Minister Pais in discussie met Leidse demonstranten Tesselaar verricht opening „Veldheim" Gouden ere-medaille voor zuster Buijsman Tal van sporten in kader van lustrum Lezing op oud-alumnidag in Gorlaeus verstoord Kooi viert alsnog oranjefeest •V MAANDAG 2 JUNI 1980 LEIDEN - Met het hijsen van de vlag heeft wethouder Tesselaar zater dagmiddag de officiële opening verricht van het nieuwe volkstuinen- complex ''Veldheim" aan de Haagse Schouwweg. e complex, gelegen tussen de begraafplaats en Holiday Inn, telt ruim zeventig tuinen die in grootte variëren van 150 tot 300 vierkante meter. Ook is op het terrein een speelplaats en een clubhuisje aanwezig. Dit laatste zal in de loop van het volgende jaar worden vervangen door een grotere ontmoetingsruimte. De tuinen van bet complex "Veldheim" zijn ruim een halfjaar geleden al opgeleverd. Zo'r. twintig huurders hebben op hun stuk grond al een onderkomen neergezet waarin tijdens de zomer ook kan worden gesla pen. De beplanting van de tuinen floreert ook al best. Het weer hielp zaterdag trouwens ook bij het vruchtbaar houden van het nieuwe com plex. Tijdens de rondleiding, die op de officiële opening volgde, plenste de regen met bakken uit de hemel. LEIDEN - Zr. C V. Buijsman kreeg zaterdagmiddag een koninklijke onderscheiding uitgereikt in de vorm van een gouden ere-me daille verbonden aan de Orde van Orapje Nassau. De onderschei ding werd haar opgespeld door wethouder Waal, tevens loco burgemeester van Leiden. Mevrouw Buijsman (zestig jaar) kreeg de medaille ter gelegen heid van haar pensionering als docente aan het kraamcentrum Rijn en Vliet. Tijdens een recep tie in "Allemansgeest" in Voor schoten namen veel van haar oud-leerlingen en medewerkers afscheid van haar. Omdat me vrouw Buijsman tevens 25 jaar aan het kraamcentrum was ver bonden, ontving zjj van het be stuur bovendien een envelop met inhoud. Van de zijde van het be stuur kreeg zij ook het compli ment toegevoegd dat zij een be grip is geworden in Zuid-Hol land en dat nog vele generaties na haar over haar verdiensten zullen spreken. Mevrouw Buijsman ziet niet op te gen haar pensionering. "Het is best wel eens fijn om veel vrije tijd te hebben", zegt ze. "En mocht het allemaal te veel wor den, dan is er nog genoeg vrijwil ligerswerk te doen. En wat er in die 25 jaar dat ik aan het kraam centrum werk allemaal is veran derd? Nou, vroeger kwam je als kraamverzorgster in gezinnen van zo'n tien tot veertien kinde ren terecht. Daar werkte je dan van zes uur 's ochtends tot elf uur "s avonds voor een loon van vier gulden per dag. Als je dan af scheid nam, zeiden ze: Nou zus ter, U hebt hier wel een fijne tijd gehad hè, iedere dag een gebak je". LEIDEN - De 17-jarige Marianne Poelje uit Leiden werd zaterdag avond op de fiets aangereden doof een Leidse autobestuurster. De ïietsster kwam ten val en werd met een hoofdwond naar het Academisch Ziekenhuis ge bracht. De autobestuurster reed na het on geval door. Doordat het kenteken van de auto genoteerd was kon de politie haar later thuis aanhou den. LEIDEN - Op verschillende plaat sen in de stad zijn Leidenaren ac tief bezig geweest, zodat de sportdag van de jubilerende uni versiteit geslaagd genoemd kon worden. De fietstocht over 30 of 60 kilometer trok 325 deelnemers en 100 sportievelingen