LEIDSCH DAGBLAD Meerderheid Begin in gevaar gekomen Den Haag bouwt muziekcentrum Junta bedreigt de ambtenaren „Andriessen wilde al aanpak van de hypotheekrente" Voor acht ton gestolen bij Amsterdamse antiquair Overvallers van Haagse bank kwamen te vroeg DINSDAG 24 JUNI 1980 OPGERICHT 1 MAART 1860 Directeur: G. Koopman Hoofdredacteur AAM Schuurmans Adj -hoofdredacteur R D Paauw 36198 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Bureau Witte Singel 1 2311 BG Leiden Voor tel nrs zie colofon DEN HAAG (GPD) - Oud-mi nister van financiën mr. frans Andriessen heeft des tijds tot tweemaal toe in het kabinet voorstellen gedaan om de aftrek van de hypo theekrente voor de belastin gen aan banden te leggen. Beide keren stuitte hij ech ter op een muur van verzet van zijn collega's. Dat onthulde het CDA-Twee- de-Kamerlid Martin van Rooijen gisteren tijdens het debat over de Hofstra-voor- stellen in de Tweede Kamer. Overigens tot verbazing van de oppositie en tot ergernis van minister Van der Stee (financiën), die het niet op prijs stelde dat Van Rooijen uit het (immers geheime) ka binetsberaad klapte. Letterlijk zei Van Rooijen het volgende: „Ik verklap geen nieuws als ik hier vermeld dat minister Andriessen des tijds het voorstel heeft ge daan tot beperking van de rente-aftrek inclusief de hy potheekrente voor de eigen woning, uiteraard met een zeer lange overgangster mijn. Dat voorstel werd door het kabinet niet aan vaard". Van Rooijen werd daarop on middellijk door de PvdA'er Kombrink geïnterrumpeerd, die wilde weten hoe hij aan dit „nieuws' kwam. Minister Van der Stee riep zelfs uit „verbijsterd" te zijn en van niets te weten. De tweede onthulling sprak Van Rooij en daarop niet meer uit, maar die stond wel in zijn vooraf rondgedeelde tekst en luidde: „Vervolgens heeft minister Andriessen een tweede voorstel gedaan tot beperking van de rente-af trek, ook voor de eigen wo ning los van de inflatie-neu- traliteit. Maar ook dat werd in het kabinet niet aan vaard". De onthulling is des te opmer kelijker omdat het kabinet, minister Andriessen incluis, tegenover de buitenwereld altijd heeft gezegd niet aan de «xftrek van de hypotheek rente te willen tornen. Met name de VVD heeft eind vo rig jaar diverse malen met een crisis gedreigd, naar nu blijkt kennelijk om te voor komen dat Andriessen, die door het CDA werd ge steund, met concrete voor stellen naar buiten zou tre den. DEN HAAG - De Haagse gemeen teraad heeft in de afgelopen nacht met 26 stemmen voor en 17 tegen ingestemd met de bouw van een muziekcentrum aan het Spui in Den Haag. Met het nieuwe concertgebouw krijgt het Residentie-Orkest na jaren een volwaardige muziek- zaal voor zijn repetities en uitvoe ringen. Het orkest is altijd slecht te spreken geweest over de akoestiek van de Prins Willem Alexanderzaal in het Congresge bouw, waarvan het nu de vaste bespeler is. Behalve aan het orkest gaat het complex ook ondprdak hipden aan de muziekafdeling van het Haags Gemeentemuseum en aan de Openbare Bibliotheek. Het gebouw dat rond de 45 miljoen gulden gaat kosten, moet in de loop van 1986 gereed zijn. De jaarlijkse exploitatiekosten zul len ruim zeven miljoen bedragen. De tegenstemmers, afkomstig uit alle partijen behalve de WD, wa ren over het algemeen van me ning dat dit geld beter aan andere zaken besteed kan worden. Zij legden de prioriteiten bij andere sectoren, zoals volkshuisvesting, of hadden liever een muziekzaal aan het Plein gehad. BELGRADO - Joegosla vische troepen volgen president Carter van de Verenigde Staten met hun ogen, terwijl hij de