Onderzoek naar hoge kamerhuur Inspraak bewoners Tindemans pleit voor mobielere studenten Milieubijen- markt 7 juni Dure auto gestolen Steun van PvdA voor ontruimen wissel- woningen Kijkhuis In het Kijkhuis wordt van avond de vertoning van al ternatieve Nederlandse films voortgezet met de vertoning van "Elckerlyc" van Jos Stel ling. Het is het reisverhaal van een man, die in zijn vlucht en zoekend naar zijn identiteit het fatale eind ge stalte geeft: de dood. De voor stellingen in de filmzaal aan de Vrouwenkerkkoor steeg 17 beginnen om 20 en 22.15 uur. De toegangsprijs bedraagt f450. Patiëntenraad De Patiëntenraad in de Meren- wijk belegt vanavond een open vergadering in het ker kelijk centrum 'De Regen boog". De bedoeling van deze bijeenkomst is dat alle werk groepen hun plannen indie nen voor de komende tijd. In de vergadering zal worden overlegd wat er de in ver schillende werkgroepen gaat gebeuren. De bijeenkomst die voor alle belangstellenden toegankelijk is begint om half negen. 1575 - 1980 Lustrum (1) Vanavond is er nog gelegenheid om een aantal universitaire instellingen te bezoeken die geopend zijn in het kader van de lustrumviering van de Leidse universiteit. De meeste instellingen zijn geopend van 19 tot 21 uur. Daartoe behoren onder meer diverse laboraio- ria, de Sterrewacht, een aan tal musea en de studentenver enigingen. Lustrum (2) Op het gedeelte van het Rapen burg tussen de Doelensteeg en de Nonnensteeg wordt van avond het grote lustrumfeest gevierd. Dit gedeelte van de openbare weg is afgesloten voor het publiek. Op het Ra penburg zijn ongeveer dui zend terrastafels neergezet en zijn er zeven tappunten voor zwak-alcoholische en fris dranken. Vanaf een dekschuit speelt een jazzband. Filmhuis In het Filmhuis van het Leids Vrijetijdscentrum draait vanavond om acht uur de de nieuwste film van de Hon gaarse regisseur Miklós Janc- so getiteld "Hongaarse Rhap- sodiel Allegro Bar-baro". Aan de hand van de lotgeval len van een rijke familie ver telt Jancso een stuk Hongaar se geschiedenis. In het eerste deel wordt getoond hoe de be staande klassemaatschappij omvergeworpen wordt en in het tweede deel zijn de rollen omgedraaid. De voorstelling begint om acht uur en de toe gangsprijs bedraagt f 6.-. SSR-Literair De Leidse studentenvereniging SSR gaat een aantal literaire avonden organiseren. Van daag wordt daarmee een be gin gemaakt. De heer J. G. Siebelink zal voordragen uit en vertellen over zijn eigen werk. Verder wordt het ge beuren omlijst met passende muziek. De literaire avond begint om acht uur. Duivensport PV "Columba" hield een wedvlucht vanaf Compiegne. De uitslag was: 15,6,7 $.10. C. v.d.Nieuwendijk.2$,4.1t.v.d. Oord, 8. T. Platteel. DONDERDAG 29 MEI 1980 LEIDEN - Professor Leo Tinde mans, de voormalige premier van België, heeft gisteren in de Hooglandse Kerk in Leiden een sterk pleidooi gehouden vooreen grotere mobilitieit van de studen ten in Europa. Hij deed dat tij dens een inleiding over Europese verstandhouding en hoger on derwijs in het kader van de 81ste lustrumviering van de Leidse universiteit. De huidige voorzitter van de Belgi sche CVP constateerde dat het onderwijs tot dusver in een zui ver nationaal kader besloten is gebleven. "Maar de realiteit van de Europese gemeenschap dwingt ons de studenten een op leiding te geven die de weg opent naar een beroepsmobiliteit over het hele grondgebied van de ge meenschap". Om dat te bereiken pleitte prof. Tindemans voor meer uitwisselingen van studen