Kruidentuin slaat aan Hoe verderfelijk is flipperen voor Noordwij kse jeugd? Blij dat de minister middenschoolexperiment niet wil afkappen Waarnemend rector Ashram College: Is voor antenne 'zendbakkie' wel vergunning nodig? Redactie UN boos over fusieplannen Vrouw wil door kort geding huis krijgen PvclA-Woubrugge wil af van abortus-bestrijdend raadslid JUNI 1980 PAGINA 23 DEN HAAGNOORDWIJK - Hoe verderfelijk is de invloed van een flipperkast op de jeugd? Daarover verschillen burge meester Bonnike en de Stich ting Jongeren Initiatief Noordwijk (JOIN) duidelijk van mening. Vier Noordwijkse heren waren gisteren naar Den Haag getogen en stonden daar oog in oog met staatsraad Van den Bergh, die namens de Raad van State de knoop mag doorhakken over deze vraag: mag in het JOIN-centrum aan de St. Jeroenwegsweg een flipperkast staan? „Wij beschouwen zo'n automaat als een stuk service aan de jongeren", zei JOIN-vertegenwoordiger Verweij. „Wij treden de speelzucht tegemoet met een redelijke terughoudendheid die volkomen verantwoord is, in het be lang van de jeugd". Dat merkte ge meente-ambtenaar Van Duuren na mens de burgemeester op. Burgemeester Bonnike heeft JOIN een verguning geweigerd voor het plaatsen van een flipperautomaat in het cen trum aan de St. Jeroenweg. Een lijn die hij steeds volgt als het gaat om gele genheden waar ook een alcoholisch drankje kan worden gedronken. Goklust en drankzucht kunnen maar beter niet samengaan, zo vindt Bonni ke. ,Maar B en W zijn wel grote voorstanders van een casino. Waar zit dan de moraal van dit verhaal? Een simpele flipper automaat zou de verloedering van de jeugd in de hand werken?" JOIN-re- presentant Verweij sprak deze woor den met verbazing uit. „Er zijn in Noordwijk zelfs hallen geweest met automaten, terwijl er aan de overkant een café was. En neem het bowlingcen trum. We weten dat er een deur zit tus sen de bar en de baan, maar we weten ook allemaal dat dit een farce is". Risico's Wat zijn nu precies de risico's van een flipperkast? Volgens gemeente-amb tenaar Van Duuren bestaat de kans dat de jongeren onderling wedstrijden gaan spelen om een „rondje": een pilsje als beloning voor de winnaar. Staatsraad Van den Bergh: „Maar dat kan toch ook met een voetbalspel of een biljard of met dobbelstenen? Je kan zelfs wedden bij een gevecht tus sen twee hanen". De staatsraad toonde zich enigszins ver baasd over de visie van burgemeester Bonnike. „Heeft de burgemeester wel overwogen wat voor apparaat JOIN wil?" Het gaat om een flipperkast, waar niets mee te verdienen valt (er rolt niet zoals bij bijv. een fruitautomaat af en toe wat geld uit). De stichting streeft geen winst na en dus zal het flipperen er ook goedkoop zijn (een stuiver of een dubbeltje, schatte Verweij). Flipperbeleid Niettemin erkende staatsraad Van den Bergh het recht dat burgemeester Bonnike heeft om een eigen flipper beleid te voeren, ook al wijkt dat nogal af van wat in andere gemeenten ge bruikelijk is. Uit de opmerkingen van de staatsraad viel op te maken dat hij JOIN de vergunning wel zou willen geven, met name op die uren dat er geen alcohol wordt geschonken. Al leen op zaterdagavond en zondag avond wordt er in het centrum een biertje getapt. Probleem is echter dat de stichting een drankvergunning heeft die ook buiten deze uren geldt. Op 5 augustus doet de Raad van State uitspraak. ALPHEN AAN DEN RIJN - Mag je het oprichten van een zend- en ontvangstantenne voor een "zendbakkie" van een 27-MC-er wel koppelen aan een bouwvergunning? Het antwoord op die vraag, te geven door de afdeling recht spraak van de Raad van State, wil bestuurlijk Alphen beantwoord zien alvorens te gaan praten over eventuele regels waaraan de zendama teur zich bij het plaatsen van een antenne moet gaan hou den. Er is een kans dat de ge meente geen gebruik mag maken van de bepaling dat voor het plaatsen van zo'n an tenne een vergunning aange vraagd moet worden. De Raad van State moet bepalen of dat niet in strijd is met het verdrag van Rome en het daarin verankerde recht op vrijheid van meningsuiting en informatie. Wil de