Protest tegen verwaarlozen school aan Zuidsingel uit Bruggen bij plannen Rapenburg geschrapt Opvang bejaarden schiet tekort "Volksdansen in Leiden Leiden krijgt kunstuitleen raadslid reikt 'handleiding voor trucs' uit Inbrekers slaan slag bij Grote Vink DINSDAG 24 JUNI 1980 LEIDEN - Het aantal opvangmo gelijkheden voor bejaarden die verzorging nodig hebben schiet al jarenlang tekort. Het tekort in Leiden geldt zowel het aantal plaatsen in bejaardentehuizen als de beschutte en normale bejaar denwoningen. Zo steeg het aantal inschrijvingen voor een bejaardentehuis vorig jaar in drie maanden van 226 naar 442: praktisch een verdubbeling. Daartegenover stond dat een aan tal bejaarden dat aan de beurt was liet weten nog niet opgeno- men te willen worden. Waar schijnlijk melden veel bejaarden zich alvast om van een toekom stig plaatsje in een tehuis verze kerd te zijn. Als ze eenmaal aan de beurt zijn voelen ze zich nog te goed' om het plaatsje in te ne- Dat schrijft de Advies Bejaardentehuizen Leiden in haar jaarverslag over de jaren 1976 tot en met 1979. Taak van de commissie is het geven van ad vies aan de besturen van de te huizen over opname van bejaar den. Uit het verslag blijkt dat al begih 1976 de commissie een hoog aan tal ingeschreven "urgente"' be jaarden constateerde. Dat terwijl in het jaar daarvoor drie bejaar dentehuizen in Leiden werden geopend. Door het jarenlange tekort aan be jaardenwoningen ontbreekt een "tussenopvang" voor bejaarden die nog te goed zijn voor een te huis maar niet meer helemaal zelfstandig kunnen wonen. De laatste jaren wordt het tekort nog groter doordat sommige bejaar den, wiens woningen worden op geknapt, na de renovatie niet te ruggaan naar hun huis. Ze zien op tegen het tweemaal verhuizen (naar en van de wisselwoning). Moeilijkheden ontstonden, zo schrijft de commissie, ook bij de nieuwe woonruimteverdeling die Bureau Huisvesting in 1978 ging hanteren. Sedert die tijd kunnen alleen 65-jarigen die zelfstandig wonen en een kale huur hebben beneden de huurprijsgrens als woningzoekenden worden gere gistreerd. Bejaarden met een ei gen woning komen niet voor re gistratie in aanmerking. Inwo nende bejaarden moeten min stens vijfjaar bij de gemeente in geschreven staan voordat ze worden geregistreerd. Het laatste jaar is de huisvestingssi tuatie van bejaarden nog nijpen der geworden. Doordat de be jaardentehuizen Roomburgh, Groenhoven en Haagwijk wor den gerenoveerd wordt de bed dencapaciteit in Leiden met 53 verlaagd. In totaal blijken er vol gens de laatste onderzoekingen van de commissie 250 gegadig den te zijn voor opname in een tehuis. Groenoordstraat Inm het buurthuis "Groenoord" aan de Musschenbroekstraat wordt vanavond een infor matiebijeenkomst gehouden over de nieuwe inrichting en herbestrating van de Groenoordstraat. De bijeen komst begint om acht uur. Horrorfestival In het Kijkhuis aan de Vrou wenkerkkoor straat 17 wordt vanavond het Horrorfestival voortgezet met een film van Roman Polanski. Er zijn twee voorstellingen die om 20 en 22.15 uur beginnen. Communicatie De Algemene Communicatie Vereniging Leiden houdt vanavond een bijeenkomst in het Boerhaave-restaurant aan de Mariënpoelstraat 69a. De bijeenkomst begint om acht uur en op de agenda staat onder meer de voorlich ting aan zendamateurs en een bingo. Kinderfilms De Leidse Volksuniversiteit K& O organiseert morgenmiddag een kinderfilmmiddag in de kapelzaal van het K&O-ge- bouw aan de Oude Vest 45. "Vrij kamperen" is de toepas selijke titel van de hoofdfilm, die op deze middag te zien is. Voor de hoofdfilm begint is er eerst nog een serie tekenfilms te zien met daarin bekende striphelden. Een bekertje ran ja is bij de toegangsprijs van drie gulden inbegrepen. Hengelsport (1) Visvereniging "De Brasem" vis te een wedstrijd in de Korte Vliet. De vangst was slecht. De uitslag ums: 1 .A.v.d.Hulst 13 stuks (1330 gram), 2. B. Era dus 14 stuks (1110 gram), 3. J. v.d. Hulst 6 stuks (705 gram), 4. S. Gommans 10 stuks (660 gram), 5. K. Keijzer 6 stuks (550 gram), 6. J. Harteveld 4 stuks(500 gram), 7.F.Marijt 7 stuks (480 gram), 8. G. Crama jr. 4 stuks (425 gram). Hengelsport(2) Visvereniging "VOP '74" hield een viswedstrijd in het Amstel Drechtkanaal. De uitslag was: 1. Av.d. Meij 16 stuks 1420 gram), 2. GJ. Kokkedee 12 stuks (1780 gram), 3. H. v. Houten 8 stuks (1110 gram), 4. H. v.d. Meij 9 stuks (800 gram), 5. J. Kokkedee 8 stuks (1010 gram), 6. J. Noppe 7 stuks (1140 gram), 7. F. Reij- ken 5 stuks (660 gram) 8. JA. la Lau 5 stuks (550 gram), 9. M. Kerkvliet 4 stuks (480 gram), 10. H. v. Tongeren 3 stuks (260 gram). Leerlingen en leraren togen naar stadhuis LEIDEN - "Hé van Dam, komt er nog wat van!" Onder het uitroepen van deze kreet protesteerden enkele tiental len leerlingen en leraren van de Prof. Vliegenhartschool gistermiddag voor het stadhuis tegen het feit dat de gemeente hun slechte schoolgebouw aan de Zuidsingel niet opknapt. "Al zeven jaar zitten wij in een afgekeurd gebouw. Wij eisen dat voor 18 augustus onze school goed wordt opgeknapt", aldus hoofd Blom. Namens de school bood hij wethouder Van Dam een overzicht aan van alle onderhoudswerkzaamheden, die hij en z'n leerlingen in de loop der jaren hebben uitgevoerd. - Het PvdA-raadslid Joyce Hes heeft gisteravond bij haar af scheid van de Leidse raad aan alle raadsleden een op vallend epistel uitgereikt: "een handleiding voor trucs, te gebruiken door politici", [n een uitvoerig afscheids woord gaf mevrouw Hes blijk van de raad zonder spijt de rug toe te keren nam zij het politieke bedrijf flink op de hak. Volgens het PvdA-raadslid is het geen wonder dat veel raadsleden tussentijds "uit de boot val len" omdat nieuwe raadsle den, zonder enige politieke ervaring, meteen in het diepe worden gegooid. Me vrouw Hes vindt dat het er in het politieke bedrijf hard aan toe gaat en pleitte er voor dat er meer wordt ge daan aan de opleiding van nieuwe raadsleden. Als aan zet daartoe kregen alle raadsleden een handleiding voor trucs die nodig zou zijn om in de praktische politiek overeind te blijven. Leerlingen van de prof. Vliegenhartschool met spandoeken bij wethouder Van Dam (links) LEIDEN - de Leidse universiteit verwacht door de verhogingen van de inschrijfgelden voor het komende studiejaar in "ernstige administratieve problemen" te komen. Omdat de verhoging van het collegegeld met terugwer kende kracht ingaat, dient de Leidse universiteit tot hernieuw de inschrijving over te gaan. De universiteit verzoekt de minis ter daarom de maatregelen pas volgend studiejaar te laten in- "Ik heb uitgerekend dat wij in to taal zo'n 1500 manuren in het ge bouw hebben gestoken. Als je die uren omrekent kom je tot de conclusie dat wij de gemeente zo'n 50.000 gulden hebben uitge spaard", aldus Blom. Sinds 1973 zit de school voor het Voortgezet Buitengewoon On derwijs aan de Zuidsingel. Al snel werd duidelijk dat de school niet in al te beste staat verkeert. Om met een leerling te spreken: "Een zucht tegen een ruit en hij ligt er uit". '"Het is een droevige situatie", vult een woordvoerder van de school hem aan. "Het stinkt hier vaak door de riolering. Dat kun je niet accepteren. De leerlingen moe ten toch in een beetje aantrekke lijke omgeving kunnen leren! Helaas is dat hier niet mogelijk "Hoogtepunt" In '76 werd een voorlopig "hoogte punt" bereikt: een deel van het plafond kwam naar beneden. "De gemeente kwam toen wel met geld over de brug. Maar weer mondjesmaat. Het ging volgens dè bekende weg: we moesten ons zelf weer behelpen". Volgens de leraren moet er veel aan het gebouw gebeuren. Op een papiertje zijn de klachten samen gevat. "De gordijnen zijn zo rafe lig dat ze vervangen moeten wor den. Deuren en ramen waaien open. Het pleisterwerk valt naar beneden. Vloeren