PLO wil zitting Veiligheidsraad over Westoever Premier Begin overleeft motie van wantrouwen Britse regering akkoord met voorstel EG-landen Kabinetscrisis Italië voorlopig van de baan ANC eist aanslagen olieraffinaderijen op Bont voor zomerprijzen. Bont vanVan Egmond. Van Egmond Breestraat Bontmode Topgeheim VS op conferentie Iran IIS A Na aanslagen op burgemeesters BUITENLAND In Zuid-Afrika r Huizenhoge vlammen slaan uit de olieraffinaderijen in Sasolburgdié door aanslagen werden getroffen. ROME (DPA) - Het gevaar van een nieuwe -kabinetscrisis in Italië is voorlopig bezworen. De fractie leiders van de aan het kabinet deelnemende christen-democra tische, socialistische en republi keinse partij, spraken gisteren hun vertrouwen uit in premier Francesco Cossiga. Hij verklaar de daarop dat hij niet zou aftre den. Het aftreden van Cossiga was geëist door zowel de sociaal-democra ten, radicalen als communisten - alle oppositiepartijen. De premier zou de vice-voorzitter van de Democrazia Christiana, Carlo Donat-Cattin hebben ge waarschuwd dat de justitie zijn zoon Marco- vermoedelijk lid van een stadsguerrillabeweging - zocht. Cossiga, die hiermee ambtsgeheim zou hebben prijsgegeven, en ook Donat-Cattin, hebben de versie bestreden. Een parlementaire commissie van onderzoek sprak hen van de verdachtmaking vrij. Donat-Cattin trad als vice-voor zitter af om Cossiga de vrije hand te geven en zelf de handen vrij te hebben. Na een buitengewone vergadering van het dagelijks bestuur van de PLO onder voorzitterschap van guerrillaleider Jasser Arafat, werd meegedeeld dat aan de raad zou worden gevraagd te debatte ren over de vraag hoe de Arabie ren in de bezette gebieden be schermd zouden kunnen worden tegen 'Israëlische praktijken'. De vergadering van het PLO-be- stuur vond plaats nadat op de be zette westelijke Jordaanoever bomaanslagen op burgemeesters waren gepleegd. De burgemeesters van twee plaat sen op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever, Ra- malla en Nabloes werden ge wond. In de auto'syvan beide bur gemeesters waren bommen ge plaatst, die ontploften toen zij hun wagen startten. De burge meester van een derde plaats, El Bireh, ontliep een bomexplosie doordat hij zijn auto liet staan toen hij van de aanslagen op zijn beide collega's had gehoord. Toch viel ook hier een gewonde, want de politieëxpert die de auto van deze burgemeester zou on derzoeken, ontdekte te laat dat de bom niet in de wagen, maar aan de garagedeur was gemonteerd. Premier Francesco Cossiga. De communisten hebben nu beslo ten handtekeningen in Kamer en Senaat in te zamelen om de affai re voor het parlementte brengen, xet geldt als zeker dat ze er in bei de huizen eenderde der vereiste afgevaardigden voor zullen win- De burgemeesters Shaqa van Nabloes en Khalaf van Ramalla zijn nog steeds in ernstige toe stand. Shaqa is er het ergst aan toe. Zijn beide benen zijn geam puteerd. Bij Khalaf is een voet af gezet. De politieëxpert heeft bei de ogen verloren. Eerder op de morgen was een bom ontploft in het centrum van Hebron, bij een Arabische school. Zeven voor bijgangers liepen lichte verwon dingen op. Van de daders is geen spoor. Het meest waarschijnlijk is dat het om een extremistische Israëli sche groep gaat, alhoewel leger en politie ook een Arabische wraakactie niet uitgesloten ach ten. Aan Israëlische kant is kan didaat nummer 1 de Joodse De fensieliga van de extremistische rabbijn Kahane. Kahane zelf kun er echter niet bij betrokken zijn, want hij is voor een half jaar opgeborgen in ad ministratieve detentie, juist om dat de veiligheidsdienst vreesde en vermoedde dat hij met het voorbereiden van terreuracties bezig was. Gejuich Het staat vast dat de aanslagen