"Situatie in Afghanistan weer normaal" na )L i PP helpt u kiezen: Ipoggenpohl keukens/ S ASEAN-landen praten over VN-zetel van Cambodja Bliksembezoek Carter Belgrado Stakers Zuid- Afrika krijgen steun uit buitenland Vietnamese troepen doen inval Thailand Nog geen besluit over voorzitterschap Thorn Gandhi rouwt DINSDAG 24 JUNI 1980 BUITENLAND PAGINA 9 BELGRADO - Na Rofrie en de top conferentie in Venetiè brengt de Amerikaanse president Jimmy Cartfer vandaag een officieel be zoek aan de Joegoslavische hoofdstad van welgeteld 23 uur en 55 minuten. Het programma voorziet in een uitgekiend meng sel van plechtigheden en ge sprekken. Tussen de aankomst op het vlieg veld van Belgrado, de besprekin gen met leden van het Joegosla vische regeringscollectief (de lei ders van de republieken waaruit het land is samengesteld) en een staatsdiner is tijd ingeruimd voor een kranslegging op het monu mentale graf van president Tito en het planten van een uiterst jonge vredesboom in het zoge naamde Vriendschapspark in Belgrado. Terwijl president Carter zijn tijd hard nodig heeft voor besprekin gen met leden van de Joegoslavi sche regering brengen zijn vrouw Rosalyn en hun 11-jarige doch tertje Amy - met of zonder ted dybeer - een bezoek aan de voor aanstaande Joegoslavische beeldhouwer Bogosav Zivkovic en nemen deel aan een kransleg ging op het graf van de onbeken de soldaat in het centrum van de Joegoslavische hoofdstad. President Carter hoopt met dit ui terst korte bezoek iets van zijn prestige tegenover de Joegosla- ven goed te maken wat hij door zijn afwezigheid bij de begrafenis van president Tito in mei. door zijn moeder Lilian Carter en vice- president Mondale af te vaardi gen, heeft verspeeld. Wat de Joe- goslaven van Jimmy Carter wil len is dat hij zich behalve voor de garantie van de beloofde toe komstige onafhankelijkheid in zet voor de economische en fi nanciële stabiliteit van het land. De economische onevenwichtig heid - een devaluatie van de Joe goslavische dinar van 30 procent een paar weken geleden en een inflatie van 25 procent - is voor de toekomst een mogelijk nog gro ter gevaar dan de constante poli tieke en militaire bedreiging van buitenaf. Rust aan Spaanse kust ondanks dreiging ETA MADRID - Onder de vakantie gangers in de Spaanse toeris tencentra aan de kust heerst een volledige rust nu zij op de hoogte zijn van het feit dat het kabinet-Suare? gisteren om 12 uur niet is gezwicht voor het ultimatum vgn de Baski- Brezjnjew: MOSKOU/WASHINGTON/KABUL (UPI/Reuter/AFP) - De opstandige groeperingen in Afghanistan is de laatste tijd een "ernstige nederlaag" toegebracht en de situatie in het land keert nu geleidelijk aan naar een normaal niveau terug. Dat is de reden waarom de Sowjet-Unie besloot enige militaire eenheden uit Afghanistan terug te trekken. Dit blijkt uit een verklaring van de Russi sche president en partijleider Leonid Brezjnjew, giste ren in Moskou. sche pressiegroep ETA-poli- tico-militar. Onder dreiging met bomaanslagen in de toe ristenoorden aan de Middel landse Zee eiste de Baskische terreurgroep dat de regering voor gisteren twaalf uur ne gentien gedetineerden uit de gevangenis van Soria zou vrijlaten en de directeur van deze penitentiaire inrichting zou vervangen. Daarnaast moest het kabinet-Suarez beloven binnen twee maan den een volksstemming te zullen uitschrijven in de half- Baskische provincie Navarra, waarin de bevolking zich zou moeten uitspreken voor aan sluiting bij het zelfstandige Baskenland. Alle politieke partijen en vak bonden hebben het plan van ETA-politico-militar om, net zoals vorig jaar, een serie bomaanslagen in de toeristi sche gebieden te plegen scherp veroordeeld. Zelfs J uan Maria Bandres, Tweede- Kamerlid van de Baskisch