Boom in pot nieu we mode van kweker Hazerswoude SKATEBOARDERS WACHTEN MET SMART OP AANLEG VAN BAAN VERENIGING ROND ALPHENSE ARTS: THANS 700 LEDEN INSPRAAK DURE ZAAK... DINSDAG 3 JUNI 1980 PAGINA 15 Bonsai overgewaaid uit Japan Katwijkse bibliotheek in vijf jaar tijd enorm HAZERSWOUDE - Tuinieren en kamerplanten vor men voor talloze liefhebbers en handelaren een bron van respectievelijk genoegen en inkomsten. De één zal er meer geld aan uitgeven dan de ander, maar voor de meesten zal de hobby niet zover gaan dat ze voor bijvoorbeeld een pinus phenthaphyla f. 4000 zullen betalen. Zo'n plant is het neusje van de zalm voor de 350 leden van de Nederlandse Bonzar Vereni ging. Bonsai is Japans en be tekent zoiets als boom in pot. De Hazerswoudse kwekerij Japan Trading Nurseries heeft zich gespecialiseerd in bonzai-planten Door ingrij pen van de mens worden de vaak denne-achtige planten gedwongen bepaalde vormen aan te nemen. Dit bereikt men door stam en takken te om wikkelen met ijzerdraad. De plant wordt klein gehoiLden door de wortels in een kleine pot geen keus te geven zich te sterk te ontwikkelen. Monniken De bonzai-hobby is afkomstig uit Japan, waar het als een ware cultus wordt beoefend. Bij bijvoorbeeld geboorte en sterfte hoort een bepaalde stand van een tak. Met name de monniken konden zich in de bij de tempels behorende tuinen uitleven in de bonzai- techniek. De methode zou al in de 13e eeuw op grote schaal in India zijn toegepast en later via China in Japan terecht zijn gekomen. In Nederland wordt de bonzai-methode ook veel op inheemse soorten toe gepast, omdat die niet zo duur zijn. Kees Lourier (28) is bedrijfslei der van de kwekerij in Ha zerswoude. Zijn kantoor aan de Voorweg lijkt op een Ja panse nederzetting. Het is nu eenmaal niet gebruikelijk dat gegroeid Met enige trots toont kweker Kees Lourier de juweeltjes van zijn voorraad. Zijn rechterhand ligt op de Juniperus Tosho (55 jaartoud), rechts van het midden de hoge Acer Deshojo (190 jaar) en geheel rechts de 135-jarige Pinus Thunbergii. Op de voorgrond de oudste plant, de Pinus Phenthaphyla, 195 jaar oud. in het kantoortje van een kwekerij een landkaart van Japan aan de muur hangt, omlijst met fraaie kleuren- produkties uit het land van de rijzende zon. Liefhebberij Naast de handel is de bonzai ook een liefhebberij van de heer Lourier, die al zo'n 12 jaar in het kwekersvak zit. "Ik hoop dit jaar voor het eerst zelf naar Japan te gaan om nieu w materiaal uit te zoeken," ver telt hij. "De planten worden in januari in containers ver schip naar Nederland gebracht. Dat moet 's winters gebeuren, an ders gaan er teveel kapot. Ik heb eens 1000 planten per vliegtuig in augustus geïm porteerd, maar dat doe ik nooit meer. De helft was niet meer te gebruiken. Als zo'n vliegtuig een dag op een vliegveld in Hongkong blijft staan, is het gebeurd met de handel." Veel bonzai-planten komen bij bedrijven in de buurt van To kio vandaan, uit de provincie Saitama. Als de zending is gearriveerd in Hazerswoude belt Lourier de Nederlandse Bonzai Verni- ging op, die met circa 25 man zorgt dat de planten op de juiste manier in de potten komen. De belangen zijn we derzijds. De bonzai-liefheb- bers doen veel ervaring op bij het behandelen van de plan ten. Mode De bonzai-cultus begint lang zamerhand een mode te wor den. Er komen ook al bonzai- schalen, -zaden en -hobbydo zen op de markt. De goed koopste geïmporteerde bon zai een variëteit van de pinus phenthaphyla, kost al gauw 50. Zo'n plant is dan wel 6 a 7 jaar oud en heeft de kweker in al die jaren veel werk gege- Hoe ouder de bonzai, hoe duur der. De in de aanhef van het artikel genoemde plant van 4000 is maar