LEIDSCH DAGBLAD Teekens wil uitstel van betaling Getuige werpt nieuw licht op zaak Menten De officiële inhuldigingsmunten. Politici willen verklaring Aanslag op Bhagwan mislukt Direkt van 'sRijks Munt. TT-races in gevaar Ambtenaren raken mogelijk aow kwijt flPt Meubelfabriek CSr- Oisterwijk toonaangevend in eiken i m om vandaag Proef de lente op Flevohof. Kom nu kijken VRIJDAG 23 MEI 1980 OPGERICHT 1 MAART 1860 36172 Directeur: G Koopman j Hoofdredacteur AAM Schuurmans I Adj -hoofdredacteur: R D Paauw DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Bureau Witte Singel 1 2311 BG Leiden Voor tel nrs zie colofon ROTTERDAM (GPD) - Een van de getuigen in het MENTEN- PROCES IN Rotterdam, M. Sribak, heeft vanmorgen een nieuw motief aangevoerd voor Menten's betrokkenheid bij de executies in 1941 in het toen door de Duitsers bezette Poolse dorp Podhorodce. Op de vierde dag van het proces zei deze 59-jarige inwoner van het nu Russische dorp dat Menten in 1939 door de Polen is gearresteerd op verden king van spionage voor de Duit- Leids ME-optreden Dat feit op zich was al eerder door getuigen aan het licht gebracht, maar Sribak zei nu dat deze arres tatie gebeurd zou zijn op aanwij zing van Menten's voormalige houtvester Novickijj. Deze was, zoals bleek uit eerdere getuigen verklaringen, het eerste slachtof fer van de executies. Volgens deze getuigen heeft Men ten Novickijj persoonlijk dood geschoten. Volgens de vanmor gen gehoorde getuige was Men ten's daad dus een wraakneming voor Novickijj's diefstal van be lastende documenten uit Men ten's geheime kluis in zijn land huis in het Poolse Sopot. Op grond van die gegevens werd Menten gearresteerd door de Poolse politie, aldus Sribak. Zijn verklaring wijkt overigens iets af van de dingen die hij zei tijdens het Amsterdamse proces, dat in 1979 plaatsvond. Toen meldde Sribak alleen dat de Polen Men ten zouden hebben gearresteerd wegens spionage, maar maakte hij geen melding van Novickijj's betrokkenheid bij die arresta tie. NIEUW DELHI (ANP/AFP) - Op Bhagwan Shree Rajneesh, een Indiase religieuze leider die ook in Europa veel aan hang heeft, is een aanslag ge pleegd. Hij bleef ongedeerd en de dader is gearresteerd. Toen Bhagwan Shree Rajneesh zijn gebruikelijke toespraak hield in de grote hal van zijn Ashram (medidatiecentrum) te Poona bij Bombay, stortte een jongeman zich uit het ge hoor van rond 1.500 mensen naar voren, schreeuwend: „U spreekt tegen onze religie. U vernietigt het hindoeïsme Dat kunnen wij niet dulden". Bewakers schoten toe, maar konden niet voorkomen dat de jonge hindoe een dolk naar Bhagwan Shree Rajneesh wierp. De religieuze leider werd echter niet geraakt. De jongeman, een zekere Vilas Vithal Tupe uit Poona die lid zou zijn van een uiterst rechtse hindoe-organisatie, werd later aan de politie over gedragen. De thans 49-jarige Bhagwan Shree Rajneesh werd naar zijn zeggen op 21-jarige leef tijd 'verlicht'. Hij bleek zeer intelligent te zijn en werd la ter hoogleraar in de filosofie. Hij trok heel India door om zijn visie uit te dragen. In de jaren zestig drongen zijn op vattingen door in Europa waar hij duizenden volgelin gen kreeg. In 1974 vestigde hij zich met een deel van zijn aanhang in Poona. Goudzwaard kom bij PPR ARNHEM (GPD) - "Kom bij de PPR en help ons". Dat is de strekking van een open brief die het actiecentrum van de PPR heeft geschreven aan de uit het CDA gestapte prof. Goudzwaard. Volgens de PPR komen de ideeën van Goudzwaard over zaken als kernwapen-wed loop en economische groei sterk overeen met die van de linkse radicalen. In de open brief wordt gesteld dat Goud zwaard nu de keus heeft tus sen PPR en PvdA. De PvdA biedt weliswaar com fort en macht, binnen de PPR kan Goudzwaard een voor- hoede-funnctie vervullen, zo wordt de CDA-disssident