links-nationalistische coalitie Euskadiko Eskerra, die ideologisch dicht bij de Bas kische pressiegroep staat, noemde deze actie van ETA- politico militar een stap ach teruit in het politieke klimaat van Noord-Spanje. Bandres stelde echter wel dat de ver antwoordelijkheid voor de gevolgen van de acties van ETA-politico militar niet al leen maar bij de Baskische pressiegroep lag, maar ook bij het kabinet-Suarez. Een groot aantal mensen aar» de Costa del Sol werd zondagnacht om half twee uit zijn slaap opge schrikt door een forse dreun. Het bleek een aardschok te zijn, die tot in Noord-Afrika werd gevoeld, waarvan het epicentrum 15 kilometer uit de kust van La Linea de Con- cepcion lag. De aardschok, die een kracht had van 4,5 op de schaal van Richter, veroor zaakte geen gewonden of ma teriële schade. Giscard d'Estaing noemde giste ren zijn recente reis naar Moskou één van de oorzaken die hebben ge leid tot het terugtrekken van enkele divisies Russische militairen uit Afghanistan. Politie schiet op Palestijnen BETHLEHEM (Reuter/DPA/UPI) - Bij nieuwe ongeregeldheden op de bezette Westelijke Jordaanoe- ver zijn zeker vijf Palestijnen ge wond door schoten van de Israë lische grenspolitie. Een militaire woordvoerder deelde mee dat de politie had geprobeerd door waarschuwingsschoten een ein de te maken aan een demonstra tie voor de universiteit van Bir Zeit bij Ramallah. Honderden studenten waren bij eengekomen voor een spontane demonstratie nadat zij vernamen dat de donderdag gewonde stu dente uit het dorp Batir bij Betle- hem was overleden. Zij werd la ter op de dag begraven in Batir waar de autoriteiten een avond klok instelde. Een woordvoerder van de universi teit noemde de situatie zeer ge spannen. De Verenigde Staten volgen de Sowjetrussische troepenbewe gingen in Afghanistan en zij heb ben tot dusver geen bewijs ge kregen voor een terugtrekking van tienduizend man Russische troepen en 108 tanks uit dit land, zo hebben Amerikaanse functio narissen gisteren verklaard. Regeringswoordvoerder Thomas Reston zei dat het ministerie van buitenlandse zaken geen onpar tijdige bevestiging van deze Rus sische terugtrekking heeft. Inte gendeel, volgens de jongste, on bevestigde, berichten is er sprake van een versterking van vijf- tot tienduizend man Sowjet-troepen in de afgelopen weken, die zich hebben gevoegd bij de 85.000 man die al in Afghanistan waren. Carter President Carter heeft gisteren ech ter bevestigd dat Russische troe pen uit Afghanistan worden te ruggetrokken# De Amerikaanse president meende wel dat het er minder zijn dan 8500 man. Hoe wel hij de Russische stap nog niet volledig kon interpreteren, meende Carter dat de troepen zijn teruggetrokken naar een Sowjet-gebied vlak achter de Af ghaanse grens en dat ze dus on middellijk opnieuw in Afghanis tan kunnen worden ingezet. Car ter beklemtoonde overigens dat hij volledig op de hoogte was van het Russische terugtrekkingsbe- sluit, voordat Giscard d'Estaing het op de top in Venetië ter spra ke bracht. netië, dat de Russische terug trekking uit Afghanistan zeker van enig belang is. Giscard be klemtoonde dat de ontmoeting die hij vorige maand met Brezjn jew in Warschau had "in bepaal de mate de weg heeft geopend naar een eerste vermindering" van de Russische troepen in Af ghanistan. De Franse president zei over cijfers te beschikken in zake de Russische troepensterkte in Afghanistan, maar hij onthul de ze niet. Frankrijk gelooft, naar zijn zeggen, niet dat de Sowjet- Unie onlangs haar troepen in Af ghanistan heeft versterkt, hoewel andere deelnemers aan de top in Venetië wel van een dergelijke versterking spraken. De topconferentie zal ook worden bijgewoond door de ministers van buitenlandse zaken van de