Kamer: wetsvoorstel aftrek rente in september Plan-Ginjaar tegen afval rivellais vernieuwd We zaten in de val na weersomslag Minister geeft geen keiharde garantie MORGEN BESLUIT OVER 'HANGIJZERS' Bont voor zomerprijzen. Bont vanVan Egmond. Van Egmond Breestraat Bontmode h? INI PAGINA 7 DEN HAAG (GPD) - Uiterlijk morgen zal de regering laten we ten wat zij doet met de topsala rissen van ambtenaren en poli tieke ambtsdragers, en met een olieboycot van Zuid-Afrika. Tweede-Kamervoorzitter Dol man heeft dat gisteren aan de Kamer medegedeeld. Dolman reageerde op vragen van de kamerleden Van Thi jn en Ter Beek <beiden PvdA), die respec tievelijk de topsalarissen en de olieboycot aan de orde stelden. Van Thijn wil het standpunt van de regering over de topsalaris sen weten vóór de Kamer stemt over de moties betreffende de sociale minima. Zoals bekend heeft de Tweede Kamer vorige week een motie aangenomen waarin van de re gering wordt gevraagd nog pei' 1 juli aanstaande te snoeien op de salarissen van topambtenaren Topsalarissen en olieboycot en politieke ambtsdragers. Wie gel wil dat pas op 1 januari 1981 doen! De Tweede Kamer aanvaardde vorige week, met steun van het grootste deel van het CDA, ook een motie waarin van de rege ring wordt gevraagd tot een olieboycot van Zuid-Afrika over te gaan. Dit ondanks grote be zwaren van de zijde van minis ter Van der Klaauw (buiten landse zaken). Ter Beek wil nog over de olieboy cot praten alvorens Van der Klaauw vertrekt naar Ankara om daar de NAVO-topconferen- tie bij te wonen. In die wens werd hij gisteren niet gesteund door het CDA. CDA-woordvoerder Jan Nico Scholten - die vorige week de motie indiende waarin om een boycot wordt gevraagd - zei er begrip voor te hebben indien de regering een paar dagen uittrekt om tot een definitief oordeel te komen. Het CNV vindt een mogelijke Ne derlandse olieboycot tegen Zuid-Afrika niet ver genoeg gaan. Er zou volgens het Christelijk Nationaal Vakver bond nog een reeks maatregelen moeten bijkomen om het Zuid- afrikaanse apartheidsregime tot overgave te dwingen. CNV-voorzitter Van der Meulen zei gisteren na afloop van de laatste verbondsraad voor de vakantie dat de Tweede Kamer met het in meerderheid aanne men van de boycot-motie van de CDA'er Scholten niet op haar lauweren mag gaan rusten. „Als het parlement denkt dat door deze ene maatregel de situatie in Zuid-Afrika verandert, hebben ze 't mis", aldus Van der Meu len. DEN HAAG (GPD) - De Tweede-Kamerfracties van CDA en VVD hebben de regering voorlopig tot september de gelegenheid gegeven met wetsvoorstellen te komen over onder meer beperking van de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. In september moet het kabinet die voorstellen indienen, zodat ze op 1 januari 1981 in wer king kunnen treden. ADVERTENTIE VVD vraagt spoed met beperking sociale uitgaven LEIDEN (GPD) - De WD eist dat het kabinet haast zei achter de voorstellen van premier Van Agt tot een beperking van de groei van het aantal uitkeringstrek kers. Daarnaast willen de libera len komen tot een verlaging van de arbeidsongeschiktheidsuitke ringen in die gevalien waarin niet sprake is van een volledige inva liditeit. Volgens de WD-woord- voerder voor sociale zaken Ru- dolf de Korte kunnen alleen deze harde maatregelen leiden tot een terugdringen van de jaarlijkse uitgaven voor de sociale wetge ving. Tijdens een spreekbeurt in Leiden zei De Korte gisteravond dat de groei onverminderd doorgaat in 1990 zo'n één miljoen mensen een uitkering wao of aaw