Wassenaar kan verkeer niet aan Plannen met Doeslaan na bezwaren toch aangenomen [Le/cfee agenda Groot Leerust doelwit van vernielingen BEWONERS KLAGEN OVER LAWAAI EN STANK LEIDERDORP KRIJGT 100 VOLKSTUINTJES Gemeentesecretaris neemt afscheid van Wassenaar STAP EN RAND DINSDAG 24 JUNI 1980 LEIDSCH -£L DAGBLAD LEIDEN Postbus 54, 2300 AB LEIDEN Telefoon 071-144941 Abonnementsgelden bij vooruitbetaling te voldoen. Bij automatische overschrijving geen administratie- en Rubriekchefs: A. van Leeuwen (stad) J.P. Westerlaken (regio) B. Paauw (binnenland) J. Ruygrok-Hoogeveen (buitenland) A A. van Brussel (sociale economie) P.J. de Tombe (sport) P C. Rosier (radio en televisie, kunst) Aangesloten bij de Gemeenschappelijke Persdienst met eigen correspondenten o.a. in: Bonn, Brussel, Londen, Parijs, Washington, Cairo, Redactie Randgemeenten: Telefoon 071-144941 toestel 219. Privé: C. Smits, Bachstraat 25, 071-155854. Voorschoten: J. Peters 071-769935. Warmond: K. Prins 01711-11266. Zoeterwoude: R. Stevens 071-8908 47 Zoeterwoude: Olaf Hoenson 01715-1896. Leiderdorp: F. Snijders Door Leiderdorpse raad Een randweg, die via deze bocht in de Oostdorperweg de polder in zou moeten lopen, bestaat alleen nog in theorie. Of de weg er ooit zal komen blijft nog een grote vraag. akkoord met de overige voor stellen van B en W. De WD-frac- tie had dezelfde bezwaren. Wethouder Meerburg, verdedigde het plan Doeslaan door te zeggen, dat er van een hoop woningen nog een boel valt te maken als ze worden opgeknapt. "Boven dien", zo zei hij "is dit goedkoper dan slopen en opnieuw opbou wen." Hij vond wel dat de mede werking van alle bewoners bij het opknappen is gewenst. Meerburg hield ten aanzien van de Does laan wel een slag om de arm, door te zeggen dat het om een princi- pevoorstel ging. "We kunnen nog altijd bij de raad terugkomen en zeggen dat het niet is gelukt als het de financiële draagkracht van de mensen te boven gaat", aldus Meerburg. Zoals gisteren in deze krant gemeld stond gaat het gehele plan om het opknappen of vervangen van het oude woningbezit van de ge meente. In de Doeslaan gaat het om 15 woningén en in het plan worden ook enkele panden aan de Hoofdstraat en het Jaagpad meegenomen. Naast afbraak en opknappen van huizen zullen ook geheel nieuwe huizen wor den gebouwd. Dinsdag Leiden Kijkhuis - Vrouwenkerkkoorstraat 17, film Roman Polanski, 20 en 22.25 uur. Stadsgehoorzaal - Breestraat 60, zomer avondconcert Gewestelijk Orkest, 20.15 K&O - Oude Vest, woe middag kinder film: "Vrij kamperen", 14.30 uur. 't Parlement - Nieuwe Rijn 52, lezing Ro- zekruizers Genootschap, 20 uur. Leidsche Vereniging van Postzegelver zamelaars - vergadering in de aula van de BTS aan de Vondellaan 35, 20 uur. Femke/Volkshuis - Apothekersdijk 33, informatie over vrouwenactiviteiten in Leiden, van 10-12 uur. Gespreksavond Baha'i-gemeenschap - Sleutelbloem 2, vanaf 20 uur. Algemen£ Reclasseringsvereniging - Rijnsburgerweg 167, tel: 156440. Bereik baar op werkdagen van 9-17 uur, voor hulp en informatie aan meederjarigen (vanaf 18 jaar), die door problemen in conflict zijn of dreigen te komen met de politie en/of de justitie. Breehuys - ingang Schoolsteeg, werklo zen advies centrum, woe van 10-12 uur, tel: 130983. Nieuwe Rijn - vrouwencafé, 21 uur; NVSH-trefcentrum, middelenverkoop, bibliotheek en filmverhuur, 20-21 uur. Woensdag Lelden Condorhorst 1 - informatieavond Gas touder Projekt Merenwijk, 20 uur. Muiderkring 25 - gespreksgroep over bortsvoeding, 20 uur. Stadhuis - vergadering commssie open bare werken binnenstad, 19 uur. Nieuwe Rijn 20a - vrouwencafé, 21 uur. Wassenaar - vergadering van de over leggroep maatschappelijke dienstverle ning en gezondheidszorg, 19.30 ur in Raadhuis De Paauw. Wassenaar Vrouwentroef vertoont de film: "Husdruer", van Zuilen van Neije- veltstraat 206. Donderdag Leiden Stadhuis-commissie politiezaken, 19.30 uur; cie maatschappelijke zaken, 20 uur; ruimtelijke ordening; 20 uur. Nieuwe Rijn 20a - werkgroep homofilie, open café avond, 21 uur. Welfare-lokaal Rode Kruis- Leidseweg 33, Voorschoten, tel: 01717-3309, spreekuur voor invaliden, 19-20 uur. Architektenwinkel - Hooglandse Kerk- gracht 32, vrij advies, 19.30-21.30 uur. Architektenwinkel - Pieterskerkhof 18, vrij advies, 20-21 uur. Breehuys - ingang Schoolsteeg, werklo zen advies centrum, vrij van 14-16 uur, tel: 130983. Volkshuis - Haarlemmerstraat 73b, open middag van 14-16 uur, kaarten, sjoelen en andere spelletjes. Werkgroep dienstweigeren - Troef, Noordeinde 2a,_van 20-21.30 uur. Voor lichting en begeleiding dienstweigeren ook tel: 140866. Femke - ontmoetingscentrum voor vrouwen do van 10-12.30 uur. Apotheken De avond-, nacht- en zondagsdienst van de apotheken in de regio Leiden wordt waargenomen vai) 20-27 juni door apo theek Kok, Rapenburg 9, tel: 124807 en apotheek Voorschoten, Leidseweg 66, Voorschoten, tel: 2525. Het polderlandschap waar de noordelijke randweg door zou moeten lopen wanneer deze wordt aangelegd. De weg zou een ontlasting kunnen betekenen van de sluipwegen in Wassenaar. Toch kleven er ook aan deze weg nadelen en bezwaren, waardoor het onzeker blijft of deze weg eigenlijk wel moet worden aangelegd. Wijkverpleging Leiden - Interkruis, Middelweg 38, tel. ten noorden van de Rijn: 134604, tel. te zuiden van de Rijn: 121753. Leiderdorp/Zoeterwoude Rd. - ge zondheidscentrum, Berkenkade, Lei derdorp, tel: 410131, spreekuur ma t/m vrij van 14-15 uur. Oegstgeest - Interkruis, Lijtweg 7, tel: 154500. Voorschoten - gezondheidscentrum, v.d. Waalslaan, tel: 4641. Warmond - zr. J. Zanting, Buddenborg- straat 7, Hillegom, tel: 02520-29060. sen enerzijds de bewoners van die laan, die geen nieuwbouw maar renovatie wensen, en an derzijds het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, van wie de gemeente zeker geen toestemming zou krijgen om te renoveren, omdat dit veel te duur is. Er komt dus niet een algehele opknapbeurt. De bewoners zullen hun wonin gen zelf moeten opknappen. Leijnse (PVDA) zei dat ten aanzien van de Doeslaan zeer velen hun belangen kunnen terugzien in de voorstellen van B en W. Hij had dan ook alle lof voor de plannen. "Het slopen en opnieuw opbou wen van woningen in de Does laan is te duur en nogal gecom pliceerd". Leijnse vond wel dat de gemeente de kopers moet bij staan in het opknappen van de woningen. Hij stelde voor om eventueel een soort basisplan te maken voor het grote opknap- plan. Dit werd toegezegd door wethouder Meerburg. Leijnse maakte bezwaar tegen de hoge huurprijs, die moet worden be taald voor de nieuwe woningen in de Doeslaan. Deze komt namelijk rond de 400 gulden te liggen. Moeite Het CDA had grote moeite met de voorstellen van B en W ten aan zien van de Doeslaan. Tieken (CDA) zag geen bezwaren tegen het slopen van alle woningen. "Weten de eventuele kopers wel wat hun boven het hoofd hangt als ze een woning moeten kopen, die grondig moet worden opge knapt? Ook de kosten van het opknappen van die woningen kunnen aardig tegenvallen", al dus Tieken. Wel ging het CDA LEIDERDORP- In de gemeente Leiderdorp zullen binnenkort 100 volks tuintjes worden aangelegd. Elk tuintje zal een oppervlakte hebben van ongeveer 260 vierkante meter. Dit is gisteravond besloten tijdens de