VS, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, India, terwijl de Europe se Gemeenschap en Papoea- Nieuw-Guinea waarnemers stu- De Asean-partners hebben tot dit offensief besloten, nadat Hanoi had aangekondigd dat het alles op alles wil zetten om de VN-zetel te laten bezetten door het Heng rie van buitenlandse zaken zei aan de vooravond van het Carter- bezoek dat „verschillen in ge zichtspunten over bepaalde in ternationale vraagstukken en in de internationale verhoudingen van de twee landen geen obsta kels zijn voor het bevorderen van wederzijdse samenwerking". Joegoslavië heeft dringend be hoefte aan buitenlandse investe ringen en hoopt deze bij te spijke ren vooral van Amerikaanse zij de. Samrin-bewind, dat door Hanoi anderhalf jaar geleden in het za del werd geholpen. De Vietna mese minister van buitenlandse zaken, Nguyen Cao Thach, ver klaarde zaterdag desgevraagd op een perconferentie dat Hanoi alle geduld van de wereld heeft om dit te bereiken. „Wij hebben 35 jaar voor onze onaf hankelijkheid gestreden: pas na 32 jaar werden we tot de VN toe gelaten. We hebben geen haast", zei Thach. „We merken nu al dat het Pol Pot-regime in een kwade reuk staat in de wereld; dat het politiek wordt beschimpt en dat de landen die Pot steunen zich niet comfortabel voelen", aldus de Vietnamese minister, die tweedaagse besprekingen heeft gevoerd met zijn Indonesische collega Mochtar. Tijdens een persconferentie noem de Thach de besprekingen met Mochtar een succes, hetgeen ech ter later door de Indonesische bewindsman werd ontkend. „Wellicht bedoelde de Vietname se minister dat de besprekingen in een openhartig en vriend schappelijke sfeer zijn gehou- Ofschoon onderwerpen zoals de kwestie-Iran en Afghanistan be paald wel zullen worden bespro ken, hopen de Joegoslaven vurig dat de Amerikaanse president niet buiten zijn boekje gaat en dat hij zijn bliksembezoek aan het kwetsbare Joegoslavië niet zal misbruiken om zware aanvallen te lanceren op de Sowjet-Unie, die de laatste dagen meermalen gewaarschuwd heeft voor al te nauwe betrekkingen met het Westen. Morgenochtend vroeg reist presi dent Carter alweer naar Madrid, waarna het Joegoslavische rege ringscollectief met de gevolgen van het Amerikaanse bliksembe zoek verder zal moeten leven. den", zo merkte dr. Mochtar op. Diplomatieke waarnemers in Ja karta zijn van mening dat de Vietnamese minister, aan de vooravond van de Koeala Loem- poer-conferentie, heeft gepro beerd om de verdeeldheid bin nen de Asean-groep nog groter te maken. Dat er verschil in opvat tingen is ten opzichte van het Cambodjaanse probleem, is geen geheim meer. Indonesië en Ma leisië zijn gematigd in hun hou ding tegenover Hanoi, hetgeen tot uiting komt in het zogenaam de Kuantan-principe. Vietnam wordt niet veroordeeld, maar volgens dit principe kan het conflict in Indochina alleen wor den opgelost wanneer de Sowjet- Unie en China zich er niet mee bemoeien. Vietnam zou zich los dienen te maken van de Russi sche invloed, maar moet ander zijds ook niet in de greep vallen van de Chinezen. Duidelijk is dat Indonesië en Ma leisië Vietnam, hoewel Vietnam dit afwijst, beschouwen als een buffer tegen de Chinese invloed. De andere Asean-partners echter, Thailand, Singapore en de Filip pijnen, denken er anders over. Thailand, bevreesd voor een in val van Vietnam, is geneigd om de steun te zoeken bij China. Sin gapore wijst alle communisme zonder meer af, dat van Peking, Hanoi en Moskou, terwijl Manilla de kat uit de boom kijkt. Als Asean-blok hebben deze lan den echter in de VN een resolutie ingediend die van alle kanten GENÈVE, JOHANNESBURG (UPI Reuter) - De internationale federatie van metaalarbeiders IMF heeft een bedrag ter waarde van ruim 60.000 gulden verstrekt