Dreigende moeilijkheden rond verdeling van velden Spoed bij verplaatsen laboratoria Overleg over toekomst van provinciale bibliotheken Sassenheimse kunstacademie heeft meer ruimte 4lphense voetbalclubs stellen eisen na vertrek ARC van de Bijlen Zilver voor den Uyl in Arnhem Marjolein JINSDAG 24 JUNI 1980 LEIDEN/REGIO PAGINA EIDEN - De Leidse universiteit moet opschieten met het ver plaatsen van gevaarlijke labora toria uit de Leidse binnenstad. Met name van het laboratorium van Biologie aan de Kaiserstraat. i brief aan de universiteit wordt daar door de Arbeidsin spectie op aangedrongen. "Een aantal laboratoria is dringend aan verplaatsing en renovatie toe". De Arbeidsinspectie zegt dat daar om een snelle beslissing over de bestemming van het Leeuwen hoekterrein geboden is. Dit te meer daar de situatie in de bin nenstad tot heden geen voorwerp van een risico-studie is geweest. Er wordt in de brief verder gewezen op het feit dat de bestaande toe stand in een aantal laboratoria slechts kan worden toegelaten in het licht van een verbouwing of verhuizing binnen een bepaalde termijn (bijv. de te verlenen ont heffing voor de sub-faculteit Biologie). Zoals bekend kwam dit laborato rium vorig jaar in het nieuws toen bleek dat er onzorgvuldig met ra dio-actieve stoffen was omge sprongen. De beschuldigende vinger werd toen gericht op de slechte huisvesting. Er werden toezeggingen gedaan en er zou zo snel mogelijk een nieuw gebouw worden opgetrokken in de Leeuwenhoek. Door de touw trekkerij tussen de gemeente Leiden en de universiteit heeft men nog geen overeenstemming kunnen bereiken over de manier waarop het gebied bebouwd zal worden. Pas vorige week liet de universiteit weten de nieuwbouw van biolo gie op een andere dan de geplan de plaats te willen realiseren. Volgens een -woordvoerder van de gemeente zijn de universiteit en de gemeente het hierover nu eens. Ook wasserij loost in Katwijk KATWIJK - Er bltfkt behalve Heineken bierbrouwerijen en de W. van den Bergstfchting nog een bedrijf te zijn dat zijn afvalwater loost in de Kat- wijkse Uitwatering. Het is wasserij Nooitgedacht uit Koudekerk aan den Rijn, die van rijkswaterstaat maximaal 2000 m3 per jaar mag lozen. Raadslid R. de la Haye (PvdA PPR) was de lozingen on langs op het spoor gekomen en vroeg om opheldering aan burgemeester en wethouders. Zij lieten op hun beurt weten dat de lozingen tussen elf en vijf uur 's nachts plaatsheb ben onder "nauwlettend toe zicht van rijkswaterstaat, het korps controleurs gevaarlijke stoffen en het hoogheem raadschap van Rijnland". lLPHEN AAN DEN RIJN - "We houden uiteraard rekening met de belangen van de clubs, maar we gaan nog niet potverteren. Het gaat ons echt te ver om in 1980 al uitspra ken te doen over velden die misschien in 1982 vrijkomen. Daar moeten ze begrip voor hebben". Dat zegt G.J.G. Verschuur, direc teur van de Alphense sportstich- ting, over de eisen die de vier Al phense voetbalverenigingen (ARC, Alphia, Alphense Boys en Alphen) hebben ingediend voor de nabije toekomst. Centraal daarin staat de mogelijke verhui zing van ARC naar de nieuw aan te leggen velden in Zegersloot. Daardoor zou er wat lucht komen op het elf velden tellende com plex De Bijlen, waar momenteel alle vier de clubs spelen. Elke club heeft daar nu twee eigen velden, en dan zijn er nog drie wisselvelden. Er is sprake van een nijpend tekort, waarvoor al jaren een oplossing wordt ge zocht. Aanvankelijk dacht men die te hebben gevonden door een verhuizing van Alphia of Alphen se Boys naar de nieuwe velden (de bedoeling is om er op den duur zeven aan te leggen) in Ze gersloot. Al snel trok Alphense Boys zich terug, en werd er naar een verhuizing van Alphia toe gewerkt. Een paar maanden geleden trok echter ook Alphia zich terug, ten gunste van ARC, dat met ruim 900 leden de grootste van de vier verenigingen is. De besturen van de twee verenigingert waren overeengekomen dat Alphia de hele huidige accommodatie van ARC zou overnemen. Het Alphia- onderkomen zou dan, zo dacht het Alphia-bestuur, wel kunnen worden verkocht aan sportschool Kuipers. Die verkoop is, mits de verhuizing van Alphia doorgaat, eigenlijk al rond. Probleem Tot zover is er dan ook geen vuiltje aan de lucht. Het grote probleem is echter hoe de vrijkomende ruimte op de Bijlen straks moet worden verdeeld. Alphia-secre- taris M.H.W. Bovy vindt dat zijn vereniging straks over vier "vas te" velden moet kunnen be schikken. "Als we verhuizen, wat ons waarschijnlijk tonnen gaat kosten, willen we er ook wezen lijk op vooruitgaan. Als het dan nog kwakkelen blijft met de vel den, is zo'n verhuizing voor ons niet interessant meer. Dan kun nen we veel beter ons eigen club huis uitbreiden", vindt hij. 'ok Alphense- Boys (bijna net zo groot als ARC) wil straks vier velden alsmede een wisselveld op de Bijlen krijgen, laat voorzit ter K. van der Geest weten. "Wij zijn net zo groot als ARC. Als ARC vier of vijf velden voor zich alleen krijgt en wij moeten het blijven doen met twee eigen vel den en een aantal wisselvelden, nemen we dat niet", aldus Van der Geest, die verder laat weten dat in dat geval Alphense Boys wel eens opnieuw een claim op de velden in Zegersloot zou kunnen leggen. Alphen, de kleinste van de vier verenigingen, lijkt (aan drie velden heeft men voldoende) niet met problemen te kampen. Nu liggen er op de Bijlen elf speelvelden en twee trainings velden, zodat er sowieso niet aan de verlangens van de drie ach terblijvende clubs kan worden voldaan. Dat probleem wordt nog vergroot door het feit dat ARC waarschijnlijk de eerste jaren nog voor een gedeelte gebruik zal (moeten) maken van de Bijlen. Immers, wethouder Goedhart van financiën en sportzaken liet onlangs weten dat er voorlopig maar geld is voor vier nieuwe velden en een trainingsveld in Zegersloot. Daardoor zal de uit breiding tot zeven velden nog wel even op zich laten wachten. De verwachting is dat die er pas in 1985 of 1986 kan komen. Tot zo lang zal ARC, zo verwacht Ver schuur van de sportstichting, nog gedeeltelijk op de Bijlen moeten blijven. Daarnaast wil de sport stichting, als er wat lucht komt op de Bijlen, wat velden gaan op knappen. "Als je een beetje geluk hebt is zo'n veld maar een half jaar buiten gebruik bij een reno vatie", meent Verschuur. Maar het betekent wel een extra claim op de beschikbare ruimte. Sluiproute Het derde, en grootste probleem bij de "herverdeling" op de Bij- Ier is de Sportlaan. Sinds een paar jaar is de Sportlaan, die het complex de Bijlen in een stuk van vijf en een stuk van zes vel den verdeelt, een geliefkoosde sluiproute geworden om de kruising Oranje Nassausingel - President Kennedylaan te ont wijken. "De verlichting is slecht, als het regent wordt het op de weg een waterballet en bovendien is er geen fietspad. Zodoende moeten de jeugdspe lers 's avonds over een smalle halfdonkere weg waar zo lang zamerhand sprake is van eeiura- cebaaneffect", zo omschrijft Al phense Boys-voorzitter Van der Geest de Sportlaan. Directeur Verschuur van de sportstichting is het daarmee eens. "Er zijn daar snelheden van tachtig, ne