ten, vergelijkbaarheid van studie en gelijkwaardigheid van diplo ma's op Europees niveau. "De mogelijkheid een paar semesters aan een andere Europese univer siteit door te brengen kan bijdra gen tot het versterken van de Eu ropese burgerzin die onmisbaar is om op politiek vlak tot nieuwe besluitvorming te komen", aldus prof. Tindemans. Hij zei te ver wachten dat een dergelijke uit wisseling zal bijdragen tot een versterking van het saamhorig heidsgevoel in Europa en dat daarmee een eng nationalisme of misplaatst chauvinisme bestre den zou worden. Tindemans sig naleerde dat het vroeger gebrui kelijk was dat studenten andere Europese universiteiten bezoch ten, maar dat deze uitwisselingen steeds zeldzamer zijn geworden. Desondanks zei hij te verwachten dat de samenwerking tussen uni versiteiten zal groeien en dat meer en meer gemeenschappe lijke programma's ontworpen zullen worden. Als eerste aanzet daartoe noemde Tindemans de goedkeuring van honderdtwintig projecten door een EG-commis- sie die zich beijvert om gemeen schappelijke diploma's tussen instellingen van hoger onderwijs mogelijk te maken. Dat opende voor enkele duizenden studenten de mogelijkheid om een deel van de studie in het buitenland te doen. Tindemans zei ervan overtuigd te zijn dat kleine en middelgrote staten niet meer over de midde len beschikken om zich te kun nen toeleggen op alle sectoren van onderzoek, technologie en geavanceerd onderwijs. "Wat de ze staten niet alleen tot stand kunnen brengen kunnen zij wel samen in het raam van de ge meenschap", aldus de Belgische politicus. Volgens Tindemans moeten de Eu ropese universiteiten naast een grondige basisvorming experts afleveren. "In een steeds com plexer wordende wereld hebben wij zulke specialisten broodno dig. Anders kunnen we een aan tal problemen niet meer oplos sen. Laat het u door een politicus gezegd zijn dat niets zo funest lijkt in onze wereld als het be staan van de "cocktail party ex perts". Laat dan sommigen maar over "va kidioten" praten. Dat lijkt me minder erg dan de experts die menen met gezag van hun eigen kennis te kunnen oordelen op gebieden waar zij hoogstens ama teurs, zij het dan soms intelligen te amateurs, of dilletanten zijn", aldus prof. Tindemans. Prof. Tindemans (tweede van links) op weg naar de Hooglandse Kerk waar hij zijn lustrumlezing hield. Links van hem loco-burgemeester Waal en rechts de Belgische ambassadeur Lodewyck en mr. Cath, voorzit ter van het college van bestuur. "Rechtswinkel" houdt komende week enquête LEIDEN - "Kamerbewoners, stop je woekerhuur!" Onder dit motto organiseert het Landelijk Overleg Belangen groeperingen Huisvesting (LOBH) een actieweek voor kamerhuurders. Ook in Leiden, waar de rechtswinkel voornamelijk "de touwtjes in handen heeft", zal in de periode van 2 tot en met 7 juni het één en ander gebeu ren. "Wij zijn een maand of twee gele den begonnen. Het wordt tijd om wat tegen de woekerhuren te gaan doen. Het is nu al zover dat mensen huren van driehonderd gulden normaal gaan vinden. Dat is toch te gek!" De rechtswinkel is nu bezig met het voorbereiden van een enquete. Volgende week zullen in Leiden ongeveer twintig panden "gecon troleerd" worden. "We gaan kij ken hoe hoog de huren zijn en of de prijzen overeenkomen met de normen van het ministerie. Na men van bewoners en verhuur ders blijven natuurlijk geheim." De enquetegegevens worden lan delijk verwerkt in een zwartboek. Staatssecretaris Brokx krijgt dat eind volgende week aangeboden. De