Hulprechter verdacht van fraude Carter en Reagan opnieuw favoriet „Ik wil bewijzen dat ik ook wat anders kan dan alleen schaatsen" VS: maatregelen tegen opstandige Cubanen Unieke infomarkt voor gehandicapten in Utrecht DINSDAG 3 JUNI 1980 .door Sjak Jansen Er gaat geen doordeweekse dag voorbij, of ik ben in de stad en regio wel op zoek naar mensen en dingen voor deze rubriek. Tips en wensen voor 'Publiek' kunt u 's middags tussen één en twee uur aan mij kwijt. tel. 071-344941, toestel 215. Schrijven mag natuurlijk ook. Eerst dacht Joan Haanappel dat dat heerschap aan de andere kant van de lijn haar zat te be duvelen, toen hij haar in allerhoffe lijkst Duits voor stelde toe te treden tot het presentatie team van 'Das Ak- tuelle Sportstudio', een veelbekeken sportprogramma op de late zaterdag avond op het twee de Duitse net. Wat moet je als zo n ver zoek je gelijk een donder slag bij heldere hemel per telefoon bereikt? En wat moet je als daar meteen achteraan een uitnodi ging volgt voor een proefopname in Düssel- dorf? Ja, wat zo gauw te doen? Toehappen maar, dacht een zeer vereerde Joan Haanappel. „Want", redeneerde ze, „wat heb ik er eigenlijk mee te ver- liezen?" Ze ging, bereidde zich gedegen voor op een vraaggesprekje van tien minuten met een plaatselijke profvoetballer en kwa:n, tot grote tevredenheid van haar Duitse superieuren, zonder brokken onder de hete 1 studiolampen vandaan. Joan was geslaagd. Medio juli maakt ze haar tv-debuut voor miljoenen Duitsers. Het is de bedoeling dat ze tesaam met de Duitse Cissy de Mace eens in de zes, zeven weken een uitzending voor haar reke ning gaat nemen. „Iets unieks", vindt Joan, want een sportprogramma waarin lou ter vrouwen het voor het zeg gen hebben, is naar haar we ten nog nimmer vertoond. „Een uitdaging", zegt Joan in haar gerieflijke woning in Leimuiden. „Vooral omdat die sportshow direct wordt uitgezonden. Dat maakt het des te spannender. Dat vind ik ook zo fijn eraan. Komt, denk ik, doordat je aan sport hebt gedaan. Dan vind je al les, wat spannend is, een uit daging" Haar sport, dat is bekend, was kunstrijden op de schaats. Sommige Westduitse bladen hebben dat goed onthouden, getuige recente opgeklopte verhalen waarin Joan Haan appel in de kop wordt aange duid als 'Eisprinzessin* of er ger. Kijk, daar wordt zij nou niet goed van; altijd weer te worden opgehangen aan die successen uit lang vervlogen tijden. Kunstrijden doet ze allang niet meer. Drie dagen per week behartigt ze de public rela tions van een videobedrijf in Almere. Daarnaast presen teert ze af en toe een uitzen ding van de NOS-rubriek 'Studio Sport'. Iets, dat ze met veel plezier doet, „al was het maar", zegt ze, „vanwege de mieterse sfeer op de redac tie." Om die sfeer zo te houden, heeft de Leimuidense de NOS in haar Duitse avontuur gekend. Dankzij de NOS is het ook al- lemaal zo gekomen. Het i tijdens de Olympi sche Winterspelen in Lake Placid dit jaar, dat de heren van het ZDF (Duitsland 2) haar 'ontdekten'. Joan H^an- appel was daar door Sfudio Sport heengezonden om het kunstrijden op de schaats te verslaan. Taal Waarom die Duitsers uitgere kend hun oog op haar hebben laten vallen..., Joan schudt het hoofd. Zegt; „De taal vormt in elk geval geen ob stakel. Met de ijsrevue heb ik jaren door Duitsland gezwor ven. Nee, dat zit wel goed." „Ik zal me wel eens verspreken, oh ja natuurlijk zal ik dat. Maar kijk es: ze weten dat ik buitenlandse ben, dus dat zullen ze wel accepteren." „Als je maar zorgt jezelf te zijn aldus Joan, want dat is in het televisiebedrijf naar haar overtuiging erg belangrijk. „En je goed voor te bereiden natuurlijk. Als zo'n show za terdag is, moetje niet denken dat ik er 's ochtends even heen rijd. Nee, dan ga ik woensdag al weg." Verenpak Faalangst heeft