EIDSCH DAGBLAD Mobiele Eenheid grijpt in AYRO mijdt Moskou AKKOORD OVER CAO PHILIPS vandaag Bij rumoerige ontruiming Leidse kraakpanden Islamabad zwak over Afghanistan Relm akers vrij mild gestraft AMBTENAAR ZES UUR GEGIJZELD PERZISCHE TAPIJTEN DONDERDAG 22 MEI 1980 OPGERICHT 1 MAART 1860 36171 Directeur G Koopman Hoofdredacteur AAM Schuurmans Ad| -hoofdredacteur R D Paauw DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Bureau Witte Singel 1 2311 BG Leiden Voor tel nrs zie colofon [DEN HAAG (GPD) - De sportredacties van AVRO-radio en -televisie mogen geen aan dacht besteden aan de Olympische Spelen in Moskou. De directie van de omroeporganisa tie vindt dat de Spelen dermate gedevalueerd zijn door het wegblijven van de Verenigde Staten en West-Duitsland dat ze een evene ment van het tweede plan zijn geworden. Bo vendien wil de AVRO-leiding in deze kwes tie het beleid van regering en Tweede Kamer volgen en niet dat van het Nederlands Olym pisch Comité (NOC). De televisie-sectie van AVRO's Sportpanora- ma zit met het besluit van de directie niet erg in haar maag, omdat zij door de NOS-repor- tages toch al geen speciale plannen had met de OS. De radio-sectie van Sportpanorama echter acht het beleid van de AVRO-directie onverstandig, omdat een gebeurtenis als de Olympische Spelen hoe dan ook journalis tiek gevolgd moet worden. De chef van AVRO's Sportpanorama radio, Heinze Bak ker, heeft vandaag een gesprek met de AVRO-leiding. Nederlandse boterberg weggewerkt DEN HAAG (GPD) - Nederland heeft geen boterberg meer. Ook de grote voorraden ma gere melkpoeder zijn ge ruimd. Voor het eerst sinds het bestaan van de gemeen schappelijke zuivelmarkt heeft ons land nog slechts de beschikking over een kleine voorraad boter om aan de lopende vraag te kunnen voldoen. „Dit is het meest duidelijke symptoom van de relatief goede gang van zaken op de Nederlandse zuivelmarkt", aldus drs. H. Schelhaas, voorzitter van het Produkt- schap voor Zuivel. Een van de krakers sloeg in woe de met een schop de ruiten van een wisselwoning in. Vrienden haalden hem weg. Meerderheid van Kamer: politie mag illegalen uit kerken halen DEN HAAG (ANP) - Een meerder heid in de Tweede Kamer vindt dat de vreemdelingenpolitie het recht moet hebben illegale bui tenlanders uit kerken, wijkcentra en buurthuizen te halen. De rege ringspartijen CDA en VVD staan achter het beleid van staatssecre taris Haars van justitie, die daar onlangs een brief over heeft ge schreven aan de hoofden van po litie. Dat bleek vandaag tijdens een debat in de Tweede Kamer, waar de PSP'er Van der Spek om had gevraagd. Minister De Ruiter van justitie be toogde, dat het in strijd is met de regels van. de Nederlandse rechtsstraat, dat groepen illega len zich in kerken of andere ge bouwen aan vervolging'onttrek ken. Hij deed een beroep op hulpverleners de situatie niet moeilijker te maken door de ille galen in halve of hele onder grondse situaties te brengen. De oppositie is het met het gevoer de beleid niet eens. In een motie vragen D'66 en PvdA om een ac tieplan teneinde het probleem van de illegalen in Nederland op een humane wijze op te lossen. Van der Spek (PSP) vroeg in een motie de aanwijzing van Haars aan de politie in te trekken, of tenminste op te schorten, totdat alle aangespannen beroepspro cedures tegen de uitwijzing van illegalen zijn afgesloten. ISLAMABAD (Reuter/UPI) - De islamitische conferentie van mi nisters van buitenlandse zaken van 39 leden-landen heeft van nacht in Islamabad een serie re soluties aangenomen waarin de Sowjet-Unie wordt verzocht haar troepen terug te trekken uit Af ghanistan en de Verenigde Sta ten worden veroordeeld wegens "militaire agressie tegen Iran". Daarbuiten kregen om andere redenen ook Cuba, Egypte en Is raël vegen uit de pan. Koude nacht Droog weer en perioden met zon. Mi nimumtemperatuur van 4 graden vlak aan zee tot 0 graden in de rest van het land. Op veel plaatsen nachtvorst. Middagtemperatuur ongeveer 15 gra den. Matige noordoosten wind. (Opgemaakt om 11.15 uur). 