LEIDSCH DAGBLAD Doek valt over middenstanders Algemene staking op Jordaanoever Vier procent bezuinigen varic/aag Mensen wachten met aankoop kleding Kleurenbijlage over EK-voetbal W Meubelfabriek Oisterwijk toonaangevend in eiken Vitamine voorkomt bij zwangerschap ernstige gevolgen suikerziekte Opstandige beweging op Nieuwe Hebriden roept provinciale regering uit Vrouw doodt zoontje DINSDAG 3 JUNI 1980 OPGERICHT 1 MAART 1860 36180 Directeur G Koopman Hoofdredacteur: A A M Schuurmans Adj.-hootdredacteur: R. D. Paauw DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN B-ireau Wit e Singel 1 2311 BG Leiden oor tel nrs zie colofon Uit protest tegen aanslag JERUZALEM (AFP) - Opnieuw wordt op de westelijke Jordaanoever algemeen gestaakt door winkeliers en scholieren. Om 8 uur vanochtend bleek dat in de meeste steden met inbegrip van het Arabische deel van Jeruzalem gevolg werd gegeven aan de stakingsoproep van de Arabi sche leiders op de westelijke oever en van PLO-leiders in het buitenland na de aanslagen gisteren. Hierbij raakten de burgemeesters van Nabloes en Ramallah ernstig ge wond en liepen in Hebron in totaal negen personen verwondingen op. In Ramallah hebben Israëlische soldaten met geweld de luiken van een groot aantal winkels verwijderd, in afwezigheid van de eigenaars, in een poging het leven zijn normale gang te laten gaan. Overal wordt gepa trouilleerd door Israëlische troepen om betogingen op straat te voorko men (Zie ook pagina 13). Ruim derde kan concurrentie niet aan RIJSWIJK (ANP) - Over het al gemeen doen mensen het wat kalmer aan, wanneer ze nieuwe kleren nodig hebben. Ze kijken liever eerst nog even de kat uit de boom. Dit constateert de Raad van Be stuur van de Peek en Clop- penburg-groep in zijn jaar verslag over 1979-1980. Voor het eerst sinds jaren is een afname van de koop kracht van de consument merkbaar. Verwacht wordt dat een aarzeling bij het ko pen van kleding ook dit jaar nog aanwezig is, aldus P en Pais wil van Leidse universiteit: LEIDEN - Minister Pais van on derwijs wil dat de Leidse uni versiteit volgend jaar bijna vier procent bezuinigt. Dat is geble ken uit onderhandelingen tus sen de Nederlandse universitei ten en de bewindsman. Ook andere universiteiten zullen een veer moeten laten. Daarmee zijn de universiteiten het niet eens en hebben de minister ver zocht om met een nieuw voorstel te komen. Het college van bestuur van de Leidse universiteit zal deze maand met Pais gaan praten over dé gevolgen van deze bezuinigin gen voor de Leidse universiteit. Het zal in dat gesprek voornamelijk gaan om het verlies aan arbeids plaatsen en om de problemen die een dergelijke operatie met zich meebrengt. Voorwaarde is na melijk dat het in één jaar wordt uitgevoerd. Verder zullen de gevolgen van de bezuiniging voor bijvoorbeeld het wetenschappelijk onderzoek, worden gesproken. Het college van bestuur van de Leidse universiteit vindt dat de beslissing van de minister om te bezuinigen geheel voor verant woording komt van de regering. Ook de mate waarin het weten schappelijk onderwijs daaraan een bijdrage moet leveren. Minister Pais wil voor volgend jaar in het totaal tachtig miljoen be zuinigen in het wetenschappelijk onderwijs. Deze tachtig miljoen gulden worden veroorzaakt door de slechte economische toestand op dit moment en doordat Pais een aantal andere projecten wil verwezenlijken bijv. Nijenrode, ZWO, academische ziekenhui zen). De universiteiten zeggen dat alleen mag worden bezuinigd in ver band met de slechte economi sche toestand, waardoor het be drag met 27 miljoen verlaagd zou kunnen worden. AMSTERDAM (GPD) - Als gevolg van de eco nomische recessie zullen in de tachtiger jaren 50.000 van de 140.000 detailhandelsvestigingen