Hoogovens wil meer vrouwen in ploegendiensten Regeringsleiders in Venetië: Olieverbruik moet omlaag kort zakelijk Mes in salarissen instituten voor psychotherapie Export met negen procent toegenomen Bedrijven investeren in 1981 17 miljard ECONOMIE DINSDAG 24 JUNI 1 Faillissementen In het eerste kwartaal van dit jaar zijn 1.109 faillissementen uitge sproken tegen 825 in het eerste kwartaal 1979, aldus het CBS. Het aantal besloten vennootschap pen dat failliet werd verklaard bedroeg 398 tegen 278 in het eer ste kwartaal 1979, een toename met 43 procent. Suikerprijs Het Centraal Bureau Levensmid- delenbedrijf en het ministerie van economische zaken ronden deze week besprekingen overeen verhoging van de suikerprijs af. Het zou gaan om een verhoging van acht cent per kilo, die dinsdag 1 juli in moet gaan. Een woord voerder kon de hoogte van de prijsstijging niet bevestigen. Rijnmond De ternauwernood aan een faillis sement ontsnapte Afvalverwer king Rijnmond (AVR) blijft on der het beheer van het openbaar lichaam Rijnmond. Het bedrijf zal worden ondergebracht in een nog op te richten Regionale Dienst Vuilverwerking (RDV). De Rijnmondraad ging gister avond akkoord met een voorstel van het dagelijks bestuur om de AVR ondanks het financiële de bacle van de afgelopen jaren on der de hoede van Rijnmond te houden en het bedrijf niet over te dragen aan de gemeente Rotter dam. Landbouwtrein Vijfentwintig toonaangevende Britse bedrijven zullen komend vooijaar hun produkten in Euro pa aanprijzen door middel van een 23-<laagse treinreis langs de 12 grote steden in de Europese gemeenschap, zo heeft het kran tenconcern Times Newspapers ltd. bekend gemaakt. Zakenlieden aan boord van de de- monstratietrein "Time Europe '81" een onderneming die geza menlijk gesponsord wordt door Times Newspapers en France Rail Publicite, zullen bij elk sta tion op de perrons de beschik king krijgen over tentoonstel lingsruimte. De trein zal de steden Parijs, Lyon, Turijn, Milaan. München, Frank furt, Dusseldorf, Hamburg, Ko penhagen, Amsterdam, Brussel en Straatsburg aandoen. Pilotenstaking Door een 48-uursstaking van de piloten om kracht bij te zetten aan looneisen heeft de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP vanaf gisteren al haar vluchten moeten staken, uitgezonderd die naar Madeira, de Kaapverdische eilanden en de Azoren. De staking van de piloten is het be gin van een serie stakingen van het personeel die het internatio nale verkeer van de maatschappij het grootste deel van de week onmogelijk zullen maken. V en D wil postorder bedrijven overnemen AMSTERDAM (ANP) - Vroom en Dreesmann voert besprekingen om een groep bedrijven over te nemen, die in de detailhandel, de uitgeverij en de zuivere dienstverlening werkzaam zijn. Het gaat om de postorderbedrij ven het Nederlandse Keurkoop, het Belgische Concordia Mail, het Franse Interselection en het in West-Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland werkzame Kur- furst, de uitgeverij Lekturama, alsmede de instellingen voor schriftelijk onderwijs het Ne derlands Talen Instituut, en het Belgische „International School". De betrokken vakorganisaties en ondernemingsraden, de Ser-Fu- siecommissie en het ministerie van Economische Zaken zijn in gelicht, aldus V en D. In de bedrijven werken 1.243 men- 443 in Nederland. AMSTELVEEN (GPD) - De salarissen van de medewer kers bij IMP's (instituten voor multidisciplinaire psycho therapie) moeten drastisch omlaag, aldus een advies aan de Ziekenfondsraad. Als dit voorstel wordt aangenomen, zullen sommige IMP-mede- werkers in drie en een half jaar tijd hun salarissen gehal veerd zien (of zelfs meer dan dat). Volgens het advies van de commissie ambulante geestelijke gezondheidszorg moeten de te hoge salarissen in maximaal drie en een half jaar en in zeven „stappen" naar het niveau van de inko mens bij vergelijkbare hulp verlenende organisaties. De Ziekenfondsraad heeft de IMP's al eerder laten weten dat de salarissen terug moe- ten naar het peil van die bij de Medisch Opvoedkundige Bu reaus (MOB) en de Sociaal- Psychiatrische Diensten (GPD). De IMP's zijn nu, evenals de MOB's en de SPD'en, onder controle van de Ziekenfonds raad, omdat ze sedert 1 janua ri van dit jaar uit