V YD-fractie niet eens met Wiegel Eerste fase vereenvoudiging sociale wetgeving klaar Spreiding woonwagens in twee tot vijf jaar Dezeweek bij de melkman: JONGEREN PERSEN BEJAARDE MAN AF rivellais vernieuwd DINSDAG 3 JUNI 1980 PAGINA 7 DEN HAAG (GPD)- Prof. dr. G. M. J. Veldkamp heeft na elf jaar werk van een naar hem genoem de staatscommissie gisteren het eerste rapport gepresenteerd met daarin voorstellen om te komen tot een aanzienlijke vereenvou diging van onze sociale zeker heidswetgeving. Het uiteindelijke doel is één Alge mene Wet Sociale Zekerheid, die 17 wetten (waaronder AOW, AWW, WW, Ziekenfondswet en de Algemene Kinderbijslagwet), en zeker 800 op die wetten be trekking hebbende regelingen, vervangt. „De sociale zekerheidswetgeving is in omvang enorm toegenomen. Geen enkele jurist kan dit hele recht overzien. Daarom heeft de overheid de opdracht concen treer het recht. Maak het bruik baar voor degenen die ermee moeten werken", aldus Veld kamp. De ex-minister kreeg in 1967 van de toenmalige minister van sociale zaken Roolvink de opdracht de bestaande sociale zekerheids wetgeving te vereenvoudigen, en te codificeren, dat wil zeggen: de regels in de verschillende wet boeken met elkaar te vergelijken en in één wetboek onder te bren gen. „Zo maak je onbekend recht be kend", aldus Veldkamp in een toelichting op het gisteren open baar gemaakte rapport. Dat rapport bevat voorstellen over de wetgeving op het terrein van de financiering van de sociale ze kerheid (regels bijvoorbeeld over premieheffing). Veldkamp en zijn 35 medewerkers hebben daartoe de financieingsgedeelten uit de verschillende sociale ze kerheidswetten met elkaar ver geleken. Door die vergelijking kunnen dan gedeelten tegen elkaar worden weggestreept. Van de 180 blad zijden die in de verschillende wetten aan financiering waren gewijd, zijn in het voorontwerp- financieringswet sociale zeker heid uiteindelijk 35 bladzijden r Professor Veldkamp overgebleven. Evenzo werden 86 verschillende uitvoeringsvoor- schriiten teruggebracht tot drie. „Wat we aan het doen zijn, is in ze kere zin een stukje wettelijke striptease", zo lichtte Veldkamp zijn werk toe. Hij benadrukte hoe moeilijk en tijdrovend het proces van vergelijking is. Daarmee kwam hij indirect op kritiek die regelmatig in het parlement heeft geklonken als zou hij veel te lang over zijn opdracht doen. Al eerder voltooide de staatscom missie-Veldkamp (die in 1969 met haar werk startte) rapporten. Twee interim-rapporten zagen respectievelijk in 1970 en 1973 het licht. In 1976 voltooiden Veld kamp en zijn medewerkers een wetsontwerp met daarin algeme ne bepalingen over de sociale ze kerheid. Dit laatste wetsontwerp is nooit gepubliceerd. Veldkamp hierover „We zijn aan een andere strategie begonnen. We willen nu eerst de bijzondere bepalingen gecodificeerd heb ben, voor we aan de algemene bepalingen toekomen. Die zou je anders toch maar steeds moeten aanpassen." Van die bijzondere bepalingen is nu dus het gedeelte „FINAN CIERING" af. Veldkamp denkt dat volgend jaar het onderdeel „prestatie" uit de verschillende sociale zekerheidswetgeving in zijn geheel gecodificeerd is. Met prestatie wordt bedoeld het ge heel aan regels op het gebied van uitkeringen, begeleidingen, na zorg en dergelijke. Daarna moet dan nog het onderdeel „handhaving" (beroepsmoelijk- heden, sancties) uit de verschil lende sociale zekerheidswetten worden gelicht, en tenslotte de gedeelten „organisatie" en „al gemene bepalingen" - bij dat laatste stuk kan natuurlijk wor den teruggegrepen op het lijvige rapport van 1976. Veldkamp denkt, alles optellend, dat zijn werk in 1982 beëindigd kan zijn. Hij stelde gisteren na drukkelijk vast, dat hij zich be zighoudt met de bestaande wet geving. De inhoud van het