voorgehouden. (Van verslaggevers) LEIDEN - Alle partijen in de Leid- se raad vinden dat de Leidse loco burgemeester Waal verantwoor ding moet afleggen over het in zetten van de Mobiele Eenheid bij de ontruiming van een tweetal wisselwoningen aan de Van Huisweg. De raadsleden Peters (PvdA), Walenkamp (CDA), Zon- nevylle (WD), Beijen (PPR), v.d. Putten (PSP) en Glaubitz (D'66) hebben Waal, als tijdelijk hoofd van de politie, verzocht zo spoe dig mogelijk een verslag uit te brengen over de gang van zaken, op het industrieterrein De Waard. De politieke partijen bleken gister avond nog niet bereid een reactie op het ME-optreden te geven. Men wilde eerst het rapport van de loco-burgemeester afwachten. Een uitzondering vormde de CPN die vanochtend met een verklaring kwam waarin de ver ontwaardiging werd uitgespro ken over het optreden van de po litie. "Een dergelijk optreden leidt alleen maar tot escalatie", aldus de CPN, die over het ge beurde vanavond een bijeen komst in het Volkshuis belegt. Achteraf is gebleken dat bedrijven aan de Admiraal Banckertweg in de rumoerige woensdagnacht nogal wat schade hebben opge lopen. Een bedrijf becijfert een schade van 6400 gulden wegens vernieling van ruiten en sanitair. Bij een bedrijfspand werd de toe gangsdeur vernield en bij nog een ander werden ruiten ingegooid. Een vierde bedrijf vond twee dure kabelhaspels verkoold terug bij de autowrakken die gisternacht uit protest in brand werden ge stoken. (Zie ook pagina Leiden) Japan en VS winnen 'Cannes' CANNES (AFP, DPA) - De Gouden Palm van het filmfestival van Cannes is vrijdag uitgereikt aan de films „Kagemusha" van de Japanner Akira Korusawa en „All that jazz" Van de Amerikaan Bob Fosse. De prijs voor de beste mannelijke hoofdrol ging naar Michel Piccoli voor zijn rol m Salto nel Vueto van de Italiaai >se regisseur Marco bellochio. An >uk Aime i kreeg de prijs voor dc beste' visiuwelijke hoofdrol in dezelfde film. Problemen met onroerend goed (Van onze redactie economie) AMSTERDAM - Teekens Beheer bv verkeert in ernstige financiële problemen en heeft uitstel van betaling aange vraagd. VALKENBURG - Prins Bernhardt was vanmorgen aanwezig op het marinevliegkamp Valkenburg. De prins is erelid van het vliegtuigsquadron 320 van de marineluchtvaartdienst. Deze eenheid van de luchtmacht vierde vandaag het veertigjarig jubileum. Hei squadron werd opgericht bij het begin van de Tweede Wereldoorlog, toen een aantal Nederlandse vliegers met Fokker-vliegtuigen naar Engeland uitweek om van daaruit de oorlog voort te zetten. De prins werd in Valkenburg welkom geheten door kapitein-luitenant ter zee R.A. Wolff, die commandant is van het squadron. In een comminiqué zegt het bedrijf dat de problemen voortkomen uit de stagnatie in de onroerend goed portefeuille. Teekens Beheer is één van de bv's van Eimert Teekens, die met een aantal slagerijen in Leiden de ba- Bestel vóór 30 mei V van f 25,- per set aan a.s. sets van 1 gulden 's Rijks Munt en 1 rijksdaalder in c* Inhuldiging te Utrecht verzamelaarskwaliteit Cl" op postrekening 1730480 f.d.c., compleet met messing onder vermelding van uw legpenning en munt- naam en adres, beschrijving in fraaie cassette Aflevering van juli 1980 af met het Rijkswapen. per aangetekende post U bestelt door overmaking thuis. Publikatie van het Ministerie van Financiën. RIJSWIJK (GPD) - Staatssecreta ris Wallis de Vries van CRM ver langt stopzetting van motorraces. In een brief aan de twee motor sportbonden die Nederland rijk is, vraagt de bewindsman de na tionale en internationale wegra ces voor de rest van dit seizoen af te gelasten. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat onder meer de TT van Assen geen doorgang zal vinden. De staatssecretaris heeft zijn brief geschreven naar aanleiding van de dodelijke ongevallen tijdens motorraces in Ammerzoden en Venhuizen. Hij verzoekt de bon den uitvoerig verslag van de ge beurtenissen te doen en vooral in te gaan op de oorzaken van de ongelukken. De bewindsman wil bovendien een verbod van de races die op de openbare weg worden gehouden. Hij heeft daartoe contact opge nomen met de ministers van bin nenlandse zaken en van verkeer en waterstaat. Wallis de Vries is voorts van plan een commissie samen te stellen, die moet adviseren over veilig heidsmaatregelen voor toe schouwers en rijders. Naast ver tegenwoordigers van de overheid zullen afgevaardigden van de be trokken sportbonden in de com missie zitting i sis legde voor zijn activiteiten in onder meer de horeca-sector (Dikker en Thijs). Ook is hij me de-directielid van de Vleesch- meesters bv. Volgens de verklaring gaat het om moeilijkheden die representatief zijn voor een groot deel van de onroerend goed sector. Het be drijf vermoedt dat deze proble men binnen afzienbare tijd tot het verleden behoren. Volgens Teekens Beheer heeft het uitstel van betaling geen enkel ef fect op de gang van zaken bij de Vleeschmecsters en Dikker en Thijs. Deze zouden volledig on afhankelijk van de beheer bv werken. Niet duidelijk is evenwel of de bedrijfspanden van Tee kens deel uit maken van de porte feuille van Teekens Beheer bv. Het bedrijf weigerde verder vanmorgen i»--1er commentaar. DEN HAAG (GPD) - De ambtena ren zijn niet langer zeker van hun aow. In de komende maanden zal het kabinet hierover een beslis sing moeten nemen. De door de regering ingestelde commissie- Bosman zal binnen enkele weken komen met een rapport over de ambtelijke pensioenen, waarin het voorstel wordt gedaan de aow in de ambtelijke pensioenen in te Wolkenvelden Wolkenvelden en bijna overal droog. Minimumtemperatuur ongeveer 7 gra den, middagtemperatuur morgen rond 15 graden. Matige noordwestenwind. (Opgemaakt om 11.15 uur) 24 MEI Zon op: 5.31 uur; onder: 21.39 uur. Maan op: 15.42 uur; onder: 3.47 uur. Hoogwater te Katwijk om 12.17 uur, laagwater om 7.48 en 20.29 uur. bouwen. In feite betekent dit, dat de ambtenaren hun aow kwijt zullen raken. Dit houdt in dat zij gemiddeld 250 gulden per maand minder pensioen krijgen. De overheid houdt de aow-premie in kas. De ambtenaren hebben, in tegen stelling tot de werknemers in het particuliere bedrijfsleven, een welvaartsvast en waardevast pensioen. Na 40 ambtelijke jaren, (waar dan ook doorgebracht) ze ventig procent van het laatsgeno- ten salaris aan pensioen uitge keerd. Dat groeit jaarlijks mee met de gemiddelde stijging van de lonen in het bedrijfsleven en met de gestegen kosten van le vensonderhoud. Bovendien ont vangen de ambtenaren 20 pro cent van het aow-bedrag, waar over zij geen premie behoeven te betalen. De aow-premie komt volledig voor rekening van de overheid. Heden geopend SLIJTERIJ NOORD Lusthoflaan 3. Leiden met zeer lage afhaalprijzen Clareyn 14,25 Henkes jong 14,25 Vieux vanaf 13,95 Australië wèl naar Spelen MELBOURNE (ANP) - Het Au stralische Olympische Comité heeft vandaag in Melbourne be sloten toch een ploeg naar de Olympische spelen in Moskou af te vaardigen. De beslissing om naar Moskou te gaan is met zes stemmen voor en vijf tegen ge- 36 PAGINA'S Minister Van Aardenne van economische zaken is er gis teren in Parijs niet in ge slaagd sympathie te winnen voor zijn energiebeleid. Het daar gevestigde Internatio nale Energie Agentschap, een samenwerkingsverband van westerse landen, vindt dat Nederland minder olie moet verbruiken, voorzich tiger moet zijn met kolen en meer gebruik moet maken van kernenergie. PAGINA 31 Publiek fluit nieuwe film van Godard in Cannes uit PAGINA 5 CDA verdeeld over illega- lenbeleid PAGINA 7 VS waarschuwen Noord-Ko- rea zich niet met Zuid-Korea te bemoeien PAGINA 