zendamateur zijn sinds kort legale hobby kunnen uitoefenen dan moet hij wel zo'n spriet op zijn auto of dak bevestigen. Terwijl de televi- siemasten juist zijn terugge drongen, blijkt dan ook dat er nu een woud van sprieten voor in de plaats komt. Deze ontwikkeling terugdringen, zoals met televisiemasten is gebeurd, is niet mogelijk om dat met een centrale an tenneinrichting geen alterna tieve mogelijkheid kan wor den geboden voor de spriet. Wel zou de gemeente regels kunnen opstellen om te voor komen dat anderen hinder ondervinden van buurmans antenne. Volgens de Alphen- se bouwverordening moet voor het plaatsen van de an tenne een vergunning wor den aangevraagd en, hoewel de gemeente niet kan weige ren, dat biedt mogelijkheden om aan het afgeven van die vergunning voorwaarden te koppelen. Daarover wilde wethouder J.W. Haanstra (ruimtelijke orde ning) de discussie openen. Nu echter de kans bestaat dat de gemeente helemaal geen voorwaarden mag stellen, wil hij eerst het oordeel van de Raad van State afwachten. De in de commissie voor ruimte lijk ordening zetelende raadsleden, die de kwestie gisteren kregen voorgelegd, stemden daarmee in. Overigens bestaan er. ook bij Haanstra, nogal wat twijfels over de vraag in hoeverre je beperkingen kunt opleggen zonder al te betuttelend te worden. Haanstra wees er op dat veel zendamateurs zo'n antenne gewoon plaatsen zonder een vergunning aan te vragen. Correcte lieden die wel de officiële weg bewan delen lopen daarentegen de kans te worden opgezadeld met een pak voorschriften. "Een straf voor correct ge drag", zo meende de wethou der die vindt dat er een soe pele aanpak moet zijn, als er tenminste eèn aanpak mag zijn. ALPHEN AAN DEN RIJN - Zowel het schoolbestuur als het lerarenkorps bij monde van de waarnemend rector hebben positief gereageerd op de beslissing van de minis ter om het middenschoolexperiment op het Ashram Col lege 1 augustus 1981 te doen ingaan. "Ik ben met name ook blij om de waarderende woorden van de minister op de ingediende plan nen", aldus secretaris A.H. Ver kerk, van het schoolbestuur. De nogal harde opstelling van "nu of nooit" een middenschoolexpe riment is volgens de secretaris gelukkig niet waar gebleken. De minister geeft de school een extra jaar om de zaak goed voor te be reiden. De bewindsman heeft ook al te kennen gegeven extra mankracht te willen betalen om het experiment goed op te zetten. "In eerste instantie ben ik blij met deze beslissing", was ook de reac tie van J.M. van Leeuwen, waar nemend rector van de school. "Wij hadden het experiment per 1 augustus aangevraagd, maar ge zien de moeilijkheden van het laatste half jaar heb ik er begrip voor, dat de minister tot een jaar uitstel heeft besloten. Ik ben blij dat de minister de zaak in ieder geval niet wil afkappen. Als school willen wij het experiment graag. Deze tussenoplossing is voor mij zeker aanvaardbaar". Tijd vorming van een nieuw bestuur en het aantrekken van nieuwe di rectieleden ongetwijfeld nog wel enige tijd gemoeid zal zijn. Aan gezien het goed functioneren van de schoolorganisatie juist van groot belang is, is door de minis ter tot dit uitstel besloten. "Ver der is mij gebleken", zo schrijft de minister, "dat gedurende de afgelopen maanden de voorbe reidingen van het experiment als gevolg van de conflictsituatie ernstig zijn gestagneerd. Door het vertrek van een aantal leer krachten, die bij de voorberei ding van het experiment betrok ken zijn geweest, is het draagvlak aanzienlijk verzwakt". Vanavond vergadert het schoolbe stuur over de brief van de minis ter. Het aantal aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar voor het Ash ram College bedraagt slechts 115, volgens opgave van de admini stratie. In voorgaande jaren be droeg het aantal aanmeldingen veel meer. Bij de openbare scho lengemeenschap Albanianae, die naar een nieuw schoolgebouw verhuist, bedraagt het aantal aanmeldingen 380. De maximum capaciteit van 14 brugklassen is daarmee vrijwel bereikt. Met Elsevier/NDU UTRECHT (GPD) - Redactie en hoofdredactie van het Utrechts Nieuwsblad, één van de grootste