23 MEI Zon op 5.32 uur, onder 21.38 uur. Maan op 14.39 uur, onder 3.25 uur. Hoogwater te Katwijk te 11.15 en 23.57 uur, laagwater te 6.45 en 19.30 uur. (Van één onzer verslaggevers) LEIDEN - De ontruiming van twee gekraakte wisselwoningen op het Leidse industrieterrein De Waard is vanochtend met een aantal inciden ten gepaard gegaan. De politie probeerde eerst zelf orde op zaken te stellen, maar riep later de hulp van de Mobiele Eenheid in. Nadat de huis raad uit de wisselwoningen onder politietoe zicht was weggehaald, keerde de rust terug. De politie bleef een oogje in het zeil houden. "Waar moet ik verdomme met m'n kind naar toe!" Onder het uitroe pen van deze wanhoopskreet sloeg een huilende bewoner van de Van Huisweg vanmorgen alle ruiten van een gekraakte wissel woning aan die straat in. Vorige week maandag kreeg hij te horen dat hij moest vertrekken uit de wisselwoning, omdat deze nodig was voor bewoners uit een renovatiewijk. "Kun je nagaan. Ik woonde hier al ruim een jaar. Andere mensen die ook moeten vertrekken wonen hier zelfs al langer. Dat is toch te gek. Onze spullen opslaan is het enige dat we kunnen doen." De twee gekraakte woningen wer den vanochtend door de Leidse politie ontruimd ten behoeve van een groot gezin uit de Molen straat. Dat gezin moet zijn huidi ge woning verlaten in verband met een grote opknapbeurt, die woningen in deze straat zullen ondergaan. Aan de Van Huisweg begonnen vannacht de moeilijkheden al: om uitdrukking te geven aan hun woede staken de bewoners van de gekraakte huisjes en sympha- tisanten, vier auto's en vuil dat tussen de huizen lag in brand. De politie greep niet in. Een politiea gent: "Wij hebben wel gesurveil leerd, maar we hebben niet inge grepen. De sfeer was natuurlijk al wel gespannen." De moeilijkheden zetten zich ochtend om acht uur voort toen de deurwaarder en een wijkagent de mensen kwamen waarschu wen dat ze moesten vertrekken. "Denk maar niet dat ik ga", riep een bewoner. De politie teerde hem, omdat hij de wijka gent met een loden pijp bedreig de. Omstreeks tien uur, toen een over zijn toeren geraakte bewoner de ruiten van een wisselwoning met een schop insloeg, bereikten de spanningen een hoogtepunt. Het werd de aanwezige politieagen ten teveel: zij riepen de hulp van de Mobiele Eenheid in. Zie je wel", zeiden boze omstanders toen ze het busje zagen aanko men "die lui hebben de hele tijd al over de brug staan wachten. Dit hadden we wel verwacht." De M.E.-ers posteerden zich rond de huisjes. De ontruiming verliep verder zonder incidenten. De spullen van de bewoners werden met een vrachtwagen vervoerd naar het verhuisbedrijf Mostert. Bij deze twee ontruimingen zal het niet blijven: ook volgende week moeten er weer een paar huisjes vrijkomen. In totaal worden on geveer tien gekraakte woningen ontruimd. "Het is schandalig", zei een bewo ner. "Dit lot wacht mij ook. Vol gende week moet ik eruit. En dan te bedenken dat ik een kind van zes weken heb. Anderen zijn so lidair met ons. Maar ja, je ziet het het helpt toch niets. De gemeente laat ons in de kou staan." Politie helpt bij het verwijderen van kinderwagen met kind uit de wisselwovingen. Volgens