raadsvergadering. Het volkstuinencomplex komt te liggen op een strook grond ten 'noorden van sportpark de Bloemerd tegen de provinciale weg aan. Het complex voorziet tevens in een clubgebouw met berging. Ten aanzien van de prijs, die per vierkante meter moet worden betaald bestond gisteravond in de raad geen eensgezindheid. De fractie van de WD was vóór het voorstel van het college van B en W om de vierkante meterprijs te stellen op 1 gulden huur per jaar. Hierdoor komt de jaarlijkse contributie op 260 gulden per jaar. Landelijke cijfers tonen aan, dat Leiderdorp met z'n prijzen vrij hoog ligt. In de rest van het land wordt namelijk gemiddeld 26 cent per vierkante meter gevraagd. Ook wethouder mevrouw Gehner vond de huurprijs te hoog en had daarom al eerder geprobeerd de rest van het college over te halen om in te stemmen met een prijs van 75 cent per vierkante meter. Het lukte haar echter niet en het voorstel van B en W werd gisteravond aangenomen, nadat zowel de VVD als het college van B en W zelf (behal ve dus wethouder mevrouw Gehner) achter de prijs van 1 gulden per vierkante meter ging staan. Mede hierom kwam een voorstel van De Water (PVDA) om de prijs van 1 gulden voor vijfjaar te bevriezen niet meer in stemming. WASSENAAR - Gemeentesecreta ris E.F. Zwartelé heeft gister avond in aanwezigheid van fa milie, vrienden en kennissen, af scheid van de Wassenaarse ge meenteraad genomen Burge meester Staab roemde in zijn toe spraak de vele kwaliteiten van de scheidende secretaris, en karak teriseerde hem als uiterst nauw keurig, evenwichtig en trouw. "Hij was een rots in de branding, al viel het met die branding in Wassenaar wel mee. "Boos had de burgemeester hem eigenlijk nooit gezien en bescheideneid sierde hem in zijn optreden. Verder deelde hij mee, dat de Zwartelé was benoemd tot Ridder in de Or de van Oranje Nassau, en beves tigde hij de bijbehorende versier selen. Van de gemeente ontving de secretaris een zilveren pauw, een bijzondere luchtfoto van het raadhuis en omgevingen tevens een fraaie ets van Duinrell door Paul Citroen. Namens de raadsleden sprak de heer Van Vuure een woord van afscheiden dank.In het bijzonder voor de vele uiterst nuttige en ob- jektieve adviezen, die aan afzon derlijke raadsleden waren ver strekt. Dat als extraatje naast de talloze taken die wettelijk voortvloeien uit het ambt van se cretaris. Als geschenk bood hij een driedelig boekwerk aan met als titel "Kunst in beeld". In zijn slottoespraak noemde de Zwartelé drie dingen die hem al die jaren zeer dank baar waren geweest. Dat waren achtereenvolgens de ambtenaren waarmee hij altijd zeer prettig zei te hebben samengewerkt, het uniek gelegen raadhuis en ten slotte het dorpskarakter van Was senaar Zijn afscheidswens was, dat nu spoedig een definitiefe be slissing zou vallen ten aanzien van de raadhuisbouw WASSENAAR - Het is met de afwikkeling van het Wasse naarse verkeer niet best gesteld. In de gemeente, die aan weerszijden wordt omgeven door onvervangbare natuur gebieden met duinen en polders, treedt tijdens vakantie perioden en spitsuren zodanige verdichting van het ver keer op, dat filevorming en vertraging ook binnen de be bouwde kom steeds vaker voorkomen. De bewoners klagen in toenemen de mate steen en been over de daaruit voortkomende overlast. Lawaai, stank en aantasting van het uitzicht leiden tot onhoudba re situaties. Begin jaren zestig is de HTM-tram van Leiden naar Den Haag nog opgeheven en vervangen door een busverbinding. De trajecten van de tram in de binnensteden gaven toen al veel kopzorg, en leidden tot vertraging en dus er gernis. De