de gelden van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) worden gefinancierd. Maar de IMP's bleken zelf niet bij machte de salarisaanpassing te regelen. Mede op aandrang van het mi nisterie dient nu de ZFR deze knoop door te hakken. En kele voorbeelden geven de gevolgen voor de af te bou wen salariëring aan: bij de nu 25 erkende IMP's verdienen veel psychologen een maand salaris van ongeveer f9700. Dat bedrag zou in zeven stap pen terug moeten naar maximaal f 6150, in een aantal gevallen naar f4500 en in sommige gevallen zelfs naar f 4000 per maand. In het gunstigste geval, verla ging naar f 6150, betekent dit dat elk komend halfjaar het maandsalaris met ongeveer f500 wordt verminderd. „Hoewel de overgrote meer derheid van de commissie zich bewust is van de gevol gen van haar standpunt", zo wordt in het advies opge- merkt, „is zij van oordeel dat er zodanige mate van zorg vuldigheid is betracht, dat verwezenlijking van een af bouwregeling in de rede ligt". DEN HAAG - In 1979 kon de Nederlandse goederenuitvoer met een grot van 9,5 percent voor het eerst sinds de oliecrisis in 1973 terreinwins boeken ten opzichte van de wereldinvoer, die met 7,5 percent toe Deze gunstige ontwikkeling is toe te schrijven aan buitenlandse behoef ten, die een voorname plaats hebben in ons uitvoerpakket, en een verbe tering van de relatieve loonkosten. Daarnaast nam in 1979 de invoer in ons land toe met 6,5 percent. Ondank een overschot op onze export in omvang, is er toch nog een tekort oj onze handélsbalans van ongeveer 4 miljard. Dit tekort is voornameliji ontstaan door een verslechtering van de ruilvoet als gevolg van de sti ging van de olieprijzen. Dit schrijft staatssecretaris Beijen van economische zaken in een brief aai de Tweede Kamer. De staatssecretaris zegt verheugd, dat Nederlan terreinwinst heeft geboekt op een aantal exportmarkten. In 1979 blee de groei bij de chemie en de aardolieraffinage het grootste rendement o te leveren. Daarnaast trad een belangrijke volumeuitbreiding op bi metaalprodukten, kleding, papier en voedings- en genotmiddelen. We constateert de staatssecretaris, dat onze uitvoerprestatie zeer gevoeli blijkt te zijn voor het verloop van de energieprijzen. Industriebond FNV akkoord met nachtarbeid IJMOND (GPD) - De Industriebond FNV gaat - zij het onder een groot aantal voorwaarden - akkoord met de werving van 150 vrouwen voor de ploegendienst door Hoogovens. Volgens districtsbestuurder Martin Neesen is de personeelsnood in IJmuiden dermate hoog dat het onverantwoord zou zijn om bij voorbaat nee te zeggen tegen de plannen van het staalbedrijf. Bovendien meent de Industrie bond FNV de Hoogovensdirectie op een aantal punten tot conces sies te kunnen dwingen. Zo wordt onder meer de eis gesteld dat een begin wordt gemaakt met een meerjarige aanpak voor het instellen van een vijfploegen dienst. Ook wil de bond dat er op de werkvloer voor de vrouwen diverse voorzieningen worden getroffen. Bij Hoogovens wordt sinds 1976 door vrouwen nachtarbeid ver richt. In dat jaar kreeg het bedrijf ontheffing op het uit 1919 stam mende verbod op nachtarbeid voor vrouwen en konden de eer ste twintig kraandrijfsters in dienst, genomen worden. In het voorjaar van 1979 volgden er nog eens vijftig, terwijl in dat jaar ook 100 vrouwen voor andere pro een sauna krij- duktiefuncties geworven moch ten worden. Als Hoogovens en de vakbonden het deze week eens worden over de voorwaarden, zal minister Al- beda van sociale zaken gevraagd worden opnieuw een ontheffing te verlenen. Volgens een woord- voerdster van Hoogovens is de belangstelling onder vrouwen voor een baan in IJmuiden goed. Het kost betrekkelijk weinig rrioeite de vacatures tijdig op te vullen. De vrouwen die Hoogovens bin nenkort hoopt te weiven, kunnen aan de slag in de warmbandwal serij, de koudbandwalserij en de blokbandwalserij. Daarnaast zoekt het staalbedrijf nog vork- heftruckchauffeuses en kwali- teitscontroleuses. Volgens de Hoogovenwoordvoerdster be treft het hier functies waarvoor in Nederland onvoldoende mannen gevonden kunnen worden. schikking over gen. Het staalbedrijf is inmiddels be gonnen met een onderzoek naar de mogelijkheid tot 24-uursop- vang van „Hoogovenskinderen". Dit is echter