Albeda wil loonmaatregel '81 voorkomen OPZU „Spanningen in bedrijven kunnen niet uitblijven" De miljoenenspeculatie van de gebroeders Hunt EB3HE FNV tegen nieuwe wet op rechtshulp II ill „Economische teruggang landen buiten VS 'mild'' Beursoverzicht DINSDAG 3 JUNI 1980 AMSTERDAM (GPD) - Volgens S*N V-voorzitter Wim Kok kan het Ti iet anders of de groeiende onze kerheid en onvrede bij de werk nemers gaan leiden tot grote ^spanningen in de bedrijven. Ooi- zaken daarvoor zijn niet alleen "het uitblijven van arbeidsover eenkomsten. maar ook de veront rustende prijsstijgingen van de ,4aatste maanden. „Er is nog geen enkele reden om .terug te komen op de voorspel ling dat het wel eens een hete zo- ?Vner kan gaan worden. Het is na- Huurlijk verheugend, te zien dat J^r bij vier grote bedrijven een ontwerptekst voor een cao op ta- •Tel ligt. waarin een volledig her stel van de automatisch prijs compensatie is opgenomen. Maar jn die ontwcrp-cao s komt ar beidstijdverkorting onvoldoende 'fot zijn recht. Daarnaast is er bij het overgrote deel van de bedrij ven geen enkel oveileg en dus 2©ok geen uitzicht op afspraken fcver arbeidsvoorwaarden De FN V-voorzitter zei dit gister avond na afloop van de vergade ring van Federatieraad. hetmvste FN V-voorzitter Wim Kok bestuursorgaan binnen de FNV. „De mensen krijgen straks hun f26 compensatie en een kleine belastingverlaging. Daar moeten ze het mee doen. maar gezien de prijsstijgingen kan dat eenvou digweg niet aldus Kok. die er aan toevoegde dat acties, ook al zijn veel leden straks op vakantie, niet kunnen uitblijven als er geen uizicht is op cao's die voor het komende jaar uitzicht bie den. Hii wees er ook op dat door het toe kennen van een volledige ver goeding van de gestegen prijzen door bedrijven als Hoogovens, Vredestein, Philips en Unilever andere belangrijke eisen als een rechtvaardiger verdeling van ar beid door arbeidstijdverkorting niet kunnen worden afge kocht. Zo denken de betrokken bonden er ook over, en het is aan hen om de ontwerp-cao s te beoordelen, zo zei Kol.. Hij toonde zich niet be vreesd voor een eventueel ak koord gaan door de leden met ca- o s waarin verbeteringen van de verdeling van werk niet voorko- Met een economische groei van 1 of 1,5 procent per jaai is het onmo gelijk de kosten van een groeien de werkloosheid te blijven finan cieren. Om die reden ziet Kok wel iets in de gedachte dat de over heid in een bepaalde fase de extra kosten die een zwak bedrijf moet maken om arbeidstijdverkorting door te voeren, gaat financieren. In zgn visie gaat het daarbg om geld dat anders gebruikt zou worden om werklozen een uitke ring te geven. De FNV-voorzitter benadrukt dat alleen zwakke bedrijven op die manier moeten worden gehol pen. Veel grote ondernemingen kunnen de lasten van arbeids tijdverkorting best zelf dragen, aldus Wim Kok Hij vindt dat het tijd wordt om eens wat andere vi sies op dit punt te ontwikkelen. Bedrijven zijn wel bereid tot een lastenverlichting door het ont slaan van mensen. Die handel wijze plaatst de overheid voor kosten. Aan de andere kant zijn de ondernemers niet bereid door arbeidstijdverkorting meer werk te scheppen en zo mee te helpen aan een lastenverlichting bij de overheid. Zijn idee om de extra kosten van arbeidstijdverkorting tijdelijk via een overheidsbijdrage te hel pen dragen, ziet Kok als een be langrijke manier om iets te doen aan het zijns inziens voorlopig alleen maar groeiende probleem van de werkloosheid. GOOR (ANP) - Minister Albeda heeft gisteren op een CDA- bijeenkomst in Goor opgeroepen tot een driepartijen