liefst 195 jaar oud, afkomstig uit Japans familiebezit, want de Ha zerswoude kwekerij moet het wat dat betreft geheel van de import hebben. Het bedrijf be staat net vier jaar. Inlichtingen inwinnen kan bij de Nederlandse Bonzai Ver eniging, public relations-ad- viseur mevrouw Maud Wes- selo, telefoon 02510-24029. KATWIJK - De bibliotheek in Kat wijk heef t in de periode 1975-1980 een enorme ontwikkeling door gemaakt. Dit concludeert het bestuur in het jaarverslag 1979. Het aantal le zers nam in die vijf jaar toe met bijna 100 procent. De bibliotheek kreeg er vorig jaar ruim 230 lezers bij. Bedroeg hel aantal op 31 december 1978 9732, vorig jaar waren op die datum 9965 lezers. Een groei van dit als het filiaal in Katwijk aan den Rijn tot stand is gekomen. "Opvallend en verheugend" wordt in het verslag de doorstroming van jeugdige lezers genoemd. Jeugdigen tot 18 jaar blijken ook laatste aantal wordt verwacht op latere leeftijd de weg naar de bibliotheek te vinden. Er is overigens wel sprake van een groot verloop onder de lezers. „Dat vraagt om een nader onder zoek", aldus de samenstellers van het verslag. Wel is al gebleken dat het aantal „wegblijvers" groter is naar mate men verder van de bibliotheek aan de Schelpendam af woont. Ruim 26 procent van de Katwijkers staat als lezer genoteerd bij de bibliotheek, en dat is iets minder dan het landelijk gemiddelde. Ze kunnen een keus maken uit ruim 70.000 boeken. Een aantal Katwijkers blijkt het ontbreken van een fonotheek uitlenen van platen) als een ge mis te zien. Ruim 100 inwoners, aldus het jaarverslag, gaan daarom naar de bibliotheek in Wassenaar. Gemeente staat nu op punt om beslissing te nemen A.LEHEN AAN DEN RIJN - De Alphense skate boardliefhebbers wachten nog steeds met smart op de komst van een echte skateboardbaan in Alphen. Vooral sinds de Alphense politie hard is gaan optreden tegen de skateboarders, die bij ge brek aan een baan de openba re weg onveilig maakten, doet zich de behoefte aan een "le gale" baan voelen. "Wij skateboarden haast niet meer, omdat de politie onze planken steeds afpakt", zo vertelt de Ridderveldse ska teboarder Ivo van Saarloos. Hoofdinspecteur A. M. Rutting van de Alphense politie be vestigt dat. De jeugdige ska teboarders zijn herhaaldelijk gewaarschuwd, omdat zij op de hellingbanen bij het win kelcentrum De Ridderhof, een bij'de skateboarders ge liefd oord, niet alleen zichzelf maar ook het winkelende publiek in gevaar brachten. De waarschuwingen hielpen niet, zodat de politie uitein delijk overging tot een drasti scher maatregel: het in beslag nemen van de planken. Een beslissing over het plaatsen van één of meer skateboard- banen is nu echter nabij, zo vertelde wethouder H. Don ker van jeugdzaken de ge meenteraad vorige week. Toezicht Hamvraag in deze nu al bijna twee jaar slepende affaire is de vraag of er toezicht nodig is en hoe het staat met de ge meentelijke aansprakelijk heid bij ongevallen. Van de wenselijkheid van een skateboardvoorziening lijkt het gemeentebestuur, gezien de bereidheid om twee of drie banen aan te schaffen, wel overtuigd. Knelpunt vormt de veiligheid, en nauw daar mee samenhangend de aan sprakelijkheid in geval van ongelukken. Het Alphense gemeentebestuur heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat skate- boardbanen er alleen moch ten komen, mits toezicht ver zekerd was. Dat is bijvoor beeld het geval in de vier speeltuinen die (oud) Alphen rijk is. Twee speeltuinbestu- ren zijn in principe ook wel bereid hun speeltuin met een skateboardbaan uit te brei den, maar de Alphense jeug draad (die het gemeentebe stuur hierover heeft geadvi seerd) vindt dat skateboard- banen bij