Krakers Van Huis weg moeten wissel- woning uit Kantonrechter Wethouder Tesselaar: eerst urgente gevallen helpen Leidse stadsrubriek Drukte van belang in verdachten bankje Universiteitsraad: "We bepalen zeil' onze conlaclen" DINSDAG 24 JUNI 1980 LEIDEN - De bewoners van twee wisselwoningen aan de Van Huisweg moeten hun onderkomen aanstaande don derdag onverbiddelijk verlaten. Wethouder Tesselaar (volkshuisvesting) blijft erbij dat de krakers niet eerder geholpen mogen worden dan urgente woningzoekenden die staan ingeschreven bij het Bureau Huisvesting. Het PSP-raadslid Ponsen eiste gis teravond van Tesselaar dat de krakers door de gemeente on derdak krijgen aangeboden. Een overgrote meerderheid van de Leidse gemeenteraad steunt Tes selaar echter in zijn beleid om door te gaan met de ontruiming van gekraakte woningen. De voorgenomen ontruiming van de wisselwoningen leidde gister avond tot een felle discussie in de Leidse raad tussen wethouder Tesselaar en de raadsleden Hoe ven (CPN) en Ponsen (PSP). Bei de raadsleden menen dat de wis selwoningen zolang hebben leeggestaan dat het niet te verte ren is dat krakers nu zomaar dooi de gemeente op straat worden gezet. Volgens het CPN-raadslid zijn de krakers slachtoffer van het gemeentelijk beleid. Mede-interpellant Ponsen verweet wethouder Tesselaar dat het be leid niet deugt. Volgens het PSP- raadslid gaat het om krakers die in acute nood zitten. Zij hekelde het feit dat de gemeente geen ur- gentiebeleid voert. Mevrouw Ponsen beschuldigde de wet houder van een verdeel-en- heers-politiek door een aantal krakers wel vervangende woon ruimte aan te bieden en andere niet. Het PSP-raadslid noemde dat onaanvaardbaar. Zij is van mening dat door het voor langere tijd gedogen van het kraken de gemeente een verantwoordelijk heid voor alle bewoners heeft. Spuugzat Wethouder Tesselaar liet weten de verhalen van mevrouw Ponsen "zo langzamerhand spuugzat te zijn". De wethouder zei minach ting te hebben voor de wijze waarop het PSP-raadslid de za ken probeert voor te stellen. Tes selaar wees er op dat er in Leiden vijfduizend woningzoekenden zijn die willen worden geholpen. Hij verweet mevrouw Ponsen niet loyaal te zijn met mensen uit de vakbeweging en andere in stellingen die elke week in de huisvestingscommissie proberen oplossingen te vinden voor al lerlei krepeergevallen. Volgens Tesselaar wordt daarbij zeer zorgvuldig gehandeld en pro beert het PSP-raadslid het steeds te doen voorkomen alsof de ge meente willekeurig of op schim mige wijze te werk gaat. De wet houder erkende dat in het verle den fouten zijn'gemaakt en dat sommige wissélwoningen te lang hebben leeggestaan. Zoals bekend zijn twee gekraakte wisselwoningen, enkele weken geleden, met hulp van de politie en de Mobiele Eenheid ontruimd. De gemeente heeft de wisselwo ningen nodig als tijdelijk onder komen voor mensen wier woning wordt gerenoveerd. In totaal ko men, na de ontruimingen van aanstaande donderdag, vier ge zinnen zonder een dak boven hun hoofd te zitten. Vier andere ge zinnen stonden geruime tijd in geschreven bij Bureau Huisves ting of hebben op grond van een sociale indicatie vervangende woonruimte gekregen. Tarieven van Stadsgehoorzaal 10 pet. omhoog LEIDEN - De Leidse gemeente raad is gisteravond akkoord ge gaan met een voorstel om de ta rieven van de Stadsgehoorzaal met ingang van 1 juli aanstaande te verhogen met ongeveer 10 pro cent. Een voorstel van het PPR-raadslid Beijen om culturele organisaties met weinig financiële mogelijk heden, via instelling van een fonds, in de gelegenheid te stel len af en toe een ruimte in de Stadsgehoorzaal te huren kreeg geen steun van de raad. Wethou der Fase (economische aangele genheden) zegdè wel toe het voorstel te zullen betrekken bij het beleidsplan dat wordt opge steld voor de Stadsgehoorzaal. Kokend Het PvdA-raadslid mevrouw Kes- sen meent dat het bloed van an dere woninzoekenden gaat ko ken als alle krakers zomaar wor den geholpen. Volgens mevrouw Kessen geldt dan het recht van de sterkste: Als krakers eerder aan de beurt komen dan kunnen