overleg (werkgevers, werknemers en overheid). Volgens de bewindsman is dit overleg noodzakelijk om een loon maatregel voor 1981 te voorkomen. ORLANDO - Arbeiders van een reclamebureau schilderen bikini's op grote reclamebor den met twee naakte zonne nde meisjes erop. Zij begon nen hieraan, nadat er bij het reclamebureau verschillende klachten waren ingediend over de onzedelijkheid van de plaat. WEERRAPPORTEN i hedenmorgen 7 i V JS Amsterdam D.e Bilt Baelen Bilde Büidhoven Den Helder Rotterdam Twente z' Vlissingen Zd. Limburg Aberdeen Athene Barcelona Bordeaux Brussel Frankfort Genéve Helsinki Innsbruck Klagenfurt Kopenhagen Lissabon Locarno Londen Luxemburg Madrid Malaga Mallorca München Oslo Split Stockholm Wenen Gasa Blanca Istanbul Las Palmas Beiroet Tel-Aviv Tunis regen 18 regen 20 regen 20 geh. bew. 19 regen 20 regen 15 motregen 18 swaar bew. 18 geh. bew. 16 regen 17 half bew. 17 licht bew. 22 onbew. 22 regen 17 onbew. 22 regen 17 zwaar bew. 19 licht bew. 16 onbew. 25 regenbui 16 onbew. 33 onbew. 24 zwaar bew. 17 zwaar bew. 16 onbew. 30 licht bew. 25 onbew. 23 half bew. 14 onbew. 22 zwaar bew. 19 half bew. 21 onbew. 23 onbew. 22 half bew 21 zwaar bew. 19 licht bew. 14 zwaar bew. 26 regenbui 25 licht bew. 26 onbew. 26 onbew. 25 onbew. 24 AMSTERDAM (GPD) - De Federa tieraad van de FNV is niet te spreken over een plan van minis ter De Ruiter van justitie om via een nieuwe wet de rechtshulp grondig te herzien. In de visie van De Ruiter komt alleen rechtshulp die door zelfstandige advocaten wordt verleend, in aanmerking voor een volledige vergoeding van de overheid. De Ruiter heeft daartoe besloten om de onafhan kelijkheid van de advocaten te waarborgen. Praktisch betekent dit dat bijvoor beeld de rechtsbijstand die de FNV als sinds jaar en dag aan haar leden geeft, buiten de nieu we wet valt. De FNV, die gebruik maakt van de door de minister geboden mogelijkheid tot in spraak, vindt dat een onverteer bare zaak. „Er is juist alle reden tot twijfel aan de onafhankelijk heid van de advocaten die zoveel mogelijk zaken tegelijk moeten nemen om aan hun inkomen te komen", aldus Herman Hugen- holtz van de afdeling rechtsbij stand van de FNV. De FNV, die het ook kwalijk vindt dat in het ontwikkelen van het beleid op het gebied van de rechtsbijstand de gebruikers van die hulp niet zijn betrokken, kondigde gisteravond aan harde actie te zullen ondernemen tegen het voorstel. De minister wil zijn plan na de zomer gaan omzetten in een wet. De FNV verwacht dat andere organisaties, zoals het CNV en de advocatencollectie- ven. die ook advocaten in loon dienst hebben, tegen de plannen in het geweer zullen komen. Aanleiding voor dit gesprek is de ongerustheid van de minister, dat een te sterke stijging van de lonen bij een tegenvallende economi sche ontwikkeling tot een onmo gelijke begrotingsopgave kan leiden. Albeda kwam tot deze ongerust heid naar aanleiding van de cao akkoorden die zijn bereikt bij Hoogovens en Philips voor twee jaar. Hij noemde deze akkoorden van grote richtinggevende bete kenis voor de arbeidsvoorwaar denontwikkeling in 1981. Hoewel de CAO'S nog door de le den moeten worden goedge keurd en ook het loonbureau nog voorbij moeten, zei Albeda dat hij de bepaalde punten positief waardeert. Albeda miste structurele afspraken over de arbeidsduur, die hij juist bij het afsluiten van CAO's voor twee jaar had verwacht. Albeda hoopt dat een driepartijen over leg hierover op gang komt in de tussentijd. Albeda maakte zich ook zorgen over het effect van beide akkoor den op de loonkosten in 1981. Die komt