ze niet. Vrees dat de Duitse tv-kijker zal roepen: „Wat voor verstand heeft een vrouw nou van voetbal?", evenmin. Joan: „Wat kan me eigenlijk gebeu ren? Gaat het mis, ach wat dan nog? Ze gaat er, zoals andere voor gangers van* Hollandse af komst, bepaald niet heen om haar zakken te vullen. Zoveel levert het haar niet op, zegt ze. „Ik ga er alleen proberen te bewijzen dat ik ook wat an ders kan, dan alleen dat schaatsen." Toen ze laatst een Duitse krant opensloeg, prijkte er bij het Aktuelle Sportstudio-bericht een foto van haar. wéér in dat vermaledijde verenpak van de ijsrevue. Ze bedoelt maar. „Ach", zegt ze berustend, „het zal straks wel óver gaan. Auf Wiedersehen Nee. neem dan haar vrienden en kennissen. Die identificeren haar niet met die schaatssuc- cessen, die zijn dat ijsrevue- gedoe van haar allang verge ten. „Ik zal het je sterker ver tellen", lacht Joan. „Mijn vrienden zeggen al: 'Grüss Gott en Auf Wiedersehen' te gen me. Maar dat hoeft nou ook weer niet Haha!" UTRECHT (ANP) - De Utrechtse officier van justitie mr. H. Droesen heeft gisteren een boete van vierduizend gulden geëist tegen de 59-jarige Zwolse advocaat-procureur mr. J.F. van W., die ervan wordt verdacht een valse koopacte te hébben opgemaakt en de belastingdienst tot tweemaal toe onjuiste gegevens te hebben verstrekt. De advocaat, is in Zwolle een waar nemend deken van de regionale afdeling van de orde van advoca ten, kocht in 1977 het huis van zijn buurman voor 145.000 gul den, maar liet in het koopcontract slechts een bedrag van 90.000 gulden opnemen. De resterende 55^000 gulden be taalde hij al eerder aan zijn buurman, naar zijn zeggen om „het recht van koop" te verwer ven. Op deze manier ontdook mr. Van W. volgens officier mr. Droe sen wél zes procent overdrachts belasting over die 55.000 gulden. Van W. ontkent echter dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan het vals opstellen van een koopacte. Volgens hem heeft hij het huis inderdaad gekocht voor 90.000 gulden. Dat klopt volgens Van W. ook beter met gegevens in ver band met onroerend goedbelas- ting. De waarde van het huis is in 1976 in verband daarmee ge taxeerd op 45.000 gulden. Het be drag van 55.000 gulden betaalde Van W. zoals gezegd aan zijn buurman om het recht van koop te verwerven en om er zeker van te zijn dat zijn buurman dat pand zou verlaten. Al geruime tijd voor de verkoop be stonden er tussen de zwolse ad vocaat en zijn buurman grotè problemen. De buurman is ama teurmusicus en hij maakte zoveel lawaai, dat Van W. zich aan de andere kant van de muur niet meer op zijn werk kon concentre ren. Hij trachtte de musicerende buurman eerst via een kort ge ding het zwijgen op te leggen, en toen dat niet het gewenste resul taat opleverde probeerde hij het met geld. „Het was me wel wat waard om die man te zien verdwijnen aldus de advocaat. „Bloedgeld" noem de hij gisteren de 55.000 gulden, die hij aan de lawaaierige musi cus betaalde om er zeker van te zijn, dat deze zijn huis aan hem zou verkopen en vervolgens met zijn muziek zou verdwijnen. In de overeenkomst die hij met de muzikale buurman sloot was sprake van een splitsing van de- koopsom. Buurman wenste 145.000 voor zijn huis maar dat vond de advocaat veel te veel. Hij was wel bereid om een koopsom van 90.000 gulden te betalen en een bedrag van 55.000 gulden vooraf om er zeker van te zijn dat buurman het pand ook"werkelijk aan hem zou verkopen. De fiscale inlichtingen en opspo ringsdienst (FIOD) kwam deze merkwaardige transactie op het spoor bij een onderzoek naar zwart geld. Van W. kreeg twee maal toe een brief waarin hem werd gevraagd of er behalve de koopsom van 90.000 gulden nog andere bedragen aan de verkoper waren betaald. De advocaat beantwoordde deze vragen ont kennend. Uitspraak 13 