Nieuw werk bij Nieuwe Komedie Triifel DE ZILVEREN GIRAF Ben Fey opent de K&O-orgelserie DINSDAG 3 JUNI 1980 VARIA PAGINA 19 1 1 Toen ik vorige week het klok kenspel van de Westertoren in Amsterdam het wijsje van ..Visite, visite hoorde spelen, begreep ik dal dit liedje van Lenny Kuhr in korte tijd zo klassiek geworden was dat ik er, zonder schade aan mijn ziel te berokkenennu rustig over kon schrijven. Want la ten we eerlijk zijn: u neuriet het zo nu en dan toch ook wel eens.enafen toe kunt uer zelfs op betrapt worden dat u een eigen tekst op de melodie maakt! ..De koffie, de koffie, waar blijft nu de koffie'.''' zingt u omstreeks elf uur op kantoor zachtjes voor u heen. of Riet schieten, niet schie ten, politie niet schieten! als u door de Mobiele Brigade uit een kraakpand wordt gedra gen. Een lied dat zich dank baar laat parodiëren Ome Joop heeft er op instigatie van André van Duin al dit van gemaakt: „Visite, visite, een huis vol visite! Ik gooi ze het liefste meteen in de gracht!", en ook NCRV's Showroom kwam met een parodie) is een goed lied, daar is iedereen het in liedjeskringen over De tekst Nu is de melodie van „Visite, vi site" weliswaar van Lenny Kuhr zelf, maar de woorden zijn van Herman Pieter de Boer uit Swolgen (L), de schrijver van verhalen die hij bundelde in „De vrouw in het maanlicht". .Het damesor kest", „De kellnerin" („en an dere verhalen" staat er dan steeds achter), terwijl zeer onlangs zijn novelle ..Waan zin en moederliede in Else- viers Literaire Serie ver scheen. Een echte schrijver, sterker nog: een echte literator dus. die echter ook de teksten heeft geschreven van bekende liedjes als „Oh Waterloop- lein", RngeliqueRozen geur en Terpentijn „Pinok- kio", „Weet je wat we doen", „Laat me en nu dus „Visite". Ik heb inmiddels ontdekt dat er iïi elk geval twee mensen in Nederland zijn die de tekst van „Visite" nog niet uit hun hoofd kennen, namelijk hij en ik, want toen ik hem opbelde moest hij de tekst eerst opzoe- ken voordat hij hem vlekke V Door ülico Scheepmaker n loos j kon reproduceren: „Visite, visite, een huis vol visi te! Piet Heim had z'n maat Mickey Mouse meegebracht. En ook de Twee Wezenmet ze ven Chinezen, dat was in mijn dromen, mijn dromen van nacht „De suite, de suite, zat vol met visite! Kristel kwam met Kuifje, wie had dat gedacht En Kermit de Kikker met jonkvrouwe Bicker, dat was in mijn dromen, mijn dromen vannacht". Refrein: „O mon amour, bonbon bonbonnière, o mon amour, oui oui parapluie, eest la „Visite, visite, een huis vol visi te! En kapitein Rob kwam zo juist iian zijn jacht. Met She- herazade en negen nomaden, dat was in mijn d romen, mijn dromen vannacht" „De suite, de suite, zat vol met visite! Bardot had de buur man geheel in haar macht. Dik Trom gooide taartjes, vooral naar Aart Staartjes, dat was in mijn dromen, mijn dromen vannacht' La vie Herman Pieter de Boer schreef deze tekst in november 1979. De opdracht was: een liedje voor Lenny Kuhr met het kin derkoor Les -Poppys. Lenny stuurde Herman Pieter het door haarzelf gemaakte wijs je met „lalalala" op een cas settebandje toe. en op de