tram werd töendertijd beschouwd als een lastig obsta kel, dat de oprukkende auto al leen maar in de weg stond. In middels lopen de bussen, voor zover zonder vrije baan, zo mo gelijk nog meer vast dan de tram vroeger. Dat geldt zeker voor de Rijksstraatweg. W aarschuwing Eigenlijk had het structuurplan van 1972 al een waarschuwing moeten zijn voor de bestuurders. Het citaat uit dit plan "De ver keersbelasting in Wassenaar zal enorm zijn, reeds in de nabije toekomst" heeft bij hen echter nauwelijks een lichtje doen branden. Als er een terrein is waarop zij zich grotelijks verke ken lijken te hebben, dan is het wel het verkeer. De grootste knelpunten in het Was senaarse verkeer bevinden zich voornamelijk rondom de Rijks straatweg. Het doorgaand toeris tisch verkeer vanaf de kust en de bollenstreek vice versa beweegt zich enerzijds over de Rijks straatweg, anderzijds over de Katwijkseweg door het dorp via de Lange Kerkdam. Het door gaand woon- en werkverkeer gaat voor een groot deel eveneens over Rijksweg 44, anderzijds over de Katwijkseweg door het dorp, zowel in zuidelijke als in oostelij ke richting. Sluiproutes daarbij zijn de Deylerweg, de Koks- hornlaan en de verlengde Kat wijkseweg. In omgekeerde rich ting zijn dat de Buurtweg, de Wit- tenburgerweg en de Lange Kerkdam. Qe problemen die zich in het Was senaarse verkeer voordoen moe ten, blijkens reacties van bewo ners, snel worden aangepakt. In het structuurplan staat: "Werke lijke spanningen roept eigenlijk alleen het doorgaand verkeer op". Deze conclusie lijkt juist, mits voor de bestemmingen Meijendell en Wassenaarse Slag een oplossing wordt gevonden. Bijvoorbeeld via Waalsdorp en via een aan te leggen SW4 (van de Leidse Baan of Haagsche Schouw over de gemeente Val kenburg naar dé Katwijkseweg). Ten aanzien van de Wassenaarse Slag zou een noordelijke rand weg ook nuttig kunnen zijn, maar daaraan kleven belangrijke plaatselijke nadelen en nevenef fecten Dat is omstandig uiteen gezet door de ambtelijke advies commissie in haar advies van be gin vorig jaar. Spanningen Wanneer we ons beperken tot de spanningen in het doorgaand verkeer, dan kunnen als grote verkeersaders worden genoemd de Rijksweg 44 en de route Kat- wijkseweg/Van Zuijlen van Nije- veltwegLange Kerkdam. Daar omheen heeft zich een stelsel van sluipwegen gevormd. Het lijkt realistisch ervan uit te gaan dat oplossingen van de grootste knelpunten door grootscheepse aanleg van nieuwe randwegen voorlopig is uitgesloten. Rest dus een ingreep in het bestaande we genplan, zoals het minder aan trekkelijk maken van sluipwe gen. Het doorgaand verkeer moet deze gaan mijden en het lokale verkeer moet zich nog meer gaan verdelen over de verschillende wegen in de gemeente. Tevens zal hier en daar een inrijverbod van kracht moeten worden. Een iets zwaardere belasting van de weg Rijnsburg-RW 44 en van de Rijksstraatweg zal dan voor lief moeten worden genomen. Daar aan zal pas een einde kunnen komen door aanleg van de SW4 en eventueel een daarop aanslui tende Leidse Baan, want dat kan voor kustverkeer naar Den Haag- West nog enigermate aantrekke lijk zijn. Een van de mogelijkheden tot het opheffen van sluipverkeer is het wijzigen van het wegprofiel. Ver smalling en obstakelvorming zullen na een aanloopperiode on getwijfeld enige invloed hebben. Voorwaarde is dan wel, dat de bewegwijzering wordt aangepast op de Rijksweg 44 en in Katwijk. Alleen de bestemmingen in eigen duin en aan de eigen zeekant zullen voorlopig gehandhaafd moeten blijven. Dit alles op een zodanige wijze, dat het busver- keer er niet op achteruit gaat. Tram Deze