de Het PvdA-raadslid diende motie in waarvan de strekking is dat het tot dusver gevoerde be leid van het college inzake de ont ruiming van woningen, waarbij elk geval afzonderlijk in de huis vestingscommissie wordt beke ken, met kracht dient te worden voortgezet. Een grote meerderheid in de raad (PvdA, CDA, WD. D 66 en PPR) steunde de motie van mevrouw Kessen. Er bestond bij de ver schillende fracties weinig waar dering voor de interpellatie van CPN en PSP. Hoekema <D 66) noemde het optreden van beide partijen demagogisch. Het PPR- raadslid Beijen betoogde dat "hoe vervelend het ook voor de betrokkenen is de gemeente geen andere keus heeft dan de ge kraakte woningen te ontruimen. Het huisvestingsprobleem is niets anders dan een verdeling van de schaarste en het gaat er om dat die zo eerlijk mogelijk wordt verdeeld", aldus het PPR-raads lid. Wethouder Tesselaar zei blij te zijn dat een grote meerderheid in de raad "achter haar eigen beleid staat". De wethouder zei nadruk kelijk dat alle (twintig) gekraakte wisselwoningen zullen worden ontruimd zodra ze nodig zijn voor de renovatie. Speelwerktuigen Dr. Van Voorthuyzenschool LEIDEN - Loco-burgemeester Waal heeft gisteren een aantal speelwerktuigen overhandigd aan de leerlingen van de Dr. Van Voorthuyzenschool (buitengewoon lager onderwijs) aan de Marnixstraal 104. De geschenken bestaan uit een metalen duw-stuurwagentwee stel loopklossen.twee paar houten stelten, twee paar paardenleid- sels en drie steppen. De cadeaus werden gekocht van een geldbedrag dat het Leidse taxibedrijf Schutte beschikbaar stelde bij de officiële opening van een nieuw bedrijf aan de Flevoweg in maart van dit jaar. Bij de overhandiging was het echtpaar Schutte aanwezig. Het bedrijf vervoert al vele jaren de leerlingen van deze school van en naar huis. LEIDEN - Het was gistermor gen een drukte van belang op het RapenburgMaar liefst 46 'verdachten' hadden de moeite genomen voor het bankje hun zaak toe te lichten. En zo kon het gebeuren dat de laatste bekeurde om even voor enen, drie uur later dan de eerste, aan de beurt kwam. Prompt kreeg de man - hij had evenals tientallen ande ren fout geparkeerd - het "schuldig zonder straf' op gelegd. Zijn geduld werd be loond. Een ander die bij de kanton rechter verscheen deed dat, volgens het proces-verbaal "om het met die witte bef even uit te zoeken Gewapend met geldtas - hij bleek incasseer der van beroep - en levensgro te bel stond hij in de schemeri ge zaal van het kantonge recht. Eén en al verontwaar diging. Wat bleek: hij was bekeurd om dat zijn bromfiets niet voor zien was van een deugdelijke bel. Dat zijn bel defect was wist hij niet. zo betoogde L. gisteren. En daarom vond hij het uitermate kinderachtig van die politieagent om hem een boete te geven. De bel. die door kantonrechter mr. Van Dijke en officier van justitie mevrouw Tan uitvoerig werd bekeken, had geen hendel. Ook deze verdachte was niet voor niets gekomen. Zijn boete ging omlaag van vijftien naar vijf gulden. Mild (als altijd) was mr. Van Dijke ook voor de directeur die in eerste instantie de rij bevoegdheid voor een half jaar was ontzegd. Herhaalde malen had de man te hard ge reden. Druppel die voor de politie de emmer deed overlo pen was de meting die een snelheid van 131 kilometer aangaf voor de BMW van di recteur L. Zijn piepjonge advocaat was geen moeite teveel geweest om de kantonrechter ervan te overtuigen dat L. écht niet zonder auto kon. Zo had hij een staatje gemaakt van L.'s ABOP Naar aanleiding van uw berichtge ving over de bezetting van het Academiegebouw delen wij mee dat de ABOP-Leden inderdaad hebben deelgenomen aan een overleg van Leidse onderwijsor ganisaties. Dit overleg vond plaats in het Aca demiegebouw en leidde tot een slotverklaring waarin een aantal eisen stond, dat de ABOP onder schrijft en die zij dan ook onder tekend heeft. en zeer besl i st niet over deelname aan acties zoals gevoerd ter gele genheid van de komst van minis ter Pais in het kader van het uni versitaire lustrum. Naar aanleiding van uw berichtge ving op 2 juni betreffende