pakket sociale maatregelen en de organi satie en het bestuur van de uit voeringsorganen vallen niet on der de opdracht van de staats commissie. Over de vereenvou diging daarvan buigt de SER zich sinds enige jaren. De ontwerp-financieringswet brengt overigens wel enige ver anderingen met zich mee in de bestaande praktijken. Zo krijgt de minister van sociale zaken meer te vertellen over het vast stellen van de premiepercenta ges. In een toelichting wordt voorkeur uitgesproken voor een systeem waarbij volksverzekeringen als AOW en AWW door de verzeker den worden betaald, en werkne mersverzekeringen als Ziekte wet, WW door de werkgever (nu betalen beiden een deel). Dat is evenwel niet in de wetstekst opgenomen. „Hierover gaat nog een discussie op ministene van sociale zaken en die willen wij niet doorkruisen. Het is echter zeker zo dat een regeling zoals die in de toelichting staat, een aan zienlijke vereenvoudiging zou betekenen", aldus Veldkamp. Het voorontwerp verandert ove rigens niets aan de bestaande to tale lastendruk en de premie last. Volgens het Christelijk Nationaal Vakverbond worden geen nieu we ideeën in het voorontwerp aangevoerd zoals bijvoorbeeld het eerlijker verdelen van de las ten by het financieren van de so ciale zekerheid. Het CNV mist met name de vraag of er geen an dere financieringsmethoden dan heffing over looninkomsten mo gelijk zijn. Veel in het rapport- Veldkamp voorkomende sugges ties zijn volgens het CNV uit eer dere studies overgenomen. De christelijke vakcentrale vreest dat de voorgestelde vereenvou diging niet zal leiden tot meer duidelijkheid over de omvang van belasting en premieverplich ting van de individuele burger. Ernstig bezwaar heeft het CNV tegen het voorstel om de minister in het vervolg de premies van de landelijke fondsen te laten vast stellen. Erkenning van de ver antwoordelijkheid van sociale partners op het gebied van de so cial e verzekering omvat naar de mening van het CNV ook erken ning van verantwoordelijkheid ten aanzien van premievaststel ling. „Regerings partijen scheppen tweedeling maar ook duidelijkheid' VAASSEN (ANP) - Het CDA gaat regelrecht af op voortgezette sa menwerking met de WD: Van Agt als lijsttrekker, een loyalist- loze lijst en een Göudzwaardloos program. Daarmee wordt een tweedeling in de Nederlandse politiek geschapen. Dit zei de vice-voorzitter van de PvdA-fractie in de Tweede Ka mer, Ed van Thijn, gisteravond op een bijeenkomst van zijn par tij in Vaassen. Van Thijn vindt, dat progressief Nederland nog maar één ant woord op deze ontwikkeling rest samenwerking. "Waar CDA en VVD duidelijkheid scheppen, kunnen de progressieve partijen niet achterblijven", aldus Van Thijn. Het zou wel de ironie der geschie denis zijn - aldus het Tweede- Kamerlid - als uitgerekend D'66, de vernieuwingsbeweging van het eerste uur in de Nederlandse politiek, een duidelijke kiezer suitspraak in de weg zou staan, vindt Van Thijn. Hij verweet D'66 dat het door een samenwerking met CDA en VVD niet uit te sluiten een blanco vol macht van de kiezers vraagt om de verkiezingen te doen wat het goeddunkt. Van Thijn zei het te betreuren dat enkele onderdelen uit het PvdA- verkiezingsprogram, dat volgen de week maandag wordt ge publiceerd, zyn uitgelekt. "De samenhang van het program gaat daardoor verloren en dat heeft er toe geleid, dat sommigen het program nu al uitleggen als een knipoog naar het CDA. Dat fabel tje zal maandag wel uit de wereld zyn", voorspelde Van Thijn. Twee doden bij ontploffing WIERDEN (ANP) - Bij een serie van vier ontploffingen in een al leenstaande woning aan de Looweg in Wierden zijn gister avond de 73-jarige mevrouw S.N. Jannink-Wolbers en haar tweeja rige kleindochter om het leven gekomen. De 34-jarige vader en de 33-jarige