regionale dagbladen in Nederland, hebben "verontrust" en "verbijsterd" gereageerd op de plannen van een aantal certificaathouders om hun aandeel over te doen aan de uitgevers gigant Elsevier-Nederlandse Dagblad Unie. De certificaathouders, onder wie tenminste drie van de vijf commissaris sen van de houdstermaatschappij, bezitten een meerderheid van de aandelen. Pas afgelopen zaterdag werd het directie en hoofdredactie duidelijk dat er al enige tijd sprake is van een contact met Elsevier/NDU. De redactie werd gisteren ingelicht. De hoofdredactie stelt zich op het standpunt dat de financiële positie van de krant geen aanleiding geeft tot een actie als deze. Ondernemingsraad en redactie zijn vandaag in spoedvergadering bijeen. Het UN geeft onder meer ook De Amersfoortse Courant- Veluws Dagblad uit. Bij Elsevier/DNU verschijnen het Algemeen Dagblad, NRC/Han- delsblad en het Brabants Nieuwsblad. LEZERS SCHRIJVEN Huisvesting Met verbazing en woede lazen we het artikel over het gemeentelijke vorderingsbeleid in deze krant van 5 juni jl. Verbazing over de onwaarheden die in het artikel staan vermeld en woede over het kwade daglicht waarin met name PvdA-raadslid M. Koning de be woners van de binnenkort te vor deren panden probeert te stellen. Wij zijn een woongroep van vier mensen (groepsleidster, stud, doc. drama, kunstschilder, do cente dans, wetenschapp. mede werkster), dus geen "studenten" zoals het artikel vermeldt. Wij zijn ook geen "een- of tweeper soonshuishouden", maar een woongroep, die er voor kiest op een andere manier dan in een tra ditioneel gezin te wonen, waar de gemeente haar vorderingsvin gers naar heeft uitgestrekt. geïnformeerd is, want.... Maan- ^dag 31 maart jl. hoorden wij voor het eerst van onze huiseigenares se dat ons huis gevorderd werd en wij per 15 april ons huis moes ten verlaten. Twee weken. Hierbij willen we erop wijzen dat de gemeente op geen enkele manier ons iets heeft laten weten of ons gehoord heeft of op welke manier dan ook geprobeerd heeft met ons te overleggen, zodat wij ons huis vrijwillig konden verlaten. Vreemd genoeg gaat de eigena resse weer vrijuit. Mocht uit deze brief blijken dat wij tegen vorderen zijn, dan heeft u het mis. Met vorderen worden woekerhuren zoals de onze (700 gulden per maand excl. voor een eengezinswoning) tegengegaan. Dus vorderen okee, maar dan wel de lege panden waar Leiden er toch genoeg van heeft. Daarnaast willen we stellen dat alle mensen recht hebben op (betaalbaar) wo nen, en niet alleen gezinnen. Op deze manier worden woningzoe- Tegen gemeentebestuur Leimuiden DEN HAAG/LEIMUIDEN - "Kan de gemeente niet een beetje menselijkheid ten toon spreiden?" Dat vroeg een een gescheiden vrouw zich gistermiddag af tijdens een kort geding door middel waarvan zij de gemeente Lei muiden wil dwingen haar een woning toe te wijzen. Verse kruiden plukken aan het Agaatplein ALPHEN AAN DEN RIJN - In de kruidenpluktuin aan het Ridderveldse Agaatplein staan op dit moment zeven tien verschillende keuken kruiden te wachten om ge plukt te worden. De tot voor kort nog lege vakken zijn nu teld over de eigenschappen en de bloeitijden van de ver schillende kruiden. Ook be vat het boekje wat recepten met tuinkruiden. r het tweede inge plant. Veel Alphenaren hebben de pluktuin vorig jaar al ontdekt. Zelfs uit Alphen-west komt men hier in Ridderveld zijn keukenkruiden knippen. De plantsoenendienst heeft dan ook al een verzoek gehad, om ook Alphen-west van zo'n pluktuin te Na een wat moeizame start is de keukenkruidenpluktuin nu toch goed aangeslagen in Al phen. De vaak lege vakken van veelgeplukte kruiden als selderij, peterselie en bies look spreken wat dat betreft boekdelen. Toch wil de plant soenendienst de zaak nog één seizoen aankijken, alvorens ook elders in Alphen met de aanleg van kruidenpluktui- nen te beginnen. Wie geen eigen kruidentuintje heeft, maar wel graag met verse kruiden werkt, is dus voorlopig aangewezen op het Agaatplein, waar iedere Al- phenaar vrijelijk de kruiden van zijn gading kan gaan knippen. Wie ook nog wil we ten hoe de kruiden te gebrui