oplossingen voor de ver keersknelpunten worden in grote lijnen gevolgd door de onlangs uitgebrachte verkeersnota. Deze nota is door de gemeenteraad overwegend positief becommen tarieerd. Om te komen tot een spoedige aanleg van de SW 4, ter ontlasting van het kustverkeer door Wasse naar, zal intensief regionaal overleg moeten worden gevoerd. Verder zal het verkeer, zoals reeds hierboven aangegeven, binnen de gemeente maximaal worden gespreid door beïnvloe ding van de verkeersbewegingen over de sluiproutes. Aanvullend heeft de raad een aantal opmer kingen van nogal vrijblijvend ka rakter gemaakt over herinvoe ring van de tram als openbaar vervoer. Het is duidelijk dat een dergelijke vorm van openbaar vervoer een paar positieve kanten heeft. Maar de negatieve springen ook zeer duidelijk naar voren. Zo zal ver moedelijk grond moeten worden aangekocht, dan wel onteigend. Verder vraagt een trambaan technisch gesproken erg veel voorbereiding en geld. Boven dien kan een trambaan na een reeks van jaren gemakkelijk bui ten de bevolkingsconcentraties komen te liggen, door uitdunning en hei-vestiging van bewoners in nieuwe wijken. CONNY SMITS WARMOND - Het pand "Groot Leerust" aan de Burgemeester Ketelaarstraat in Warmond is de afgelopen week het doelwit ge weest van vernielzuchtige jon gelui. Met ingegooide ruiten van ramen en deuren biedt het grote huis thans een trieste indruk. Om het pand voor verdere vernieling te behoeden houdt de Warmond- se politie nu extra toezicht op het pand, dat voorkomt op de mo numentenlijst. "Groot Leerust" staat op het mo ment leeg en wordt door de ge meente te koop aangeboden voor een bedrag van 750.000 gulden. De gemeente denkt er op dit moment nog niet over om de rui ten te laten repareren. "Een even tuele koper zal toch vooral op de bouwkundige aspecten van het pand letten", aldus een woord voerder van de gemeente. Tot nu toe is er overigens nog geen officieel bod gedaan op het mo numentale pand. Wel zijn er en kele telefoontjes van gegadigden geweest en hebben een paar mensen het huis bekeken. De toekomstige eigenaar van "Groot Leerust" zal de plicht krijgen om het pand te restaure ren. Verder is hij geheel vrij om te kiezen voor één woning en bij voorbeeld praktijkruimte, of een opsplitsing van het gebouw tot drie appartementen. Het pand "Groot Leerust" biedt met de ingegooide ruiten een trieste aanblik. LEIDERDORP - Een gedeelte van de woningen aan de Doeslaan in Leiderdorp zal worden afgebro ken en een ander gedeelte zal worden opgeknapt door de be woners zelf met hulp van de ge meente. Dit is gisteravond beslo ten tijdens de raadsvergadering in Leiderdorp. Het gaat ook nog om panden aan de Hoofdstraat en aan het Jaagpad. Aanvankelijk leek het er even op dat een wijzigingsvoorstel van Stuivenberg (VVD) op het op- knapplan van B en W zou worden aangenomen. Stuivenberg wilde namelijk alle huizen aan de Doeslaan laten slopen. Er zouden dan nieuwe woningen voor in de plaats komen. Dit standpunt werd ook door het CDA gedeeld. Het voorstel werd verworpen met 8 tegen 9 stemmen. Een pikant voorval daarbij was, dat wethou der mevrouw Gehner (WD), die zelf in eerste instantie vpór het plan van B en W was, zich tijdens een schorsing van de vergadering toch achter het voorstel van frac tiegenoot Stuivenberg stelde. Daarmee werd het duidelijk dat het college niet helemaal eensge zind was. De VVD kon evenals h,et CDA met de sloop van de pandep aan de Hoofdstraat en het Jaagpad wel meegaan. B en W hebben vooral ten aanzien van de Doeslaan een middenpositie ingenomen tus-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 2