verdwijnen. Met name bij de kleine zelfstandi gen zullen de klappen vallen. Deze voorspelling doet prof. dr. L. Bak, hoogleraar planologie aan de Vrije Universiteit, in het weekblad „Distri- food". LEIDEN - Het Nederlands elf tal, dat gisteren naar Oos tenrijk is vertrokken voor de laatste voorbereiding op het toernooi om het Europees kampioenschap voetbal, leed op 27 mei 1934 een van zijn meest dramatische ne derlagen. In de strijd om het wereldkampioenschap werd Oranje vlak voor de finish uitgeschakeld door Zwitser land. Het befaamde strijd lied "We gaan naar Rome" verloor in één klap al zijn geldigheid. Het einddoel Rome werd niet gehaald; reeds in Milaan werd Oranje uitgeschakeld. Nu, 46 jaar later, staat het Ne derlands elftal voor een zelf de opgave. Na eerst tegen Griekenland en West-Duits- land te hebben gespeeld, valt op 17 juni in Milaan de be slissing in de wedstrijd te gen Tsjechoslowakije. De ge lijkenis is frappant. Weder om valt in Milaan de beslis sing of Oranje de Finale in Rome zal halen. In 1934 ging het mis. Herhaalt de ge schiedenis zich in 1980? Waarom het in 1934 misging, leest u in een speciale kleu renbijlage, die onze krant uitgeeft ter gelegenheid van het toernooi om het Euro pees kampioenschap in Ita lië. Wij hebben de Oranje spelers, die in 1934 die dra matische nederlaag leden, onlangs bij elkaar gehaald. Spelers als Leen Vente, Bep Bakhuys en Henk Pellikaan vertellen in de bijlage over de oorzaken van die neder laag. In de bijlage treft u voorts ver halen aan over het Neder lands elftal en de tegenstan ders, die Oranje in Italië ontmoet. Verder natuurlijk het volledige wedstrijdpro gramma en een overzicht van de radio- en televisie programma's die aan het EK- toernooi worden gewijd. De ze kleurenbijlage, die 68 pa gina's telt, wordt deze week gratis onder onze abonnees verspreid. Vochtig warm Droog weer en afnemende bewolking, maar in de nacht en ochtend mogelijk mist. Minimumtemperatuur omstreeks 12 graden. Middagtemperaluur van 20 graden aan zee tot circa 25 graden in het binnenland. Matige wind uit zuidwest Bak wijst erop dat in 1979 de detailhandelsomzet met 3 procent groeide bij een infla tie van 4,5 procent, een reële welvaartsgroei van 2 procent en een bevolkingsgroei van een half procent. Hij vindt het duidelijk „dat bij de detail handel de lamp goed scheef hangt De consument zal in de tachtiger jaren zijn dure centen zo zorgvul dig mogelijk uitgeven en dat be tekent volgens Bak dat hij hoe langer hoe minder bij de traditio nele winkels gaat kopen. Hij zal veel geld over hebben voor hob by's en weinig voor levensmid delen. „Het inkomen zal mis schien nog een beetje groeien, maar dat beetje hebben_we hard nodig voor de snel duurder wor dende energie Men zal de komende jaren moeten wennen aan het zogenaamde nul(groei)-alternatief, zegt Bak die over de gehele detailhandels linie een enorme prijzenslag con stateert. Verschijnselen als de superstores, de textielsupers en andere zogenaamde winkelke tens zijn vormen die het goed doen, maar wel een rechtstreekse aanval betekenen op de traditio nele zaken. Kleine ondernemers zullen het moeilijk krijgen het vol te hou den en steeds meer moeite heb ben met het vinden van opvol gers. Subsidie voor kleine win kels is een kwestie die nooit van de grond is gekomen. Prof. Bak verbaast zich erover dat er hon derden miljoen guldens worden gestoken in grote bedrijven om arbeidsplaatsen te redden. Voor het midden- en kleinbedrijf wordt op dit gebied nauwelijks iets gedaan. Discounters De opmars van zogenaamde dis counters gaat voort, zegt de pla noloog, die nog mogelijkheden ziet voor kaasspeciaalzaken, kruidenwinkels, delicatessenza ken, viswinkels, poeliers, dieren