zijn niet schoon te maken. En tot over maat van ramp is de gymzaal ook nog een puinhoop". Leerlingen en leraren van de school vinden dat al deze dingen in de vakantie moeten worden veran derd. "Voor de leerlingen is het vervelend als het pas na de vakantie gebeurd. In de eerste plaats is het leuker om na de vakantie in een opgeknapt ge bouw te komen. En in de tweede plaats worden de leerlingen on rustig door de werkzaamheden". "Ik kan niets beloven", zei wethou der Van Dam gistermiddag. "Dat horen we nu al jaren", antwoord de Blom daarop. "Steeds horen we dat er niets kan gebeuren. Dat zijn wij zat". Verhuizen "Wat mij betreft kunt u vandaag nog verhuizen naar het leeg staande schoolgebouw aan de Berlagestraat', zei Van 'Dam. "Dat gebouw is in een betere staat dan uw school". Volgens de wethouder kan het ministerie ie der moment geld beschikbaar stellen voor verbouwing. "Het antwoord komt later binnen dan verwacht omdat het over een miljoenenkwestie gaat". "Een niet reëel voorstel", vindt plaatsvervangend hoofd Boer- mans. "Wij kunnen niet zomaar naar dat gebouw verhuizen. Een aantal noodzakelijke voorzienin gen ontbreekt ook daar. Er is geen gymnastiekgebouw. En aangezien wij veel gymlessen ge ven is dat een groot gemis. Bo vendien ontbreken vaklokalen voor biologie-, natuurkunde- en handvaardigheidlessen. Ac commodatie voor een psycho loog en een logopedist zijn niet aanwezig. Wij hebben in totaal elf klassen nodig, daar zijn acht klassen. Kortom: het voorstel van Van Dam is niet logisch". LEIDEN - De Nederlandse Volks dansvereniging (NEVO), de VVV-Leiden en de gemeente or ganiseren op 15, 16 en 17 augus tus voor de twaalfde keer het "In ternationaal Volksdansfestival Leiden". Ook dit jaar wordt het festival in de Groenoordhallen gehouden. De festiviteiten variëren van dans- instructies door verschillende buitenlandse dansleiders tot een volksdansbal. Er zal ook ruime aandacht worden besteed aan folk-songs, mime en films. Bo vendien wordt in de Groenoord hallen een grote folkloristische markt gehouden. Op vrijdagmiddag 15 augustus be gint het festival met een optocht door de stad. Het gemeentebe stuur zal hierna de buitenlandse groepen officieel ontvangen, 's Avonds zijn de eerste optredens. De volgende dagen begint het programma steeds om half tien s morgens. Zondag om half zes is het definitief afgelopen. Volgens de organisatoren zijn er verschillende mogelijkheden om het festival mee te beleven. "Je kunt een enkele voorstelling be zoeken, maar ook het hele dans feest. De toegangsprijzen variëren van 10 gulden voor éen voorstelling tot 45 gulden voor een "doorloop- kaart" voor het hele week-end. 65-Plussers en kinderen tot en LEIDEN - Er komt geen fiets- en voetgangers bruggetje over het Rapen burg ter hoogte van de Groenhazengracht. De Leidse raad ging gister avond unaniem akkoord met een voorstel van het D'66-raadslid Glaubitz om de brug uit het verbete ringsplan voor de Acade- miewijk te schrappen. Ook de aanleg van een bruggetje over de Witte Singel naar de Hor tus Botanicus en de aanleg van een fietspad door de Hortus kon den niet de goedkeuring van de. raad wegdragen. Beide plannen zijn uit het verbeteringsplan ge schrapt. Het college van B en W toonde zich gisteravond geen pleitbezorger voor de aanleg van de bruggen. Loco-burgemeester Waal liet blijken dat de kans dat de bruggen er ooit zouden komen gering was en dat het college zich daarom niet wilde verzetten. Een meerderheid in de Leidse raad ging gisteravond wel akkoord met het plan van B en W om het voormalig Marine-complex aan het Noordeinde te verkopen aan een commerciële instelling. Een voorstel van Hoeven (CPN) en Van Putten (PSP) om het pand ook in de toekomst te handhaven als onderkomen voor sociaal- culturele instellingen kreeg geen steun van de overige raadsfrac ties. Waal benadrukte nog eens dat het voor de gemeente