wierpen zich om 11 uur, na het startschot van wethouder Tesselaar, op de prestatieloop. Het merendeel hiervan koos voor de 10 kilome ter. Het zaalvoetbaltoernooi in het universitair sportcentrum werd gewonnen door het team van dit gebouw. In de pauze van dit zaal voetbaltoernooi was er nog een rolstoelbasketbalwed- strijd tussen G.S.V. "De Sleutels" en een team van de Leidse pers. Enkelen van het laatstgenoemde team gingen in hun enthousias me zover, dat zij met de bal hun rolstoel verlieten om een punt te scoren. Dit werd door het gehan dicapten-team ter plaatse be straft, gezien het feit dat de Leid se pers verloor met 31-12. Aan de Witte Singel tenslotte werd zaterdagmorgen een viswedstrijd gehouden, waarvoor 53 deelne mers zich meldden. De eerste prijs, voor de grootste totale leng te, ging naar de 80-jarige Leide- naar H. Schouten. De tweede prijs, één na grootste totale leng te. was voor C. H. Schouten. En de derde prijs voor de grootste vis ging naar H. Eradus, die een bra sem van 48 centimeter ving. LEIDEN - Ambtenaren van het ministerie van Onderwijs zullen zich vandaag buigen over de situatie rond het pro ject "Ouders op herhaling" in Leiden-Noord. Dit zegde minister Pais zaterdagmiddag toe in een emotionele dis cussie met tegenstanders van zijn onderwijsbeleid. De bewindsman zou in de Gor- laeuslaboratoria aan de Wasse- naarseweg een lezing houden voor oud-alumni (oud-studen ten) ter gelegenheid van het 81- ste lustrum van de Leidse univer siteit. Dat werd werd hem lange tijd onmogelijk gemaakt door ac ties van demonstranten met klappertjes, strijdliederen en een rookbom. De komst van Pais werd door een aantal Leidse onderwijsorganisa ties aangegrepen om de be windsman te confronteren met hun ongenoegen over het beleid van zijn ministerie. Dat waren ABOP, ABVA/KABO, Open School, Ouders op herha ling, Leidse Studentenbond en onderwijsorganisaties van de universiteit. Rond drie uur werd de minister opgewacht bij het hek van het laboratorium door een groepje fietsers. De bedoe ling was om met spandoeken, serpentines en gezang de be windsman te escorteren naar het gebouw. Dit ging niet door, om dat de chauffeur de limousine met volle vaart over een grasveld stuurde en zo de escorte omzeil de. In de goed gevulde collegezaal trachtte Pais zijn lezing, over in ternationale universitaire contac ten, te beginnen. Maar hij werd onderbroken door een 'spontaan' opgevoerde eenakter voor een dame en een heer uit zijn gehoor. De jongeman werd uit de zaal verwijderd, de protesterenden lieten zich horen en een bejaarde oud-student riep geëmotioneerd uit, dat men zich van 'fascistische methoden' bediende. Pais ver volgde zijn lezing, maar het ge mor nam toe. Toen strijdliederen, klappertjes en een rookbom hem overstemden, wijzigde Pais zijn plan en besloot de discussie met de protesterenden aan te gaan, zeer tot ongenoegen van de voor zitter van deze middag. Er bleek Pais alles aan gelegen de zaak in goede banen te leiden; hij ver zocht de zaal niet te ontruimen en de weggesleepte jongeman kon terugkeren. De groep van Leidse onderwijsor ganisaties was donderdag j.l. ge vormd in het bezette Academie gebouw aan de Rapenburg. Hun bezwaren richten zich vooral te gen de bezuinigingen van het mi nisterie van Onderwijs. Daarom