zeer goed voorbereid en deskundig uitgevoerd waren. Jossi Dajan, LONDEN (AP) - Een woordvoer der van het Afrikaanse Nationale Congres heeft gisteren in Londen verklaard dat zijn in Zuid-Afrika verboden organisatie verant woordelijk is voor de bomaansla gen op belangrijke olieraffinade rijen in de buurt van Johannes burg. Deze aanslagen zijn onderdeel van ons algemene offensief tegen de vijand,' (bedoeld wordt de Zuid- afrikaanse regering), zo zei de ANC-perssecretaris in Londen, Francis Meli. "Wij zijn verant woordelijk voor de aanslagen en ons offensief gaat door". Het ANC, een bijna 70 jaar oude or ganisatie van zwarte nationalis ten, heeft al verscheidene malen openlijk toegegeven dat zijn guerrillastrijders in een aantal Afrikaanse landen, ondermeer het in Noord-Afrika gelegen Al gerije, worden opgeleid. Het hoofdkwartier van het ANC be vindt zich in de Zambiaanse hoofdstad Lusaka. Daar zou vol gens Meli de verantwoordelijk een van de leiders van de Joodse Defensieliga, juichte gisteren de aanslag toe. Hij zei niet te weten wie de daders zijn, maar sprak wel van een wraakactie die plaatsvond precies dertig dagen na de moord op zes Israëli's in Hebron. Een periode van dertig dagen geldt in de joodse traditie als rouwtijd. Premier Begin heeft de aanslagen als misdaden van de ergste soort veroordeeld. Hij waarschuwde echter om Israëli's ervan te be schuldigen voordat er concrete bewijzen zijn. Voor de bevolking van de westoever zijn die bewij zen echter overbodig: het is het werk geweest van de extreem religieuze beweging Goesh Emoeniem, zo is de algemene op vatting daar en vanaf zijn ziekbed ook door de gewonde burge meester Khalaf uitgesproken. En Goesh Emoeniem en de regering is één pot nat, zodat de regering- Begin rechtstreeks verantwoor delijk wordt gehouden voor de aanslagen. Ongelegen De terreurdaad komt voor premier Begin politiek wel heel erg on gelegen. Terecht merkte opposi tieleider Peres op dat de publieke wereldopinie Israël door deze daad op één lijn stelt met de ter reur van de PLO. En minister van buitenlandse zaken Shamir gaat juist vandaag naar Nederland, Denemarken en België om de EG-landen te waarschuwen te gen de Palestijnse terreur en een wijziging van Resolutie 242 van de Veiligheidsraad. heid voor de aanslagen nog for meel worden opgeeist. De perfect uitgevoerde aanslagen tegen de olieraffinaderijen die voor de toekomstige energie voorziening van Zuid-Afrika van vitaal belang zijn, kwamen voor Afrika -specialisten op het Britse ministerie van buitenlandse za ken als een volslagen verrassing. Hoewel geen officieel commen taar werd gegeven zeiden func tionarissen in Londen wel dat was gebleken dat het ANC al over sabotageteams beschikte die zo goed waren georganiseerd en met zulke verfijnde technieken aan slagen konden plegen. Het doelwit van de ANC-aanslagen wordt in Londen door diploma ten van verschillende landen als zeer strategisch gezien - een be wijs van en symbool voor het groeiende zwarte verzet tegen de apartheidspolitiek van de rege ring van premier Pieter Botha. Men verwacht dan ook dat de raf finaderijen in de toekomst onder zware militaire bewaking zullen komen te staan. (Van onze correspondent Henk Leffelaar) LONDEN - De Britse regering is na een kort kabinetsberaad van nog geen uur akkoord gegaan met het voorstel van de ministers van buitenlandse zaken van de EG om de Britse begrotingsbijdrage met tweederde te verminderen. De vermindering betekent dat En geland in plaats van bijna vijf miljard gulden nu één driekwart miljard per jaar zal betalen over een periode van driejaar, waarna de regeling herzien kan worden. Lord Carrington, die de onder handelingen voerde op de bij eenkomst van de