speciaalzaken, coffeeshops en lunchrooms. Bedrijven die een ambacht uitvoeren zullen het ook wel redden. Bak gelooft niet dat de kracht van de kleine onder nemer zijn service en sfeer is. Hij gelooft evenmin in de zelfstan dige slijterijen, drogisterijen en dc lijdende winkels voor de na bije toekomst, al zullen er altijd uitzonderingen blijven, bijvoor beeld in dichtbevolkte buurten met weinig winkels. Rijdende winkels hebben volgens Bak veel nadelen: een dure wagen, be perkte keus, te hoge prijsstelling, lange werkweken. Rijdende winkels zijn geen reële distributievormen meer, aldus prof. Bak. De groter supermark ten zullen zich steeds meer gaan toeleggen op de verkoop van vers vlees, vleeswaren, brood van de warme bakker, banket en groen ten en fruit. Dat betekent dat de bakker en de groenteman het ook moeilijk krijgen. De discounters zullen in de tachti gerjaren het voordeel hebben: zij zijn doelmatig en kunnen scherp inkopen, het begin van een goede detailhandel, meent de hoogle raar. Bak verwacht niet dat de overheid zal ingrijpen. De vrij heid van handel zit er volgens hem ook bij een progessief kabi net „te diep ingebakken' VILA-Jimmy Stephens, leider van de groep separatisten op de NU Hebriden, spreekt zijn volgelingen toe. UTRECHT (ANP) - Een t((dige °vel de oorzaak var tot zuid. (Opgemaakt om 11.15 uur) Zon op: 5.20 uur; onder: 21.53 uur. Hoogwater te Katwijk om 7.32 en 20.04 uur, laagwater om 3.21 cn 15.42 uur. OPROEP aan alle horeca ondernemers LEDENVERGADERING a.s. donderdag 5 juni 2.30 uur. Zalencomplex de Bierdegel. Veste- straat 1a. Leiden. Het Bestuur. ontdekking en behandeling met vitamine b6 van zwangerschaps diabetes kan voorkomen, dat kinderen kort voor of na de ge boorte sterven of dat ze hersen beschadigingen oplopen. Dit blijkt uit het proefschrift "zwanger'schapsdiabetes" waar op de Utrechtse gynaecoloog Coelingh Bennink vandaag aan de rijksuniversiteit in Utrecht is gepromoveerd tot doctor in de geneeskunde. Zwangerschapsdiabetes komt bij één a twee procent van alle zwan gere vrouwen voor. De suiker ziekte ontstaat doorgaans in de laatste drie maanden van de zwangerschap. De vrouwen mer ken er zelf niets van en de ziekte verdwijnt ook bijna altijd weer na de bevalling. Maar voor het ongeboren kind kunnen de gevolgen ernstig zijn. Het reageert op het ook in zijn bloed te hoge suikergehalte met de produktie van extra insuline en het groeit abnormaal hard. Vaak overlijdt zo n kind heel plotseling in de laatste maand van de zwangerschap of vlak na de geboorte. Ook kan het kind doordat het zo groot is, bij een moeilijke bevalling letsel oplo pen. zwanger schapsdiabetes weinig bekend. Het onderzoek van Coelingh Bennink heeft uit gewezen dat de oorzaak in 60 tot 70 procent van de gevallen tekort aan vitamine b6 is. De af wijking kan dan afdoende 1 den behandeld door toediening van extra vitamine b6. Waarschijnlijk in het najaar korter werken bij Ford AMSTERDAM (ANP) - "Gezien de omstandigheden zal rekening moeten worden gehouden met enige werktijdverkorting bij de Fordfabriek in Amsterdam in de tweede helft van dit jaar", zo zei dr. J. R. M. van den Brink, voor zitter van de raad van commissa rissen, in de jaarvergadering. Ford verwacht dat dit jaar in Ne derland 100.000 personenwagens minder zullen worden verkocht dan vorig jaar (ruim 550:000). Het marktaandeel van Ford liep ove rigens in de eerste drie maanden van 1980 terug van 11.3 pet tot 10.3 pet en zal waarschijnlijk het gehele jaar op dit lage; blijven. VILA, NIEUWE HEBRIDEN (UPI) - Separatisten die het grootste eiland van de Nieuwe Hebriden, Esperitu Santo, in hun macht hebben, hebben een pro vinciale regering uitgeroepen terwyl Franse en Britse functio narissen overwegen of zij