voor steun aan de stakende zwar te en gekleurde arbeiders van de Volkswagenfabriek in Zuid- Afrika. "Het geld is bedoeld om te verzekeren dat de arbeiders zich niet uit honger gedwongen zien het werk te hervatten", aldus de secretaris-generaal van de IMF. Herman Rebhan, in een commu niqué dat in Genève is uitgege- Uit welingelichte bron is vernomen dat ruim 1.000 deelnemers aan de stakingsactie in Uitenhage zijn ontslagen. Het betreft 1050 werk nemers van de Amerikaaanse bandenfabriek Goodyear en 90 gemeentewerkers van Port Eli zabeth. Voorts lopen nog 200 werknemers van Goodyear de kans te worden ontslagen als zij zich niet op het werk melden. In de haven van Durban patrouil leert oproerpolitie bij de textiel fabriek Natal Thread Company waar honderden zwarte arbeiders in staking zijn gegaan. steun kreeg. In deze resolutie wordt de onvoorwaardelijke te rugtrekking van de buitenlandse troepen geëist uit Cambodja. In deze resolutie wordt Vietnam niet met name genoemd. Hanoi weigert echter met Asean als een blok te onderhandelen omdat het deze regionale groepering niet erkent. In hun pogingen om de zetel voor democratisch Cambodja te be houden, zullen de Asean-minis- ters, zo wordt gezegd, de steun vragen van de EG-landen. Asean heeft geen sympathie voor het Pol Pot-regime. maar het kan het regime van Heng Samrin in Phnom Penh niet erkennen, om dat dit zijn bestaan te danken heeft na de Vietnamese agressie, zo verklaarde een Asean-diplo- maat. Gotbzadeh over gijzeling PARIJS (Reuter, UPI)- De Iraanse minister van buitenlandse zaken, Gotbzadeh, heeft gisteren in Pa rijs op doorreis vanuit Genève verklaard, dat het nieuwe parle ment "binnen vier of vijf weken een gunstige beslissing zou kun nen nemen" inzake de kwestie van de gijzeling van de Amenka- lijke vrijlating is volgens hem niet mogelijk. ADVERTENTIE BANGKOK - Honderden Vietna mese militairen zijn gisteren bij het aanbreken van de dag van Cambodja uit Thailand binnen gevallen onder dekking van ar- I tillerie en raketvuur. Zij bezetten I drie dorpen en twee kampen met Cambodjaanse vluchtelingen. Thailand wierp infanterie, zware artillerie en straalbommenwer- pers in de strijd, maar slaagde er niet in de Vietnamezen te ver drijven. j Van Thailandse militaire zijde wordt vernomen dat er minstens 30 Thailandse militairen zijn ge sneuveld en 120 gewond. Func tionarissen van westelijke hulp- organisaties zeggen dat de zie- Ikenhuizen in Aranyaprathet, 200 km ten oosten van Bangkok, I 'overvol zijn met talloze gewon den'. Het bericht dat er ongeveer duizend van de 175.000 Cam bodjaanse vluchtelingen in de kampen zijn gedood, is nog niet bevestigd. Van westelijke diplomatieke zijde wordt vernomen, dat de invallers 1200 tot 1700 man sterk zijn. Aanleiding tot de inval schijnt het plan tot vrijwillige repatrië ring van Cambodjaanse vluchte lingen te zijn. De door Vietnam gesteunde regering in Phnom Penh heeft het plan krachtig af gekeurd. Zij ziet er een manoeu vre in om haar vijanden te ver sterken en had met tegenmaatre- gelen gedreigd. De aanval begpn met een artillerie beschieting van de drie vluchte- lingenKampen langs de grens. De Cambodjanen vluchtten in pa niek verder Thailand binnen en spraken van veel doden en ge wonden. Giscard De Franse president Valéry Gis card d'Estaing heeft gisteren de mogelijkheid geopperd dat de Russen in de nabije toekomst meer troepen uit Afghanistan zullen gaan terugtrekken. Tij dens een persconferentie in Ve netië verwees Giscard naar de boodschap die hij vorige week vrijdag van Brezjnjew ontving en sprak hij vervolgens van "een eerste terugtrekking" uit Afgha nistan. Tot nu toe was van deze nadere precisering geen melding gemaakt. Giscard d'Estaing zei gisteren na de tweedaagse