ministers in Brussel, noemde de nieuwe re geling „een overwinning voor het gezond verstand". Carrington zei dat Engeland ge leerd had dat beslissingen door de EG niet snel genomen kunnen worden en geduld betracht moet worden. Hoewel de verminde- Afrika-deskundigen »in Londen zeggen dat het hen niet zou ver bazen als Zuid-Afrika vergel dingsmaatregelen zou treffen te gen het ANC-hoofdkwartier in Lusaka. Een woordvoerder van de politie ring van de Britse bijdrage in houdt dat West-Duitsland aan zienlijk meer zal moeten bijdra gen, dacht Carrington niet dat dit de relaties tussen beide landen zou aantasten. West-Duitsland is tenslotte twee keer zo rijk als En geland zei hij. De Westduitse minister van finan ciën, Hans Matthöfer, heeft giste ren verklaard het eens te kunnen zijn met de regeling van de EG- ministers inzake de Britse bij drage aan de Europese Gemeen schap op een aantal voorwaar den. Afgelopen zaterdag liet hij weten de regeling niet te aan vaarden. Zijn eerste voorwaarde is dat de Bondsrepubliek niet meer moet lenen als gevolg van de regeling. Groot-Brittannië krijgt in totaal 6,5 miljard gulden vergoed; West- Duitsland draait daar voor een groot deel voor op. Verder moet de verhoging van de inkomsten belasting, zoals voor 1981 is voor zien, beslist doorgaan en ten der de moeten die landen die zich deelde mee dat er in feite geen hoop was dat men de branden in het Sasol-complex kon blussen. De inspanningen van de brand weer zijn erop gericht het vuur onder controle te houden tot de olie uitgebrand is en te voorko- voor Europa opofferingen willen getroosten duidelijk zeggen hoe dit in de Europese begroting wordt geregeld. Matthöfer verklaarde op de steun van Bondskanselier Schmidt te rekenen. Morgen komt Matthö- fers standpunt ter sprake in een kabinetszitting. De Westduitse minister van buitenlandse zaken, Genscher, heeft al laten weten dat meningsverschillen over de bereikte overeenstemming Eu ropa in gevaar kunnen brengen. DDR stuurt jongen terug WEST-BERLIJN (Reuter) - De DDR heeft gisteren de 13-jarige Westberlijnse jongen terug ge stuurd die twee dagen geleden was aangehouden nadat hij over de Beilijnse muur was geklom men om een voetbal terug te ha len. De jongen. Andreas Maluck, is in een Oost-Berlgns kindertehuis onder* raagd. Zaterdagavond was Andreas bij de muur aan het voetballen, toen de bal over de muur vloog. Hij klom erover heen en werd prompt aan de onderkant door twee Oost- duitse grenssoldaten gepakt. men dat het vuur overslaat naar tientallen tanks in de omgeving. Zeker vijf grote tanks werden opengereten door explosies en spuwden vlammen en honder den meters hoge rookkolommen de lucht in. JERUZALEM (DPA) - Het Israëli sche parlement heeft gisteren met een krappe meerderheid een motie van wantrouwen van de oppositie in de regering van pre mier Begin verworpen. Achten vijftig afgevaardigden stemden voor, 48 tegen. Stemonthoudin- gen werden niet geteld. Volgens waarnemers wilde de op positie de sterkte van het kabinet peilen na het vertrek van minister van defensie Ezer Weizman. De officiële aanleiding was de be noeming door Begin van een waarnemend minister van defen sie. in de persoon van de direc teur-generaal van defensie, Mor- dechai Zippori. Volgens de oppo sitie had de premier daar het recht niet toe. Begin heeft zich gisteren in het Is raëlische parlement met scherpe aanvallen op de EG-landen fel gekeerd tegeneen initiatiefdatzij zouden willen ontplooien inzake de kwestie van het Midden-Oos ten. Dit initiatief, dat volgende week op de EG-top in Venetie aan de orde moet komen, komt vol gens Begin neer op erkenning van de Palestijnse bevrijdingsor ganisatie PLO als partner in het streven naar vrede in het