J 5 Het wordt enorm afziendat is t aardige Ruim twaaif jaar geëist voor moord op veehouder publiek amsterdam sail'80 Sterke groei van hartchirurgie ia Nederland Wiegel zet de noodwachtplicht op sterk water - ^oor Sjak Jansen Er gaat geen doordeweekse dag voorbij, of ik ben in de stad en regio wel op zoek naar mensen en dingen voor deze rubriek. Tips en wensen voor 'Publiek' kunt u s middags tussen één en twee uur aan mij kwijt, tel 071-3 44941. toestel 215. Schrijven mag natuurlijk ook Een stevig bord raasdonders met uitgebakken spek en warme vanil- levla met een vel toe, kunnen de acht deelnemers aan de Nederlandse Ande- sexpeditie de eerstkomende zes weken wel verge ten. Voor hen schaft de pot niet veel meer dan wat vriesdroog voedsel en enkele licht ver teerbare sportkoe- ken, waarop je ein deloos kunt knab belen, zonder te proeven wat je pre cies in de mond hebt. Maar ja, dat wisten de heren toen ze dik een jaar geleden besloten een poging te gaan wa gen om de Huascaran, de hoogste berg van Peru, te bedwingen. En daar rouwen ze ook niet om, nu ze op het punt staan naar dat Zuidamerikaanse land af te reizen. Eén van hen is de Leidse alpi nist Kees Frylink en hij zegt dóódsimpel dat zulks bij de onderneming hoort. „Dat zit er gewoon aan vast". „Het is enorm afzien en bikke len. Dat weet je nu eenmaal. Maar dat is juist de uitdaging. Dat is juist het aardige van zo'n doe-vakantie. Anders moet je op het strand gaan liggen". Conditie Een vakantie is het voor de acht alpinisten, maar niet zo maar eentje. Het is er ten eerste één die, ondanks dat men over het aantal sponsors niet te klagen heeft, een aardige bom duiten kost (60.000 gulden bij el Leidse alpinist Kees Frijlink op weg naar hoogste berg van Peru kaar). Voorts is het een vakan tie, die een nogal lange voor bereiding vergt. Dik een jaar heeft die voorbe reiding in beslag genomen. Er is ongelooflijk veel getraind, gepraat en gestudeerd. De al pinisten kennen elkaar thans dan ook als hun broekzak, hebben een conditie waar je U tegen zegt en weten tot in de puntjes wat er allemaal mis kan gaan. Zo heeft de 29-jarige tekenle raar Kees Frijlink enkele da gen in de bibliotheek van de Club Alpine Francais in Pa rijs rondgeneusd om zich op de hoogte te stellen van me nig ditje en datje van eerdere expedities. Allemaal informa tie die je in ons land niet kunt krijgen. Voedsel Speciale commissies werden zelfs ingesteld om nauwkeu rig te bepalen welke medicij nen zouden worden meege nomen en welk voedsel. Liefst vederlicht voedsel na tuurlijk, waarin zo veel mo gelijk voedingsstoffen, maar zie daar zo gauw maar eens aan te komen. Een hele voorbereiding dus. Maar het betreft hier dan ook allerminst een expeditie waarvan er dertien in een do zijn gaan. Men wil namelijk zowel de noordtop (6654 meter) als de zuidtop (6768 meter) van de Huascaran onder de duim zien te krijgen. En dat is in de geschiedenis van de berg sport nog nooit vertoond. Wél zijn er in het verleden expedi ties in geslaagd de twee top pen van deze joekel in het Andesgebergte afzonderlijk de baas te worden. Schema Hoe men dat precies wil doen: daarvoor is een strak schema aangelegd. De acht ervaren bergbeklimmers zullen zich splitsen in twee groepen: één van drie man en één van vijf. Terwijl de ene ploeg de afdaling voorbereidt, begint de andere groep vast met de beklim ming van de noordtop. Maar eerst zal de groep op zo'n 4500 meter hoogte een basis kamp opslaan, om van daar uit op de verschillende hoog ten vier andere kampen neer te zetten. Na twee weken kan volgens het schema op de top de vlag worden geprikt. Winter Minder prettig is echter dat het in Peru momenteel winter is. Kees Frijlink: „Je hebt er toch gauw een verschil van 40 gra den. Als de zon schijnt is het op die hoogte van 6000 meter warm. Gauw zo'n 20 graden. Maar als de zon verdwijnt, keldert die temperatuur enorm. Tot 20 graden onder nul. En als je dan ook nog eens een sneeuwstorm op je dak krijgt, zitje al gauw op 30 graden onder nul". Zijn uitrusting is er evenwel naar. Kees heeft dubbele klimschoenen; een loden, scheurvaste en waterafsto tende klimbroek en een don zen jack. Dat moet hem vol doende beschermen tijdens de beklimming van de Huas caran, of zoals hij het noemt „De Olympische Spelen voor Bergsporters". Uiterste Kees: „Dat is het feitelijk ook. Kees Frijlink: "Afzien is het aardige van Anders moet je op het strand gaan liggen" Bergen van dit kaliber zijn het summum van watje als alpi nist kunt beklimmen. Je gaat