alleen mogelijk in gemeenten waar meer-dan 1000 werknemers wonen. Ook zal be gonnen moeten worden met het aanpassen van een aantal machi nes dat ingesteld is op de spier kracht v de r De dames Giscard d Estaing en Carter wisselden gisteren, terwijl hun mannen deelnamen aan de slotbijeenkomst van de economsiche top, erva ringen uit tijdens een kopje thee. Ziekenhuizen krijgen meer personeel UTRECHT (ANP) - Hoewel de verruiming van de richtlijnen voor de personeelsbezetting in de ziekenhuizen van gerin gere omvang zal zijn dan vo rig jaar, verwacht het Cen traal Orgaan Ziekenhuista rieven (COZ), dat er in 1980 toch opnieuw een aanzienlijk aantal arbeidsplaatsen zal worden geschapen. In 1979 zijn de richtlijnen voor de verplegingsdienst per 1 juli zodanig verruimd, dat er ongeveer 5.000 personeelsle den extra konden worden aangetrokken. Volgens het gisteren gepubliceerde jaar verslag van het COZ waren eind 1979 ruim 2.100 van die extra arbeidsplaatsen ver vuld. In de loop van 1980 is dat aantal verder toegeno- len oi gen in 1980. Bij de voorberei ding ervan is, evenals in 1979, rekening gehouden met de fi nanciële ruimte zoals staats secretaris Veder-Smit (volks gezondheid) die in heeft aan- j gegeven. Joegoslaven LEIDEN - Veemarktberichten: Aanvoer op de markt van dinsdag 4683, waarvan 181 slachtrunderen; 200 gebruiksvee; 25 graskalveren; 1943 nuchtere kalveren; 12G7 varkens; 86 biggen; 823 schapen/ lammeren; 151 bokken/geiten. Slachtvee: slachtrunderen als maandag; nuchtere slachtkalveren 1,25-2,00; slachtzeugen 2,50-2,65. Gebruiksvee: melk- en kalfkoeien 1725-2975; varekoeien 1200-2250; pinken 1150-1800; graskalveren 650-1150; nuch tere kalveren rood 300-450; nuchtere kalveren zwart 200-365; biggen 95-100; schapen 140-175; lammeren 150-180; po ny's 200-700; geiten 20-90; lammeren le kw. 190-210; Texelse lammeren 135-175; Noord-Hollandse lammeren 135-175. Toelichtingen: (aanvoer, handel, prij zen), slachtrunderen matig, redelijk, ais maandag; kalf- en melkkoeien matig, rustig, stabiel; varekoeien matig, rustig, stabiel; vaarzen/pinken matig, rustig, stabiel; graskalveren matig, rustig, sta biel; nuchtere kalveren redelijk, rustig, iets lager; paarden/pony's matig, matig, stabiel; varkens ruim, matig, stabiel; lo pers en biggen matig, matig, stabiel; schapen en lammeren redelijk, matig, stabiel; geiten redelijk,"redelijk, stabiel. Het is overigens niet de bedoeling dat de vrouwen de door het weg blijven van 500 Joegoslaven nog steeds vacante banen voor hun rekening nemen. Deze liggen in de wat zwaardere produktiesec- tor. Volgens FNV-bestuurder Martin Neesen is het inschakelen van vrouwen in de ploegendienst onaanvaardbaar als niet gepro- beerd wordt dit systeem te verbe teren. Werk dat voor mannen on aantrekkelijk en ongezond is, dient volgens Neesen ook niet door vrouwen verricht te worden. Alleen als Hoogovens ernst maakt met het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, gaat de Industriebond FNV akkoord met de werving. Binnen de bond is volop overleg gevoerd met de uit werkneem sters van Hoogovens bestaande FNV-vrouwengroep. Ook deze stemt onder stringente voor waarden in met de plannen. Van Hoogovens verlangt de vrou wengroep dat voldoende sanitai re voorzieningen getroffen wor den. Zo willen de vrouwen de be- VENETIË Het olieverbruik in de Westerse landen moet Dat zijn de belangrijkste besluiten drastisch omlaag. Dat mag echter geen gevolgen hebben die gistermiddag in Venetië zijn voor de groei van de economie in die landen. Om vermin- dering van die groei tegen te gaan, moet het aantal met kernenergie of kolen gestookte elektriciteitscentrales worden uitgebreid en de met olie gestookte centrales worden verminderd. Er moet voorts onderzoek worden gedaan om de gevolgen van een stijgend kolenverbruik voor het milieu te beperken. DEN HAAG (ANP) - De Neder landse Industrie heeft plannen om in 1980 en 1981 voor 17 miljard gulden te investeren. Het aantal arbeidsplaatsen zal door deze in vesteringen per saldo met 13.500 toenemen. Tegenover een daling bij grote bedrijven staat een stij ging van de werkgelegenheid bij bedrijven met 50 - 100 werne- De transportsector- (6000 banen minder) en de administratieve sector (1000 minder) moeten