gebied en bovendien van het zelfbe schikkingsrecht van de Palestij- Begin dankte in de Knesset na drukkelijk de Amerikaanse pre sident Carter en diens minister van buitenlandse zaken Muskie vanwege het "neen" van Was hington tegen zo n Europees plan en elke wijziging van VN-resolu- tie 242. waarin het Palestijnse vraagstuk als een vluchtelingen probleem wordt afgedaan. Offi cieel hadden Bonn, Londen, Pa rijs en Rome gisteravond nog niet gereageerd op dit "neen". Carter en Begin hadden president Sadat van Egypte en zondag nog de af getreden Israëlische minister van defensie Weizman zich tegen een Europees initiatief verklaard. "Israel heeft", zo zei Begin gisteren, niets tegen het zelfbeschik kingsrecht op zichzelf, dat Euio- pa aan de Palestijnen wil verle nen. maar deze laatsten kunnen dit uitoefenen in 21 Arabische landen Hun a een 22 t.- bty ge ven zou zelfmoord ztjn. Dat zou een nieuwe volkerenmoord mo gelijk maken, uit te voeren met de hulp van de Sowjet-Unie, de olielanden en de leden van het afwijzingsfrontaldus de pre- ADVERTENTIE Bont in de zomerklinkt dat wat vreemdNiet als u bet volgende bedenkt. Onze nieuwe bontkollektie is al hele maal kompleet. Wij hebben de tijd om rustig al uw wensen door te praten en vakkundig uit te voeten. En u projiteert van de zeer aantrekkelijke zomerprijzen. Dus juist bont in de zomer. Breestraat 173 - leiden - Telefoon 071 123337 uiHKKcstol dtmdcrday, knn/wond. Dccbtci tcbliiifi Boi Ramsey Clark TEHERAN (Reuter/UPI) - Iran heeft gisteren op de "internatio nale conferentie over de Ameri kaanse inmenging in Iran," in Te heran een als "top geheim" beti teld document van de Amerj- kaanse ambassade onthuld. Het betreft een brief van generaal Huyser, die tijdens de kortston dige regering van premier Bach- tiar in Iran was, aan de voormali ge NAVO-bevelhebber Alexan der Haig. In die brief maakte Huyser gewag van plannen tot een militaire machtsovername wanneer pogingen de regering van Bachtiar te redden zouden mislukken. Alexander Haig trok de echtheid van deze brief in twij fel. Haig verklaarde zich niet te kunnen voorstellen dat dit juist kon zijn. Hij zei niet betrokken te zijn ge weest bij de missie van Huyser en niet op de hoogte te zijn gehou den van het verloop van die mis- Op de conferentie zijn ook tien Amerikanen aanwezig, onder wie de oud-minister van justitie, Clark. Het Amerikaanse ministe rie van justitie verklaarde dat er een onderzoek geopend is naar aanleiding van de aanwezigheid van de tien. Hun aanwezigheid in Iran vormt een overtreding van het in april afgekondigde verbod voor Amerikanen naar Iran te gaan. Een woordvoerder van het ministerie verklaarde dat er geen juridische stappen ondernomen zullen worden vóór de tien zijil teruggekeerd. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken noemde de conferentie een "propaganda- ADVERTENTIE Oude school- en studieboeken zijn geld waard; nieuwe hoeven niet duur te zijn. Hij de Slegte verkoop je de studieboeken die je niet meer nodig hebt (indien niet ouder dan zo'n 2 jaar) en koop je wat je't volgent! studiejaar hebben moet (voor; voorradig) Afrekenen gaat kontant en wat je koopt neem meteen mee. I 'oen. nog voor je met vakantie gaat Dat bespaart je tijd én geld. Dc SI egt e is een goeie voor studieboeken. Boekhandel J. tie Slegte b.v.. Breestraat 73.2311 CJ Leitien, Tel.: 071-1220 07 DAMASCUS (Reuter/AFP/DPA/GPD) - De Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO heeft gisteren besloten te vragen om een spoedbijeenkomst van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties ter bespreking van wat zij noemt "de explosieve situatie in de bezette Arabische gebieden".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 13