„Hospiteren" is uit de tijd en moet verdwijnen Kantonrechter CDA noemt plaatsen voor vijf nachtcafés Leidse stadsrubriek DINSDAG 3 JUNI 1980 LEIDEN - Reeds talloze keren had een jonge Leidse autofa naat voor de rechter gestaan. Voor het rijden zonder rijbe wijs. voor het rijden zonder verzekering en zelfs een keer voor het stelen van een auto. Gistermorgen stond hij op nieuw voor de kantonrechter. Een jaar geleden hield hij in Zoeterwoude onvoldoende afstand en knalde tegen de achterkant van een tot stil stand gekomen auto. Weer bleek hij geen rijbewijs te hebben en niet verzekerd te zijn. Kantonrechter Van der Velden vroeg de jongeman bits of hij wel wist welke risico's hij nam door het onverzekerd rondrijden. "Het is nu nog maar wat blikschade. Wie vergoedt de schade als er ge wonden vallen?". Gezien het strafblad van de jon geman eiste officier van justi- tie De Waard het volle pond: "We moeten niet flauw zijn met mensen als deze meneer. Hij moet maar eens voelen wat hij gedaan heeft. Meneer zegt dat hij krap zit. Hoe kan hg dan tegelijkertijd een wa gen erop na houden? De officier eiste 600 gulden boe te voor het onverzekerd rond rijden, 120 gulden voor het niet snel genoeg stoppen en vier maanden voorwaardelij ke ontzegging van de rijbe voegdheid met een proeftüd van twee jaar. "Wat mij be treft gaat meneer de volgende keer de cel in als hg voor het zelfde geval opnieuw hier staat", aldus de officier. De, raadsvrouwe va.i de jonge man was deze eis te gortig: "Mijn cliënt is al vanaf zijn prille jeugd gek op auto's. Verschillende keren is hij daarom beboet voor overtre dingen met auto's. Vorig jaar heeft hij de ene na de andere overtreding gepleegd. Jam mer dat de overtreding waar mijn cliënt nu voor terecht staat niet is meegenomen bij de behandeling van de andere overtredingen. Deze overtre ding is namelijk het staartje van de reeks overtredingen. Sindsdien gaat het goed. Zijn wagen is verzekerd en hij heeft in maart zijn rijbewijs gehaald". Zij zei verder: "De hoge boete die de officier eist lost niets op. Dit kan alleen maar tot negatieve effecten leiden. Het is een boete die de krachten van mijn cliënt volledig te bo ven gaat. Op het moment heeft hij een bijstandsuitke ring van 165 gulden in de week. Daar kan hij onmoge lijk 720 gulden van betalen. Mijn cliënt moet binnenkort in dienst en kan daarom niet aan werk komen". De terecht staande man deed er nog een schepje bovenop: "Waar moet ik zo'n boete van betalen? Ik heb toch al 250 gulden huur in de maand, en nog eens honderd gulden energiekosten". Kantonrechter Van der Velden toonde begrip: "Normaal moet je voor een WA-verze- kering zo'n 400 gulden beta len. Daarom leg ik een boete van 400 gulden op". Voor het veroorzaken van de botsing moet de man zestig gulden betalen. Progressief Een Leidse student pleitte gis termorgen voor een progres sief boetestelsel. "We hebben al een progressief belastings telsel. Hoe meer je verdient hoe meer belasting je betaalt. Het is toch logisch dat als je meer verdient je meer boete voor een overtreding kunt be talen dan iemand die weinig verdient?" De jongeman was een schik king voorgesteld van twintig gulden voor een kleine over treding met zijn fiets op de hoek Breestraat Kort Rapen burg. Hij poogde de rechter te bewegen hem tot minder dan die twintig gulden te veroor delen. "Ik heb een beurs van 9000 gul den in het jaar. Die twintig gulden komt bij mij harder aan dan bij iemand die tien keer zoveel verdient. Die moet er zwaarder voor boe- "Uw fout is even erg als de fout die anderen maken, of ze nu tien keer meer verdienen of niet", zei de officier. Twintig gulden is voor niemand onbe taalbaar. Mocht het wel zo zijn, dan betekent die boete een goede waarschuwing De kantonrechter zag de ideeën van de student niet zitten: "Als wjj voor dezelfde over treding naar het inkomen zouden kijken, dan zouden mensen met hogere inko mens ook meer moeten beta len voor een pond suiker. Strafrecht is heel iets anders dan belastingrecht. Bij ons geldt gelijke monniken, ge lijke kappen". De student kreeg twintig gul den boete. Hij gaat niet in ho ger beroep, want "de progres siviteit van ons rechtsstelsel is nog niet zo voortgeschre den".... Stichting Leidse Studenten Huisvesting: LEIDEN - De Stichting Leidse Studentenhuis vesting