ken zijn, kan bij de receptie van de dienst openbare wer ken gratis een boekje over de keukenkruidenpluktuin af halen. Aan de hand van tekeningen wordt daarin wat meer ver- Of dat zal lukken, zal over een week blijken. Dan doet de president van de Haagse rechtbank, mr. Blaauw, uitspraak. De vrouw wordt gesteund door de gemeen teraadsfractie Leimuiden 2000. De raadsleden Van Puffelen en Brambach waren bij het kort ge ding aanwezig om eventueel als getuige te fungeren. Dat laatste overigens tot ongenoegen van mr. Spreij, de Leidse advocaat die als raadsman van de gemeen te Leimuiden optrad. "Ik zal het hier met B en W over hebben. Dit muisje zal nog wel een staartje hebben".De vrouw heeft ruim twee jaar met haar voormalige echtgenoot in Leimuiden ge woond. Inmiddels is ze moeder van een vijf maanden oude baby. Sinds de scheiding woont ze in haar ouderlijke woning in Kat wijk. De gemeente Leimuiden wil de vrouw geen woning toe wijzen en evenmin als woning zoekende inschrijven. "Want dan zou de gemeente haar eigen re gels overtreden", zei mr. Spreij namens het gemeentebestuur gisteren. Die regels houden in dat iemand in Leimuiden slechts op drie gron den als woningzoekende kan worden geregistreerd: na vijfjaar ingeschreven te zijn in het bevol kingsregister, of na twee jaar in Leimuiden te hebben gewerkt, of door een andere woning in Lei muiden leeg achter te laten. Dit alles gaat voor de gescheiden vrouw en haar baby niet op. Voordat zij zich in Leimuiden vestigde woonde ze o.m. in Lei den, ze werkt niet in Leimuiden en de woning die ze achterliet moest door problemen met het aflossen van de hypotheek wor den verkocht. De bewoning daarvan was trouwens in de ogen van het gemeentebestuur ille gaal. omdat het geen "echte" wo ning was. maar een zomerhuisje. Nu kan de gemeente Leimuiden van deze regels afwijken in die gevallen, waarin hantering ervan onredelijk zou zijn. De vrouw hoopt dat de rechter de gemeente zal dwingen dat te doen. Temeer daar inmiddels is gebleken dat ook de gemeente Katwijk haar niet als woningzoekende kan of wil inschrijven. BUITENLANDSE WERKNE- MERS - Volgens een voorlopige schatting van het ministerie van sociale zaken zullen ongeveer 850 illegaal in ons land verblijvende buitenlandse werknemers een tewerkstellingsvergunning krij gen op grond van de overgangs regeling. Dit betekent, dat zij voorlopig in ons land zullen mo gen blijven. Deze raming is gemaakt aan de hand van een voorlopig overzicht van de by de arbeidsbureaus in gediende aanvragen. Tot en met de sluitingsdatum 27 mei waren dat er ruim 5000. Een deel van de ze aanvragen vraagt een nader onderzoek. WOUBRUGGE - Het bestuur van de Woubrugse PvdA heeft burgemeester en wethouders van Woubrugge gevraagd om in officiële stukken niet meer te ver melden dat L. Vos gemeenteraadslid is voor de PvdA. De Woubrugse socialisten zeggen in hun brief aan het gemeentebestuur dat zij geen enkel contact meer onderhouden met Leen Vos. "Al meermalen hebben wij u daarover ingelicht, maar nog steeds vinden wij in officiële gemeentelijke bescheiden achter de naam van Vos de toevoeging "PvdA". Wij wijzen u erop dat deze aanduiding misleidend is", aldus het PvdA-bestuur. Het gemeenteraadslid L. Vos en de Woubrugse PvdA liggen al bijna twee jaar met elkaar overhoop. Het kwam tussen Vos en de socialisten tot een breuk, omdat Vos zijn steun had gegeven aan een verzoek om subsidie van de vereniging Stem voor het Leven. Vos heeft meermalen acties ondersteund die zich verzetten tegen legalisering van abortus. Vos heeft nog nauwelijks een band met de PvdA-ach- terban. Die kan geen enkele invloed uitoefenen op het stemgedrag van het enige PvdA-raadslid m de raad. Vandaar dat de Woubrugse PvdA-ers zich niet langer willen identificeren met L. Vos en B en W hebben gevraagd de aanduiding PvdA achter de naam van Vos achterwege te laten. Bouwvakker breekt tenen KATWIJK - Een 32-jarige Katwij- ker is gisteren bij een arbeidson geval aan de linkervoet gewond. Het ongeval gebeurde bij de bouw van woningen in Rijnsoe ver-oost. De voet van de bouw vakker werd getroffen