rechtswinkel: "Wij maken waarschijnlijk ook nog een ver slagje voor onszelf." Zoals bekend zijn er sinds juli 1979 wettelijke regels voor maximale huurprijzen en maximale huur verhoging en verlaging. Het LOBH vindt deze huren te hoog. Een woordvoerder van de Leidse rechtswinkel- "Die huren zijn zondermeer te hoog. Zeker als je kijkt naar het inkomen dat ka- Drijfjacht met koeien LEIDEN - Politie-agenten hebben gisterochtend in alle vroegte een vijftal op hol geslagen koeien te ruggedreven in het weiland waaruit zij waren ontsnapt. De koeien werden aangetroffen op de rijbaan van de Plesmanlaan ter hoogte van de Haagsche Schouw. Het is nog niet bekend hoe de koeien uit het weiland zijn ontsnapt. LEIDEN - Een 31-jarige Leidenaar heeft gisteren bij de politie aan gifte gedaan van diefstal van zijn gloednieuwe Mercedes, type: 240 diesel, die een waarde heeft van ongeveer 44.000 gulden. De auto, kenteken: FG-69-JG, moet in de nacht van dinsdag op woensdag zijn ontvreemd. De au to stond geparkeerd in het Eibe- roQrd in de Merenwijk. In de ge stolen auto bevinden zich een cassetterecorder en tal van cas settebandjes met een gezamelij- ke waarde van ruim 2000 gulden. In dezelfde nacht is in de Siebold- straat een personenauto van het merk Honda (Accord) gestolen. De auto, kenteken: 45-RM-79, is een kleine 10.000 gulden waard. Een 24-jarige Leidenaar kwam gisteren bij de politie aangifte doen. merbewoners over het algemeen genieten." Een ander strijdpunt is de ophef fing van de éénjaarstermijn. Vol gens de huidige regeling is het zo, datje pas huurverlaging aan kunt vragen bij de huurcommissie als je één jaar op een bepaalde kamer woont. De Leidse rechtswinkel: "Die regeling werkt niet. Kamer bewoners, die een zeer hoge huur voor hun kamer moeten betalen, zoeken meestal snel iets anders. Daardoor worden de huren van juist deze kamers haast nooit aangepakt. De verhuurders kun nen zo doorgaan met het vragen van de belachelijk hoge prijzen." Service-kosten Volgens de rechtswinkel zijn de service-kosten (verzekeringen, schoonmaakkosten) soms ook veel te hoog. "Het komt voor dat die kosten meer bedragen dan de kale huur. Door de service-kos ten hoog op te schroeven, kan de verhuurder de wettelijke huur- prijsregels, voorzover die wer ken, ontduiken. Je vraagt als ver huurder gewoon een kale huur van 180 gulden en je vraagt 220 gulden service-kosten." "Op onze spreekuren blijkt vaak dat veel mensen bang zijn om de procedure in werking te stellen zegt de rechtswinkel. "Dat is ove rigens wel begrijpelijk, want niet zelden staan huurders bloot aan dreigementen en kleine pesterij en zodra zij huurverlaging willen. Wij vinden dat er bijvoorbeeld duidelijke afspraken met de poli tie moeten worden gemaakt. Huurders, die bedreigd worden, moeten op politiebescherming kunnen rekenen. In het verleden heeft de politie wel eens verstek laten gaan. Het zou ook wel han dig zijn om een alarmlijn in te stellen. Doet een verhuurder echt lastig, dan moet de huurder ande ren kunnen waarschuwen. Niet om te vechten. Nee, vaak helpt het al veel als je met z'n allen op de stoep gaat staan. Er zijn na tuurlijk wel meer dingen die we in de toekomst moeten gaan doen. Het is bijvoorbeeld ook wenselijk om duidelijke eisen aan kamerbureau's, die hoge prijzen voor kamerbemiddeling vragen, te stellen." Het is de bedoeling dat het LOBH volgende weck samen met staatssecretaris Brokx een rond gang langs slechte panden in Den Bosch gaat maken en waar schijnlijk zal er volgende