het be zoek van minister Pais delen wij mee dat de ABOP niet aanwezig is geweest bij die gelegenheid. Overigens betekent dit niet dat wij de in uw artikel genoemde ei sen, afkomstig uit het overleg van 29 mei jl. niet langer onderschrij- J. Dessens, ABOP afd. Leiden. Oranjestraat 20, LEIDEN. door René van der Velden Jaap Visser Feestgedruis Maandenlang hebben de zes uitgekalktc huisjes aan de Brandewijnsgracht staan trillen op hun grondvesten. Oorzaak: de sloop van on dermeer het Zoutkeetcom plex. De bewoners van de Brandewijnsgracht voeren een verbeten strijd tegen sloop- en bouwplannen die ook hun straatje, dat zij zelf in samenwerking met de ge meente hebben opgeknapt, bedreigen. Zaterdagavond stonden de huisjes wederom te trillen. Niet doordat de heren slopers overuren maakten, integen deel, ditmaal was feestge druis de oorzaak. De bewo ners vierden namelijk het honderddriejarig-bestaan van hun grachtje en tegelijk het begin van de zomer (nou ja. Het werd een groots feest, in de stijl van het carnaval zoals dat in Rio de Janeiro wordt ge vierd. "Ritmico Expecial' zorgde ervoor dat de onge veer tweehonderd feestgan gers in het met behulp van tentdoeken overdekte straatje een onvergetelijke langste nacht van het jaar be leefden. Om den brode Het grote pand van de Gebroe ders Palm op de hoek Janvos- sensteeg/Clarenstceg (Mare- dorp) moet weg. Dat is be kend. Het is ook bekend dat er een prijsvraag komt om idecen te verzamelen voor de opvulling van het gat na de sloop van het pand. Wa i Zuidamerikaanse stijl. Op de Brandewijnsgracht. kan nog wel een tijdje aanlo pen. De heren J. Kluivers en P. Barcndse die onder de handelsnaam van de Gebroe ders Palm al dertien jaar een lompen- en metaalhandel drijven in het pand zitten er nog steeds. Voortdurend krijgen ze de vraag toegewor pen: Wat heb ik nou ge hoord? Houden jullie met jullie handel op?". Zover is het echter nog lang niet. Acht tot tien cent voor een kilo papier en een dubbeltje vooi een kilo ijzer, daar zit brood in. Kluivers en Barendse zet ten hun tweemansbediijlje rustig voort. Hoe kunnen ze in vredesnaam met zo n prijsvraag op de proppen komen, terwijl wij onze handel nog in het pand De heer Blankenheim van Grondzaken van de gemeente weet hoe het komt: Wij dach ten dat de verhuizing van Kluivers en Barcndse naar een pand aan de Zoeterwoud- seweg zo goed als rond was. Daarom hebben we een sein tje gegeven aan de Wel standscommissie die ter ge legenheid van haar 25-jarig bestaan een prijsvraag voor de opvulling van de hoek Janvosscnsteeg/Clarensteeg wil uitschrijven verhuizing naar de Zoeler- /oudseweg is niet doorge- aan. Kluivers en Barendse ronden de plek te duur. Klui vers: We zouden een huur- Dc gewenning tot 50.000 gulden van de gemeente krijgen, als we tenminste niet meer zou den gaan verdienen dan 25.000 gulden de man. Dat nemen we niet" Blankenheim daarentegen meent dat hij tot het uiterste is gegaan om voor Barendse en Kluivers een zo gunstig mogelijke regeling te treffen. Zij stelden nogal hoge eisen. Daar zijn we aan tegemoet gekomen. Maar daarover heb ik hen niet meer gehoord. Via via heb ik vernomen dat de verhuizing naar de Zoeter- woudseweg niet meer door- Barendse en Kluivers zitten met hun bedrijf in het stads vernieuwingsgebied Mare- dorp. Daarom kunnen zij van de gemeente een vergoeding voor de verhuiskosten, voor de bedrijfsstagnatie en voor de hogere huur in het nieuwe pand krijgen. Alles in een be drag ineens. De gemeente en Kluivers en Barendse zijn het over een ding eens: het bedrijf moet worden verplaatst. De gemeente vindt dat zij er al les aan doet. "We zijn al twee jaar bezig om het bedrijf el ders onder te brengen. Mis schien lukt het achter de Hallen. Tot nu toe is er sprake van communicatiestoornis met Kluivers en Barendse, om het voorzichtig te zeg gen". Kluivers meent ronduit dat de gemeente niet hard genoeg aan de herhuisvesting trekt: "Vijf jaar geleden dacht de gemeente misschien: Dat handeltje draait toch slecht. Die gaan vanzelf wel weg'. Gelukkig draaien we goed. We hebben veertig tot