wil zo snel mogelijk het zogenaamde hospiteer-systeem afschaffen. "We moeten al leen zeker weten dat we juridisch sterk staan", zegt administratief directeur Steenbeek. "Maar zodra we dat zeker weten, wordt het normale toewijzingsbeleid algemeen ingevoerd. Dan worden mensen niet meer op persoonlijke gronden in een huis toegelaten." Het algemeen bestuur van de stich ting heeft zich al meermalen uit gesproken tegen persoonlijk voordragen. Op dit moment werkt een commissie de princi pe-uitspraak verder uit. "We moeten bekijken welke maatre gelen we precies moeten nemen. De procedure van afschaffing moet nu vastgesteld worden", zegt Steenbeek. Het hospiteer-systeem is al een tijdlang een omstreden zaak. De laatste tijd vinden steeds meer studenten dat het m gelopen moet zijn met het dragen van studenten 1 kamer. Zij vinden het systeem in deze tijden van grote kamernood onrechtvaardig. "Bovendien is het vaak pure vriendjespolitiek", zeggen zij. "Een dergelijk sys teem kan daarom niet gehand haafd blijven." De voorstanders van het systeem zijn het hier vanzelfsprekend niet mee eens. Zij beroepen zich op historische gronden. "Het is al tijd zo geweest, dus moet het ook maar zo blijven. Je kunt tradities niet zomaar van de ene op de an dere dag overboord gooien", vin den zij. "Vroeger maakte haast niemand zich druk over deze kwestie, om dat de kamernood toen niet groot was", stelt Steenbeek. "Tegen woordig is dat wel het geval en daarom zeggen mensen volgens mij terecht: "Het moet maar eens afgelopen zijn met deze zaken." Volgens een woordvoerder van het algemeen bestuur van de stich ting is het voordragen "gelukkig wel" een aflopende zaak. Nog zo'n veertig procent van de men sen die een kamer van de stich- Looddiefstal in Boekhorst LEIDEN - De woningbouw in Boekhorst heeft enkele dagen vertraging opgelopen door ver nieling en diefstal. Loodlijsten over een lengte van veertig meter werden in het weekeinde v nieuwe woningen afgesneden. Het gestolen lood vertegenwoor digt slechts een waarde van on geveer vijftig gulden. Maar de vernieling kost de firma Vorm Woningbouw bv uit Papendrecht duizenden guldens om de zaak weer op te bouwen. De politie vermoedt dat de diefstal opnieuw het werk is van jeugdige personen. "De aanhoudingen die wij verrichten terzake vernieling en diefstal in nieuwbouw- en re- novatiewijken betreffen meestal jongeren tussen de twaalf en twintig jaar. Die jongeren hebben geen idee dat zij door een diefstal van enkele tientjes lood het wo ningbouwproces zo'n ernstige schade toebrengen", aldus een politiewoordvoerder. De politie probeert via extra aan dacht van de wijkagent en de hondenbrigade de vernielingen in de nieuwbouwwijken een halt toe te roepen maar heeft desal niettemin regelmatig het nakij ken. De ting betrekt wordt voorgedragen. In 't verleden was dat vanzelf sprekend een groter aantal. aag is hoe het algemeen be stuur het algemene toewijzings beleid wil invoeren. Het verzet van de tegenstanders zal onge twijfeld groot zijn. Dat denk ik ook wel", zegt een be stuurslid, "maar ik denk dat het merendeel van die veertig pro cent zich wel redelijk op zal stel len. Die mensen zien ook wel in dat je zo rechtvaardig mogelijk moet toewijzen. Dus gewoon vol gens de regels van de stichting werken. Een kleine kern is echter wel extreem. Met die groep krij gen we ongetwijfeld problemen. Dat zijn ook de mensen die ie mand aan een streng anteceden ten-onderzoek onderwerpen, of drie dagen voor dienstmeid laten spelen. Zij zullen zich verzetten, omdat ze zelf een flinke vinger in de pap willen houden." Administratief directeur Steen beek is het hier mee eens. "Die mensen menen dat hun werkwij ze de beste is. Het zal inderdaad nog wel een tijdje duren voor het zover is dat iedere student op een echt rechtvaardige manier in een kamer komt. Wij moeten ook goed oppassen, want in het ver leden hebben tegenstanders al rechtszaken tegen ons aange spannen. Zij vonden dat wij het gewoonte-recht aantastten. Wij wachtten nu op een duidelijke gerechtelijke uitspraak. Hebben we die in onze zak, dan gaan we tot daden c Gaat goed met vierling LEIDEN - Het gaat uitstekend met de Leidse vierling. Dit laat een woordvoerder van het Acade misch Ziekenhuis Leiden weten. "Er hebben zich na de operatie van vorige week bij twee van