militair geweld zullen gebruiken om de opstandige beweging de kop in te drukken. In een korte bekendmaking via de radio zeiden de opstandelingen dat het eiland voortaan Vemara- na heet en dat een kabinet van zeven leden was gevormd onder plantage-eigenaar Jimmie Ste phens als eerste-minister. Ste phens is leider van de revolte. Alle leden van de neiuwe rege ring zyn Nieuw-Hebrideanen. Intussen zijn 1.400 mensen van het eiland geëvacueerd. Nog 300 wachten op vertrek. In Parijs zijn Franse en Britse func tionarissen bijeen om te spreken over het zenden van troepen naar het eiland in het zuiden van de stille Oceaan, dat zij gezamenlijk besturen, om een einde te maken aan de rebellie van Stephens. De ze leidde de opstand van afgelo pen woensdag met verscheidene honderden separatisten .en plan tage-eigenaren die gewapend zijn met geweren, pijl en boog en speren. Zij houden de districts commissaris Joseph Valesa en een twaalftal politiemannen vast en hebben alle verbindingen met de buitenwereld verbroken. Functionarissen zeiden dat de plantage-eigenaren vrezen hun kopra-oogsten te verliezen als de Nieuwe Hebriden op 30 juli onaf hankelijk worden na bijna 75 Brits-Frans bewind. De voorna melijk Frans-sprekende planta ge-eigenaren hebben zich ver enigd in de Nagriamel-beweging en verzetten zich tegen de En gels-sprekende Vanuaaku-pai tij van de Anglicaanse priester Wal ter Lini. Pater Lini, die premier van de onafhankelijke Nieuwe Hebriden zal zijn, beloofde in zijn ikende hei 20 PAGINA'S FN V-voorzitter Wim Kok heeft er best begrip voor dat de extra kosten die gemaakt moeten worden om arbeids tijdverkorting door te voe ren voor sommige zwakke bedrijven niet op te brengen zijn. Om die reden vindt hij dat er in een overgangsfase geld van de overheid be schikbaar moet komen voor steun op dit gebied. Dat geld zou anders toch gebruikt moeten worden om werklo zen een uitkering te geven. Kok blijft overigens van me ning dat de meeste onder nemingen de kosten van een betere verdeling van werk best voor eigen rekening kunnen nemen. PAGINA 17 KRO-tv brengt unieke na tuurserie PAGINA 5 VVD-fractie oneens met Wiegel PAGINA 7 Rep moet presteren in Italië PAGINA 9 Paus: wereldvrede redden PAGINA 10 Joan Haanappel gaat sport programma presenteren in West-Duitsland PAGINA 11 Premier Begin overleeft mo tie van wantrouwen PAGINA 13 Zes procent van wereld voorraad kolen is winbaar PAGINA 14 Vondst in Alphen: hondje in vuilniszak (Van c r verslaggevers) ALPHEN AAN DEN RIJN - De Alphense politie heeft gisteren proces-verbaal opgemaakt tegen een man die een pasgeboren hondje levend in een vuilniszak had gestopt. De zak werd in de Karei Doormanstraat op de stoep gezet. Voorbijgangers sloegen echter alarm, toen zy gepiep hoorden. In eerste instantie ontfermde de Alphense dierenbescherming zich over het één dag oude beestje. Men slaagde er echter niet in om verzorging te vinden voor het dier,, dat acht keer per dag moest worden gevoed. In overleg met een dierenarts werd daarom besloten het hondje een zachte dood te laten sterven. De man die het dier in de zak had gestopt zal zich nog moeten ver antwoorden wegens dierenmis handeling. Hij werd gevonden aan de hand van brieven, die zich ook in de vuilniszak bevonden. NAARDEN (ANP) - Een 40-jarige vrouw uit Naai den heeft haar 10- jarig zoontje om het leven ge bracht, vermoedelijk door wur ging. Na haar daad nam in een poging zichzelf van het le ven te beroven, een scherp bij tend middel in als gevolg waar van zij in het Bussums zieken huis moest worden opgenomen. Zij is inmiddels builen levensge vaar. Volgens dc politie liggen peisoonlijke moeilijkheden aan het drama ten grondslag.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 1