overeen met de raming uit de macro-economische verken ningen 1980 (volledige prijscom pensatie, een half procent en een half procent voor arbeidstijdver korting). Maar die ramingen zijn Werkloosheid onder vrouwen blijft stijgen DEN HAAG (GPD) - De werk loosheid onder vrouwen blijft stijgen. De totale werkloos heid steeg in mei met 3200 personen tot 205.300 perso nen. Van die stijging hadden de vrouwen het grootste aan deel, namelijk 2700. In totaal steeg het aantal inge schrevenen werklozen in mei van 202.100 tot 205.300. Voor het seizoen gecorrigeerd steeg het aantal werklozen van 218.500 tot 229.500. PARIJS (Reuter) - De economi sche recessie van de industrie landen buiten de VS is mild' en in de tweede helft van 1981 zal de economische groei zich herstel len, zo verwacht de secretaris generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), Emile van Lennep. Vandaag zullen minis ters van financiën, van buiten landse en economische zaken van de 24 Westerse industrielan den van de OESO in Parijs over leg plegen over de economische vooruitzichten voor het komende jaar. Van Lennep verwacht dat de eco nomische recessie niet zo ernstig zal zijn als algemeen is voorspeld. Dat is te danken aan de aanpas sing van de industrielanden aan de olieprgsverhogingen van 135 procent in het afgelopen jaar. die beter is verlopen dan na de olie crisis van 1974-75. De VS zullen de grootste daling van de econo mische groei moeten verwerken, zo verwacht Van Lennep. die er van uitgaat dat de olieprijzen veel minder zullen stijgen dan in het afgelopen jaar. Het VVD-Tweede Kamerlid De Korte vindt het "beslist een fou te zaak" dat er tweejarige cao's worden afgesloten, waarin een reële loonsverhoging en auto matische prijscompensatie zijn afgesproken zodra de loonmaat regel is afgesloten. Politici moe ten terughoudend zijn met het doen van uitspraken over loon onderhandelingen, maar in dit geval heeft elke misstap op het loonfront direct gevolgen voor de overheid, aldus De Korte. Hij zei een en ander op een VVD-bi j- eenkomst gisteravond in Goor. door onder meer olieprijsstijgin gen verstoord. De bewindsman ging uitvoerig in op de keuze die volgens hem moet worden gemaakt tussen werkgelegenheid en lonen. Het kabinet kiest, zo zei hij, voor het terugbrengen van de werkloos heid tot een aanvaardbaar peil. De minister wees erop dat één pro cent loonstijging door de koppe ling van de minimumlonen aan de algemene loonstijging één tot anderhalf miljard extra uitgaven in de collectieve sector betekent. En dat op een begroting waar geen rek meer in zit, aldus Albe da. Hoewel een lastenverzwaring niet in het matigingsbeleid van de lonen past. zo zei Albeda, is die wellicht niet te vermijden. LEIDEN - Op de Leidse veemarkt wer den vandaag 6572 dieren aangevoerd Gespecificeerd zag het er als volgt uit slachtrundcren 183; gebruiksvee 250; graskalveren 29; nuchtere kalveren q&&!; veulens/pony's 6; varkens 1971; biggen 77; schapen/lammeren 1297; bokken of geiten 90. Prijsnoteringen slachtvee- slachtrunde- rerr stieren hetzelfde als gisteren, nuch tere slachtkalveren van 125 tot 200; slachtzeugen van 257 tot 262. Gebruiks- vee: Melk en kalfkoeien van 1725 tot 2975; varekoeien van 1200 tot 2250; pin-' ken van 1150 tot 1800; graskalveren van 650 tot 1150; nuchtere kalveren rood 300 tot 440; zwart 200 tot 350; biggen 95 tot 100; schapen 110 tot 160; lammeren 160 tot 200; weide zuiglammeren van 150 tot 200; veulens pony's 300 tot 700; geiten 20 tot 90; Texelse lammeren van 150 tot 175; Noordhollandse lammeren van 100 tot 150. Toelichtingen: slachtrunderen ma tig. goed, hoger; kalf- en melkkoeien idem; varekoeien matig, matig, lager; vaarzen en pinken idem; graskalveren idem; nuchtere kalveren matig, rustig Ton van Brussel Onderaan deze pagina staan elke dag de koersen vermeld van de belangrijkste aandelen en obligaties, vreemd geld en goud en zilver. Dah is nodig omdat onder invloed van vraag en aanbod prijsveranderingen dagelgks aan de orde zijn. Het begeleidend beursoverzicht geeft een toelichting op de belangrijkste verande ringen en niet zelden komt het voor dat prijsstijgingen of prijsda lingen in verband worden gebracht met bijvoorbeeld de situatie op de beurs van New York, in Wall Street In die voor dit soort handel zo belangrijke New Yorkse straat ont stond eind maart grote beroering. Het toeval wil dat ik in die tijd in New York was en de eerste krantekop die ik op Amerikaanse bodem tegenkwam, vatte de oorzaak van die beroering kernach tig samen: Miljoenverlies voor gebr. Hunt door speculatie op zilvertermijnmarkt Met dat bericht werd een tipje gelicht van wat inmiddels is uitge groeid tot een affaire van nog niet te schatten omvang. Een hele serie onderzoekcommissies van het Amerikaanse Huis van af gevaardigden, het bestuur van de gezamenlijke contrale banken en verschillende rechters, hebben sinds dat eerste krantenbe richt hun handen vol aan wat uiteindelgk als een voor de heren Hunt zeker niet ongebruikelijke gok begon. Gek als ik ben op dit soort schandalen heb ik die zaak tot op de dag van vandaag in de Amerikaanse financiële pers gevolgd en hoewel de eindrappor ten van alle onderzoekers nog verre van gereed zgn, heeft mgn dossiertje al een aardige omvang. Ik heb het vaste voornemen om daar tegen de tgd dat de zaak is afgerond in ruimte mate op terug te komen, maar vandaag al vast een voorproefje op de ongetwijfeld sensationele onthullingen die nog komen gaan. Nelson en Herbert Hunt, de twee hoofdrolspelers m het drama, genieten in de V.S. enige vermaardheid met hun door oliewin ning in Texas vergaarde miljoenen. Hoe groot hun bezit is weet niemand, maar voetstoots wordt aangenomen dat de gebroeders tot de rijksten van overzee behoren. Dat kapitaal hebben ze niet op een bankrekening staan, maar op uiteenlopende manieren belegd. Nelson Hunt vertelde éen van die commissies van onder zoek vorige maand dat zijn familie als sinds de oliecrisis van 1973 in zilver belegt, maar dat die beleggingen begin dit jaar behoor lijk zijn uitgebreid omdat hij vond "dat het met de Amerikaanse economie de verkeerde kant op ging De Hunts zgn zoals be kend niet de enige beleggers die in tijden van economische te ruggang hun heil zoeken in het omzetten van geld in edelmetaal. Risico Bij hun transacties begin dit jaar koos het tweetal voor de zilver termijnmarkt. Belangrijk kenmerk van die termgnmarkt is datje er goederen kunt kopen, zonder dat je ze ook werkelgk krggt Het gaat daarbij vooral om goederen met een zekere risicofactor. Zo is er bijvoorbeeld ook een termgnmarkt voor koffie. In januari kun je op die markt tegen een bepaalde prijs zilver of koffie kopen, met de afspraken dat die goederen bijvoorbeeld pas in september worden geleverd. Voor die tijd probeert de koper zijn contract dan weer te verkopen. Als de prijs in tussen is gestegen, en dat is de verwachting van de koper, dan steekt hg de (als het goed is) forse winst van het prijsverschil m zijn zak. Speculatie heet dat, je komt het in andere sectoren, zoals de huizen - en grondmarkt ook tegen. Voorwaarde op de Amerikaanse zilvertermijnmarkt om te mogen handelen is wel dat de koper een