de vier jongens geen complicaties voorgedaan", aldus de zieken huiszegsman. "Het gaat gewoon erg goed". Ook de moeder van het viertal maakt het goed. Eén dezer dagen is zij uit het ziekenhuis ontslagen. Verwacht wordt dat de jongens nog deze zomer naar huis kun- Van de vijf jongens, die op acht mei werden geboren is er zaterdag 24 mei een overleden. Een tweede verkeerde toen in levensgevaar en een derde is dinsdag 27 mei geopereerd. Uiteindelijk zijn drie van de vijf jongens geopereerd aan een open verbinding tussen de longslagader en de lichaams slagader. Een dergelijke open verbinding komt volgens een ziekenhuis- woordvoerder vaak voor bij te vroeg geboren baby's, maar sluit zich gewoonlijk spontaan. Bij de twee niet geopereerde jongens is dat ook gebeurd. Het betrof hier de Engelse club van Singer-eigenaren, die enkele dagen te gast waren van de gelijknamige Nederlandse club. In het weekeinde was de Engelse club te gast in Alphen, waar men onder meer behendigheidstests met de Singers deed. Gisteravond is de club in hun auto's weer naar Engeland vertrokken. Maagzweer oorzaak val bouwvakker LEIDEN - Door acute last van een maagzweer tuimelde een 32-jari- ge bouwvakker uit Noordwijk gistermiddag in een vier meter diepe werkput op het Witte Sin gel-Doelenproject. De man is met onbekend letsel overgebracht naar het Acade misch Ziekenhuis. LEIDEN - CDA-raadslid J. Walen kamp heeft in een brief aan wet houder Waal de vijf plekken ge noemd waar naar zijn oordeel ca fés met een ontheffing tot drie 's nachts gevestigd zouden kunnen worden. Die plaatsen zijn: het Groenoordhalterrein, de Haag- sche Schouwweg, nabij de spoorwegovergang "De Vink de "barak" achter de flats aan de door René van der Velden Jaap Visser Een film gaat erin als koek. Met die wetenschap in het achter hoofd is een ondernemend zestal begonnen aan het op zetten van de stichting "Cen trum Leidse Stadsfilms". Volgens dit zestal, bestaande uit Reinout van Gulick, Vir ginia en Bernardo Guillèn van de filmgroep Tiem, Joop Kamphuis en Maria Vos de Welzijnsraad en gemeen- tevoorlichter Leo Meijer, moet de stichting van wegwijzerfunctie gaan vervullen. "We willen mensen helpen bij het maken van films over hun eigen woon- en werkomge ving en tegelijkertijd de sen stimuleren om in hun omgeving aan het filmen te slaan. Bovendien moet de stichting een si dinatiepunt voor filmmate riaal over Leiden worden. Leo Meijer: "We beginnen heel bescheiden. Eerst aftasten of er animo voor zo'n stichting is. We doen dat door middel van een enquete. Wanneer idee blijkt aan te slaan gaan we het geheel organisa torisch verder uitwerken". Volgens de leden van de film groep Tiem is het heel belang rijk dat er meer films over Leiden komen. Reinout, Vir ginia en Bernardo zijn de laat ste jaren namelijk herhaalde lijk met de camera op stap ge gaan om documentaire-ach- tige films over Leiden en Leidse wijken te maken ("Leidenaars reageren meestal prachtig wanneer je in de stad aan het filmen bent, vooral wanneer ze zelf ge filmd worden. "Goh, wat leuk, sta ik nu vanavond in de krant?", is dan de meest voorkomende reactie"). "Films die we hebben gemaakt over buurtproblemen zijn over het algemeen een enorm succes geworden", zeggen de Tiem-ieden. "Zo hebben we een keer een film gemaakt over de mogelijke komst van betoncentrale bij k Monique van de Ven en Paul Verhoeven zijn niet nodig i maken van de film over Pancras-Oost. De jewoners doen het zelf, geholpen door Bernardo Guillèn Wernink, in de wgk Trans vaal. Door het zien van die film zijn mensen in de buurt opeens gaan nadenken over wat hen te wachten stond. Die film is toen ook vertoond op het Stadhuis, tijdens de commissie Ruimtelijke Or dening waar de hele zaak aan de orde kwam. Na het bezich tigen van de film heerste er bij de raadsleden een massale stemming van: "Nou, het is wel duidelijk dat op zo'n plek geen betoncentrale mag ko men. Met behulp van filmma teriaal kun je dus urenlange en veelal zinloze discussies voorkomen Buurtproblematiek. stadsver nieuwing en onderwijs. Al len. "Het zou natuurlijk prachtig zijn wanneer de mensen zelf de camera ter hand nemen", vindt Virginia. "De mensen kunnen dan bij de stichting terecht voor adviezen en eventueel voor materiaal. We willen de stichting zo opzet ten dat instanties en mensen