dag dat het echt af móést zijn om dat het opgenomen moest worden, viel hem. toen hij met barstende koppijn op bed lag, die eerste regel in: „Visite, vi site, een huis vol visite!" De rest is dan een kwestie van arbeid, legde hij me uit (de dichter J. C. Bloem sprak van „invullen"). Uitgangspunt daarbij was. dal die t ranse kinderpopgroep Les Poppys wat inteimationaal-Franse woorden te zingen moest krij gen. en die zitten er dan ook ruimschoots in: visite, suite, en natuurlijk het onzin-ref- rein. Herman Pieter de Boer had daarin de regel „pardon parasol parapluie... voorge steld, en Lenny Kuhr zelf kwam toen met „oui oui pa rapluie, e est la vie... op de proppen, waardoor „vie zo mooi kon overgaan in „visi te". Kleuters Er is natuurlijk geen reden er deftiger over te doen dan no dig is, maar een direct aan spreekbare, zingbare tekst t wel c nige e i vol doen, en dat zijn andere e dan die de dichtkunst stelt. Lenny Kuhr, zegt H. P. de Boer dat rijmt!), maakt echte liedjesmuziek, een beetje fa- do-achtig, geënt op Portugese muziek, ze heeft ook die over slag in haar stem. „Visite, vi site" kwam eerst langzaam op gang, en toen plotseling was het niet meer te stuiten, het schoot omhoog, ook dank zij de kleuters en kleine kinderen die hun ouders presten het grammofoonplaatje te kopen. Dat laatste kan ik bevestigen: op Sara's kleuterschool is het ook een gewild liedje! Lenny Kuhr kreeg er voor het eerst in haar leven een gouden plaat voor, het was haar tweede grote hit na „Troubadour" en hel reikte tot de tweede plaats op de hitparadeEen duitse vertaling („Wir feiem, wir feiem is al gereed, aan een Franse vertaling wordt ge werkt.Goeie biznisdus. „Voor een vertaalde tekst krijg je als tekstschrijver maar twee cent per plaat, als er dan 10.000 van verkocht worden heb je f200 j verdiend vertelde Herman Pieter de Boer, „maar voor zo n eigen tekst krijg je 5 lot 6 cent per plaat. Er zijn er nu 100.000 verkocht, dat is dusf 5000. Dan komt het ooknog op de jukeboxes, en op verzamel-LP's getiteld „De Daverende Dert ien" of zoiets, dus ik mag niet klagen. Maar ik heb ook wel eens 37 gulden verdiend met de tekst van een liedje...". Ben Fey De bedoeling is dat er deze zomer om de veertien dagen een orgel concert in de Marekerk wordt ge geven. Zo treedt op 20 juni de or ganist Haite van der Schaaf op en op 4 juli Sander van Marion. Op 18 juli zal Wim van der Reijden het orgel van de Marekerk be spelen en op 1 augustus neemt Jan Schmitz een concert voor zij n rekening, waaraan de hoboïst Han Kapaan zijn medewerking zal verlenen. Tenslotte zal op 15 augustus Joop Brons optreden, samen met de fluitiste Veronica Steinbach. DEN HAAG (ANP) - De Nieuwe Komedie heeft voor het ko- mende seizoen drie nieuwe produkties op V het repertoire. Daarop komen ook twee nieuwe acts die kun nen worden gebruikt bij acties of manifes taties. Van die acts gaat die over de chip en wat deze voor de werkgelegen heid betekent, in augustus in première. De tweede gaat waar schijnlijk over invoering van kernenergie en zal eind novem ber worden uitgebracht. Voor beide tekent de dramaturg