juni. ALCOHOL - In de vakantietijd nemen meer mensen dan in de rest van het jaar met een borrel te veel op plaats achter het stuur. Dit is de centrale politie ver- keerscommissie (CPVC) geble ken na twee landelijke controle acties in de maand mei. Uit de ongevallen-statistieken blijkt volgens commissaris J.W. Bakker van CPVC dat per maand gemiddeld duizend ongevallen gebeuren waarbij alcohol in ht spel is. Dat is één ongeval per drie kwartier. In de vakantietijd liggen deze ge tallen nog iets hoger, aldus com missaris Bakker. AMSTERDAM - De Amsterdamse politie heeft gisteren verhinderd dat het bureau herhuisvesting in de hoofdstad door vijftig démonstranten werd 'overvallen'De demonstranten, krakers, wilden met ambtenaren en woningzoeken discussiëren over de gemeentelijke plannen voor een yiieuw distributiesysteem. Enkele krakers werden aangehouden. met 7 juni in de Utrechtse Jaar beurshallen een infomarkt voor gehandicapten worden georgani seerd. Deze manifestatie is be doeld voor lichamelijk en zin tuiglijk gehandicapten, hun ver zorgers, dienstverleners en allen die direkt betrokken zijn bij ge handicaptenzorg. John Trattner opvolger van Hodding Carter WASHINGTON (Reuter, DPA) - Amerikaanse functionarissen hebben gisteren meegedeeld dat John Trattner Hodding Carter zal opvolgen als woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken. De 49-jarige Trattner zal op 1 juli als woordvoerder begin nen. Hij was tot nu toe een spe ciale medewerker van de onder minister van buitenlandse zaken, Warren-Christopher. Hodding Carter kondigde vorige maand aan dat hij per 1 juli zijn functie als woordvoerder zou neerleggen. Naar hij medewer kers heeft verteld is zijn voor naamste reden om af te treden het ontslag van de oud-minister van buitenlandse zaken, Cyrus Van ce. Vance trad af als minister om dat hij het niet eens was met de mislukte poging de Amerikaanse gegijzelden in Iran te bevrgden. De opening van de markt zal wor den verricht door staatssecretaris Veder-Smit (volksgezondheid). Gelijk met deze manifestatie gaat de tentoonstelling „Kijken met je handen" in première, .vaar de be zoeker in de gelegenheid wordt gesteld om materialen, gebruiks- en kunstvoorwerpen en con structies te leren kennen zonder gebruik te maken van het ge zichtsvermogen. Het is de eerste keer dat deze uit Parijs afkomsti ge expositie in Nederland te zien Verder op de Infomarkt demon straties van allerlei hulpmidde len en aanpassingen voor mensen die lichamelijk of zintuiglijk ge handicapt zijn. Daarnaast zijn er exposities van speciale appara ten voor gehandicapten; organi saties en instellingen die zich be zighouden met dienstverlening aan gehandicapten, zullen des gevraagd uitgebreid informatie verstrekken. Tussen de bedrijven door worden demonstraties en modeshows gegeven op het gebied van sport en ontspanning. Laatste primaries: WASHINGTON (GPD) - In maar liefst negen Amerikaan se staten gaan de kiezers van daag naar de stembus. De belangrijkste en grootste zijn Californië, New Jersey en Ohio. Voor Reagan ziet het er goed uit. Hij heeft geen con currenten meer en in Califor nië, waar hij gouverneur was, geniet hij grote populariteit. Bij algemene verkiezingen zou hij het winnen van Carter, volgens opiniepeilingen en met die algemene verkiezin gen hoeft Reagan zich alleen nog maar bezig te hou den. Carter heeft nog steeds Kenne dy aan zijn staart hangen. Hij zal waarschijnlijk voldoende stemmen krijgen om tot kan didaat te worden benoemd van zijn partij, maar hij wil na tuurlijk niet strompelend over de eindstreep gaan. Vol gens recente opiniepeilingen ligt Carter in Californië nage noeg pek aan nek met Ken nedy. In New Jersey is de situatie het zelfde, maar in Ohio staat Car ter weer bovenaan. Kennedy heeft de steun van