onderpand kan geven Koop je een contract van bijvoorbeeld een miljoen, dan moet een bepaald percentage door een onderpand gedekt zgn. Hoe raar het ook mag klinken, dat onderpand voor al hun afgeslo ten conLacten wisten de miljonairs Hunt eind maart niet meer op tafel te krijgen. Hun makelaar Bache wist bij een tiental banken nog een lening van in totaal 233 miljoen dollar af te sluiten, ook tegen een onderpand van zilver, maar toen was de zaak al zo u it de hand gelopen, dat er geen houden meer aan was. De gebroeders hadden met hun desastreuze aankopen op de termgnmarkt de prijs van zilver van een niveau van vijftig dollar in januari naar minder dat tien dollar teruggebracht. Rampzalig voor iedereen die dacht in zilver een degelijk beleggingsdoel te hebben gevon- Zgn twee mensen in staat om de handel op zo'n grote schaal te beïnvloeden en zo ja, hoe kan dat dan zover komen? Dat zgn vragen die heel Wall Street en ook het parlement blgven bezig houden. Onbevestigde berichten suggereren zelfs dat de gebroe ders op een bepaald ogenblik een kwart van de hele wereldvoor raad zilver onder hun hoede hadden. Zelfs als dat niet zo is en het om een geringer percentage gaat, dan nog is het bij een onzekere economie als de huidige, heel goed mogelijk met speculaties de hele handel "plat" te leggen. De geschiedenis van de dollar levert een soortgelijk beeld. Sinds zoveel dollars Amerika verlaten in ruil voor olie, vormt deze valuta buiten de grenzen van de V.S. een eenvoudige prooi voor onheilsberichtgeving. De keus voor een schijnbaar beter beleg- ginsobject als goud, kan de dollarkoers flink drukken Daarte genover staat dat een klein incident voor het omgekeerde kan zorgen. Uit dat soort schommelingen kan het succes van do spe culaties op de termgnmarkt verklaard worden. Maar zelfs in het liberale Amerika zgn er nu vragen over het hoe en waarom van het avontuur van de gebr. Hunt Tenslotte het jongste wapenfeit; Nelson Hunt overweegt een aan klacht in te dienen tegen het bestuur van de termgnmarkten in Chicago en New York, omdat deze de prgs van zilver bewust zouden drukken. En dat heeft het voor Hunt onplezierige gevolg dat hg de zilvercontracten die hg noodgedwongen van de hand moet doen. maar tegen een zeer lage prgs kwgt kan. DINSDAG 3 JUNI 11180 BINNENLANDSE AANDELEN G.1. Drift Ged. Tram Klrnr KBB Landrr L Gl. id. rrrt. Rolhr Jisk 101.00 28».00 1O8.S0 TrlrrraaT Teitirl Tw Tilb. Hyp bk BELEGGINGS- INSTITUTE.N Al|. Kondsrnh. Holland t IntrrbondN Tokyo PH t'ni-lnvnt Vlkint I -jV.SO 1S8.50 COl'D EN ZII.VE»: BUITENLANDS GELD AMSTERDAM (ANP) - De Am sterdamse effectenbeurs ver keerde vandaag in een verdeelde stemming. De belangstelling om zaken te doen was rcdelgk. De koersen bleven over het alge meen dicht bg huis. De inschrg- vinf <»p de 20-jarige 11 pet kapi-, taaiobligatielening van 100 min ten laste van de NMB loopt als een trein, aldus beursknngen. De uitgiftekoers is 100,70. Deobliga- ticmaffct was overigens lager. Vooral de hoogrentende staats fondsen zakten 0,2 punt Bg de internationals konden Uni lever en Kon. Olie wat aantrek ken. Unilever boekte een winst van 1.70 op 110,40 en Kon. Olie 1.20 op 161.90 KLM zakte rond het middaguur naar 65.50. 12 lager Hoogovens raakte twin tig cent kwgt op 16.80. Akzo en Philips leden beide eer verlies van 1.10 op resp. 23,80 en 17,80. De banken waren verdeeld. NMB zakte vgflig cent op 215.60. ter wijl ABN er vgftig cent bgsprok- kelde op 284. Bg de verzekering moest Nat Nederlanden zestig cent laten liggen op 106,50.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 17