een sterke veer laten. In de manage- mentsector komen er dank zij de investeringsplannen 1500 ar beidsplaatsen bij. Tot deze gevolgtrekking komt het Economisch Dagblad aan de hand van een enquête, die het heeft laten verrichten door het Nederlands Centrum voor Indus trieel en Distributief Marketing Onderzoek (INDIS) Ruim twee van de drie bedrijven heeft volgens de uitkomsten van de enquete investeringsvoorne mens in 1980en 1981. De bouwzal 3,3 miljard investeren, de metaal 3,2 miljard, het transport 3,6 mil jard, de chemie 0,6 miljard en de rest van de industrie 6,3 miljard. Het leeuwedeel van de 17 miljard wordt geïnvesteerd door kleinere bedrijven met niet meer dan 50 man personeel. genomen op de topconferentie van de regeringsleiders van Ame rika, Canada, Japan, West- Duitsland, Frankrijk en Enge land. De inflatie en daardoor de economische teruggang neemt toe, als er niet snel een antwoord wordt gevonden op de voortdu rend stijgende olieprijzen, zo luidde de redenering in Venetië. Investeringen door en vei-nieuwing van de industrie zijn een harde noodzaak. Die delen van de in dustrie, waar een groei niet mo gelijk is, moeten niet langer ge steund worden. Er moét geld worden vrijgemaakt voor secto ren waar dat wel kan, om zo de werkloosheid te bestrijden. De overheid zou minder geld moe ten uitgeven en ruimte mqeten maken voor de industrie. Er moet minder geconsumeerd worden; het beschikbaie geld is hard no dig voor investeringen in het be drijfsleven, aldus de zeven rege ringsleiders. Behalve een verbod op de bouw van oliegestookte centrales, zijn de leiders het er ook over eens dat een stijging van het olieverbruik moet worden tegen gegaan door het heffen van extia belastingen. Zuiniger Regeringen worden er ook toe aan gezet onderzoek te doen naar zuiniger motoien voor auto's er het stimuleren van het openbaai vervoer. De produktie van koler moet in de komende tien jaai worden verdubbeld. De zeven hebben nog geen daturr afgesproken voor een bijeen komst met de ontwikkelingslan den. De commissie-Brandt, di( een rapport heeft opgesteld ovei de dialoog met die landen, hac daar op aangedrongen. Wel heb ben de leidei's zich ingenomer getoond met het rapport van d< commissie en bovendien beloofc de adviezen van het rapport t< bestuderen. AKZO - Minister Van Aardenm van economische zaken heefi besloten AKZO een lening var 75 miljoen gulden en een premit van vijftien miljoen gulden tt verstrekken om het concern in staat te stellen het herstucture- ringsplan voor ENKA-Emmen in de voorgestelde vorm te laten doorgaan. ONGELUK IN BELGIË - Een Ne derlands echtpaar (49 en 47 jaar uit Tilburg, is zondagnacht on het leven gekomen toen de aut( waarin het paar zat in België, bi Turnhout, in een sloot raakte ex omsloeg. Twee andere inzittenden van he voertuig, eveneens uit Tilburg werden ernstig gewond. De oor zaak van het ongeluk is niet be kend. Ludre Gl. DINSDAG 24 JUNI 1980 230,00 229,00 Helnefcen Holding 49^0 51,20 113,80 U3.40 Pakhoed Holding BINNENLANDSE AANDELEN 107,00e 107.70 3.55 3.55 175.00 175.00 Fokker l St. R'dan t. Ind. Hl. 301,00 102.50 58,60 168,00 153,00a 69,10 109,00 10l0,00k 71,00 57,50 56,00 105,00 279,80 42,00 90,20 102!.50 199,00 COl'D EN ZILVEt' AMSTERDAM (ANP) - De Am sterdamse effectenbeurs deed het vandaag opnieuw rustig. Dei internationals waren goed prijs- houdend, terwijl de rest van de* doorlopend genoteerde fondsen licht verdeeld was. De obligatie- markt was eveneens verdeeld. De hoogrentende staatsfondsen wa ren 0,1 tot 0,3 punt hoger. De laag- rentende leningen gingen over het algemeen naar beneden, waarbij verschillen tot 0,5 punt werden genoteerd. 4550,00b 715.00c 59.20 22,60 161,00 73,00 BELEGGINGS- INSTITUT^'N BUITENLANDS GELD Duitse Mark (100) e fr. (100) erse fr. (100) ise kroon (100) De internationals trokken wat aan, Wall Street was hierin al voorge gaan. Alleen Hoogovens moest een stapje terug doen op 16,50. Akzo, die overeenstemming heeft bereikt met de overheid over de financiering van de her structurering in Emmen, steeg 0,20 op 23,70. Unilever won 1,10 op 170.90. Kon. Olie steeg 0,20 op 167,40 en KLM eveneens 0,20 op 60.40. Phi lips ging 0,10 vooruit op 17,80.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 20