9 Regisseur Paul de Lussanet: "Ik zou zelf niet bloot voor de camera gaan staan" PAGINA 15 Leegloop dreigt bij Sparta PAGINA 19 Leidse kastelein Rob Sperna Weiland: "Specerijenrace was geen pretje" PAGINA 21 ONTRUIMING Het is gisteren in Lei- den nogal dramatisch toegegaan bij de ontrui- ming van enkele ge kraakte wisselwonin gen op het industrieterrein De Waard. De Leidse politie achtte het zelfs noodzakelijk de hulp van een groep Mobiele Eenheid in te roepen om de zaak te klaren. Hoe ellendig het ook is om iemand op straat te zetten, de gemeente had hier het gelijk aan haar zijde. Het renoveren van woningen is een zeer belangrijk sociaal goed en de organisatie die daarvoor nodig is. mag niet worden door kruist door kraakacties. Als er dan toch moet worden gekraakt dan zijn er waarlijk wel geschiktere objecten te vinden dan wisselwo ningen. Wat de uitzetting aangaat, de ter mijn tussen de officiële aanzeg ging en de ontruiming was welis waar aan de korte kant. maar in de praktijk zal het waarschijnlijk niet veel uitmaken of men twee weken of twee maanden van tevoren waarschuwt. Overigens wordt de gemeente Lei den in gevallen als deze weer eens pijnlijk gedrukt op het ont breken van een urgentie-sys teem in de woonruimteverdeling. De nog altijd gehanteerde metho de van allemaal op je beurt wachten is weliswaar overzichte lijk en rechtvaardig, maar houdt geen rekening met krepeerge- vallen. Een andere vraag in deze zaak is of de politie geen andere weg open stond dan de Mobiele Eenheid (bestaande uit eigen agenten) er bij te halen. Op de pagina "Lei den" treft men uitgebreid de overwegingen aan waardoor de politie zich bij haar optreden heeft laten leiden. Daaruit kan men concluderen dat zij zich zorgvul dig heeft voorbereid en met tact te werk wilde gaan. Toch is niet overtuigend aangetoond dat de ME hier hard nodig was. Goed, het was 's nachts onrustig ge weest. maar op het beslissende moment had men te maken met een groepje wanhopige mensen en een situatie die tamelijk over zichtelijk was. Er stond geen hor de stenengooiende rellenmakers klaar, de ME betrad het gebied ook zonder schilden. Sinds de 30ste april heeft het begrip "Mobiele Eenheid" een zeer ge laden inhoud gekregen. Terecht of niet, de naam ME wordt direct in verband gebracht met zware on geregeldheden, met alle emoties vandien. Om de sfeer van crisis niet te snel te accentueren dient men met het inzetten van deze nogal grimmig ogende politie- krachten de grootste terughou dendheid te betrachten. Er zal, naar men moet vrezen, nog menigmaal in Leiden ontruimd moeten worden en dat dient met zo min mogelijk machtsvertoon gepaard te gaan Niemand koopt iets voor explosieve toestanden. Tot slot nog iets over de rol van lo co-burgemeester Waal, hoofd van de politie, in deze kwestie. De dag voor de ontruiming heeft hij met de politieleiding de ingreep besproken. Of daar toen een eventueel optreden van de Mo biele Eenheid ter sprake is geko men. kan hij zich nu niet meer herinneren. Dat doet wat vreemd aan. De politie zegt de Mobiele Eenheid zelf te hebben ingezet. Een wat betere coördinatie tussen politie en burgemeester lijkt geen overbodige luxe. NS-DAGTOCHT NR.4 KIEK DE KLEUREN MET KODAK. FLEVOHOF IN DE FLEVOPOLDER. 4 weken lang i JLEIDSCH DAGBLAD ter kennismaking voor de HALVE PRIJS Ik ga liever niet over 1 nacht i|S en wil het Leidsch Dagblad eerst 4 weken voor hall geld en dan kunt U mi| aansluitend als abonnee noteren Ik beslis meteen en U kunt mij m i v heden als abonnee noleren en ik knjg dan de eerste 2 weken de krant gratis. Naam: Adres: I Woonplaats: Gironr.: Hokie aankruisen en bon ingevuld in een open envelop zonder postzegel opsturen naar Lcidsch Dagblad Antwoordnummer 214. 2300 VB Leiden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 1