week zaterdag ook nog een manifesta tie in Amsterdam zijn. De Leidse rechtswinkel zal op de enquetedagen (2 en 3 juni) de ge hele dag open zijn. Het braakliggende terrein op de hoek van Pelikaanstraat en Langegracht Bouwplan Pelikaanstraat krijgt vorm LEIDEN - De Leidse Wo ningstichting wil eind 1980 beginnen met het bouwen van 57 woning wet-woningen in de Leid se wijk Noordvest. Gega digden voor die huizen kunnen zich nu opgeven bij het bureau huisvesting. De woningen worden ge bouwd in het gebied dat wordt begrensd door de Langegracht/Oostdwars- gracht, Emmastraat en Pelikaanstraat. Het gaat voornamelijk om gezins woningen. Volgens de plaatsvervangend chef huisvesting Herman Amptmeijer wordt een gedeelte van de huizen vroeg toegewezen in verband met n de bewoners. de gemeente Leiden wonen of werken en geregistreerd zijn of kunnen worden (ook ex-bewo ners die wonen in een huurwo ning in Leiden met een huur be neden de huurprijsgrens), (3) per sonen die geherhuisvest moeten worden vanwege stadsvernieu wing elders in de stad en (4) voor het overige de kand idaten binnen de groep van langdurig geregi streerde woningzoekenden. Voor alle duidelijkheid: maximaal de helft van de woningen wordt vooraf en met voorrang toegewe zen. Mocht het aantal gegadigden groter zijn, dan wordt er voorrang verleend in de volgorde van bo- vennoemde punten. Amptmeijer: "Wij kunnen nu nog niet alle woningen toewijzen, omdat wij speling moeten hou den in verband met stadsver nieuwing. We weten nu nog niet precies welke mensen we alle maal moeten onderbrengen. Dat is niet altijd een even duidelijke zaak als het om stadsvernieuwing gaat." Het is de bedoeling dat er nog voor de zomervakantie een informa tie-avond wordt gehouden, waarop de architect de bouw plannen toelicht. Inspraakcoördinator Kees van La ren, die ook met Noordvest te maken heeft: "Een paar aanmel ders zullen, denk ik, zitting ne men in het voorbereidingsteam. We praten dan onder andere over de afwerking. Misschien beleg gen we ook nog wel een paar ex tra avonden. Maar dat weten we nu natuurlijk nog niet. We moe ten eerst maar eens zien hoeveel zich aanmelden." "Met die wensen kunnen we in zekere mate rekening houden als we vroeg toewijzen", aldus Amptmeijer. De inspraak zal echter wel over de afwerking van de woningen gaan; de voorbereidingen van het bouwplan zijn al ver gevorderd. Het architectenbureau Gradus Kamsteeg uit Warmond is in middels klaar met het ontwerp. Een woordvoerder van het Stads- bouwhuis: "Laat ik het zo zeg gen: de hoofdvorm ligt vast. Maai de toekomstige bewoners heb ben vanzelfsprekend nog wel het een en ander te vertellen over: de plaatsing van de stopcontacten, de draairichting van de deuren en de plaats van het aanrecht; om maar eens wat te noemen.""Het is natuurlijk niet zo dat iedereen voor een woning in aanmerking komt", zegt Amptmeijer. 'Wij hebben in overleg met de wijk Noordvest een lijst gemaakt waarop precies staat wie wel en wie niet in aanmerking komt voor een woning. Op een paar kleine punten na waren wij het met elkaar eens. Daarna hebben we het resultaat aan de Leidse Woningstichting gegeven. Zij gingen ook akkoord. king komen: (1) bewo ners van Noordvest, die in het kader van renovatie gehuisvest moeten worden; (2) bewoners en ex-bewoners van de wijk die in LEIDEN - Voor de vierde keer or ganiseert de Leidse afdeling van de Vereniging tot bevordering van de bijenteelt een milieubij- enmarkt op het terrein van de Sterrewacht in Leiden op zater