hiermee tot het uiterste. Tot het absolute uiterste". „Je bent zes weken lang op je zelf aangewezen. Met een kleine ploeg moetje alles zelf zien op te lossen. Ook op het medische vlak. Daarbij is een botbreuk nog kinderwerk. Het wordt pas lastig wanneer je met een longoedeem te maken krijgt. Dat valt niet „Daarom is het van enorm be lang goed op elkaar te letten. Zeker wat bevriezingen be treft en zo. Want dat voel je zelf bijna niet. Zeker niet als dat gepaard gaat met comple te uitputting. En dat is niet ondenkbaar op zo'n hoogte, waar je veel energie verbruikt en weinig zuurstof is. Dan kan het zelfs gebeuren datje ogen bevriezen, zonder dat je dat zeifin de gaten hebt". Witte neus „Daarom dus goed op je hoede zijn voor een witte neus", meent de Leidse bergbe klimmer. „En elkaar telkens vragen of je je tenen nog één voor één kunt bewegen. Ge lukkig hebben we daar inten sief op getraind". „Voor het geval dat, weet je wel, hebben we in de Ardennen nachtelijke klimpartijen georganiseerd. Van de ene rots via een touw en een ka trol naar de andere. Compleet met een lamp op je steenslag helm. Dat geeft dan een extra dimensie". Kees Frijlink wil maar zeggen dat hij de onderneming met vertrouwen tegemoet ziet. Zij staat onder auspiciën van de Nederlandse Bergsportver eniging. die zo'n vijftiendui zend actieve leden heeft, on der wie de acht deelnemers. Drie van hen hebben eerder deel uitgemaakt van een expeditie naar de Himalaya. Levensverzekering Kees: „De ervaring, de conditie, de techniek en de kwaliteit het is in onze groep allemaal in ruime mate aanwezig. En het gevaar? Ach, dat valt heel erg mee. De levensverzeke ringspremie ook. Dat is een gewone bergsport verzeke ring. Want of je nu 30 meter klimt of 7000 meter, voor de verzekering maakt dat niet uit; de premie is hetzelfde". Alleen de eenzaamheid, de heimwee. Daar verkijk je je volgens Kees nogal gauw op. „Je moet niet vergeten: je zit zes weken in een dor kli maat. Zes weken tussen sneeuw, steen en puin. Daar om zeg ik: als je je basiskamp tussen het groen kon op slaan, zou dat een slok op een borrel schelen". „Want als je weer helemaal be neden bent en je ziet al dat groen, al die plantjes, dan is dat een verademing. Dat overvalt je telkens weer. Je kunt je niet voorstellen hoe zeer je daar geestelijk van op kikkert". aldus Kees Frijlink, die zaterdag in het vliegtuig stapt, vergezeld onder meer van z'n kornuiten en veel touw. Achthonderd meter. UTRECHT (ANP) - Alle acute hartpatiënten kunnen in Neder land zelf geopereerd worden. Spoedpatiënten hoeven dus niet meer voor een open hartoperatie (waarbij een machine tijdelijk de functies van hart en longen overneemt) naar het buitenland. Wat de open hartoperaties voor kinderen betreft is het al zo, dat behalve spoedpatiëntjes ook 'gewone' gevallen in Nederland zelf snel geholpen kunnen wor den. De begeleidingscommissie hart chirurgie, waarin bestuursleden zitten van de organisaties van cardiologen en hartchirurgen, heeft dit gisteren meegedeeld. Een enquête, waaraan alle Neder landse cardio-diagnostische en hartchirurgische centra hebben meegewerkt, wijst uit dat er in ons land vorig jaar bijna 4.000 open hartoperaties zijn uitge voerd, namelijk 3.945. Daar blijkt een snelle groei uit, want in 1975 waren het er nog maar 1.658. De planning voor 1980 was 4.000 open hartoperaties, maar de begeleidingscommissie ver wacht, dat dit aantal met enige honderden zal worden over schreden. Vorig jaar is het aantal patiënten dat in het buitenland een open hartoperatie onderging voor het eerst gedaald. Aanvankelijk steeg het van 198 in 1976 via 731 in 1977 tot 1.078 in 1978. maar vorig jaar zakte het terug tot 860. In totaal zijn vorig jaar dus 4.805 Nederlandse patiënten ge opereerd. Door de forse groei van de binnen landse 'capaciteit' zijn de wachtlijsten in de meeste centra volgens de begeleidingscom missie korter geworden. DEN HAAG (GPD) - On danks het optimisme van minister Wiegel (binnen landse zaken) is de Twee de Kamer sceptisch over de vra&g of een nieuwe or ganisatie voor de be scherming bevolking overwegend op vrijwilli gers kan worden ge bouwd. Dat bleek gisteren tijdens overleg van de ka mercommissie voor de ci viele verdediging met de bewindsman. Over het principe dat de huidige BB moei worden omgevormd tot een rampenorganisatie die vooral in vredestijd opereert, is iedereen het eens De concrete uitwerking van het plan (onderbrenging van de BB-taken bij brandweer. Rode Kruis en Korps Mobiele Colon nes) stuit