gentig kilometer geconstateerd. Vooral voor jeugdspelers is die weg levensgevaarlijk", vindt hij. Van der Geest ziet wel oplossingen voor de Sportlaan. De aanleg van een fietspad, het aanbrengen van verkeerssluizen (waardoor de au to's moeten zig-zaggen) of het leggen van verkeersdrempels zouden volgens hem kunnen helpen. "Een oplossing hoeft echt de hele wereld niet te kos ten", aldus Van der Geest. De oplossing zit echter ergens in de arpbtelijke molens, en hoewel Verschuur zegt al eens een ont werp gezien te hebben, is er nog geen concreet plan van de ge meente voor de Sportlaan. "Maar er wordt aan gewerkt", weet Ver schuur. Voor wat betreft de her verdeling van de Bijlen laat Ver schuur doorschemeren in elk ge val wisselvelden te willen hou den ("we hebben daar erg goede ervaringen mee opgedaan de af gelopen tien jaar"). Dat houdt in dat Alphia en Alphense Boys hun eis van vier eigen velden wel zul len moeten inslikken. Over de uitlating van Van der Geest, dat De Sportlaan, waar volgens de directeur van de SportstichtingVerschuur snelheden van tachtig, negentig kilometer zijn geconstateerd. Vooral Alphense Boys zich dan wellicht opnieuw voor Zegersloot aan meldt, maakt hij zich nogal boos. "Je kunt niet blijven praten. In november hebben ze naar aanlei ding van een nota van de sport stichting een brief aan de ge meenteraad geschreven waarin ze heel duidelijk zeiden niet naar Zegersloot te willen. Dan heb ik er wel moeite mee als ze zich nu weer aan zouden melden. Ten slotte zijn het geen kleine zaken waar je hier over praat", aldus Verschuur. De komende maanden zullen er nog geen spijkers met koppen worden geslagen, zo is de ver wachting bij de betrokkenen. Wethouder Goedhart komt pas begin juli terug van vakantie, en ARC zal de komende maanden bekijken of een verhuizing wel te betalen is, laat voorzitter Donker weten. Daarnaast zal er duide lijkheid moeten komen over de vraag of Alphia zijn onderkomen wel aan sportschool Kuipers mag verkopen (dat is immers een "commerciële" instelling). Ver schuur voorziet daarover trou wens geen problemen met de gemeenteraad. Meer problemen zal hij krijgen met de vier vereni gingen. Want, zoals Alphia-secre- taris Bovy het treffend samenvat: "De eisen van de clubs zijn hoger dan de beschikbare ruimte. Die eisen zullen we dus wel terug moeten schroeven. Als afzonder lijke clubs zijn we daar de afgelo pen maanden niet uitgekomen. De gemeente zal hier wel de be slissing moeten gaan forceren". die weg levensgevaarlijk"meent hij. ARNHEM - Marjolein den Uyl heeft gisteren op de Paralympics voor het eerste "leidse" succes gezorgd. De Alphense scherm- ster van dë Leidse gehandicap tensportvereniging De Sleutels won een zilveren medailee op het onderdeel floret. Marjolein den Uyl kwam uit in de Paraplegic- klasse. ALPHEN AAN DEN RIJN - De Al phense politie heeft drie jeugdi ge Alphenaren aangehouden, die zondagmiddag waren be trokken bij een vechtpartij in de Ridderhof. Slachtoffer was P. de R., die bij de vechtpartij een schop tegen het hoofd kreeg. Aan de vechtpartij ging een woordenwisseling in een snack bar vooraf. Eén van de drie vrienden botste daar tegen P. de R. op, waarbij over en weer boze Vechtpartij in Ridderhof woorden vielen. Toen P. de R. even later naar buiten kwam, werd hij door het drietal opge wacht. Er ontstond een vecht partij, waarbij het slachtoffer op de grond viel en vervolgens een schop tegen het hoofd kreeg. Dat leverde hem een gescheurde lip, een bloedneus, een blauw oog en pijn in hoofd en nek op. Twee van