met weinig of geen geld toch een beroep op ons kunnen doen. Als het aan ons ligt loopt over een paai jaar half Leiden in de eigen wijk te fil men. Wie weet ontstaat er op die manier nog wel eens een bloeiende Leidse film-cul tuur Zeg maar Fer "Tapijtenlegger Fer van Duu- ren is hard op weg de bekend ste Leidenaar te worden sinds de Zangeres zonder Naam naar het zuiden trok". De ma nier waarop het Leidse reclamebureau "Art Copy- team" de tapijten van Van Duuren aanprijst liegt er niet *Ju eens zien we Van Duuren samen met koningin Beatrix poseren voor haar Haagse re sidentie. Beatrix: "Dag me neer Van Duuren". Van Duu ren: "Zegt u maar Fer me vrouw, dat doen ze in Leiden Dan weer legt Van Duuren een tapijtje bij krakers aan de Vondelstraat die net een aan val van de Mobiele Eenheid hebben afgeslagen. Je moet het maar aandurven om jezelf in advertenties aan te prijzen als "de langzaamste tapijtenlegger van Leiden De advertenties werken snel. Het gelokte publiek vraagt bezorgd in de winkel: Zeg Fer, je doet het toch niet te langzaam Van Duuren en Hans Chris- tiaanse .van het reclamebu reau hebben alle redenen te vreden te zijn over het succes van de advertenties. Van Duuren: "Ik zit al vanaf mijn veertiend0 in het vak, maar pas de laatste twee jaar ben ik voor mezelf bezig. Het eerste jaar had ik een omzet van een kwart miljoen. Het tweede jaar zal ik al op de miljoen gulden. Dan snoepje toch een behoorlijk marktaandeel op". Christiaanse: Van Duuren draait goed. dus wij ook De filosofie achter de adverten ties is simpel. Iedereen, \an koningin tot kraker, van pro fessor tot stratenmaker, van welgesteld tot arm, kan bg Fer van Duuren terecht vooi een passend tapijt. "Zo level t een eenvoudig Leids vakman zgn eigen bijdrage aan de ni vellering". Het progressieve tintje aan de advertenties is opvallend. Als Fer tapijten legt in een kraak pand heet het: "Wat Fer legt dat ligt voor jaren. Dat ligt nog even mooi en strak als ze straks eindelijk eens serieus wat aan de woningnood gaan doen. Kun je nagaan. Volgens Christiaanse is stee vast het eerste dat Van Duu ren zegt bij het zien van het ontwerp voor de nieuwste advertentie: "Zgn jullie gek?" Bij het opbreken van de Hooi gracht begon Van Duuren een loopgravenoorlog" met bij behorende loopgravenpre- mies. Deze week wordt de Hooigracht weer helemaal berijdbaar. In de nieuwste advertentie van aanstaande vrijdag blijkt Van Duuren de nieuwe Leidse burgmeester te zijn geworden die met veel vertoon de Hooigracht hero pent. De advertenties vallen overi gens niet bij iedereen even goed. De advertentie-afde ling van een plaatselijke krant vreesde gedonder' als de advertentie met koning Bea trix geplaats zou worden. Eigenlijk moet de Rijksvoor lichtingsdienst toestemming geven voor het plaatsen van een foto met koning Beatrix erop. Van Duuren ligt er niet wakker van dat die toestem ming niet gevraagd is. Chris tiaanse heeft er alle vertrou wen in dat de voorlichtings dienst niet alle Leidse huis- aan-huis blaadjes doorsnuf felt. De advertenties slaan overdui delijk aan bij het publiek. De mensen komen de winkel binnen met een dag. Fe. Beatrix noemt van Duuren Klikspaanweg en de plek van het huidige café Cronesteyn bij/het Lammenschansplein. Wat het Groenoordhalterrein be treft vindt Walenkamp dat ook de meest geschikte plek voor een dansgelegenheid. Probleem bij "De Vink" is dat in de ruimte waarin vroeger een horecagele genheid gevestigd was, sinds enige tijd een watersportzaak zijn onderkomen heeft. Het CDA-raadslid hoopt dat met zgn suggesties een aanzet wordt gegeven voor een discussie over het fenomeen "nachtcafé", nadat daarover in eerste instantie een nogal verwarrende discussie werd gevoerd in de gemeentelij ke commissie. in de brief Walenkamp tevens kritiek op de houding van de overkoepelende horeca-organisatie, die heeft ge weigerd medewerking te verle nen bij het zoeken naar geschikte plaatsen en exploitanten. Als drijfveer voor de horeca-acties die tot dusver werden gevoerd signaleert CDA-er Walenkamp eerder een kunstmatig opge klopte onderlinge broodnijd van slechts enkele leden van Horeca Nederland, dan een grote be trokkenheid en warm hart voor de verbetering van het Leidse ge zelligheids- en uitgaansleven".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 3