PvdA steunt één eis van krakers groep .ftteï/rk Wassenaarse brandweerchef met pensioen eidse agenda Jeugdige inbrekers Vijf maal 'tilt' in verkeer Oegstgeest „Je kunt bepaald niet zeggen dat onze mannen het allemaal cadeau krijgen" PAGINA 2 STAD EN RAND DINSDAG 3 JUNI 1980 VOORSCHOTEN - De Voorschotense PvdA-af- deling is het met de krakers in het pand aan de Schoolstraat eens dat er geen verdere afbraak moet plaatsvinden van goede woningen. De afdeling schaart zich ech ter niet achter de twee ande re eisen van de krakers, die geleid hebben tot het kraken van het voormalige winkel pand aan de Schoolstraat. De krakers eisen dat er geen Aldi-markt of ander groot winkelbedrijf in Voorscho ten komt en daarmee sa menhangend, dat er geen verdere afbraak van "het mooie dorpscentrum" plaatsvindt. Aan deze twee laatste punten kon de PvdA geen adhesie betuigen. De PvdA is overigens wel van mening dat kraken uit nood aanvaardbaar is. Falend beleid Het bestuur van de afdeling heeft een standpunt ingenomen over het kraken van woningen in het algemeen. De PvdA Voorschoten is van mening dat de overheid nog steeds faalt met haar wo ningbouwbeleid en dat de wo ningnood nog steeds erg groot is. Daarbij komt dat bestaande wo ningen soms onrechtvaardig lang leeg staan en dat bestaande wo ningen tijdelijk of definitief aan de voorraad worden onttrokken. Volgens de PvdA weigert het hui dige kabinet zodanige rechtsre gels in het leven te roepen, dat ongerechtvaardigde leegstand en speculatief gebruik van bestaan de woningen kan worden tegen gegaan. In Voorschoten is het niet anders. Ook hier zijn CDA en VVD, vol gens de socialisten niet bereid het onderste uit de kan te halen. Een poging van PPR/PvdA de ge meente meer mogelijkheden te geven om woonruimte rechtvaardig te verdelen is mis lukt, zo wordt gemeld. "Begrij pelijk leiden deze situaties tot er gernis en roepen maatschappe lijke reacties op in de vorm van kraken", zo is vervat in de PvdA- resolutie. Hoewel kraken wettelijk niet is toegestaan meent de PvdA-afde- ling dat kraken uit nood, of uit protest als maatschappelijke reactie aanvaardbaar is. Kraken mag echter het gemeenschappe lijk woningdistributiebeleid niet doorkruisen, omdat dit voor een groot aantal andere woningzoe kenden het enige middel is om aan een woning te komen. "Bovendien mag het kraken er niet toe leiden dat de eigenaar van de woning als gevolg van de acties zelf zonder dak boven zijn hoofd komt te zitten. Kraken van wo ningen als protest tegen het han delen van particulieren of de overheid dat niet direct in ver band staat met de woningnood vindt de PvdA-Voorschoten niet aanvaardbaar", zo valt te lezen in de resolutie van de socialisten. Vorige week is overigens bij een kort geding een minnelijke schikking bereikt tussen de kra kers en de eigenaar. De krakers hebben toegezegd het pand te zullen verlaten wanneer het pand wordt verkocht. Het gekraakte pand ereenstemming tussen eigenaar en krakers. Man zaait her en der in Leiden onrust LEIDEN - Een bloemrijk Leids persoon heeft de politie giste ren behoorlijk weten bezig te houden. Enkele weken geleden had hij de verkoopster van de Israëli sche grillroom Shaloom aan de Nieuwe Rijn een bloemetje gegeven. Shaloom is inmid dels gesloten, maar de bloe men stonden gisteren nog steeds in een melkfles achter het raam. De man vond het bloemetje er verwelkt bij staan en sloeg de ruit in om het water te geven. Bij de woninginrichtingszaak Hulshoff, eveneens aan de Nieuwe Rijn, probeerde de man ook een verwelkt boeket achter het raam water te ge ven door de ruit in te slaan. Hij beschadigde de ruit slechts. De politie greep in. De 35-jarige man is een goede bekende van de politie. En niet alleen omdat hij regelmatig met zijn gitaar speelt in de Donker- steeg. Eigenlijk vindt de politie de man "een geval voor Ende geest". Na zes uur cel liet de politie de man gisteravond weer los. Opnieuw begonnen de problemen. De man, volgens de politie "te leurgesteld", wilde zijn gitaar verbranden. Hiertoe doopte hij op de Varkenmarkt papier in benzinetanks