van het gezelschap Otto Dijk. Dijk vertaalde ook de eenakter "Protest" van de Tsjech Vaclav Havel en "Proces in Praag", gedramatiseerde weergave het proces waarbij o.a. Have] werd veroordeeld wegens zijn werk voor de mensenrechtenbe weging. Onder regie van Hartmut Alberts is de première van dit stuk voorzien op 24 oktober. Jaap van der Merwe schreef een bijna documentaire volksrevue over de uitroeiing van intieme gemeenschap als Scheveningen voor de exploitatie van luxe on der het mom van modern mana- gement in het algemeen belang. 'De Scheveningen-show" voor kleine theaters en buurtcentra gaat in de regie van Heieen van Meurs begin mei volgend jaar in première. Op 22 augustus voert de nieuwe komedie "De strop" van Susan Todd en Ann Mitchel voor het eerst uit. In de vertaling van Stanneke Wagenaar, regie He- leen van Meurs. Dit stuk kan op een klein speelvlak worden uit gevoerd. Het is een emancipatie programma voor vrouwen en mannen met discussie toe. Het Schevenings gezelschap hand haaft het komende seizoen "Be talen? nee" van Dario Fo. een po litieke klucht over burgerlijke ongehoorzaamheid, en Tegen voeters" van Kees Simhoffer over de verhouding tussen ons land en de derde wereld, een voorstelling speciaal voor scho lieren. Galerie de Poort - Herensteeg 11, voor jaartentoonstelling, uit de nabloei van de Haagse School. Geopend donderdag t/m zondag van 13-17 uur. t van Hemert, aquarellen; Joke wtker, bronspiastiekjes; Titia de kleuretsen. 5JANJ 3S-0 JIJ pus> M&rtvie-. AIAAC so0p...- w0 VJK0N Of BJXAA<? OAM Ag esss-" LEIDEN - Ben Fey geeft vrijdagavond 6 juni het eerste concert van de K O-serie "Orgelconcerten in de Mare kerk". De sopraan Thea Ekker-Van der Plas zal aan dit concert haar medewerking verlenen. De belevenissen van Jommeke APPELTAART Kneed een soepel det-R Agenda Leidse bioscopen CAMERA: "Krc Museum voor Volkenkunde, Steen- straat 1, tot 4 januari 1981 tentoonstel ling: Bazaar, Marktsteden in Noord- Afghanistan met diaklankbeeld en di verse films. Geopend ma t/m za. van 10-17 uur en op zon- en feestdagen zaterdag van 14-17 stelling: Bas van der Poll, grafiek, dage lijks geopend van 10-16 uur. 's Zondags, 30 april en 5 mei gesloten. LIDO 1: "The Fog", da. 2.30, 7.00 e uur, zo. ook 4.45 uur, 16 jr. LIDO 2: "Silver Streak Exprc 2.30,7.00 en 9.15 u i. ook 4.45 uur, 12 Ongevallendienst ziekenhuizen Leiden Ongevallendienst elke dag Academisch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 uur tot woensdag 13.00 uur. (Diacones- senhuis) en van vrijdag 13.00 uur tot za terdag 13.00 uur Elisabeth-ziekenhuis.) Bezoekuren ziekenhuizen Diaconessenhuis: Middagbezoekuur. 13.45-14.30 uur. Avondbezoekuur 18.30-19.30 uur. Kraamafdeling: vaders extra van 18.00-18.30 uur. Kinderafdeling dage lijks van 14.00-19.00 uur. (Niet meer dan 2 bezoekers per patiënt). Kraamafdeling: dag van 11.15-12.00uur (alleen voor echtgenoot) en van 18.30-19.30 uur. Babyshow laatste kwar tier van avondbezoek. Kinderafdeling: dag. van 15.00-18.30 Bezoek aan ernstige patiënten wannet voor ernstige patiënten doorlopend be zoek wordt toegestaan kan de hoofdver pleegkundige