moeder van het meisje zijn ernstig gewond. Zij verkeren niet in levensgevaar. De ontploffingen ontstonden vol gens de politie doordat butaan in aanraking kwam met zuurstof. In het huis bevonden zich vier zuur- stofflessen. De bejaarde me vrouw Jannink, die bij haar kin deren inwoonde had last van ademhalingsmoeilijkheden. De explosies van de zuurstoffles- sen waren zo hevig, dat de ruiten van de huizen in de omgeving sprongen. De ontploffingen wer den gevolgd door een zeer felle brand, die het hele htys in as leg de. 5Kabinetsbeleid maar deels inzet bij verkiezingen DEN HAAG (GPD) - Binnen de VVD is ontstemming ont staan over de uitspraken van minister Wiegel dat het kabinetsbeleid inzet moet zijn van de komende verkie zingen. Zo heeft de sociaal-economische woordvoerder De Korte inmiddels duide lijk gemaakt niet alle activiteiten van het kabinet op zijn terrein te billijken. Hij zal deze onderdelen dan zeker ook niet verdedigen, zei hij. Ook fractieleider Rietkerk liet in kleine kring het afgelopen weekeinde van zijn ontstemming blijken over de opvatting van zijn partijgenoot Wiegel. Tijdens een spreekbeurt in Goor zei De Korte dat het compromisbe leid tussen CDA en VVD be zwaarlijk „met huid en haar" in zet van de verkiezingen kan zijn. Rietkerk reageerde zaterdag, tij dens het WD-congres in Nijme gen, desgevraagd ook al terug houdend op de opvattingen van vice-premier Wiegel. Binnen het CDA bestaan ook weerstanden tegen de pogingen van premier Van Agt en minister Wiegel om de huidige coalitie tot inzet van de verkiezingen te maken. Meer specifiek zei De Korte „de grootst mogelijke moeite" te hebben om het talmende ar beidsmarktbeleid en het volu mebeleid ten aanzien van de so ciale verzekeringen als onderdeel van de verkiezingscampagne te verdedigen. De Korte wees er hierbij op dat de WD-fractie tot nu toe vruchteloos het beleid van de beide christen-democratische bewindslieden (minister Albeda en staatssecretaris De Graaf) op sociale zaken hebben trachten aan te vullen met talloze voor stellen. De Korte schat de te verwachten extra aardgasopbrengsten voor 1981 op zo'n zes miljard gulen. De helft hiervan moet komen uit de 'normale' aanpassing van de bin nenlandse en exportprijzen aan de gestegen olieprijs. Hierbij wordt nog slechts rekening ge houden met de verhoging tot sep tember van het vorig jaar. De andere helft wordt verdiend door de versnelde aanpassing van de prijzen aan de hogere olie prijzen die vanaf september ge rekend worden. Zonodig moeten deze extra prijsverhogingen van het gas worden verwezenlijkt door gebruik te maken van de wet aardgasprijzen. Ook CDA- fractieleider Lubbers heeft hier onlangs op aangedrongen. De Korte verschilt echter met Lub bers van mening over het gebruik dat van deze extra inkomsten gemaakt moet worden. De VVD'er vindt dat de te verwach ten zes miljard niet mag worden gebruikt om de begroting voor 1981 sluitend te maken, maar moet dienen voor de versterking van het bedrijfsleven. Daarnaast moet het geld leiden tot een algehele belastingverlaging Deze leidt volgens De Korte au tomatisch tot een aanzienlijke vermindering van de collectieve uitgaven. Ook hebben ex-minis ter Andriessen (financiën) en premier Van Agt de WD-fractie over dit gebruik van de extra aardgaswinsten toezeggingen gedaan, aldus De Korte. LEKKERKERK - In de zogenaamde gifwijk in Lekkerkerk is gisteren een begin gemaakt met het verwijderen van alle groenvoorzieningen. Dit is noodzakelijk om het afgraven van de wijk mogelijk te maken. Zondag was de laatste mogelijkheid voor de bewoners van de ontruimde wijk om hun spullen suit de huizen te halen. De wijk is momenteel hermetisch afgesloten met hoge hekken. DEN HAAG (GPD) Binnen twee tot vijfjaar moet de spreiding van de woonwagenbevolking