in de Kamer echter op twijfels. „Een sprong in het duis ter". zei CDA'er De Boer. Zijn so cialistische collega Buurmeijer vond dat de plannen „op drijf zand" zijn gebouwd. Wiegel kon de vrees van de kamer leden grotendeels wegnemen met de belofte (vorige week al schriftelijk gedaan) dat hij de be staande noodwachtplicht voor lopig zal handhaven. Opheffing daarvan is pas mogelijk, wanneer brandweer en Rode Kruis vol doende vrijwilligers hebben ge worven. „We zetten de nood wachtplicht op sterk water om alle risico's te vermijden", zei Wiegel. Overigens twijfelt hn er niet aan dat voldoende vrijwilli gers voor de civiele verdediging te vinden znn. De minister verklaarde dat er dankzij zijn plannen geld vrij komt voor een serieuze aanpak van het schuilplaatsenbeleid en voor een modernisering van het materieel van het Korps Mobiele Colonnes. „Voorthobbelen op het al jaren uitgesleten pad" zou volgens Wiegel, gezien het krap pe budget, betekenen dat geen van de c iviele verdedigingstaken behoorlijk kan worden uitge voerd. Staking bij rechtbank in Italië ROME (AFP) - De substituut-offi ciers van justitie in Rome zullen vandaag en morgen staken uit protest tegen de huns inziens on voldoende bescherming van rechters en openbare aanklagers die zich met zaken tegen terroris ten bezig houden. In een gisteren uitgegeven verkla ring herdenken de 35 substituuts hun collega Mario Amato, die gis terochtend in Rome werd dood geschoten en beschuldigen zij de verahtwooi deljjke iru tantta die, zo zeggen zij, Amato "in een volledig isolement lieten, zonder hem enige werkelijke hulp te ge ven'. terwijl hij een belangrijk onderzoek instelde naar de ter reur van uiterst rechts Vmato had herhaaldelijk geze dat hij bedreigingen had ontv, gen en hij had zich beklaagd o^ de onverschilligheid van leid< van het parket. gd ARNHEM (ANP) - De officier van justitie van de rechtbank in Arnhem, mr. F. Leusink, heeft gisteren twaalf jaar en één maand gevangenisstraf geëist tegen de 44-jarige Henk B. uit het Gelderse Scherpenzeel. Deze wordt ervan verdacht op 13 december vorig jaar met voorbe dachte rade de Lunterse veehou der Marinus Floor (56) in een schuur achter diens afgelegen woning met een geweer te heb ben doodgeschoten. B. ontkent met opzet te hebben ge schoten. Het geweer zou per on geluk zijn afgegaan. cliënt dat er sprake was van een roofmoord. Alleen de portefeuille met wat geld uit éen van de zak ken van het slachtoffer was ver dwenen. In diens woning werd echter nog 65 mille gevonden. Die waren niet meegenomen, al dus de advokaat. Uitspraak 1 juli. DEN HAAG - Namens alle jongeren uit de 80 Eufegio- gemeenten heeft een kleine delegatie gisteren op het ministerie van buitenlandse zaken aangeboden. De Euregio-jon geren vragen daarin de minister te bewerkstelligen dat de kosten Nederlands paspoort niet omhoog gaan verlaagd. Na de behandeling van deze zaak twaalf dagen geleden te hebben geschorst verhoorde de recht bank gisteren de laatste kroonge tuige, een 26-jarige Chinees, met wie de verdachte het geweer in Antwerpen is gaan kopen. De Chinees was er ook bij toen B. en diens vrouw naar diens zeggen "gekscherend" over een overval op de veehouder hadden gespro ken. Zowel B. als de Chinees hielden echter vol dat het wapen uiteindelijk op verzoek van het slachtoffer zelf was gekocht. De officier van justitie gaf weinig om deze verklaringen. Henk B. en Floor hadden vroeger wel een vertrouwensrelatie, aldus mr. Leusink, maar die was verdwe nen. De officier achtte een zware straf, gezien de omstandigheden, op zijn plaats. B.'s verdediger mr. Moszkowicz, vroeg vrijspraak. Er was onvol doende bewijs geleverd voor de opzet om te doden, zei hij. Dat zijn cliënt aanvankelijk wel heeft bekend met opzet de veehouder te hebben gedood, kwam volgens mr. Moszkowicz door de lange duur van de verhoren. Hij ontkende ook namens zijn 6-12 augustus Een grootscheeps nautisch evene ment. Een imposant festijn van trotse vier- en driemasters.Van barken en fraaie jachten. Met spiegelgevecht, wedstrijden, exposities en vermaak. 't Programmaboekje Sail '80 is nu te koop voor f 5,- bij alle Amro banken. Een zowel handzame als leerzame wegwijzer Met achtergrondinformatie en reisverslagen Met alle gegevens over dit geweldige 7-daagse gebeuren En met een interessant praktisch voordeel Want in dit boekje is ook de NS-reductiebon opgenomen 50% korting op h enkele reis *40% korting op'n retour Ij amro bank

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 15