hiervoor speciale kaarten verstrekken. Bezoektijden Kinderkhniek Dagelijks: 15.00-15.45 uur 18.30-19.00 uur Bezoektijden kinderafdeling Elke dag: 14.15-15.00 uur 18.30-19.00 Uur Alphen aan den Rijn Rijnoord: le en 2e klas 11-11.30; 13.30-14.15 en 18 30-19.30 uur Se klas 13.30-14.15 en 18.30-19 30 uur Kraamaf deling 13.30-14.15 alleen voor echtgeno ten 19-20 uur. Kinderafdeling voor ou- LID0 3: "Lieve jongens", da. 7.00 en 9.15 uur, do., vr„ ma. en di. ook 2.30 uur. 16 jr. Kindermatinee: "Bambi", za., zo. en woe. 2.30 uur, zo. ook 4.45 uur. STUDIO: The Muppet movie", da. 2.30, 7.00 en 9.15 uur, zo. ook 4.45 uur, al. TRIANON: "Fantasm", da. 2.30, 7.00 en 9.15 uur, zo. ook 4.45 uur, 16 jr. REX: "Julie, het snoepje van de week", da. 2.30,7.00 en 9.15 uur, zo. ook 4.45 uur, 18 jr. idisch Advies Centrum; blessu- uur. Elisabethziekenhuis. Lei dorp, 's maandags van 19.30-20.30 zijn de bezoekuren als volgt: Elke dag: 14.15-15.00 uur 18.30-19.30 uur Voor de prematurenafdeling gelden de volgende bezoekuren (alleen voor ou- Maandag t'm vrijdag Geluidshinder Schiphol Klachten over geluidshinder van vlieg verkeer van en naar Schiphui kunnen dag en nacht worden gemeld bij het in formatiecentrum Geluidshinder Schip hol (020-175000). KLEINE VAART B0 nn< Anita Smits 1 i Blanca Antarctic 31 350 o Kaap Race nr La Co- Atlantic Comet 1 150 zw Kaap Hatteras nr Miami Atlantic Sun 31 100 zzw Ouessant nr Al- geciras Celtic 1 45 ozo Montevideo nr Lagos Combi Trader 2 v Rotterdam nr Sas van Gent Galloway Express 2 v Benghazi nr Ceuta - 15 w Hoel Wilhelmshaven Leidsegracht 1 te Lagos Lindegracht 31 v Bordeaux nr Concar- Looiersgracht 31 v Jakobstad nr Jakob- Multon 1 pass Griekse Archipel nr Fa- Passaat Brasil 1 700 ono Paramai Vitoria Singelgracht 2 te Lysekil Stadiongracht 31 250 no Madeira roya Stella Procyon 2 v Benghazi nr Ti GROTE VAART Acila 31 70 zw Fak Fak nr Brisbane Alnati 31 v Rotterdam nr Hamburg Alphacca 1 v Chacabuco nr Matarani Aludra 31 v Kaapstad nr Rotterdam Amersfoort 1 te Cartagena Amstelburcht 2 te New Orleans Amstelland 2 te Hamburg Amstelpark 1 520 zo Midway nr Taiwi Amstelwal 1 45 no Palm Beach nr Lisbi Atlantic Star 2 te Liverpool Begonia 2 te Galveston Chevron Madrid 2 te Bahrain' Delfborg 31 16 n Wangerooge nr Lapalli- Diadema 2 270 wnw Perth nr Perzische Golf Dockexpress-11 1 725 no Mururoa nr Duivendrecht 1 v Norfolk nr Vlaardin- Bioscopen Alphen gen Fulgur 2 te Budge Budge Icotrans Spirit 1 v Seattle nr Oakland Katendrecht 31 80 ozo Stockholm ni Antwerpen Kylix 2 te Stanlow Lanai 1 7 n Turks Eiland nr Laceiba Lepton 1 t.a. rede Singapore Maasbree 2 120 zo Socotra nr Beaumont Meta 31 800 w Lobito nr Perzische Golf Nedlloyd Bangkok 2 te Abudhabi Nedlloyd Bahrain 31 v Genua nr Port Said Nedlloyd Barcelona 1 te Antwerpen Nedlloyd Delft 1 te Bremerhaven Nedlloyd Ebro 31 v Antwerpen nr Duin- Nedlloyd Fiji 31 60 zzw Okinawa nr Osa ka Nedlloyd Freetown 2 600 zo Port Mores by nr Manila Nedlloyd Fremantle 2 81 zw Norfolk Ei land nr Port Kelang Nedlloyd Fukuoka 2 te Valparaiso Nedlloyd Hoorn 1 150 w Minocoy nr Suez Nedlloyd Houtman 1 te Hamburg Nedlloyd Katwijk 31 v Port Hurcourt nr Apapa Kindermatinee: "Jungleboek", za. zo en woe. 1.30 uur. Nachtvoorstelling: "Capricorn One", za. 12.15 uur, 16 jr. EURO 2: "De duivel hale je". da. 1.45 6.45 en 9.15 uur, zo. ook 4.15 uur. al. Nachtvoorstelling: "Dog soldiers", za 12.15 uur. 16 jr. EURO 3: "1941", da. 1.30,6.30 en 9.00 uur, zo. ook 4.00 uur. al. Nachtvoorstelling: "Met een tweeling gaat het beter", za. 12.15 uur. 16 ir EURO 4: "The Rose", da. 2 00. 