ontvangen. ADVERTENTIE Veranderde samenstelling méér smaak, minder kaloneën. Nu 10 kalorieén per glas tegen 100 in een glas gewone frisdrank. Trisop z'n Zwitsers, j lekjgr zonder suiker. Maar minister Van der Stee (finan ciën) zei gisteravond in de Twee de Kamer meteen al die garantie niet keihard te kunnen geven. „Wij zullen ons best doen, maar veel meer kan ik niet toezeggen". Omdat de regeringsfracties daarmee akkoord gingen, zijn de problemen over de hypotheek rente voorlopig over het zomer reces heengetild. De wens van CDA en WD was vastgelegd in een gezamenlijk door Van Rooijen (CDA) en Por- theiïie (VVD) ingediende motie. Beide partijen, die zeker waar het over de aftrek van hypotheekren te gaat lijnrecht tegenover elkaar staan, konden het eens worden omdat in de motie gevraagd wordt om een „brede aanpak" van de aftrekproblemen in de winst- en privésfeer. Hieronder vallen zaken als de bij zondere winstaftrek, de rente-af trek van hypotheken, de belas ting van ontvangen rente en de aftrek van over geldleningen be taalde rente. Met deze totale aan pak, dievolgens minister Van der Stee nog wel met een of twee punten kan worden uitgebréid, kan het kabinet het eens zijn. Deze handelwijze was nodig om de VVD over de brug te krijgen. De VVD heeft steeds geweigerd be paalde onderdelen, zoals de hy potheekrente-aftrek, geisoleerd te zien en Portheine zei ten over vloede dat een bepaalde aftrek van hypotheekrente gehand haafd moet blijven. In de brede aanpak moet dan ook een stelsel aan de orde komen waarbij de inkomstenbelasting wordt verlaagd, in ruil waarvoor' dan een beperking van het aantal aftrekposten wordt inge voerd. Sympathie Minister Van der Stee zei de motie „met veel sympathie" te begroe ten. „Ik omhels deze motie", zei hij vervolgens. Maar hij gaf geen enkele zekerheid dat het kabinet in de Miljoenennota al concrete wetsvoorstellen zal aankondigen. Volgens Van der Stee moeter nog heel veel bestudeerd worden. ..We zullen zien zo ver mogelijk te komen". Van Rooijen, die aanvankelijk had gezegd dat uitvoering van de mo tie voor het CDA een harde eis is, nam daarmee genoegen, al bena drukte hij nog eens in september duidelijkheid te willen. Komt die er niet, dan dient het CDA op nieuw de uit 1979 daterende mo tie-Van Amelsvoort in, waarin af trek van hypotheekrente boven 400.000 gulden zonder meer wordt gevraagd. De toch al weinig enthousiaste VVD hoorde de uitlatingen van Van der Stee met tevredenheid aan. Zo niet PvdA-woordvoerder Wöltgens, die sprak van de „veel beproefde techniek van de grauwsluier", terwijl de D 66 er Engwirda het over een „schijn vertoning" had. Om verdere onzekerheid te voor komen, diende de PvdA een mo tie in waarin de zekerheid wordt gevraagd dat, ook als de aange kondigde studie in het najaar nog niet klaar is, toch een voorstel tot beperking van de aftrek van hy potheekrente wordt ingediend. De grens die aan die aftrekbaar heid moet worden gesteld, leg den PvdA en D 66 beide in - af zonderlijke - moties vast op 300.000 gulden. Gespannen gezichten in de Tweede Kamer tijdens de discussies over de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. V .l.n.rde VVD'ers Evenhuis, Rietkerk en'De Korte en CD A-fractieleider Lubbers. Kamer praat over vertrek van Scholten DEN HAAG (GPD) - De Twee de Kamer praat morgen over het vertrek van minister Scholtén (defensie), die op 1 oktober vice-president van de Raad van State wordt. Oppositieleider Den Uyl heeft gisteren om een debat over dit vertrek ge vraagd. Den Uyl zei in een