[VPRO dompelt zich in crisis MAANDAG 9 JUNI 1980 Johan van Nieuwenhuizen heeft achttien gedichten van Chris tian Morgenstern vertaald. Morgenstern leefde van 1871 tot 1914.In .De Knie en Ande re Gedichten van Christian Morgenstern(Uitgeverij Kwadraat, Vianenstaan de oorspronkelijke gedichten naast de vertalingen afge drukt. Een sportief gebaar. De keuze, schrijft Johan van Nieuwenhuizen in de inlei ding, „is nagenoeg willekeu rig". In de Universiteits bibliotheek heb ik twee voor gangers-vertalers van Mor gensterns gedichten gevon den: Hermien Manger en Ernst van Altena. In Rand figurennam Ernst van Alte na 22 vertalingen op, en Her mien Manger sprong het minst zuinig met haar krach ten om: zij vertaalde 193 ge dichten van Morgenstern in vier verschillende bundeltjes in de serie ,f.achende Wijs heid". Een knie Drie gedichten zijn door hen alle drie vertaald: ,Das Mond- schaf', ,Dcls Knie", en ,J3im, Bam, Bum". Omdat de nieuwste poging ,De knie en andere gedichten" heet, laat ik hier nu eerst ,Das Knie" van Morgenstern volgen, met de vertalingen van achter eenvolgens Johan van Nieu wenhuizen, Ernst van Altena, Hermien Manger en een po ging van eigen hand. „Ein Knie geht einsam durch die Welt. Es ist ein Knie, sonst nichts! Es ist kein Bauml Es ist kein Zelt! Es ist ein Knie, sonst nichts. Im Kriege ward einmal ein Mann erschossen um und urn. Das Knie allein blieb unver- letzt als waers ein Heilig- tum. Seitdem gehts einsam durch die Welt. Es ist ein Knie, sonst nichts. Es ist kein Baum, es ist Geen tent De letterlijke vertaling luidt: ,J£en knie gaat eenzaam door de wereld. Het is een knie, meer niet! Het is geen boom! Het is geen tent! Het is een knie, meer niet. In de oorlog werd eens een man van alle kanten doodgescho ten Alleen de knie bleef onge deerd. als ware het 'n heilig dom. Sindsdien gaat hij door de wereld. Het is ee knie, meer niet. Het is gee boom, het is geen tent. Het i een knie, meer niet". DE KNIE (Van Nieuwenhui zen) ,J£en knie loopt eenzaam over straat. Het is een knie - meer niet! Het is geen boom, is geen granaat. Het is een knie - niet In d'oorlog werd een man aan 't slot van top tot teen doorzeefd. Alleen een knie bleef buiten schot - vandaar dat die nog leeft En eenzaam voortgaat over Uil i J AMSTERDAM (GPD) - De VPRO heeft zijn crisis eindelijk te pakken. De unieke saamhorigheid tussen de vereni ging (ledenraad) en het programmabedrijf waarmee in 1968 het tweede leven van de VPRO begon, stond al een j tijdje op instorten. Het was nog de schijn van redelijkheid j en democratie die het uit stencilpapier opgebouwde sys- teem overeind hield. Jilaar de jaren zestig liggen zo langzamerhand definitief achter ons en de ledenraad besloot zaterdag in meerder- heid (27 tegen 24 stemmen, met zes onthoudingen) de indertijd aan de programmamakers gegunde vrijheid te- j rug te draaien. Een meerderheid van het bestuur trad na dit besluit af, terwijl de gedoodverfde nieuwe- voorzitter I De Jager zijn kandidatuur op- I schortte, evenals een ander kan didaat-bestuurslid. De drie VPRO-directeuren, allen veteranen uit de jarën zestig, 'za- gen het met verbijstering en te- f leurstelling gebeuren. Directeur algemene zaken Frans de Smit: „De uitspraak van de ledenraad is uit te leggen als een afwijzing van de bevoegdheidsverdeling die zich de afgelopen tien jaar ont wikkeld heeft .