dag 7 juni. De dag (van negen uur s morgens tot ongeveer half vier 's middags) kenmerkt zich door een reeks van activiteiten. Elk heel uur worden demonstraties gegeven van de behandeling van bijen, maar zo danig dat belangstellenden geen gevaar lopen gestoken te worden. Op de markt zijn diverse artike len te koop, die met bijen te ma ken hebben. Verder worden Natuur en milieu" onder de aandacht gebracht door diverse milieuorganisaties, het Wereldnatuurfonds, de Neder landse vereniging biologisch-dy- namisch tuinieren en diverse kleinschalige bedrijven. Ook het onderwijs (werkstukken) en de creativiteit (demonstraties) worden niet vergeten. De dag wordt omlijst door voorstellin gen van het Middeleeuwse straat toneel, volksmuziekgroep, jeugdkoor met orkest en een poppenspeler. LEIDEN - De raadsfractie van de Partij van de Arbeid steunt wet houder Tesselaar (volkshuisves ting) in zijn beleid om de ge kraakte wisselwoningen aan de Van Huisweg te laten ontruimen. Van de 40 wisselwoningen zijn er op dit moment 18 gekraakt. Zes krakers van wisselwoningen zullen al op korte termijn de ge kraakte panden moeten verlaten. Loco-burgemeester Waal (tijde lijk hoofd van de politie) liet gis teravond weten dat, indien dit nodig is, opnieuw de Mobiele Eenheid zal worden ingezet bij de ontruiming van de kraakpanden. In een fractievergadering van de PvdA liet wethouder Tesselaar gisteravond weten dat "hoe rottig het ook is" de wisselwoningen ontruimd moeten worden. Per geval zal bekeken worden of er een oplossing mogelijk is maar de wethouder noemde het onver koopbaar dat 20 krakers (2 kraakpanden werden vorige week al ontuuimd) met voorrang door Bureau Huisvesting aan woonruimten worden geholpen. "De 5000 woningzoekenden op de wachtlijst van Bureau Huis vesting zouden dan eeuwig op die lijst blijven staan. Per jaar zijn maar 200 woningen te verdelen dus kunnen niet zomaar 20 kra kers voorgaan", aldus Tesselaar. De wethouder deelde mee dat de gekraakte wisselwoningen aan de Van Huisweg geruime tijd leeg hebben'gestaan. De raadsfractie van de PvdA is het er over eens dat dat in de toekomst niet meer mag voorkomen. Volgens Tes selaar is de oorzaak van de leeg stand het slechte woonklimaat aan de Van Huisweg. "Door de rottige situatie daar was er geen mens meer bereid naar de Van Huisweg te verhuizen", aldus de wethouder. Volgens Waal moet de toestand snel verbeteren om dat de voortgang van de renova tie afhankelijk is van het aantal beschikbare wisselwoningen. De PvdA-raadsfractie steunt de wethouder van volkshuisvesting in zijn beleid om de woningen te ontruimen maar een aantal so cialistische raadsleden staat wel gereserveerd tegenover het op treden van de Mobiele Eenheid bij ontruimingsprocedures. Met name de raadsleden Van Dongen en Hes vroegen zich af of het in zetten van de Mobiele Eenheid wel de meest geschikte wijze is waarop woningen ontruimd moeten worden. Wethouder en Loco-burgemeester Waal noem de het inzetten van "beter opge leide politiemensen" noodzake lijk om voldoende bescherming te bieden aan degenen die de ont ruiming moeten uitvoeren. Vol gens Waal zal de Mobiele Een heid, als dat nodig is, bij volgende ontruimingsacties opnieuw wor den ingezet. er de ontruimingsacties van vo rige week zal binnenkort een rapport verschijnen. Op korte termijn moeten nog zes wissel woningen worden ontruimd. In een later stadium zullen krakers ook de overige twaalf woningen moeten verlaten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 4