door een kuip specie die van een enkele meters hoge steiger viel. Met drie gebroken tenen werd hij naar het Academisch Ziekenhuis te Lei den overgebracht. Man licht bedrijf op KATWIJK - Een 23-jarige in woner uit Oegstgeest heeft tegenover de Katwijkse po litie bekend dat hij bij zijn werkgever, de firma Digros in Katwijk, enkele duizen den gulden heeft verduis terd. Om hoeveel geld het exact gaat kon nog niet wor den vastgesteld. De man, die als hulpkassier werkzaam was, gebruikte diverse middelen om het geld in bezit te krijgen. Zo knoeide hij onder meer met kassa-boiinen. De zaak kwam aan het licht toen het bedrijf bij het opmaken van de balans ongeveer 30.000 gulden te kort kwam. De politie is na het verhoor van de man tot de conclusie ge komen dat hij beslist niet meer dan 10.000 gulden heeft verduisterd. Waar de rest van het geld is gebleven is nog een raadsel. Het plaatsen van brieven van lezers betekent niet dat de redactie de daarin weergegeven mening onderschrijft. Brieven kunnen van redactiewege worden ingekort. kenden tegen elkaar uitgespeeld. Wij laten ons in ieder geval niet 1,2,3, ons huis uit gooien. En mochten al onze bezwaarschrif ten niet serieus worden genomen dan heeft Leiden er weer vier woningzoekenden bij. Of kraak sters en krakers, want lege pan den zijn er nog genoeg in Leiden. ;n bewoonsters Kap- teynstraat 39, Fokje Pietersen, Maria Kerk, Hanneke Kallenberg. Cor Hendriks. Vordering De escalatie van de problemen rond de ontruiming van de Van Huisweg verontrust ons in hoge mate. Wij vragen ons af in hoever re deze escalatie het gevolg is van het falende beleid ten aanzien van wisselwoningen in het bij zonder en het falende woonruim- tebeleid in het algemeen. Het is bekend dat de voormalige en huidige bewoners van de Van Huisweg al ruim een jaar de be treffende panden bewoonden. Het is ook bekend dat deze wo ningen, voordat ze gekraakt wer den, al enige tijd leeg stonden, zoals dat gebruikelijk is bij kra ken. Wij vinden het onjuist dat een wo ning, die feitelijk geen wisselwo ning meer is. omdat hij als zoda nig gedurende lange tijd niet meer gebruikt is. nu ineens met een beroep op het in gebruik ne men als wisselwoning wordt ont ruimd. Wij menen dat door deze gang van zaken de huurders en de krakers (allen in net algemeen urgente woningzoekenden) te gen elkaar uitgespeeld worden, terwijl de oorspronkelijke fout ligt bij een falend gemeentebe leid in deze. Wij achten het een taak van de ge meente om wisselwoningen overeenkomstig hun bestem ming, min of meer permanent bewoond te laten zijn, en zo dit niet mogelijk is, ervoor te zorgen dat de woningen toch voor be paalde of onbepaalde tijd be woond kunnen worden, zodat dit initiatief niet van de krakers be hoeft uit te gaan. Gebeurt dat niet, dan achten wij de gemeente verantwoordelijk voor de gevolgen die hieruit voortvloeien, in dit geval: het kraken van de woningen na lang durige leegstand, de ontruiming, nadat de bewoners, bij wie be paalde verwachtingen zyn ge wekt, er al geruime tijd gewoond hebben, de agressie die een der gelijke ontruiming uitlokt en het inschakelen van de Mobiele Een heid. Wij hopen dat de gemeente in het vervolg meer in overeenstem ming met haar verantwoording zal handelen. Leidse rechtswinkel. Afdeling Wonen, Yvonne Jacobs, Noordeinde 2a, LEIDEN. Kampeerders in Katwijk krijgen geld terug KATWIJK - Het ministerie van economische zaken is er niet mee akkoord gegaan dat de gemeente dit jaar de tarieven voor de cam ping Noordduinen met 3,5 pro cent heeft verhoogd. Dit betekent dat enkele honderden bezoekers hun te veel betaalde kampeergeld terug krijgen. Wet houder Van Oosten (cultuur en recreatie) deelde ons desge vraagd mee, dat terugbetaling plaatsvindt aan houders van sei- zoenplaatsen en aan mensen die ;n juni hebben gereser- De erd. vuiler voor de camping- gasten is een tegenvaller voor de gemeente. Zij had aanvankelijk rekening gehouden met een ver lies ven 150.000 gulden. Door de terugbetalingen komt er naar schatting nog 15.000 gulden by.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 23