voorkeur niet in een speeltuin moeten worden ge plaatst. Argumenten die daartegen spreken zijn onder meer dat ook andere jongeren dan "speeltuinjeugd" het skate boarden beoefent. Bovendien zijn speeltuinen veelal buurt gericht en moet men lid wor den om van de speeltuin ge bruik te mogen maken. Speeltuinen krijgen middels het plaatsen van een skate boardbaan zo een functie toe bedeeld waar dit soort speel tuinverenigingen niet ge schikt voor is. Daar komt, aldus de jeugdraad nog bij dat er met name in het kinderrijke Ridderveld be hoefte is aan voorzieningen voor skateboarders en dat het juist in deze nieuwbouwwijk aan echte speeltuinen (met toezicht) ontbreekt. Niet nodig De jeugdraad is trouwens van oordeel dat toezicht niet per se nodig is. Zolang het mate riaal maar deugdelijk is en de baan goed wordt onderhou den, kan een gemeente niet aansprakelijk worden gesteld bij ongevallen, vindt de jeug draad. Die daarbij verwijst naar gemeenten als Maassluis en Rotterdam, waar ook ba nen zijn geplaatst, zonder dat er toezicht is. Het bezwaar te gen het gemis aan toezicht kan verder worden onder vangen door bordjes te plaat sen, waarop staat dat be- schermattributen (helm en knie- en elleboogbescher mers) verplicht zijn en dat het gebruik van de baan voor ei gen risico is. De discussie zoals die zich nu in Alphen afspeelt heeft in het verleden ook gespeeld in een gemeente als Rotterdam. Uit eindelijk heeft men daar een duidelijk onderscheid ge maakt tussen wat kleinere banen en professionele ba nen. Die laatsten - Rotterdam kent overigens nog geen pro fessionele baan - worden in de havenstad alleen toege staan, mits er permanent toe zicht is. Voor kleinere baan tjes geldt die voorwaarde niet. Ongeveer anderhalf jaar ge leden is men er in Rotterdam toe overgegaan op een open baar speelterrein een onge veer anderhalve meter hoge baan te plaatsen. Toezicht ontbreekt, maar van gevaar lijke situaties is volgens een woordvoerder van de ge meente tot nog toe niets gebleken. In Den Haag stelt men zich op het standpunt dat de gebrui ker aansprakelijk is. Navraag bij de gemeente leert dat men daar een tiental "geasfalteer de heuvels" heeft ten behoeve van de skateboarders. Mid dels bordjes wordt de jeugd aangeraden helm en be- schermstukken te dragen. De enige officiële, op Ameri kaanse leest geschoeide baan in Den Haag is in handen van een particuliere stichting. De vraag of er in Alphen, gezien de aanschafkosten van een baan, (nog) wel voldoende animo is voor deze uit Ameri ka overgewaaide sport, wordt door de jeugdraad bevesti gend beantwoord. Een on derzoekje op een Alphense lagere school door één van de jeugdraadsleden heeft uitge wezen, dat van de 100 kinde ren er 31 een skateboard heb ben. Niet verflauwd Navraag bij een Alphense speelgoedzaak leerde bo vendien dat de vraag naar schaatsplanken nog steeds toeneemt. Ook petities - an derhalve maand geleden nog werden bijna 500 handteke ningen aan het gemeentebe stuur overhandigd - wijzen erop dat de belangstelling voor het skateboarden nog lang niet is verflauwd, al zou het straatbeeld anders kun nen doen vermoeden. Maar wat de Alphense skateboar ders betreft komt die baan er liever vandaag dan morgen. ALPHEN AAN DEN RIJN - Wie het fietsenplan van de ge meente Alphen wil aanschaf fen moet financieel wel van zeer goede huize komen. De geïnteresseerde burger moet voor dit ruim honderd pagi na's tellende rapport niet minder dan zeven tientjes neertellen. Inspraak mogen hebben wordt op die manier al heel duur betaald. Dat vond ook het gemeente raadslid A. van Geest (D'66), die zich afvroeg of op zo'n manier nou de inspraak wordt bevorderd. BenW zul len nu nog eens hun