de lin kervleugel van de Democrati sche partij, die in Californië goed is vertegenwoor- digd Met 14 miljoen inwoners is Cali fornië de grootste staat van de Verenigde Staten. Als het meest westelijke punt van het Amerikaar het een eindstation van de kolonisten. Bovendien heerst er het gehele jaar door be haaglijke temperaturen. Nog steeds vind je een grote con centratie immigranten uit andere staten. Het gekke is ook dat nieuwe rages en ideeën altijd daar beginnen, om zich daarna pas over de rest van het Verenigde Staten te verspreiden. Zowel poli tieke filmster Jane Fonda als Nixon en Reagan zijn uit deze staat afkomstig. Californië zal dus kiezen voor presidentskandidaten, maar veel belangrijker is het refe rendum over een voorstel tot inkomstenbelastingverlaging met 50 procent. Daar wordt vandaag ook over gestemd. Dit na het aannemen van arti kel 13 dat alle vermogensbe lasting in een klap afschafte. Bij deze nieuwe verlaging echter zouden er wel eens re geringsdiensten kunnen sneuvelen. Ook beslist men vandaag over afschaffing van alle huurbe- scherming en over een voor stel tot extra belasting op oliemaatschappijen. De geor ganiseerde tegenstanders van de belastingverlaging en de huurbescherming bevinden zich vooral in het Kennedy- kamp. Zij bestaan voorname lijk uit Spaanssprekenden en zwarten. De Kennedy-helpers hopen op een wonder. De sterke positie van Kennedy, gecombineerd met de slechte economische situatie, zou de kans op een algehele ommezwaai van de kiesmannen tijdens de Con ventie vergroten. Voor Carter is de strijd inmid dels al afgedaan. Hij heeft zijn agressieve taal tegen Kenne dy opgegeven en spreekt nu zeer lovend over hem, om zo uiteindelijk tot een compro mis te komen. Maar Kennedy houdt nog steeds vol dat hij tot het bittere einde blijft doorgaan. Hg werpt zich steeds meer op als leider van de linkervleugel van de De mocratische partij. Of hem dat populairder zal maken voor verkiezingen in 1984 is nog de vraag. FORT CHAFFEE (UPI/AFP) - On geveer 40 Cubaanse vluchtelin gen zijn na de opstand van zon dag in het kamp bij Fort Chaffee in de Amerikaanse deelstaat Ar kansas gearresteerd als de "aan stichters Zij zullen worden be recht. President Carter heeft op dracht gegeven tot een snellere hervestiging van de vluchtelin gen om nieuwe onlusten te voor komen. Zondag kwamen Cubaanse vluch telingen in het kamp m opstand omdat ze vonden dat hun herves tiging te lang duurde. Ongeveer 1.000 Cubanen bestormden de hoofdingang van het kamp, waarin in totaal 18.000 vluchte lingen voorlopig zgn gehuisvest. Er werd een aantal gebouwen in brand gestoken en er vielen meer dan 40 gewonden voordat de orde kon worden hersteld. Jody Powell, de perschef van het Witte Huis, verklaarde dat presi dent Carter wil dat er voortaan 150 in plaats van 100 vluchtelin gen per dag elders worden on dergebracht. De gouverneur van Arkansas, Bill Clinton, heeft toe gezegd dat het aantal bewakers in Fort Chaffee aanzienlijk zal wor den uitgebreid. Er zullen er 2.000 komen in plaats van de 600 die aanwezig waren toen de rebellie uitbarstte. De bewakers is te kennen gegeven dat zg "rede lijk". maar geen dodelijk, geweld moeten gebruiken wanneer het weer tot een opstand zou komen. Een lid van het Huis van Afgevaar digden, de Democraat Jim Wright, deed gisteren het idee aan de hand de ontevreden vluchtelingen maar weer terug te sturen. De V.S. zijn niet verplicht asiel te verlenen aan mensen "die zich niet aan de wet houden", zo zei hij opeen persconferentie. Hg zei dat de gouverneur van Arkan sas ook deze mening is toege daan. De inwoners van het bij het kamp gelegen stadje Barling hebben geprotesteerd tegen het gebrek aan veiligheidsmaatregelen. Amerika kiest

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 11