eisten zij ondermeer uitbreiding van het medebeslissingsrecht, behoud van arbeidsplaatsen in het onderwijs en verbetering van vooral het onderwijs voor diege nen die weinig mogelijkheden hebben om verder (of weer) te le ren. De aan zijn adres geuite be schuldigingen en verwijten wees Pais van de hand. Zo betoogde hij, dat het project 'Ouders op herhaling' niet wordt benut door de kansarmen waarvoor het is opgezet en dat het daarom afge bouwd wordt en ondergebracht bij andere instellingen. De discussie bleef een 'ja-en-nee- spelletje' tussen Pais en zijn te genstanders. Toen de bewinds man werd geconfronteerd met een vertegenwoordigster van 'Ouders op herhaling' van Lei den-Noord, waar vijf mensen al vier jaar werken aan dit project en die nu ontslagen dreigen te worden, zegde hij toe de zaak op zijn departement te laten uitzoe Demonstranten wachtten minister Pais zaterdag op met spandoeken en wilden hem op de fiets begeleiden. L)e chauffeur van de minister ontweek de groep handig. ken. "Geeft u mij de juiste gege vens en uw adres en u krijgt van mij antwoord hierover", aldus Pais. De protesterenden waren aller minst tevreden met de summiere antwoorden van de minister. Op een andere vraag, over de moei lijke positie van b.v. werkstuden ten, antwoordde hij te willen ko men met een ontwerp voor ande re studiefinanciering. Inmiddels waren de oud-alumni, die waren gekomen voor de lezingen van dr. Pais en dr. Cohen, ongeduldig geworden. Pais liet er echter geen twijfel over bestaan, dat hij de discussie wilde voortzetten ten koste van zijn lezing. Tenslotte gaf hij toch toe aan de druk van de oud-alumni, zodat hij om onge veer vijf uur alsnog begon aan zijn lezing. De protesterenden verlieten daarop de collegezaal. Na afloop toonden zij zich teleurge steld, maar kondigden aan door te gaan met acties. Een stu dent: "Pais claimt democratisch te zijn door de discussie aan te gaan, maar zijn plannen gaan ge woon door. Als straks zijn twee- fasenstructuur doorgaat, wordt het voor minder goede studenten praktisch onmogelijk om verder te studeren. Ik kan dit niet 'gelij ke kansen voor iedereen' noe- De belangengroepen zeiden het beleid van Pais met argusogen te blijven bekijken. Voorlopig houdt men de blik onder meer gericht op de hoorzitting ttan de tweede kamer-commissie over de tweefasenstructuur op de uni versiteiten op 4 en 5 juni. In de universitaire sporthal werd een rolstoelbasketbalwedstrijd ge speeld tussen 'De Sleutels" en de Leidse pers. Horrorfestival Gedurende de maand juni wordt in het Kijkhuis aan de Vrouwenkerkkoorstraat 17 een horrorfestival gehouden. In totaal worden er 12 films vertoond. Vanavond wordt begonnen met The Night of the Living Dead van de Ameri kaan Romaro. Door straling tot leven gewekte doden val len mensen aan omdat zij zich moeten voerden met men senvlees. Vanwege het effect werd de film in zwart-wit op genomen. Er zijn twee voor stellingen: 20 en 22.15 uur. Bibliotheek Het centrale bibliotheekfiliaal aan de Breestraat was zater dag voor de laatste maal ge opend. Deze maand verhuist men naar de nieuwe vestiging in het voormalige Heerenlo gement aan de Nieuwstraat 4 Leden kunnen voorlopig te recht bij de andere Leidse fi lialen. Op 2 juli wordt de nieuwe bibliotheek voor het publiek geopend. Duivensport (1) PV "Columba" hield een wedvlucht vanaf Corbeil. De uitslag was: 123. R. v.d. Oord, 4,6. R.P. de Graaf, 5,7,83,10. C. v.d. Nieuwen- dijk. Duivensport (2) LPV "De Snelvlieger" vloog met 251 duiven vanaf Corbeil. De uitslag was: 1,7. J. de Koek koek, 22. M. de Lange en Zn., 4.J. den Dunnen en Dr., 5.9. C. v.d. Berg, 6. F. Heemskerk, 8. A.Compier,9.C.v.d.Berg, 10. J.v. Seggelen. Duivensport (3) PV "Leiderdorp" vloog met 118 duiven vanaf Corbeil. De uit slag was: 1,4.J. Knijnenburg, 22- G. v. Velzen, 5. H. Flippo, 6. H. v. Laar, 7. F. Hooger- vorst, 8. B. v. Vliet, 9,10. M. Reijerse. Duivensport (4) PV "De Blauwkrashield een wedvlucht vanaf Corbeil met 210 duiven. De uitslag was: 1,7. IJ. Vinkestein, 2. W. Ra- vensbergen, 3,6. A. Gijsman, 4. R. Verhoogt, 5,8. J. Schip per, 9. F.v.d. Wetering, 10. B. Diersman. Duivensport (5) LPC vloog vanaf Corbeil met 172 duiven. De uitslag was: 1 P. Koenen, 2J. J. Staffeleu, 4. Fr. Gijsman, 5. J. Laterveer, 6,7. J. Rozier, 8. P. de Haas, 9. A. Singeling, 10. W.L. On- stenk. Duivensport (6) PV "De Reisduif' vloog vanaf Corbeil met 107 duiven. De uitslag was: 1,42,10. P. Moo- ten,2. C. Strik v.d. Hart, 3. W. Kop,5. G. v.d. Tang. 6. W. v.d. Hoogt, 7. W. Hartevelt, 8. W. Tolboom. Hengelsport HSV "De Sportvrienden" hield de eerste wedstrijd in de Nieuwe Vaart. De uitslag was: 1. E. Mooybroek 3010 gram(24 stuks), 2. B. Hons beek 2100 (18). 3. F. v. Eigen 1850 (17). 4. H. Jansen 1520 (11), 5. Chr. Schouten 1250 (17), 6. W. Schouten sr. 1180 16),7. A. v. Eigen 950 (12), 8. J. Schouten jr. 470 (5), 9. C. Schouten sr. 430 (7), lO.A.Ho- gervorst 370 (4). Leidenaar (69) dodelijk verongelukt LEIDEN - De 69-jarige Leidenaar G. Husen is vrijdagmiddag over leden aan de gevolgen van een aanrijding eerder die dag op de Vijf Meilaan. De man fietste in de richting van de Churchilllaan en wilde linksaf de Montgomery- straat inrijden. Hij deed dit on verwacht en zonder richting aan te geven zodat de bestuurder van een bestelauto hem niet meer kon ontwijken. De man werd overge bracht naar het St. Elisabethzie- kenhuis in Leiderdorp waar hij enkele uren later aan zijn ver wondingen overleed. LEIDEN -Een maand na Koninginnedag .maar daar om niet minder gezellig, vonden zaterdag in de Kooi de jaarlijkse Oranjefestiviteiten plaats. Het wijkco- mité had een maand geleden van viering afgezien vanwege de troonswisseling en omdat men het pro gramma liever niet ingekortte. De feestelijkheden in de Kooi begonnen zaterdag met een muzikale rondgang door de wijk van de R.K. Harmoniekapel. Later op de ochtend luidde wethou der Tesselaar een Majorettenconcours in dal uitein delijk werd gewonnen door Pauline in de A-klasse. In B- en C-seiectuwerden respectievelijk de Midi Degrecds en de Little Degrees winnaar. Voor de kinderspelen was dit jaar, mede door de weinig geslaagde weersomstandighedenmet zo'n grote be langstelling als andere jaren. Tijdens de bingo-dan sant en de disco-avond heerste er echter weer een gezellige arukte. fQfCl't'/chfC'S- DE BESTE MERKHORLOGES IN QUARTZ EN ANKER PRISMA - CERTINA - SEIKO JUNGHANS ENZ VAN 50,- TOT 3000,- V. D. WATER Wethouder Tesselaar verrichtte zaterdag de officiële opening van het volkstuinencomplex met het hijsen van de vlag.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 3