over alle gemeenten zijn beslag krij gen. Deze termijn noemde minis ter Gardeniers gisteren tijdens een vergadering van de vaste Tweede-Kamercommissie voor CRM over het woonwagenbeleid. Eensgezind schaarden de poli tieke partijen zich achter haar streven om de grote woonwagen centra in te krimpen tot maxi maal 25 standplaatsen en in alle gemeenten kleinere kampjes in te richten voor twee tot 15 wa gens. Het totaal aantal stand plaatsen in Nederland zal volgens de plannen met 35 procent toe- Voor het welslagen van het woon wagenbeleid is medewerking van de gemeenten onontbeerlijk. Via de verschillende ministeries zal de regering bij de plaatselijke overheden op spoed aandringen. Daarnaast riepen de woordvoer ders van alle fracties gisteren hun geestverwanten in provincies en gemeenten op, hun gen de oprichting 1 genkampjes overboord te zet ten. Het stichten van nieuwe woonwa genterreinen stuit in de praktijk dikwijls op scherpe protesten van omwonenden. Met omslach tige beroepsprocedures kunnen zij verwezenlijking van de plan nen jarenlang ophouden. Om aan die situatie een eind te maken, bereidt minister Gardeniers een wijziging van de woonwagenwet voor. Een andere wijziging van diezelfde wet zal het van de ene naar de andere gemeente slepen van woonwagens moeten tegen gaan. De bewindsvrouwe ver klaarde in de commissie dat zij nog dit jaar met de wetswijzigin gen op de proppen wil ko- Mevrouw Gardeniers wil haar normen weliswaar soepel en af hankelijk van de plaatselijke om standigheden hanteren, maar al te grote afwijkingen van de voor geschreven omvang van de ter- AMSTERDAM (ANP) - De Am sterdamse jeugdpolitie heeft in het afgelopen weekeinde vier jongens uit Amsterdam-Oost aangehouden, die een alleen staande bejaarde in een tijd van negen maanden ruim 10.000 gul den hebben afgeperst. De jonge ren, die in leeftijd variëren van twaalf tot veertien jaar, blijken de 76-jarige Albert Boermans maandenlang zodanig te hebben geïntimideerd en bedreigd, dat hij zich keer op keer grote geld bedragen liet ontfutselen. Ruim dertig keer drongen de jongens zijn woning aan de Blankenstraat binnen, gooiden het meubilair ondersteboven, en dwongen de oude man onder bedreiging met een mes tot afgifte van zijn spaar geld. De heer Boersma had de berovin gen te danken aan het feit dat hij de kinderen uit de buurt wel eens een gulden| of een rijksdaalder toestopte. Daaruit maakte de jongens op dat bij hem thuis wel licht "meer te halen viel". Uit angst voor zijn jonge belagers heeft Boersma zich de afpersin gen negen maanden lang laten welgevallen, pas afgelopen vrij dag deed hij, op aandrang van een wijkagent, aangifte. Man bekent wurging echtgenote HELMOND (ANP) - De 49-jarige M. van de B. uit Helmond heeft bekend dat hij zijn 36-jarige vrouw zondagavond heeft ge wurgd. Volgens de man hadden hij en zijn vrouw afgesproken dat zij samen een einde aan hun leven zouden maken. Hij zou eerst zijn vrouw om het leven brengen en daarna zou hij met slaaptabletten zelfmoord plegen. De zelfmoord is niet gelukt omdat de man vroegtijdig werd gevonden door zijn twee kinderen van elf en ze ven jaar. Die vertelden in de buurt dan hun ouders dood op bed lagen en buurtbew waarschuwden vervolger politie. Volgens de politie v man al geruime tijd zwaar spannen. reinen zal zij niet dulden. Grote woonwagenkampen kunnen nooit voorwaarden bieden voor goede woonomstandigheden, be toogde zy. De minister was bij zonder ontstemd over een motie welke D'66-woordvoerder Brinkhorst aanvankelijk ter tafel had gelegd. Daarin bepleitte hij de mogelijkheid dat redelijk functionerende grote woonwa genkampen kunnen blijven be staan, wanneer de bewoners zelf dat willen. Alle overige commissieleden wa ren echter met mevrouw Garde niers van