ere wacht op het vliegveld van Belgrado inspecteert. Carter kwam vanmorgen in Belgrado aan voor een bezoek van bijna vieren twintig üur aan Joegosla vië ZIE OOK PAGINA 9 AMSTERDAM (ANP) - Bij een in braak in de antiquairszaak Salo- mom Stodel aan het Rokin in Amsterdam is het afgelopen weekeinde voor een verkoop waarde van ongeveer* 800.000 gulden aan antiek gestolen. De inbrekers zaagden volgens de recherche een gat in het dak en lieten zich langs een touw in de achterkamer zakken. Hun buit bestond uit Delfts aardewerk, Chinees en Europees porseiein, zilver, ivoor en enkele beeldjes en plaquettes. De recherche vermoedt, dat de stukken in een emmer omhoog zijn gehesen. De inbrekers - volgens de recher che tenminste twee - bereikten het dak via een brandtrap aan de achterzijde. Zij verdwenen mo gelijk via een enkele panden ver der gelegen hotel. JERUZALEM (Reuter) - De parlementaire meerder heid van het kabinet van de Israëlische premier Menachem Begin is giste ren nog kleiner geworden doordat twee leden van de democratische beweging uit de coalitie zijn gestapt. Shilomo Eliyahu en Shafik Assad van deze kleine groep zeiden dat zij premier Begin niet meer steu nen en dat zij een nieuwe partij zouden oprichten. Zij waren tot hun besluit gekomen omdat hun partij haar verkiezingsbeloften niet gestand had gedaan. Het tweetal zal nu naar eigen inzicht voor of tegen de regering stem- De regering-Begin kan nu nog re kenen op de steun van slechts 63 leden van het 120 zetels tellende parlement. Wissel vail i In de nacht cn ochtend opklaringen, enkele mistbanken en minimumtem peratuur circa 8 graden. Overdag veel bewolking en mogelijk een bui. Mid- dagtcmpcratuur omstreeks 16 graden. Zwakke tot matige wind uit uiteenlo pende richtingen. (Opgemaakt om 11.15 uur) Zon op: 5.17 uur; onder: 22.04 ui Hoogwater te Katwijk te 1.51 ei uur, iaagwater te 9.51 en 22.30 u weging gezegd te overwegen van de vier overgebleven afgevaar digden in de Knesseth te eisen dat ook deze uit de coalitie zullen stappen. Zij maken bezwaar te gen de politiek van Begin, voor namelijk wat de bezette Arabi sche gebieden betreft. Dat zou betekenen dat Begins parlemen taire meerderheid dan geheel is verdwenen. Verwacht wordt dat andere coali tiegenoten nu zullen eisen dat de Lido heeft plan voor een vijfde bioscoop LEIDEN - De exploitant van het Lido-Studio-concern in Leiden heeft bij de gemeente een bouw vergunning aangevraagd om op het balkon van Lido 1 een nieuw bioscoopje te mogen inrichten. Aan de bouw zijn echter nogal wat haken en ogen verbonden, omdat het dak van het pand aan de Steenstraat moet worden gelicht, hetgeen in strijd is met het gel dende bestemmingsplan. De dienst Bouw- en Woningtoe zicht moet over de aanvraag nog een rapport opstellen, waarna eventueel een procedure kan worden begonnen om een ont heffing op het bestemmingsplan te krijgen. Het concern breidde enkele jaren geleden het aantal bioscopen al uit van twee naar vier. democratische beweging een of meer van haar drie kabinetszetels prijs geeft. Zij heeft momenteel de portefeuilles van justitie en van sociale zaken en het vice- premierschap, dat wordt bekleed door Yigael Yadin, leider van de democratische beweging. DEN HAAG (ANP) - Drie of vier mannen waren vanmor gen te vroeg voor een over val op een filiaal van de Am- ro-bank aan de Escamplaan in Den Haag. Toen de man nen de bank binnenkwamen bleek dat de kluis nog dicht was en dat er ook geen geld- cassettes aanwezig waren. De mannen vluchtten onver- richterzake in een auto, al dus een politiewoordvoer der. Op het