toelichting op het verzoek om een inter pellatie debat, waaraan van de kant van de regering pre mier Van Agt en minister Wiegel (binnenlandse zaken) zullen deelnemen, dat de gang van zaken rond de be noeming van Scholten de nodige vragen en veront waardiging heeft opgeroe pen. Zo wil Den Uyl weten, waarom de regering zo'n razendsnelle procedure heeft gekozen bij de opvolging van Ruppert, en of de Raad van State zelf gehoord is. Bovendien vraagt de fractieleider van de PvdA zich af waarom hui dige Jeden van de Raad zijn gepasseerd bij de benoe ming. DEN HAAG (GPD/ANP) - Minister Ginjaar van Volksgezondheid en Mi lieuhygiëne heeft een drie stappen plan afgekondigd waarmee hij samen met de elf provinciebesturen de strijd tegen illegaal gestort chemisch afval gaat aan binden. Daarnaast krijgt iedere provincie extra mankracht twéé nieuwe milieu-ambtenaren, die de slagvaardigheid van de provincie moeten vergroten. De provincies hebben al één functionaris voor dit doel. De uitbreiding geschiedt onder druk van de recente gif vondsten. Een van de twee nieu we ambtenaren moet zich op den duur gaan bezighouden met de Wet bodembescherming, die MyMi' Bont in de zomer, klinkt dal wat vreemd.Niet als u bet volgende bedenkt. Onze nieuwe bontkollektie is al hele maal kompleet. Wij hebben de tijd om mstig al uw wensen door te praten en vakkundig uit te voeren. En u profiteert van de zeer aantrekkelijke zomerprijzen. Dus juist bont in de zomer. Breestraat 173 - Leiden - Telefoon 071 12333 7 dolen, donderdag koof nu ■oud Deelnei r Stichting h naar verwachting over ongeveer twee jaar in werking kan treden. De bewindsman presenteerde gis termiddag zijn drie-stappen- plan: een eerste fase gericht op inventarisatie en beoordeling van wat er is gevonden, een tweede fase die bestaat uit nader onder zoek en een laatste die concrete maatregelen inhoudt. De minis ter hoopt"voor het einde van het jaar een totaaloverzicht te heb ben van alle stortplaatsen. Bij de inventarisatie zullen stort plaatsen van chemisch afval in drie categorieën worden inge deeld: met direct gevaar voor de volksgezondheid, plaatsen die een bedreiging vormen voor de drinkwatervoorziening en alle andere gevallen. Ginjaar en de in het IPO (Interprovinciaal Over leg) verenigde milieu-gedepu teerden hebben in Den Haag ge probeerd het beleid voor wat be treft de speurtocht naar che misch afval eenvormig te maken. De milieu-gedeputeerden zullen hun mening over het plan nog geven. Ze waren in ieder geval al erg teleurgesteld over de finan ciële kant van de zaak. Het minis terie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne betaalt weliswaar een bijdrage in de kosten van de inventarisatie, maar Ginjaar staat - op het standpunt dat de lagere overheden eventuele schoon- maakoperaties zelf moeten be kostigen. Uiteraard is het princi pe: de vervuiler betaalt. Maar vaak is die niet meer te achterha len. Ingeval de overtreding is verjaard, draaien de lagere over heden ook voor de kosten op. De Noordhollandse gedeputeerde IJ ff. voorzitter van de milieu-ge deputeerden, was verheugd over Ginjaars inspanning, maar tege lijkertijd teleurgesteld over het feit dat de minister niet de prin cipe-toezegging heeft willen doen, dat de overheid de kosten van te nemen maatregelen wil dragen. Staatssecretaris Koning (Binnenlandse.Zaken) zei tijdens het gesprek ondubbelzinnig, dat de kosten van maatregelen in principe voor de gemeenten zijn. Er is overigens wel een voorbe houd: een gemeente mag géén ar tikel- 12-gemeente worden