van auto's. Prompt kreeg hij ruzie met omstandei's die hem veijaag- den. Zijn gitaar sneuvelde hierbij. De politie werd het te gortig toen de man even later thuis huisvuil verzamelde en er in de huiskamer de vlam in bracht. De politie sloot hem opnieuw in en probeert van daag in contact met de GGD een oplossing voor de man te vinden. Rommelmarkt De Wassenaarse carnavalsvereni ging "De Deylknotsen" houdt van 4 tot en met 7 juni een rom melmarkt in de botenloods "Princehaven" aan de Van Zuij- len van Nijeveltstraat in Wasse naar. Op vrijdagavond 6 juni is er bovendien een veiling die be gint om 19.30 uur. Dialoog De Wassenaarse Toneelcombina tie Dialoog voert tijdens de Kul- turele Weken 1980 twee eenak ters op. Vrijdag 6 en zaterdag 7 juni aanstaande Vernissage van Vaclav Havel en Oorlog op Driehoog van Pavel Kohout. De voorstellingen die onder regie staan van Joep van Egmond, vinden plaats in het Jeroenhuis aan de Kerkstraat in Wassenaar en beginnen om 20.00 uur. Kaar ten verkrijgbaar bij Knijnen- burg 01751-17911. Fancy-Fair In het schoolgebouw van de open bare basisschool "De Hobbit" aan het Van Alpenplein in Lei derdorp wordt op zaterdag 7 ju ni een fancy-fair gehouden. Er zijn onder andere een rommel markt, grabbelton, filmvoor stellingen en een rad van avon tuur. Van 10.30 tot 17.00 uur. Jazzconcert De stichting Jazzclub Voorschoten organiseert donderdagavond in samenwerking met de TROS- radio een jazzconcert van de be roemde Amerikaanse pianist Cedar Walton. Voor haar pro gramma "Sesjun" maakt de TROS opnamen van dit concert dat 's avonds direct via Hilver sum 3 uit café het Wapen Walton in Amerika één van de meest ge vraagde jazzgroepen van de laatste tijd. Na een concert in de club van Ronnie Scott waren de kritieken zo lovend, dat werd besloten ook een toernee door Europa te maken. Walton maakte deel uit van de formatie van bijvoorbeeld Art Blakey, Art Farmer en Milt Jackson. Naast pure jazz speelt Walton ook met muzikanten zo als Donald Bird en maakte hij opnamen met Jaco Pastorius en Tony Williams. Van het kwartet maken verder deel uit Bob Berg en de bassist Tony Dumas. Drummer van het kwartet is Billy Higging. Deze laatste kreeg grote bekendheid in de jazzwereld na zijn spel met de groep van Herbie Hancock, waarmee hij diverse platen maakte, met onder andere het beroemde nummer "Waterme lon Man" erop. Aanvang van het concert 20.00 uur. WASSENAAR - "Eigenlijk verbazingwekkend dat het zo lang heeft geduurd voor er een Brandweeracademie kwam, en wel in Schaarsberg'en. Voor politie-officieren bestaat er al heel lang een prima dagopleiding .Alsofje als commandant van de brandweer niet ook over een groot aantal vaardigheden moet beschikken!" Met deze kernachtige uitspraak geeft de scheidende Wassenaarse brandweercommandant A. de Graaff iets prijs van zijn kritische stellingname. Niet dat hij de in druk maakt te hebben geleden onder de geheel afwijkende weg naar de top die hij zelfheeft afge legd. De Graaff aanschouwde in 1920 het levenslicht in het Zeeuwse Goes, waar zijn vader aannemer was en tevens vrijwillig brandweerman was. Na de lagere technische school leerde hij op zeer directe wijze de Engelse taal door een dienstverband van een jaar in het Engelse leger. Vervolgens werkte hij als opzichter bij de gemeente Goes, in Abcoude en de Tieler- waard. Voorkeur In 1967 kwam hij naar Wassenaar waar mr. Geertsema toen burge meester was. Deze had een voor keur voor een bouwkundige als brandweercommandant omdat het werk van de brandweer in toenemende mate om deze des kundigheid vraagt. Waarop heeft in de ruim twaalf jaar Wassenaar het accent gele gen? "De taakopvatting loopt in Neder land nogal uiteen. Zelf heb ik het management-aspect als belang rijk ervaren. In het bijzonder een zodanige aanpak van werk en personeelsbeleid, dat er een goe de geest kan heersen in een team van beroeps- en vrijwillige brandwachten. Eén van de grote veranderingen was de overgang van een twee- naar een drie- ploegenstelsel, (24 uur op, 48 uur af). Hierdoor kwam het gezinsle ven minder aan verval