Westerse top in Ve- ADVERTENTIE Geheel verzorgde kindervakanties in Nederland Er zijn nog enkele plaatsen vrij in onze kinderboerderijen en jeugdvakantiekampen. Ideaal voor 5 tot 18-jarigen, verdeeld in verschillende leeftijdsgroepen. Bel nu meteen voor informatie: Nederlandse Jeugdbuitenhuizen Combinatie, telefoon 05224-1487 en 2506. (Van c respondent Jan Gerritsen) VENETIE - De leiders van de vier grote EG-landen (West-Duitsland, Frankrijk, Engeland en Italië) hebben tijdens de Venetiaansc westelijke top geen' beslissing genomen over het voorzitterschap van de Europese Commissie, het „dagelijks EG-bestuur", waarvoor de Luxemburgse minister van buitenlandse zaken. Gaston Thorn, kandidaat is. De Italiaanse premier Cossiga (tijdelijk voorzitter van de EG-raad) deelde de Franse president Giscard d Estaing, bondskanselier Schmidt en de Britse premier Thatcher gisteren mee dat de drie Beneluxlanden vast houden aan de kandidatuur van Thorn. De Luxemburgse minister was ook vorige week, op de top van de Europese Negen, als Benelux-kandi- daat naar voren geschoven. President Giscard had toen echter scherpe kritiek op Thorn, waarna de Belgen de naam van de Belgische EG-com- missaris Davignon lieten vallen. Na enig heen en weer praten werd de Benelux-landen topn een week de tijd gegeven om het over een gemeenschappelijke kandidaat eens te worden. Dat bleef dus uiteindelijk Thorn, ondanks de Franse bezwaren. Giscard beschouwt Thorn als een „man van Schmidt" en heeft al enige malen de degens gekruist met de Luxemburgse minister, o.a. ovei benoeming van (Franse) commissarissen bij de Luxemburg ciële radio en tv RTL, waarbij Thorn Giscards aanbevelingen i de. De Negen willen de benoeming over de nieuwe EC-voorzitter voc regelen, mede omdat Luxemburg (Thorn) dan het lijdelijk voo schap van de EG-raad overneemt van de Italianen. ADVERTENTIE Een week geleden hebben 3.500 ar beiders van de Zuidafrikaanse fabriek van Volkswagen het werk neergelegd om looneisen kracht bij te zetten. "Dit is een belang rijke gebeurtenis in de huidige golf van zwart vakbondsverzet tegen onderdrukking en intimi datie en in de strijd om gelijke rechten, erkenning van vakbon den, betere lonen en arbeidsom standigheden", aldus Rebhan. Een woordvoerder van de politie deelde mee dat er ongeveer 10.000 arbeiders van 16 autofa- brieken en andere industriële ondernemingen in de oostelijke Kaapprovincie in staking zijn. Volgens kringen uit de auto-indus trie wordt er behalve bij de Volkswagenfabriek in Uitenhage gestaakt bij de plaatselijke fa brieken van Ford en General Mo tors. NIEUW DELHI - Indira Gandhi, premier van India, ontvangt huilend de condoleances van bezoekers, terwijl ze naast het lichaam van haar overleden zoon Sanjay staat. Het vliegtuigongeluk, waarbij hij om het leven kwam heeft een abrupt einde gemaakt aan Sanjay's stormachtige politieke carrière. De plotselin ge dood van Sanjay Gandhi zal volgens politieke waarnemers in de hoofd stad Nieuw Delhi ingrijpende gevolgen hebben voor de Indiase politiek. Een Indiase commentator zei: Mevrouw Gandhi is nu alleen, er is nie mand die ze nu nog kan i (Van onze correspondent Bob Mantiri) JAKARTA - Een nieuw diplomatiek offensief om de zetel in de VN te behouden voor democratisch Cambodja zal een van de voornaamste onderwerpen van gesprek zijn op de topconferentie van de ministers van buitenlandse za ken van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten (Asean), die van 25 tot 28 juni in de Maleisische hoofdstad Koeala Loempoer wordt gehouden. 'ndustueweg 14 De Grote Polder Zoeterwoude-Rijndijk Tel 071-899206 bv Gebr Rolff's Handelmij Winkelcentrum Babyion Den Haag Tel 070 - 85 13 08

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 9