7.00 en 9.30 uur. zo. ook 4.30 uur. za. ook 12.15 uur, 16 jr. Bioscoop Voorschoten GREENWAY: Apocalypse now", do.. vr..za.enwoe.8.15uur.zu 4.00uur. 16jr "Monty Python en de heilige graal", zo., ma. 8.45 uur, di. 8.15 uur, al. Kindervoorstelling: "Tekenfilmcarous- (&)udCiLieinus 3 JUNI 1980 Honderd jaar geleden stond in de krant: - Een ontzettend voorval had in het laatst der vorige week plaats op den Franschen Noorderspoorweg. Toen de trein, welke des avonds te acht ur_n van Parijs naar Rij- sel vertrekt, het station St.-Just verliet, wilde de on derchef in een bagagewegen stappen, trad mis en geraakte onder den trein, tusschen den bagagewagen en een perso- rijtuig, dat daarvóór liep der gegiepen aar dingsketting en werd dooi den trein meegesleept. Alle pogingen, door de reizigers in het werk gesteld om den ma chinist te waarschuwen, ble ven vruchteloos: het geluid hunnei stemmen drong Wet i de alarm bel •ide dit i der upes tuig bevonden zich de graaf De Cesté en de burggraaf De Canisy, die, juist voor het glas staande, getuigen waren van het gebeurde en niet anders dachten of de ongelukkige was verloren. Deze had zich echter in zijn wanhoop vast benoemde edellieden namen toen een waarlijk heldhaftig besluit: zij verlieten hun vei lige coupé, kropen langs de loopplank van den schok- kenden trein en daalden tus schen de waggons af. Na tien minuten van voortdurend le vensgevaar. gelukte het hun den ongelukkige binnen hun rijtuig te slee pen. De man was nog wel in leven, maar zijn eter i do or het i tot aan den misdaden meer of minder klaarblijkelijk niet aankomt, legt de Dusseldorfsche moordenaar Kuiten steeds nieuwe bekentenissen af. Hij heeft tot nu toe bekend be halve twintig moorden, aan landingen en aanslagen tegen de /eden. ook twintig brand stichtingen te hebben ge pleegd Op tal van plaatsen heeft hij schuren, hooimijten en stroobergen in brand ge stoken. Men acht het niet uit gesloten. dat Kürten ook te Berlijn een slachtoffer heeft gemaakt en wel in Februari 1927. In die maand werd na melijk een dienstbode, die eerst een dans/aal had be zocht in de vooi stad Pankow. met doorgesneden hals ge vonden. Een bediende van de danszaal zou Kuiten als den man hebben herkend, met wien het meisje den avond had doorgebracht. VKIEWC acs JE tiaak HALF zoueelN l/AAJ M<4 HIElt>,AU IK VAfJ JOU/ je uccf ti/iebhaat/ aoveêl, waaJ nw HOUOEAJ ALSöotr IE/TAAJD I/A/J IE/WID cjBrtouD&J KEEPT KCU CAM HAAK AJ itwART <20WEEL KAM Af/,ACC IK 1/AAJ 000 DAM IS HET SXX, nuUSTEAIC EI/EAJ- l/EEL. AC£ IE//AAI O OOIT I/AAI IEHMD ^bhoupeaj heeft: FRED BASSET rNF- FCEP

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 19