ï.Nog in de ochtenduren had de le denraad niet meer dan een half - - uur nodig om vast te stellen dat de VPRO in 1982 B-omroep moest zijn. Een tamelijk ingrij- v pend besluit, waar niet alleen ,h, veel geld (bijna vier miljoen), maar ook heel erg veel creativiteit en inventiviteit voor nodig is. Tenslotte zijn het, indachtig de VPRO-doctrine, de programma s die de identiteit moeten uitdra gen en de identiteit moet op haar beurt weer leden trekken. Een J®* half uur was er voor nodig om de medewerkers die verantwoorde- |g., lijkheid toe te vertrouwen, aa jÉffiDe vraag die een paar uur later tot jjgg de verwachte crisis aanleiding gaf, heeft alles met dat vertrou- ajjjk; wen te maken. Mag het bedrijf, en in het bijzonder mogen de radio- en televisiedirecteuren in laatste instantie het programmabeleid ;J:. vaststellen, of is dat een taak van het bestuur. Sinds 1968 waren dat v£*> de directeuren, weliswaar in overleg met dat bestuur. De le- depraad delibreerde zwaarmoe- dig over een statutenwijziging, ••4- die in gang was gezet om de in- HSp* dertijd verworven rechten van 4K het bedrijf definitief vast te leg- nbS. ëen- yipe tekst die als struikelblok fun- geerde, is niet eens zo revolutio ns^ nair: „Wat de beleidvoornemens j-gg betreft, het bestuur beperkt zich tot het beoordelen van wat het van het bedrijf krijgt aangebo- den; het bestuur kan met name 'M.- geen programmasoorten, doel- ■=5* groepen en aandachtsgebieden voorschrijven,,die niet door het bedrijf als reële mogelijkheden zijn gepresenteerd Even tevoren was gebleken dat een ander beginsel wèl door de leden- raads-beugel kon. Het beginsel dat het bestuur niet in de lopende programmering ingrijpt, zich niet bemoeit met de uitvoering van het beleid, en geen programma s kan voorschrijven. Het aftreden van voorzitter Laus, anderhalve maand geleden be kendgemaakt, heeft duidelijke relaties met de bestuurscrisis. Afgezien van de motieven in de persoonlijke sfeer, vond Laus het na vier jaar voorzitterschap zon der werkelijk contact met de ver eniging VPRO welletjes. De reali teit van de VPRO-democratie is dat een honderdtal medewerkers in meer en mindere samenspraak met een honderdtal leden de identiteit, programmering en toekomst van de VPRO bedisselt. Van een werkelijke achterban onder de 185.000 leden is geen sprake. De ruim honderd actieve leden, verzameld in en rond de ledenraad, verwijten het bedrijf geen gehoor te willen geven aan wat in de vereniging leeft. Het bedrijf verwijt de honderd leden zich aan te matigende vereniging te vertegenwoordigen, in die overtuiging gesterkt door de problemen die jaarlijks terugke ren bij het op sterkte brengen van de ledenraad. Bedroevend Ex-voorr.itter Laus zei het nog in zijn afscheidsrede: „Laten we wel zijn: de opkomst in de districten is bedroevend, het vergader- en stencilwezen heeft ongekende vormen aangenomen en de hoe veelheid tijd en energie die in de VPRO-vefeniging wordt geïn vesteerd, staat wel in een heel schril contrast met het aantal le den dat actief is in de vereniging. Zo n 115 van de 185 leden, en dat alles kost maar liefst zeven en een halve ton per jaar Laus vroeg zich dan ook in gemoe- de af of het verenigingsmodel wel het geëigende middel is om tot een vruchtbare wisselwerking tussen medium en achterban te komen. Geheel voor eigen reke ning had hij de ledenraad graag de uitspraak willen ontfutselen dat het de hoogste tijd is om een straat. Het is een knie - niet meer! Het is geen boom, is geen granaat. Het is een knie- niet DE KNIE (Van Altena) „Een knie loopt eenzaam door het land, het is een knie... meer niet. Het is geen firmament, geen plant, het is een knie... r niet. In de oorlog werd een man door zeefd door de artillerie. Alleen zijn knie bleef ongedeerd als i relikwie. En sindsdien zwerft die door het land, het is een knie... meer niet. Het is geen firmament, geen plant, het is een knie... r niet". DE KNIE (Hermien Man ger) „Een knie loop t eenzaam