de drie knapen, die inmiddels de benen hadden ge nomen, konden op straat door de politie in de kraag worden ge vat. De derde meldde zich later zelf bij de politie. Het drietal is gisteren weer op vrije voeten gesteld. ALPHEN AAN DEN RIJN - In het Provinciehuis in Den Haag wordt morgenochtend gesproken over het landelijk bibliotheekplan 1982-1985 en wat voor effect dat heeft voor de Zuidhollandse ge meenten. Een plancommissie zal vanaf tien uur de verschillende gemeente lijke wensen aanhoren en in een later stadium aan de hand daar van een provinciaal plan voor de bibliotheken opmaken. Dit pro vinciale plan zal straks deel uit maken van het door het ministe rie van crm te maken bibliothe- kenplan. De toezegging van staatssecretaris mevrouw Kraayeveld-Wouters voor het aantrekken van 63 krachten voor de bibliotheken in Zuid-Holland is bij de Provin ciale Bibliotheek Centrales niet zo goed gevallen. Directeur Oli vier „De staatssecretaris heeft een grapje uitgehaald. 63 klinkt leuk, maar het zijn er maar 38, waarmee we overigens natuurlijk wel blij zijn. Die overige 25 for matieplaatsen hadden we vol gens de bestaande regelingen en richtlijnen toch wel gekregen". De bibliotheekcentrale is zeer be nieuwd, wat de staatssecretaris bedoelt met het beschikbaar stellen van formatieplaatsen ,<onder bepaalde voorwaarden". Directeur N. O. Olivier „Wij wil len het> bibliotheekwerk verbete ren. Daarom willen wij beslist vakkrachten. Minimaal twee per aangesloten bibliotheek (totaal 33). Ik weet niet zeker of de staatssecretaris dat ook zo ziet". Al met al is men niet zo optimis tisch bij de bibliotheekcentrale. Fr is een grote achterstand in het bibliotheekwerk, die vrijwel niet meer is in te halen. Er moeten nog zeker 40 nieuwe vestigingen worden gerealiseerd in Zuid- Holland. Men is bij de bibliotheekcentrale wél blij met de steun van de pro vincie. Op politiek vlak was er wat weerstand, maar die is nu over. De landelijke actie van vo rige week, waarbij de staatssecre taris handtekeningen en een wensenlijst is overhandigd, werd door gedeputeerde staten onder steund met een telegram. „In een tijd, waarin ons moreel een beetje aan het zakken was, doet zoiets een mens goed", aldus de heer Olivier. SASSENHEIM- De Sassenheimse kunstacademie, nauwelijks een halfjaar oud, draait zo goed, dat nu al links en rechts wordt uitge keken naar een ander, groter, on derkomen. "We zijn er aan de Kerklaan ge woon uitgegroeid", laat Maarten Groeneveld, die het initiatief tot oprichten van de academie nam, weten. "Er is maar één avond dat we niks doen. Bovendien werken we met twee groepen, omdat we de cursisten niet allemaal tegelijk kunnen hebben." En omdat de academie naast het tekenen en kunstschilderen straks wil uitbreiden met beeld houwen, het leren maken van li tho's en etsen, is er een grotere ruimte nodig. "Er zijn wel moge lijkheden, denk ik", zegt Groene veld. "Dat hoeft zeker niet in Sas- senheim te zijn. Daar zij we zeker niet aan gebakken. Als bijvoor beeld, Voorhout iets (bollen schuur) heeft, verhuizen we daar heen. Maar tot op heden hebben we nog niets concreets op het oog. Het moet overigens .wél een plek zijn die voor iedereen goed te bereiken is. De mensen moeten geen kilometer^ hoeven te over bruggen met de auto, ook met een bromfiets moet dit onderkomen binnen redelijke termijn te be reiken zijn.". Pas als er een andere ruimte is ge vonden, zal er aan uitbreiding worden gedacht van het lespak ket. "Dan kunnen we ook groeien", denkt Maarten Groe neveld. "Nu kunnen we echt niet meer