vijftig ton omzet in de week "Als we in een ander pand te recht komen willen wij het verder uitbouwen. We nemen er waarschijnlijk zo n twee of drie mensen bij. We hebben nu een omzet van 25 ton pa pier. Dan moet die omzet het dubbele zijn. We hebben nu tachtig containers, dan willen wc er twee keer zoveel. Maar voói we verhuizen moeten we wel alles zwart op wit hebben van de gemeente. Anders gaan wij niet uit dit pand. Ik kan het bestaan van mijn ge zin niet op het spel zetten" En hij grapt "Ik heb aan mijn dochtertje gevraagd of zij wilde meedoen aan die prijs vraag voor het pand. Iedereen mag toch meedoen; en zij zit op tekenen. Maar mijn viouw zei meteen tegen het kind: Doe dat maar niet. Dan maak je je vader brodeloos werkzaamheden van de af gelopen weken. Bovendien had hij uitgerekend dat de di recteur met het openbaar ver voer anderhalf uur kwijt was om van zijn woonplaats La ren naar zijn werk in Haar lem te komen. Een chauffeurHet bedrijf van L. was nog maar nét uit de rode cijfers. En als laatste ar gument gebruikte de advo caat de datum waarop L. was betrapt op te hard rijden: 8 november: zijn geboortedag. De onvoorwaardelijke ontzeg ging werd een voorwaarde lijke (voor zes maanden): de directeur verdween opgelucht met in zijn kielzog een tevre den advocaat. Minder tevreden vertrok Kat- wijker V. H Hij vond het voor zichzelf "erg sneu om bij de kantonrechter te moeten staan. Niet hij, maar de twee kinderen (11 en 12 jaar) die destijds de oorzaak waren voor het ongeluk op de Val- kenburgseweg hadden mzijn plaats moeten staan. Volgens V. zaten de kinderen op de fiets geintjes te schoppen. Ze weken naar links uit, waardoor een automobilist naast hen moest afremmen. V., die daar weer achter reed, dus ook. Helaas was de af stand tekort om een botsing met zijn voorganger te ver mijden. Een afstand die vol gens de Katwijker 35 meter, maar volgens het politiever slag slechts 15 meter bedroeg. V. bleef sputtreren. Dan pro beer je die kinderen uit het ziekenhuis te houden en krijg je zelf een boete. Maar ik be grijp het wel. je wilt die kin deren sparen suggereerde hij. Waarna mevrouw Tan uitlegde dat de kinderen te jong waren om voor de straf rechter te dagen en dat V. ge woon meer afstand had moe ten houden. V. hield vol dathij wel genoeg afstand had ge houden. "En anders neem ik de vrouw mee. want die zat naast me". De vrouw mocht thuisblijven. De Katwijker kreeg in eerste instantie een boete van zeventig gulden. Mr. Van Dijke gevoelig voor het argument dat V. aow-er was, maakte er vijftig van. Nade opmerking "ik vind het een hoop geld maar er is niks aan te doenvertrok V. weer naar Katwijk. Drie verdachten achter elkaar kregen fikse boetes opgelegd omdat ze betrapt waren op zwart" kijken of luisteren. drie, mijnheer S., was uitvoe rig maar tj/ee/ zonder resul taat. Hij verklaarde het kijk en luistergeld niet betaald te hebben omdat hij als kersver se huizenbezitter op dergelij ke posten wilde bezuinigen. De man (een veiligheidsbeamte, zo bleek na de vraag van de kantonrechter) merkte tus sendoor nog even op dat vol gens hem van de ventilatie in het kantongerecht maar wei- nig deugde. Mr. Van Dijke wees slechts op de onverwacht hoge opkomst en veroordeelde S. tot 100 gulden boete. U bent niet gerechtigd om over tredingen te plegen omdat u toevallig een huis hebt ge kocht zo vond hij. LEIDEN - De Leidse universiteit maakt zelf wel uit welke contac ten door instellingen voor weten schappelijk onderzoek en on derwijs mogen worden onder houden. Dat is niet aan minister Pais van onderwijs om dat te be palen. vindt do univei - Mi rai d van de Leidse universiteit Gisteravond nam de raad een motie aan, waarin dit staat. De motie is een reactie op Pais' besluit dat studenten deze zomer niet naar de Sowjet-Unie mogen om daar te studeren. "Dat bepalen de instellingen zelf wel is de raad van mening. De universiteitsraad vindt dat de onderwijsminister studenten geen beurzen mag onthouden, terwijl het parlement daar geen uitspraak over heeft gedaan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 3