over de aard. Het is een knie, meer niet! Het is geen boom, het is geen paard! Het is een knie, r niet. In de oorlog viel er door kogels om en om. Alleen de knie bleef ongedeerd - als een soort heiligdom. Sinds loopt hij eenzaam over de aard. Het is een knie, niet. Het is geen boom, het is geen paard. Het is een knie, meer niet". DE KNIE (Scheepmaker) „Een knie trekt schuw de wereld door. Het is een knie, meer niet! Het is geen boom! En geen kantoor! Het is een knie, meer niet. Eens werd een man in oorlogs tijd getroffen door een bom. De knie alleen bleef ongedeerd - als was 't een heiligdom. Nu trekt hij schuw de wereld door. Het is een knie, meer niet. Het is geen boom, en geen kantoor. Het is een knie, niet". Aftredend voorzitter Laus: opkomst in de districten is bed vend onafhankelijk bureau opdracht te geven om te onderzoeken welk organisatorisch model het beste is om de journalistieke autono mie van een massamedium en de wisselwerking tussen medium en achterban structuur te geven. Het is er niet van gekomen. Op het moment dat de ledenraad de journalistieke autonomie van de VPRO-medewerkers verwierp, traden zes leden van het bestuur en bloc af: Laus, met zijn vice- voorzitter Witsen, en verder nog Gruyters, Van Eunen, Blom en Abbink Spaink. Het resterende groepje van de vier bestuursle den - onder, aanvoering van de voormalige ledenraad-actievoer der Melle Daamen - kreeg ver volgens de opdracht nieuwe be stuursverkiezingen te gaan voor bereiden. Radiodirecteur Jan Haasbroek sprak achteraf van een verkeerde inschatting door de ledenraad: „Behoud van een minimale pro grammatische zelfstandigheid van het bedrijf wordt uitgelegd als een poging het programma tisch beleid zelfstandig vast te stellen Voor de stemming over het bewus te voorstel plaatshad, had de bc- stuurs-meerderheid echter laten weten zonodig te zullen opstap pen, bracht de voornaamste kan didaat-voorzitter, de Heemsteed- se wethouder M. de Jager, een ondubbelzinnig stemadvies uit en kreeg de ledenraad van de se cretaris van de VPRO-onderne- mingsraad, Bob Ris, te horen dat een verwerping eventueel ge volgd zou kunnen worden door een tocht naar de kantonrech ter. De komende maanden kan de VPRO-vereniging gaan naden ken over wat haar te doen staat; de komende dagen beraden de VPRO-medewerkei s zich over de te nemen stappen. Leidse bioscopen CAMERA: "Kramer versus Kramer", 7.00 en 9.15 ur, a.l. Kindermatinee: "Spiderman slaat w toe", za. en woe. 2.30 uur. zo. 2.00 uu Nachtvoorstelling: "Lenny",vr. en 11.30 uur, 16 jr. LIDO 1: "The Fog", da. 2.30,7.00 en 9 uur, zo. ook 4.45 uur, 16 jr. LIDO 2: "The Silver Streak Express da. 2.30,7.00 en 9.15 uur, zo. ook 4.45 u STUDIO: "The Muppet movie", da. 2.30, 7.00 en 9.15 uur, zo. ook 4.45 uur. al. TRIANON: "Phantasm".da. 2.30,7.00en 9.15 uur. zo. ook 4.45 uur, 16 jr REX: "Grijpgrage meisjes",da. 2.30,7.00 en 9.15 uur. zo. ook 4.45 uur, 18 jr. Nachtvoorstelling: "Sex movie special v.r. en za. 11.30 uur, 16 jr. Bioscopen Alphen EURO 1: "De 10 geboden", da. 1.30 en 8.00 uur, za. en woe. alleen 8.0Ó uur. zo. 3.45 en 8.00 uur, al. Kindermatinee: "Jungleboekza., zo. en woe. 1.30 uur. al. Naehtvoorstelling: "Play Misty for me", za. 12.15 uur. 16 jr. EURO 2: "My name is nobody da. 2.00, 6.30 en 9.00 uur, zo. 1.30,4.00,6.30 en 9.00 Naehtvoorstelling: "Dead Race 2000 za. 12.15 uur. 16 jr. EURO 3: "Rocky 2", da. 1.45,6.45 en 9.30 uur, zo. ook 4.15 uur, za. ook 12.15 uur, 16 Bioscoop Voorschoten GREEN WAY: "In de ban do. en di. 8.15 uur. vr.7.00 7.00 uui. zo. 4.00 en 8.45 i Ongevallendienst ziekenhuizen Leiden Ongevallendienst elke dag Academisch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 