een buurtwerker is de spanning in de buurt om te snij den. "Ik begrijp dit ook niet deze mensen wordt geen enkel alter natief geboden. Natuurlijk moe ten die mensen uit de Molen straat hier wonen, maar je moet toch ook zorgen dat deze mensen ergens anders naar toe kunnen." Zoals bekend heeft de gemeente geen vervangende woonruimte voor de bewoners van de ge kraakte wisselwoningen. Her man Amptmeijer, plaatsvervan gend chef huisvesting: "Wij we ten niet waar we met deze men sen naar toe moeten. Het is een droevige zaak." STEENWOL ISOLATIE in rollen en platen vanaf 2,75 per m2 tóch even kijken bij DE HOUTBAAN zelf bouwcentrum zijldijk 22 - leiderdorp tel. 071-899311 OP terrein van de Verenigde Touwfabnek zaterdags tot 5 uur geopend i de Mobiele Eenheid posteren zich rond de kraakpanden EINDHOVEN (GPD) - Philips heeft vanmorgen na zeventien uur onderhandelen een laatste bod uitgebracht voor een tweeja rige collectieve arbeidsovereen komst voor de „functiegroepen en een éénjarige overeenkomst voor de „vakgroepen" (hoger Philipspersoneel). De tweejarige cao heeft betrekking op 65JD00, de eenjarige cao op 15.000 Philips-werknemers. Voornaamste uitgangspunten zijn: handhaving van de koop kracht tot tenmiste modaal door middel van herstel van de auto matische prijscompensatie per 1 januari 1981, maatregelen voor arbeidstijdverkorting en extra faciliteiten voor ploegenarbeid werk. onaangenaam Door de FNV-onderhandelaars wordt het laatste bod van Philips beschouwd als het uiterst haalba re onderhandelingsresultaat, waarmee nu voor overleg naar de beleidsorganen zal worden ge gaan. De Industriebond CNV zal naar zijn beleidsorganen gaan met een gunstig avies en de Unie BLHP en de Federatie Hoger Philips Personeel (FHPP) heb ben uitgesproken vanmorgen een principe-akkoord voor de twee cao's te hebben bereikt. Voor het overgrote deel van de Philips werknemers gaat het om een tweejarig contract, dat loopt tot 31 maart 1982 en waarin de loonmaatregel is ingepast. Bij het aflopen van die loonmaatregel, met ingang van 1 januari 1981zal de automatische looncompensa- tie terugkeren. Tot die tijd blijft de toeslag van 26 gulden per maand die hoort bij de loonmaat regel van toepassing. Vanaf 1 januari 1981 wordt deze toeslag omgezet in een loonsver hoging van 1 procent. De basis in de vakantietoeslag wordt ver hoogd van 1920 tot 2100 gulden en de vloer in de prijscompensa tie van 221 tot 245 gulden. Ook de eindejaarsuitkering zal worden verhoogd, namelijk van 675 tot 715 gulden. Ploegenwerkers die in vijf ploegen draaien zullen een extra toeslag van 600 gulden per jaar ontvangen. Extra toeslagen voor industriële werkzaamheden en toeslagen voor zwaar en on aangenaam werk, variërend van 150 tot 425 gulden per jaar, wor den toegekend aan ongeveer een kwart van het totale perso neel. De arbeidstijdverkorting krijgt ge stalte in een extra brugdag en een extra dag voor drie- en vierploe- gendïenstwerkers vanaf 1 januari 1981. De vervroegde uittredings regeling (VUT) wordt zodanig uitgebreid dat een werknemer in ploegendienst van 55 jaar er op kan rekenen, dat hij tussen de 60 en 62 jaar uit dienst kan treden, in ,die zin dat na 20 jaar ploegen dienst recht op een jaar eerder uittreden mogelijk wordt. Voor de rest blijft de VUT-regeling in gaan bij 62 jaar. De hogere kosten van de uitbreiding van deze VUT- AMSTERDAM (ANP) - De Am sterdamse politierechter, me vrouw Van Erp Taalman-Kip, heeft de zware eisen van de offi cier van justitie tegen zestien rellenschoppers van 30 april niet gevolgd. Zij deelde straffen uit variërend van 20 dagen voor