gedachten over deze zaak laten gaan. In afwachting daarvan kan de geïnteresseerde burger in elk geval vast gratis kennis ne- men van de inhoud van het rapport: het is te lezen in de openbare bibliotheek. Burgerlijke stand Schaap; Marinus Johannes, z J.L. Verheij en M.L.J. Waalwijk; Maximiliaan, zoon van P. Hendriks en E.Rl 't Hart; Geeske, dochter van T.A.M. van Schaik en M. Fijma; Chris tian Alois, zoon van W.J. Bladeck en J.M. Cramer; Michele Helena, dochter van A.J. Jacinto en H.J.T. Klein; Flo- rentina Jacoba Cornelis, zoon van F.J. Zwaan en C. van der Spek; Ingrid, dochter van M. van Rijn en L. Kuijt; Michel, zoon van A. Bokhorst en S.W.M. Sessink; Maarten Johannes Nicolaas, zoon van A.J.M. Gerritsen en M.B. Messemaker; Ellis, dochter van M.S.M. Eshak en M. van den Bos; Laura, dochter van H. van der Lelie en L.P. Glasbergen; Jarabinda Alice ma- ria, dochter van J.M. Bonnet en E.C. Klein; Shabeena Aswini, dochter van S. Masesh en G.I. Hoeba; Sabine Yvonne, dochter van R. Langendoen en Y.M. Vermeulen; Arie Volkert, zoon van P. Hellendoorn en J. Ros kam; Sarah Carolina, dochter van A.H.R.M. Denie en C.A.B.M. van dei- Zalm; Ronald Johannes, zoon van J. van der Wilden en A.M.C. van Oosten; Gerardus Nicolaas, zoon van G.J.M. Vink en E.M.-P. van der Eisen; Seba's- r der Woude en H.C. Vliegenthart; Elsbeth, dochter van J.J. Foudraine en C.M. van der Hulst; Devrim, dochter van N. Demirbas en O. Ortak; Denise, dochter van A.C. Zierikzee en M. Dool; Kirsten, dochter van A. de Jeu en J. Pariama; Yu man, zoon van W.C. Hau en K.F. Wong; Ri chard, zoon van H.J.A. Driessen en J. van der Zwart; Wendy Francisca, dochter van F.H.M. Bekkering en F.J. Bavelaar; Adrian Nicholas, zoon van W.L. van Dam en M.B. Purdon; Linda Cornelia Maria, dochter van T.P.J. Ot- te en A.A.M. van Dam; Eefje, dochter van A.C.W.J. Gijsbers en B.J.M. Moo- ren; Eric Christian, zoon van H.J. De- vilee en M.J.G. van Schagen; Pieter Christiaan, zoon van J. van der Bent en A.J. van der Plas; Saskia Christina, dochter van J. van der Bent en A.J. van der Plas; Yvonne, dochter van P.L. Zonneveld en L.L.M. Altman; Coenraad Jan Adriaan, zoon van J.C.T. van der Veen en A.M.D. Heze- mans; Gert-Jan, zoon van C.G.J. van Laar en M. de Jong; Karin Irene, doch ter van D.W. Koopman en N. Broek- huijsen; Femke Barbara, dochter van E.W. van den Bosch en M.M. Sekeris; Caroline, dochter van H. van den Berg en C. Zwanenburg; Laure Francoise Therèse, dochter van M.E.M. Debeir en F.H.P. Sauret; Angela, dochter van W.D. Bey en E.I. Vermeei en; Sander, zoon van l.J. Lolkes de Beer en J.H. Benschop; Maurice Raymon, zoon van A.J. Bekooij en C.M. van Kampen; Chantal Benedicta Wilhelmina, doch ten van R.F.M. Steinmetz en H.F.P.J. Kapit.eijn. Ondertrouwd: J. Zee en M. Beer; A. van der Reijden en M.C. Nessmann;*J.J. Ravensbergen en A.C.M. de Rie; J. la Lau en S. de la Rie; J.J. Thorn en M. Everaers; M.H. Wegman en M. Polane; E. Harari en M.C.M. Lesger; B P. Le- bens en L.C.M. de Haas; W. Griffioen en G. Besemer; P.C. Zandbergen en C.R. Faber; J.L.M. Schamper en M.J.M. Schalks; L. Sjaardema en H.T.G. Ruiten; P.J. Lansbergen en M.E. de Goede; J.P. de Sera en J.G.M. Struijk; K.L. Tanis en M. Lut; E. Ko ren en S. Planjer; F. van der Plas en A.H. Brouwer; W.M. Hakkart en L.R. de Leeuw; IJ.A. Meurs en A.A. Dok ter; F. A. de Jongh en M. van Staveren. Gehuwd: M.J. Boers en M.J.C. Bey; P. van der Weijden en W. Blikman; F.M.E. Hendriks en E.M. de Koning; P.A.C. van Dijk en K.M.A. Heems kerk; O.P.G. Vos en M.G.J.E. Vester; M.C. Planjer en H.C. Moonen; I. Ak- soycan en I. de Bever; C.B.M. Tangel der en D.F.M. Willemse; J.R. Bus schieter en M.M. Bot; C. Holler en F.M. Montanus; S. Vermond