uur tot woensdag 13.00 uur. (Diacones- senhuis) en van vrijdag 13.00 uur tot za terdag 13.00 uur Elisabeth-ziekenhuis.) Bezoekuren ziekenhuizen Diaconessenhuis: Middagbezoekuur 13.45-14.30 uur. Avondbezoekuur 18.3049.30 uur. Kraamafdeling: vaders extra van 18.00-18.30 uur. Kinderafdeling dage- x dan Sportmedisch Advies Centrum; blessu respreekuur Elisabethziekenhuis, Lei derdorp, 's maandags van 19.30-20.30 Kraamafdeling: dag. van 11.15-12.00 uur (alleen voor echtgenoot) en van 18.30-19.30 uur. Babyshow laatste kwar tier van avondbezoek. Kinderafdeling: dag. van 15.00-18.30 Academisch Ziekenhuis Voor alle patiënten fbehalve hindert zijn de bezoekuren als volgt: Elke dag: 14.15-15.00 uur 18.30-19.30 uur Voor de prematurenafdeling gelden de volgende bezoekuren (alleen voor ou ders) Maandag tlm vrijdag zoek wordt toegestaan kan de hoofdver pleegkundige hiervoor speciale kaarten verstrekken. Bezoektijden Kinderkliniek: Dagelijks: 15.00-15.45 uur 18.30-19.00 uur Bezoektijden kinderafdeling: Elke dag: 14.15-15.00 uur 18.30-19.00 uur Alphen aan den Rijn Rijnoord: le en 2e klas 11-11.30; 13.30-14.15 en 18.30-19.30 uur 3e klas 13.30-14.15 en 18.30-19.30 uur Kraamaf deling 13.30-14.45 alleen voor echtgeno ten 19-20 uur. Kinderafdeling voor ou ders 18.-18.30 uur. Geluidshinder Schiphol Klachten over geluidshinder van vlieg verkeer van en naar Schiphol kunnen dag en nacht worden gemeld bij het in formatiecentrum Geluidshinder Schip hol (020-175000). tf&ud^Vlieuiui 9 juni 1980 Honderd jaar geleden stond in de krant: - Een visscher uit Suresnes, die dezer dagen dicht bij Parijs in de Seine zijne netten uit wierp, zag een schijnbaar le dige bot t met. het getij de ri vier afdrijven. Hij maakte dadelijk zijn schuitje van den wal los en had, hard roeiende, het vaartuig spoedig geën terd. Men kan zich de verba zing van den man voorstellen toen hij, na een wit laken op gelicht te hebben, twee kleine wiegjes op den bodem zag staan, in elk waarvan een aardig kind rustig lag te sluimeren Het éène was een jongetje van ongeveer twee en een halfjaar, het andere meis je, vermoedelijk vijftien maanden oua. De visscher haastte zich den gevonden schat naar het politie-bureel over te brengen, waar men een nauwkeuriger onderzoek in stelde. De kinderen, die fat soenlijk gekleed waren, had den blijkbaar slechts korten tijd in hun verlaten toestand doorgebracht. In een van de wiegen vond men een met potlood geschreven briefje van den volgenden inhoud: "Ik verlaat u omdat ik niet de middelen bezit u op te voeden en ik ga den dood in het water zoeken omdat ik niet zonder u leven kan. Uw vader is dood. mogen dus zij. die er toe in staat zijnu redden en voor u zorgdragen". De kinderen zijn naar het "Hospice des En- fants-Assistés" overgebracht, waar zich reeds verscheidene lieden aangemeld hebben, die de aanvallige kleinen tot zich willen nemen. Vijftig jaar geleden: -Uit den trein Warschau-Mos- kou heeft een man bij het sta tion Biala-Podlaska getracht uitliet raam te springen. Toen de conducteur hem dit belette, bracht hij zichzelf met een mes ettelijke steken toe. Bij zijn verhoor gaf hij den naam Naumann op en zei tot de Rus sische handelsverlegenwoor- diging te Parijs te behooren. Onlangs had hij uit Moskou bevel gekregen naar Rusland terug te keeren en, toen hij daaraan geen gevolg had ge geven, waren twee ambtena ren van de beruchte Gepeoe bij hem gekomen en hadden hem tot vertrek bewogen. Hij verklaarde, dat hem steeds duidelijker was geioorden, dat men hem in Moskou unlde doodschieten. Daarom had hij de voorkeur gegeven aan zelfmoord.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 21