onmo gelijk is het pand zonder grote i de Groenhazengracht. Een brug komt verliezen voor de huidige doel einden te exploiteren. Het plan van de gemeente om in het gat aan de Kaiserstraat 40 a 50 wooneenheden te bouwen voor studenten of werkende jóngeren viel bij de raad in goede aarde. Het PPR-raadslid Beijen noem de stoelen en de achtertribun Voor de zijtribunes worden gec plaatsen gereserveerd. Reserv ren kost wel een gulden extra. E toeslag op de "doorloopkaar bedraagt tweeënhalve gulden. LEIDEN - De Leidse gemeenteraad is gisteravond akkoord gegaan met het experiment om kunst uit te lenen tegen een vast bedrag van zeven- guldenvijftig per drie maanden voor alle kunstwerken. De raad was al eerder akkoord gegaan met het experiment dat de komende vier jaar vanuit een pand aan de Lammermarkt wordt opgezet. De be- tionsplein 210, (tel: 071-146846). doeling van het uitlenen van kunst is de kloof te overbruggen tussen kunstenaar en gebruiker. Verschil van mening bestond nog over het bedrag waartegen kunstwerken zouden worden uitgeleend. Volgens een voorstel van wethouder Schoute zou het leenbedrag 1% van de verzekerde waarde van het kunstwerk moeten bedragen. Bewoners van alle grote steden in Nederland kunnen kaarten be stellen bij het VW-kantoor in hun woonplaats. "Wacht niet te lang met bestellen", is het advies van de organisato ren. "Bij het vorige festival was de belangstelling zo groot dat velen moesten worden teleurge steld Het PvdA-raadslid Van der Pluijm meent echter dat daardoor een finan ciële drempel zou worden ingebouwd waardoor de lagere inkomens groepen geen vrije keuze kunnen maken uit de te lenen kunstwerken. Een meerderheid in de raad ging gisteravond akkoord meteen voorstel van Van der Pluijm om de kunst uit te lenen tegen een (laag) vast bedrag voor alle kunstwerken. Na een jaar zal de vergoeding opnieuw worden bezien. de het echter vreemd dat het par keren op eigen terrein in het ver beteringsplan wordt afgewezen. De raad ging akkoord met een voorstel van Beijen om op het binnenterrein parkeerplaatsen aan te leggen. De kans dat het bouwplan op korte termijn wordt uitgevoerd in overigens niet groot omdat de Stichting Studen tenhuisvesting zich tegen het plan verzet. Driessen (CDA) noemde ëén en ander een zure nasleep van de Kaiserstraataffai- Een voorstel van het PPR-raadslid om het gat in de gevelwand aan de Bakkersteeg op te vullen met woningbouw kreeg ook de steun van alle fracties. De Leidse raad vond, net als bij de behandeling van vorige verbeteringsplannen, dat de verkeersproblemen in de wijk (Galgewateren Noordeinde) bekeken moeten worden in het kader van het verkeerscircula tieplan waarvan het laatste deel na de zomervakantie zal ver schijnen. De Leidse raad ging verder in grote lijnen akkoord met de verbete ringsplannen voor de Acade- miewijk en Levendaal-west. Wethouder Waal erkende dat door de snelle totstandkoming van de plannen de inspraak aan de korte kant is geweest. LEIDEN - Bij een inbraak in het watersportcenti um "De Grote Vink" aan de Vinkweg in Leiden is het afgelopen weekeinde een bedrag van zeker 18.000 gulden buitgemaakt. Het juiste schade bedrag kon de politie vanochtend nog niet noemen. Nadat men het watersportcentrum was binnengedrongen werd een geldkluisje van de muur ge schroefd. De kluis bevatte 18.000 gulden en enkele cheques. In de winkelruimte werd een flinke chaos aangericht. Zo werd een rek met watersportartikelen om- Het afgelopen weekeinde werd er ook ingebroken in clubhuis "De Klinker" aan de Berlagestraat. Hier drong men binnen door een raam te verwijderen. Alle ruim ten in het clubhuis werden door zocht waarna men aan de haal ging met ondermeer een typema chine, een koffiezetapparaat, en kele draaitafels en een mengpa neel. De totale schade wordt ge schat op ongeveer 3200 gulden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 4