dan negentig cursisten her bergen. We hebben er nu tussen de zestig en zeventig. Dus zitten we praktisch aan het plafond." De vraag hoe. groot de kunstaca demie dan wel moet worden, kan ook Groeneveld (nog) niet beantwoorden. "Daarover moet het bestuur van onze stichting (Tussen Dever en Poelgeest) een uitspraak doen. Kijk, als je na een half jaar al drie- of vierhonderd leerlingen hebt, is dat natuurlijk te gek om over te praten", denkt de Sassenheirner. Maarten Groeneveld vertelt dat er nauwelijks verloop is onder de cursisten. "Voor mij loopt het al lemaal prima. Ik denk dat het lesprogramma de mensen aan spreekt. Bovendien zit er een gro te groep fanatiekelingen onder de cursisten. Mensen die zelfs in de vakantiemaanden nog willen doorgaan." Groeneveld, zelf een goed amateur kunstschilder, zegt er altijd in geloofd te hebben dat 'zijn' aca demie levensvatbaar zou zijn. "Ja, ik weet het, dit klinkt arro gant. Maar hier, in Sassenheim, wordt op dezelfde wijze gewerkt als in Ede. Daar draait ook zo'n academie. En die loopt ook als een trein." Blij Hij geeft het zonder slag of stoot toe: "Ik ben daar bijzonder blij mee. Toen ik er een paar jaar ge leden mee begon, voorspelde ie- dereen me dat dit in de bollen streek geen enkele kans vari sla gen zou hebben. Maar ik heb het toch doorgezet. En het resultaat liegt er niet om." Het wordt allemaal erg professio neel aangepakt. Het lijkt wel een beroepsopleiding "Dat zou ik zeker niet willen stel len", reageert Groeneveld. "We pakken het inderdaad professio neel aan, maar een beroepsoplei ding, nee, zover gaan we zeker niet. Wat we wel doen is de cursis ten met aanleg goed in de gaten houden. Als zo iemand met kop en schouders boven de anderen uitsteekt, adviseren we hem of haar naar een professionele aca demie te gaan. Maar als ze een jaar of vier bij ons een opleiding hebben gehad, zijn ze heus wel in staat iets te presteren. En we pro beren ook rekening te houden met de wensen van de cursisten. Als ze bijvoorbeeld wat ervaring in een atelier willen opdoen, trachten we een kunstschilder te vinden die hieraan wil meewer ken." Het is één keer voorgekomen dat een leerling van de Sassenheimse kunstacademie werd toegelaten op een school voor etaleurs in Utrecht. "Die man had bij ons z'n opleiding gehad. De tekeningen die hij had gemaakt waren zo goed dat hy zonder meer werd toegelaten. Nou, dat vind ik een leuk succes. Of niet soms?" Als Maarten Groeneveld terugblikt over het afgelopen half jaar, kan hij alleen maar tevreden zijn, zo als hij dat zelf uitdrukt. "Nu al vervullen we een functie in de bollenstreek. Uit de meest gekke hoeken komen er reacties. De mensen kunnen ook rustig bij ons binnenstappen als we aan het werk zijn. Natuurlijk zijn we wat voorzichtiger als we met naakt modellen werken. Dan kun je niet iedereen zo maar in- en uit laten lopen." De Sassenheimse middenstand heeft inmiddels ook al bij Maar ten aan de bel gehangen. Of enige cursisten niet eens wat werk in enkele etalages zouden willen exposeren. Groeneveld heeft de boot nog even afgehouden. "Ik vind de tijd te kort", licht hij toe. "Je stelt je direct -bloot aan kritiek. Na zo'n geringe periode is die niet gerechtvaardigd. Maar volgend jaar zullen we, als we op nieuw zo'n verzoek krijgen, zeker wat werken tentoonstellen. On der de cursisten zitten een paar leuke kunstschilders." Maarten Groeneveld: "Pas als er een andere ruimte is gevonden, zal er aan uitbreiding van het lespakket worden gedacht".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 19