bloot te staan". VOORSCHOTEN - De Voorscho tense politie heeft gisteravond een 13- en een 14-jarige jongen uit deze gemeente aangehouden na een inbraak in een sigaren winkel in de nacht van zondag op maandag. De twee hebben bekend de inbraak te hebben gepleegd. Zij drongen de winkel aan de Prins Bern- hardlaan binnen door de ruit van de voordeur eruit te halen. Uit de sigarenwinkel werden sloffen si garetten, snoep, horloges, aan stekers en boekjes gestolen. Weinig grote klussen Is de indruk juist dat een grote brand vrijwel niet meer voor komt? Vroeger liep de bevolking nog wel eens te hoop bij een gro te fik. "Dat kan wel kloppen, want de voorkoming van branden is zo wel bij de brandweer als bij de bevolking zo naar voren geko men, dat we nog maar weinig gro te klussen hebben. Daarbij speelt ook mee dat we zeer snel ter plaatse kunnen zijn en het vuur in de kiem kunnen t Zojuist zinspeelde u al op andere taken dan de bestrijding van branden. Welke taken zijn dat zoal? "Veel tijd gaat heen met het con- trolewerk in alle mogelijke be huizingen, vooral de vele bejaar dentehuizen. Verder bestaat het werk uit het assisteren met de ambulance, de kraanwagen en alle mogelijke vormen van tech nische assistentie. Ook wordt er regelmatig geoefend". De Graaff heeft wel eens de indruk gekregen, dat er met een scheef oog wordt gekeken naar de week taak van de brandweerman. Hij is het daar in het geheel niet mee eens. "Sommige werkzaamhe den vormen op zichzelf al een grote mentale belasting, denk maar eens aan ongevallen en ge vallen van zelfdoding. Je kunt bepaald niet zeggen dat de men sen het allemaal cadeau krijgen". Toekomst Bij het afscheid van De Graaf staan de zaken er redelijk voor. De ka zerne, die bij zijn komst veel te wensen overliet, staat er nu weer behoorlijk bij. De plek in de Paauw is naar de mening van de scheidende commandant goed, omdat de wagens dicht bij de rijksweg zijn gestationeerd. Hij verwacht dat in de nabije toe komst nog een ladderwagen of een hoogwerker kan worden aangeschaft. Dit alles wil echter niet zeggen, dat spanningen en problemen hem in het werk be spaard zijn gebleven. Met enige zorg vraagt hij zich ook af of een enkele gevaarlijke situatie in het dorp wel kan blijven voortbe staan. Commandant De Graaff zal 6 juni (zijn veijaardag) met functioneel pensioen gaan. Hij neemt in klei ne kring afscheid om 16.00 uur in de brandweerkazerne aan de Pie- ter Twentlaan. Daarna is er om 16.30 uur voor belangstellenden gelegenheid om afscheid te ne- WIM OLIJSLAGERS LEIDERDORP - Een 18-jarige inwoonster van Leiderdorp raak te gisteravond even na 20.00 uur de macht over het stuur van haar auto kwijt toen zij op de Zijldijk reed. Zij reed daarbij tegen een lantaarnpaal en sloeg over de kop. Zij raakte aan haar hoofd gewond en moest worden over gebracht naar het Academisch Ziekenhuis. Dinsdag Stadhuis - commissie financiën, 19, uur; volkshuisvesting. 20 uur; economische aangelegenhe- Gebouw Taberna - Julianalaan 1, Oegst geest. bijeenkomst van Societa Dante Aleghieri, 20 uur. Algemene Reclasserings vereniging - Rijnsburgerweg 167, tel: 156440. Bereik baar op werkdagen van 9-17 uur, voor hulp en informatie aan meerderjarigen (vanaf 18 jaar), die "door problemen in conflict zijn of dreigen te komen met de politie en/of de justitie. Nieuwe Rijn 20a - vrouwencafé, 21 uur; NVSH-trefcentrum, middelenverkoop, bibliotheek en filmverhuur, 20-21 uur. Woensdag 'adviescentrum, 10-12 uur, tel. 130893. Nieuwe Rijn 20a - vrouwencafé, 21 uur. Wassenaar - bij botenloods Frinceha- ven, rommelmarkt De Deylknotsen, de hele dag. commissie wel- Donderdag Stadhuis - commissie maatschappelijke zaken, 20 uur; ruimtelijke ordening, 20 Leids Vrijetijdscentrum - Breestraat 66, film: "The Shootin Match", 21 uur. Vrijwilligers-centrale - Lange Gracht 246a, informatie-avond voor vrijwilli gers, 20 uur. Nieuwe Rijn 20a - werkgroep homofilie, open café-avond, 21 uur. Welfare-lokaal Rode Kruis - Leidse weg 33, Voorschoten, tel: 01717-3309, spreekuur voor invaliden, 19-20 uur. Architektenwinkel - Hooglandse Kerk- gracht 32, vrij advies, 19.30-21.30 uur. Architektenwinkel - Pieterskerkhof 18, vrij advies, 20-21 uur. Volkshuis-Haarlemmerstraat 73b, open middag 14-16 uur, kaarten, sjoelen en andere spelletjes. Werkgroep Dienstweigeren - Troef, Noordeinde 2a, van 20-21.30 uur. Voor lichting en begeleiding dienstweigeren OEGSTGEEST - Vijf aanrijdingen in Oegstgeest hebben gisteren nogal wat schade en één gewonde opgeleverd. Gisterochtend rond 8.00 uur vond de eerste botsing plaats in de Dorpsstraat, waar een Leidenaar met zijn auto uitweek voor een aan de rechterkant van de straat geparkeerde bestelauto en frontaal op een van de andere kant komende wagen botste, die werd bestuurd door een Amster dammer. Er raakte niemand ge wond. Een half uur later vloog een Leide naar met zijn auto uit de bocht "Buitenlustin de Rijnzichtweg. Hij kwaro in de middenberm te recht waar hij tegen allerlei bouwmateriaal opbotste. De be stuurder van de auto maakte zich uit de voeten, maar kon na een tip door de politie in de Suriname- straat worden aangehouden. Na een blaas en een bloedproef bleek hij teveel te hebben gedronken. Om 15.30 uur gebeurde een onge luk op de Terweeweg, waarbij twee bestelauto's waren betrok ken. Ook hier moest worden uit geweken voor een geparkeerde auto. De tot nu toe nog onbeken de bestuurder van een van de be stelwagens werd te ver naar links en dwong daarmee de tegenlig ger, een Rotterdammer die even eens in een bestelauto reed, uit te wijken. Deze laatste kwam daar bij tegen de stoeprand aan en rukte met zijn wagen twee bomen en een lantaarnpaal uit de grond. De andere bestuurder is doorge reden. Bij de politie is het kente ken echter bekend. Aan de Geversstraat ter hoogte van Kamsteeg sneuvelde gisteravond rond 18.30 uur nog een lantaarn paal bij een draaimanoeuvre van een vrachtwagen bestuurd door een Holtenaar. Bij een aanrijding op de Hofbrouc- kerlaan/Lange Voort raakte de bestuurder van een bromfiets licht gewond. De bromfietsers uit Katwijk verleende volgens de politie geen voorrang aan een au to. Hij verloor bij de botsing zijn helm, waarvan het bandje niet was vastgemaakt en kwam met zijn hoofd tegen de autoruit aan. Hij is voor nader onderzoek naar een dokter gegaan. Vrijdag Leiden Breehuys - ingang Schoolsteeg, werklo zen adviescentrum, 214-16 uur, tel. 130893. Apotheken De avond-, nacht- en zondagsdienst van de apotheken in de regio Leiden wordt waargenomen door Haven apotheek Leiden, Haven 18, tel: 120085 en Apo theek Linnaeus. Kempenaerstraat lb, Oegstgeest, tel 153274. Wijkverpleging Leiden - Interkruis, Middelweg 38, tel. ten noorden van de Rijn: 134604, tel. ten zuiden van de Rijn: 121753. Leiderdorp/Zoeterwoude Rd. - ge zondheidscentrum, Berkenkade, Lei derdorp, tel: 410131, spreekuur ma t/m vrij van 14-15 uur. Oegstgeest - Interkruis, Lijtweg 7, tel LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN LEIDEN Postbus 54. 2300 AB LEIDEN Telefoon 071 -144941 Nabezorging van 18.00-19.30 uur Zaterdag van 16.00-18.00 Abonnementsgelden bi| vooruitbetaling te voldoen. Bij automatische overschrijving geen Voor betaling van abonnementsgelden uitsluitend giro 28884. Kwartaalabonnement f 46,30 per post 166.40 Jaarabonnement 1173.70 per post i 254.10 Losse n Rubriekchefs: A. van Leeuwen (stad) J.P Westerlaken (regio) B Paauw (binnenland) J Ruygrok-Hoogeveen (buitenland) A A. van Brussel (sociale economie) P.J de Tombe (sport) P C Rosier (radio en televisie, kunst) S.J. de Groot (geestelijk leven) Aangesloten bij de Gemeenschappelijke Persdienst met eigen correspondenten o.a in: Bonn, Brussel, Londen, Parijs, Washington, Cairo, Redactie Randgemeenten: Telefoon 071-144941 toestel 219. Privé C Smits. Bachstraat 25. Leiden, tel. 071-763320. Ch. Lennartz, Maredijk 33a, Leiden, tel. 071-133202. Correspondenten: R. Zaadnoordijk. Tel. 071-155854 Voorschoten: J. Peters 071-769935. Warmond. K Prins 01711-11266. Zoeterwoude: R. Stevens 071-890847 Zoeterwoude: Olaf Hoenson 01715-1896. Leiderdorp. F. Snijders 071-893841.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 2