kinderen". zodat u nauwgezet de ontwikke lingen kunt volgen van het werk dai u bent begonnen", aldus Broekman. Samenwerking Volgens burgemeester Bos van Katwijk, lid van de regionale brandweerraad, krijgt de regio nale samenwerking door de bouw van de nieuwe kazerne eindelijk gestalte. "Ik hoop dat we uit de problemen zijn. We hebben in elk geval de verdeelsleutel gevonden. Dertig procent van de nieuwe kazerne is regionaal en zeventig procent Leids. We zijn er nog lang niet maar dit is in elk geval een begin. Ik hoop dat we in de toekomst ook op ambulancegebied tot sa menwerking kunnen komen. Daar is een grote flexibiliteit voor nodig van de kant van alle vijfen twintig samenwerkende ge meenten. Ik ben blij dat er nu be gonnen is met de bouw van deze kazerne want vroeg of laat zullen we er allemaal een keer gebruik van maken". Problemen Met de bouw van de kazerne aan de Gooimeerlaan wordt de Leidse brandweer, volgens comman dant Broekman momenteel het slechtst gehuisveste beroeps- korps van Nederland, verlost van de huisvestingsproblemen. De huidige kazerne aan de Lange- brug, een voormalig kerkgebouw waarin de brandweer al sinds 1933 zit, zal worden verbouwd en als kazerne worden gehandhaafd. Na de bouw van de nieuwe ka zerne beschikt de brandweer dus over twee kazernes waardoor ook de uitrukproblemen verleden tijd zullen zijn. Nu is het soms onmo gelijk om binnen de internatio naal gehanteerde norm van zes minuten elke plaats binnen de gemeentegrenzen te bereiken. Het blusmateriaal zal over beide kazernes worden verdeeld. Staf personeel van zowel het Leidse als regionale korps zal evenals het administratiepersoneel naar de nieuwe kazerne verhuizen. In de kazerne aan de Gooimeerlaan zal te zyner tijd ook de regionale alarmtentralepost worden on dergebracht evenals de grote commandoverbindingswagen en het hulpverleningsvoertuig dat de regionale brandweer van het rijk cadeau krijgt. Een aantal bewoners van de Me renwijk had enkele maanden te rug tegenover de gemeente de vrees uitgesproken dat het veel vuldig uitrukken van brand weerauto's grote overlast met zich zou meebrengen. Om dat te voorkomen zal het mogelijk wor den gemaakt dat men de stop lichten aan de Gooimeerlaan vanuit de kazerne kan bedienen zodat zonder gebruik van sirenes kan worden uitgerukt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 3