als gevolg van het chemisch afval opruimen. Een artikel-12-ge- meente is een gemeente, die fi nancieel aan de grond zit en die onder toezicht (curatele) van het ministerie van Binnenlandse Za ken staat. Wadloopgids na de fatale tocht: ENSCHEDE (GPD) - Dick van der Zee, de gids van de groep wadlopers, die vrijdag tussen Holwerd en Ameland door de zee werd overvallen, is weer thuis. Twee Wadlopers - dat staat in middels vast - hebben de tocht niet overleefd. De 42-jarige Chinees dr. Tang kreeg tij dens het oversteken van de derde vaargeul zoveel water binnen, dat hij later in het ziekenhuis aan de gevolgen daarvan is overleden. De 27- jarige M. A. M. Hashim uit Irak, die niet kon zwemmen,is tijdens de oversteek naar de mosselbank, in de vaargeul verdronken. Hoe heeft het allemaal kunnen gebeuren? Dat is de vraag die velen zich stellen. Drs. Van der Zee, lichamelijk weer her steld, maar geestelijk nog zeer geschokt, reconstrueert de rampzalige wadlooptocht zo goed hij dat op dit moment kan. Verkend. Van der Zee: „We Hadden de tocht gepland. Ik had hem twee weken geleden verkend om te kijken hoe de toestand was, omdat ik met een groep onervaren wadlopers ging. Enkele weken geleden heb ik een lezing gehouden voor de groep, om ze over het wadlo pen te instrueren en te zeggen welke uitrusting ze mee moes ten nemen". Voordat ^Dick van der Zee de oversteek waagde, luisterde hij, zoals gebruikelijk, naar het weerbericht. Donderdag avond en vrijdagmorgen. Van der Zee staat bekend als een zeer ervaren wadloper. Al vanaf 1972 organiseert hij jaarlijks wadlooptochten voor studenten. Hij was ja renlang hoofdgids in het Wadloopcentrum Pieterbu- ren. Het weerbericht van donderdagavond en vrij dagmorgen was voor hem geen aanleiding de tocht af te gelasten. ,Jiet weerbericht voorspelde windkracht 6, met een win drichting zuidwest tot noordwest. Dat geeft opstu wing maar dat hoeft geen on- overkomenlijk bezwaar te zijn. Onder die omstandighe den heb ik de tocht wel veel vaker gelopen. Op plaatsen waar het water normaal tot kniehoogte komt, staat het dan tot heuphoogte" Regenbui Toen de groep van 18 mensen vrijdagmorgen om zeven uur op de pier van Holwerd stond, brak er net een hevige regen bui los. Van der Zee: ,Jiet res taurant was nog niet openwe hebben toen onder een afdakje geschuild. Daarna hebben we nog een uur gewacht met ver trekken. Ik had de tocht drie uur voor lager wa ter gepland dus die tijd hadden we noq wel". ,Jiet water stond hoger dan normaal, het kwam tot de paaltjes van de landaan- winstwerken, maar geleide lijk begon het daarna te zak ken, dat kon je duidelijk zien. De bewolking brak en het zag eruit of het weer beter zou worden De groep overlegde wat men zou doen. Men besloot te gaan, hoewel men wist dat er on derweg hier en daar meer wa ter zou staan dan normaal. Afgesproken werd om terug te gaan, als de waterstand in de tweede vaargeul te hoog Hoog tempo De eerste vaargeul, die parallel loopt met de Friese kust, werd gemakkelijk genomen. De groep had de wind in de rug en het tempo lag hoog. Daar na zwaaiden de Enschedeérs af naar het noordenop weg naar de tweede geul op de plaats waar die het ondiepste Drs. Van der Zee: J2oor de tweede vaargeul konden we gemakkelijk heen. Het water stond iets boven de heup, ter wijl het normaal tot kruis- hoogtc komt. In de laagste stand komt het zo'n beetje tot je knie. Bij de tweede geul aangekomen, besloten we verder te gaan. Normaal is namelijk dat als je de eerste vaargeul en de tweede door komt de derde geen