en M.A.P. Klein; W.C. Bies en D. de Vink; G.H. Lucassen en A. Kleijn; A.L. Duchenne en W. van den Berge; T.E. Sussenbach en W.M. Ginjaar; P. de Water en M P. van der Horst; G. Honsbeek en P. Blijleve; W.M. van de Steen en C.C.A. Kloek; K.J. de Feij en L. Overduin; J.G.C. Vriens en L.M. Loeven; J. Mon- fils en J. Zwart; P. Westerhoven en H. de Ru; J. de Jong en G.A. Horstman; W.F. Arbouw en M. Kikkert. Overleden: J.C. van Rijswijk de Jong (1913); W.J. Nooteboom (1953); E.W. van der Lans (1919); C.J. van Grieken (1903); G.J.J. Slokker (1912); M. Dij- kema (1903); N. Klerks (1980); A.T. Heuzen (1889), gehuwd geweest met N.A. de Haas; J.P, van Bohemen (1905); P.J. van Eijsden (1915); P. Sommeling (1908); G.W. Lemmers (1908); J. Arnoldus (1907); J. van As (1886), gehuwd geweest met G. Ver ver; D. van As (1907); D.A. Kool (1926), gehuwd geweest met J.B. Boersen; A. Doff(1916), gehuwd geweest met A.T. Groenendijk; G.A. van den Berg (1886); C.M. Dickhof (1883), gehuwd geweestmet H.F. Geerlings; C.H. Zwetsloot (1930); P.M.M. Lauwerijs- sen (1904); L.B.T.M. van Rijn (1900), gehuwd geweest met L.C.C. Foppe; G. Huisman (1903); A.M. Pot (1907); P. Loos (1890); K. Jonker (1913), echtg. van C. Krijgsman; A.S. Gottmer (1904), gehuwd geweest met J.J. Jun ker; C. van den Berg Jeths (1915); I. Delmeer (1897); W.J. Paauw (1896); J.H. IJzerman (1895); G.J.H. van Za lingen (1908); S.A. Claus (1907); B.J. Bouwman (1924); C.J. Hoogendoorn (1896); L.J.A. Pennings (1974); A. van Dijk (1899); G.P.A. van Kerbergen (1895); J. Knoppert (1949); P. Reize- voort (1890); A. Engel (1925); A.J. van Nijnatten (1915); M.A. keijzer (1919); J. Popper (1935); W.A. Flinterman (1911); P. Orre (1907); P.S. Lie (1905); A.G.J. Lagas (1912); P. van der Blom (1970); J. van Vliet (1900), gehuwd ge weest met J. van der Berg; J. van der Pligt (1884), gehuwd geweest met H. van der Heiden; A. de Vos (1976); P. Brusse (1910); F. Overdijk (1903), ge huwd geweest met D. Reitsma; A.H. Goekoop (19„6), echtg. van W.J.O. Palm; J.C. Hennevc-ld (1903), echtg. van H. deGraaff; L. de Romijn (1886). Burgemeester uit ziekenhuis ALPHEN AAN DEN RIJN - Bur- gemeester Paats is sneller dun verwacht weer uit hst ziekenhuis. Bij de Hij is nu thuis herstellende van de ingreep aan het oog. Het zal nog wel enige weken duren voor de burgemeester weer aan het werk kan. ALPHEN AAN DEN RIJN - Enkele tientallen mensen hebben zich bij Patiëntenvereniging Alphen aan den Rijn gemeld om mee te werken in het te vormen bestuur of in commissies. Dat is het resultaat van een onlangs geplaatste advertentie. Zo spoedig mogelijk zal nu een leden vergadering worden uitgeschreven om een nieuw bestuur te kiezen. Dit meldt mevrouw Pauline Breedeveld-ZANDSTRA uit de Hedastraat, tijdelijk voorzitter van de vereniging. Zoals wellicht bekend ontstond destijds de behoefte aan een patiëntenvereniging door de ontwikkelin gen rond huisarts J.K. Platteschor, die niet langer door het ziekenfonds werd geaccepteerd. "De meest patiënten zijn toch bij dokter Plattesschor gebleven, hetgeen inhoudt dat wij de voorgeschieven medicijnen niet vergoed krijgen en dus zelf moeten betalen, terwijl de dokter de consulten aan ons niet in rekening brengt aldus mevrouw Breedveld. iging hebben zich al ongeveer 7UU leden uit Alphen en omstre ken aangemeld. Het voorlopige bestuur acht nu de tijd gekomen om langs democratische weg een definitie! bestuui te Idea n patii nU n vereniging, die een officiële status heeft, wil strijden voor 'rechtvaar digheid en mensenrechten in de gezondheidszorg Voor inlichtingen kan men terecht bij mevrouw Breedveld, telefoon 74474.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 15