mening, dat een derge lijke uitspraak het spreidingsbe- leid danig zou kunnen ondermij nen. Gemeenten en andere be trokkenen zijn zo spitsvondig in het vinden van uitvluchten, dat deze de motie-Brinkhorst dank baar zouden kunnen aangrijpen om het oprichten van kleine kampjes te dwarsbomen. Op zeer klemmend verzoek van de minis ter en zijn mede-commissieleden trok Brinkhorst zijn motie voor lopig in. Dat deed hij overigens pas nadat Gardeniers had ver klaard bij het hanteren van de normen enige soepelheid te zul len betrachten en met de best functionerende woonwagencen tra niet de meeste haast te zullen maken. ADVERTENTIE Veranderde samenstelling: méér smaak, minder kalorieen. Nu 10 kalorieen per glas tegen 100 in een glas gewone frisdrank Mrisop z'n Zwitsers, lekfgr zonder suiker mm®* VVD-kamerlid wil snel praten met PvdA over abortus DEN HAAG - PvdA en WD moe ten ernaar streven nog voor de verkiezingen een nieuwe abor tuswetgeving rond te krijgen. De gesprekken tussen deze twee partijen moeten worden ver sneld, aldus het WD-Tweede- Kamerlid Nijpels gisteren op de landdag van de WD-vrouwen- organisatie in Rotterdam. Nijpels vindt dat PvdA en WD el kaar snel moeten trachten te vin den nu het CDA bij monde van het Tweede-Kamerlid Deetman heeft laten weten niet achter het abortuswetsontwerp De Ruyter- Giryaar te kunnen staan. Ook de voorzitter van de WD- vrouwenorganisatie. Alie van Wijngaarden, meent dat PvdA en WD nu snel de koppen by elkaar moeten steken. „Wy kunnen een bijstelling in CDA-richting niet tolereren. Het is volstrekt oryuist dat abortus nog steeds in het Wetboek van Strafrecht staat en dat het niet in het ziekenfonds pakket is opgenomen", aldus mevrouw Van Wijngaarden. Zy vindt dat, nu er een wettelijke regeling voor abortus aan komt, de regering de plicht heeft ervoor te zorgen dat overal in het land voldoende mogelijkheden voor een abortusingreep aanwezig zyn. „Die mogelijkheden mogen niet alleen geconcentreerd zijn in het westen van het land", aldus Van Wijngaarden. Voorstel om 18-jarigen tot open universiteit toe te laten DEN HAAG (ANP) - De WD-frac tie in de Tweede Kamer meent dat de minimum-leeftijd voor de toelating tot de open universiteit op achttien jaar moet worden ge steld. Voorstellen van de Onder wijsraad en van minister Pais (onderwijs) om de toelating tot deze nieuwe vorm van hoger on derwijs (bedoeld voor volwasse nen om in de vrije tijd een univer sitaire graad te halen ook als de vooropleiding ontbreekt die de daguniversiteiten eisen) te stel len op respectievelijk 25 en 21 jaar wyst de fractie af. Volgens de liberalen moet bij een open toela ting worden uitgegaan van de ei gen vrijheid en verantwoorde lijkheid van de meerderjarige student. Het WD-standpunt is neergelegd in een motie, ingediend tijdens een commissie-bespreking met minister Pais over de stichting van de open universiteit. De ka mercommissie bleek met die plannen in grote lijnen in te stemmen. Minister Pais ontwikkelde enkele bezwaren tegen het WD-voor- stel maar zei de beslissing daar over aan de Kamer te laten. Hij noemde het verder niet uitgeslo ten dat ook Nederlands spreken de Belgen van de cursussen van de open universiteit gebruik zul len maken. Volgens hem kan de open universi teit in september 1983 met haar werkzaamheden beginnen. De kamercommissie verenigde zich ook met de keuze van Heerlen als vestigingsplaats voor het cen traal bureau van de open univer siteit Oud-minister van Kcme- nade merkte hierover op. dat de PvdA-ft-actie de discussie over de vestigingsplaats als afgedaan en gesloten wil beschouwen, dit in het belang van de ontwikkeling van de open universiteit en in dat van de werkgelegenheid in het betrokken gebied.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 7