moment van de overval waren de beheerder, een ba liemedewerkster en een klant in de bank aanwezig. De overvallers kwamen de bank binnen door aan de achterkant, met een auto naar binnen te rijden, aldus de politiewoordvoerder. Volgens de beheerder stap ten er drie of vier mannen, gekleed in overalls en bi vakmutsen, uit, van wie er één vermoedelijk gewapend was met een geweer. Toen de overvallers ontdekten dat er geen geld was, vluchtten zij met een andere auto, die voor de bank stond, aldus de politiewoordvoerder. Van de daders ontbreekt nog elk spoor. Minister Van der Stee van financiën heeft de Tweede Kamer gisteren geen keihar de garantie willen geven dat het kabinet in september met een wetsvoorstel aan gaande de aftrekbaarheid van hypotheekrente zal ko- Het CDA - dat deze zaak voor lopig even wil laten rusten- heeft bij monde van kamer lid Van Rooijen aangekon digd in dat geval zelf met een voorstel te zullen komen. Van der Stee zorgde gisteren nog voor enige beroering met de mededeling dat de Tweede Kamer niet de be schikking krijgt over de cij fers van het Centraal Plan bureau met betrekking tot de economische situatie. PvdA'er Kombrink had daarom gevraagd. PAGINA 7 22 PAGINA'S CDA schuift aftrek hypotheek rente voor zich uit „Kung Fu" Carradine spee schilder Gauguin PAGINA Toestand in Afghanistan volgens Brezjnjew maal" PAGINA Begin van Wimbledon doo regen verstoord PAGINA Het Tour-geweld staat o losbarsten PAGINA Leidse alpinist op weg na hoogste berg in Peru PAGINA Hoogovens wil meer vro wen in ploegendienst PAGINA IN EL SALVADOR SAN SALVADOR (DPA/AP) - De regerende militaire junta in de Middenamerikaanse staat El Sal vador heeft gedreigd alle ambte naren onder de krijgswet te te plaatsen als zij gevolg geven aan de oproep van de linkse oppositie om vandaag en morgen te gaan staken. Tot deze staking is opge roepen door de "Coordinadora de Masas", waarin verscheidene op positiegroeperingen zich hebben verenigd. Zij eisen opheffing van de geruime tijd geleden afgekon digde staat van beleg. De coördinatoren van de staking zeggen dat ongeveer 60.000 amb tenaren en arbeiders het werk. zullen neerleggen. Massamoord Een groep rooms-katholieke pries ters uit Honduras heeft gisteren de beschuldiging geuit dat het le ger van El Salvador, geholpen door soldaten uit Honduras, 600 Salvadoriaanse vluchtelingen in het gezamenlijke grensgebied heeft vermoord. Bij deze massamoord werden on der meer zuigelingen als schiet schijf gebruikt. In een verklaring die werd uitgege ven door het diocees van Santa Rosa de Copan wordt de organi satie van Amerikaanse staten (OAS) aangeklaagd wegens het "op verdachte wijze negeren" van deze volkenmoord. Een Hondu- rese functionaris verklaarde dat de regering de zaak in onderzoek heeft. Van Salvadoriaanse zijde is op de beschuldiging nog niet ge reageerd. Met ingang van 27 juni a.s. rzal het telefoonnummer voor de servicedienst van het Leidsch Dagblad worden gewijzigd. Mochten zich in de bezorging problemen voordoen, dan kunt u ons dagelijks van 18 00-19.30 uur en op zaterdag van 16.00-18.00 uur bereiken onder het volgende telefoonnummer: Naam: Adres: Woonplaats: Gironr.: Hok|C aankruisen en bon ingevuld in een open envelop postzegel opsturen naar Leidsch Dagblad 2300 VB Leiden MAASTRICHT - Koning Beat foto luistert het koninklijk pao naar de jachthoornblazers var prins Claus hebben vandaag een bezoek gebracht aan Maastricht. Op de in gezelschap van de commissaris van de koningin in Limburg, Prof. Kremers, Rolduc.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 1