problemen oplevert. Dat is tenminste mijn ervaring geweest in al die jaren". Tussen de tweede en derde vaargeul sloeg het weer plot seling om. Van der Zee: ,JEr kwam een ontzettend zwarte bui aandrijven met een flink uithalende wind. die recht op de vaargeul stond en gemene korte golfslag veroorzaakte. Het lukt niet, dacht ik. Het enig verstandige dat we kun nen doen is teruggaan. We' hadden bij de derde geul wel kunnen blijven zoeken naar een doorwaadbare plaats, maar dat zou tijdverspilling zijn geweest, want het was op dat moment zo'n beetje tijd van laag water". In de val Dick van der Zee is toen terug gegaan naar de tweede vaar geul, maar op weg daar naar toe passeerde hij een zand plaat, waar het water op dat moment al een halve meter hoger stond dan toen ze er de eerste keer voorbij kwa- Van der Zee: ,J)at betekende dat de tweede vaargeul ook veel dieper zou zijn en dat we daar ook nauwelijks meer door hadden gekundToen za ten we in de val". Teruggaan kon niet meer. Al thans, de risico's van een te rugtocht zouden minstens even groot zijn als bij doorlo pen. Bij sommigen ontstond toen het begin van een lichte paniek. De groep besloot ver der te trekken. Ook al omdat aan de overkant van de derde vaargeul een mosselbank lag, die op dat moment nog droog Van der Zee: ,Als we toch moe ten zwemmen, kunnen we be ter door de derde geul zwem men, hebben we tegen elkaar gezegd. Toen zijn we overge stoken. Ik als laatste, maar het water was toen in de derde geul al zo hoog gestegendat ik geen grond meer voelde". Lijfsbehoud Bij het oversteken van de derde vaargeul verdween de Irakese student, die de zwemkunst niet machtig was, in de gol ven. Niemand van de groep kan zichvolgens Van der Zee meer herinneren wanneer dat is gebeurd. Zozeer vocht ie dereen op dat moment voor eigen lijfsbehoud. Eenmaal aangekomen op de mosselbank, kwam er snel redding. Toevallig. Van der Zee: ,JHel is ons geluk geweest dat het een werkdag was. In de buurt was een schip van Rijkswaterstaat aan het werk. Dat heeft alarm gesla gen. Het schip kon ons niet be reiken vanwege de te grote diepgang en heeft via de ma rifoon om assistentie ge vraagd. Met een vlet zijn we naar het schip van Rijkswa terstaat gebracht". Dick van der Zee was op dat moment zo uitgeput, dat hij zich van alles wat daarna ge beurde, niet veel meer herin nert. Hij weet nog dat iemand hem heeft gevraagd om dr. Tang mee te helpen vasthou den. Dat de 42-jarige Chinese geleerde later met een speed boot van boord is gehaald, omdat hij op hartmassage en kunstmatige beademing nauwelijks meer reageerde, kan hij zich niet meer herin neren. Geschokt Drie dagen na het gebeurde is hij de gevolgen van de ramp zalige Wadlooptocht nog nauwelijks te boven. Geschokt door wat er onderweg is ge beurd en het verlies van twee vrienden, heeft hij nog te wei nig afstand genomen van het drama om zich al een helder beeld te kunnen vormen van wat er verkeerd is gegaan. Voor.zichzelf heeft hij het ge voel dat hij vooraf al het mo gelijke heeft gedaan om een goede oversteek te garande- ,Jk. heb de mensen i'oorbereid, het gebied verkend en naar de weerberichten geluisterd. De voorspelling was windkracht 6. Over een verhoging van de waterstand met een halve me ter werd in het weerbericht niets gezegd. De plotselinge omslag van het weer. met een extra krachtige wind recht in de vaargeul, is ons noodlottig geworden. Op het moment dat dat gebeurde, konden we niet meer terug". JAN HAVENCATE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 7