waardelijk (plus boete) tot vier maanden, waarvan twee HEERHUGOWAARD (GPD) - Gemeenteambtenaar J.B. van Dorp (31) uit Heerhugowaard is gistermiddag zes uur lang gegij zeld geweest in de woning van een 43-jarige Heerhugowaarder. Onder bedreiging met ijzeren staven en een aantal honden werd Van Dorp, die naar de afge legen woning was gelokt onder het valse voorwendsel dat er over een grondtransactie zou worden gepraat, van half twee tot half acht vastgehouden. De gemeenteambtenaar zou wor den vrijgelaten als de gijzelaar een gesprek met de burgemees ter en met de directeur van de dienst openbare werken zou krij gen, hem een hinderwetvergun ning voor het opslaan van slib zou worden verleend en hij onmid dellijk van de gemeente een geldbedrag zou ontvangen dat hij meende te kunnen vorderen. Volgens de politie was de man wel overwogen te werk gegaan en had hij niet impulsief gehandeld. Toen na uren geen uitweg in de affaire leek te komen en de politie liet doorschemeren dat er zou worden ingegrepen, besloot de man, mede op aandrang van zijn advocaat, zijn actie op te geven. waardelijk. Drie verdachten werden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De eisen va rieerden van vier weken tot een half jaar onvoorwaardelijke ge vangenisstraf. De massale openlijke geweldple ging achtte de politierechter "on aanvaardbaar". Zij zei daar net zo zwaar aan te tillen als de officier van justitie had gedaan in het al gemene gedeelte van zijn requisi toir. Zij voegde daar echter aan toe, dat strafoplegging in Neder land individueel gebeurt. De 21-jarige Noord wij kse onder wijzer Ed O., die ook betrokken was bij de rellen op 30 april in Amsterdam, is de toegang tot de Noordwijkse Christus Koning- school ontzegd. Scholieren en hun ouders die op 30 april naar de televisie keken, her kenden Ed O. als één van de ste nengooiers naar de mobiele een heid. Eén van hen deed daarvan aangifte bij de politie die kort er op de onderwijzer arresteerde. De ouders van de kinderen verga derden kort na het voorval. De meesten waren het erover eens: Ed O. was niet meer gewenst op school waar hij tijdelijk in dienst was voor een zieke collega. Enige andere vaders en moedeiwaren vergevensgezind en wilden hem nog wel een kans geven. Het schoolbestuur en het oudercomi té konden echter niets anders doen dan de onderwijzer de 'wacht' aanzeggen. De vaste aan stelling waarop hij aan het einde van dit schooljaar kans maakte, was m één klap van de baan. Voorzitter De Koning van het schoolbestuur wil niet meer op de zaak terugkomen, voorzitter Kriele van het oudercomité ver moedt dat Ed O. in 'jeugdige overmoed' heeft gehandeld. Zie ook elders deze krant. 32 PAGINA'S President Giscard d'Estaing kreeg gisteren niet veel bij val in het Franse parlement voor zijn ontmoeting in Po len met de Russische leider Brezjnjev PAGINA 9 Inhuldiging trok tien mil joen kijkers PAGINA i Casino's moeten belasting schuld toch betalen PAGINA 7 Mr. Van Heyningen: "Die jon gelui vragen om een pak slaag" PAGINA 11 Eintracht Frankfurt terech te cupwinnaar PAGINA 17 Loonmaatregel meest over treden op directieniveau PAGINA 27 Verkoop 300 stuks originele in alle maten en soorten. Door direkte import 40 tot 50% echt voordeel. Verkoop uitsluitend morgen vrijdag 23 mei van 11.00-17.00 uur Onder volledige garantie van echtheid in St. Antonius Clubhuis, Lange Mare 45, Leiden Bi| iedere aankoop ontvangt u een officieel garantiebewijs. Kom kijken, het loont de moeite. Alle partijen zijn gepnjsd Carpet Centre Oriënt, Heerlen, Honingmanstraat 12

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 1