actief in vrije tijd Gezinnen moeten uit wissel woningen Universiteit viert lustrum met burger Dit najaar eerste paal kantoren Plesmanlaan Problemen bij vordering GemeenteWe kunnen niet anders sss'msBP*"" SUBSIDIE NA SLOOP Deel flats CFI wordt verhuurd Geen onderscheiding door oorlogsverleden PAGINA 4 LEIDEN WOENSDAG 21 MEI 1980 Chips komen De jongerenvereniging "Augus- tinus" organiseert vanavond in het gebouw aan het Rapen burg 24 een informatieve bij eenkomst over chips, de kleine computeronderdelen die onze toekomst zullen bepalen. Wat de invloed van deze chips is op de werkgelegenheid komt aan de orde in een filmdocumen taire getiteld De chips ko- sen uit hel bedrijfsleven, de vakbond en de TH Delft. Aan vang 20 uur en toegang gra- Certificaat In het seizoen 1980-1981 begint K&O-Leiden met een cursxis die opleidt voor het verkrijgen van de "First certificate in English" van de universiteit van Cambridge. Het met goed gevolg doorlopen van deze cursus garandeert een goede beheersing van de Engelse taal. Ue intensieve cursus wordt ge geven aan groepen van niet meer dan tien deelnemers, en bestaan uit 25 lessen die ieder anderhalf uur duren. Afhan kelijk van de vooropleiding omvat de studie een of twee cursusjaren. Belangstellenden kunnen zich telefonisch aanmelden via tel.nummer 071-141141 of 141200. Morschwijk De activiteiten in het clubhuis Morschwijk aan de Topaas laan ter gelegenheid van het eerste lustrum worden don derdagmiddag voortgezet met een bingo. Aanvang twee uur. Een dag later begint op dezelfde tijd een zeskamp. Opsporingstechniek De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen afdeling Lei- den-Oegstgeest houdt van avond een bijeenkomst in het Verenigingsgebouw aan het Noordeindc 23a, aanvang 20.30 uur. De heer C. A. Kuy- venhoven uit Den Haag zal spreken over het onderwerp "Criminele opsporingstech- Donderdag om kwart tien. eveneens in het Verenigings gebouw, wordt een ochtend verzorgd door burgerraads vrouw mevrouw mr. J. Mons. Zij zal ondermeer praten over de problemen waarmee de burgerraadslieden worden geconfrontee rd Tafeltennis Het sportcafé van het Leids V r ij et ij dscentrum o rg an i - seert morgen een tafeltennis- demonstratie met medewer king van de tafeltennisver eniging Docos. Op deze avond zal een aantal geroutineerde jeugdspelers de fijne kneepjes van het tafeltennissen laten zien. Daarna zal het voor de aanwezigen mogelijk zijn om een wedstrijdje te spelen. De demonstratie begint om half negen. Historisch dispuut "Hoe staat het met de koude oorlog'/"' is de titel van de le zing. die prof. dr. B. W. Scha per morgenmiddag om vier uur in het Academiegebouw zaal 8. zal houden. De bijeen komst wordt georganiseerd door de federatie van histori sche dispu ten en is voor ieder een toegankelijk. aanbouw zijnde wijk Boekhorst (links) zal het kantoren- LEIDEN - Dit najaar zal de eerste paal de grond in gaan voor de bouw van ongeveer 35.000 vierkante meter kantoorruimte aan de Plesmanlaan. Dezer dagen is een begin gemaakt met de voorbereidende werk zaamheden aan het wegdek. De zuidelijke rijbaan van de Ples manlaan zal opschuiven in noor delijke richting. De breedte van de laan, ooit berekend op een aansluiting met een verlengde Warmonderweg, wordt daardoor tot bescheidener proporties te ruggebracht. De Plesmanlaan blijft een vierbaansweg. De ruimte, die onstaat door het op schuiven van de weg, zal worden benut voor de bouw van vier kan toren. Na het verleggen van de laan wordt begonnen met het bouwrijpmaken van de vrijko mende grond. De gemeente, die de grond in erfpacht uitgeeft is al vergevorderd in onderhandelin gen met een aantal bedrijven waaronder het bouwbedrijf IBB- Kondor dat momenteel in geves tigd aan de Hoge Morsweg in Leiden. Een andere gegadigde is de firma Eurocommerce die een kantoorgebouw wil gaan neerzet ten waar terzijnertijd ongeveer 150 mensen kunnen werken. De ze firma is in onderhandeling met bedrijven aan wie zij kantoor ruimten willen verhuren of ver kopen. De gemeente stelt als voorwaarde dat de kantoren die gebouwd worden ook werkelijk in gebruik zullen worden genomen, dit om jarenlange leegstand te voorko men. Daarnaast is het wervings beleid in de eerste plaats gericht op bedrijven die voornamelijk personeel uit Leiden moeten be trekken en die dus geen extra druk op de woningmarkt zullen uitoefenen. In totaal kunnen vier kantoorge bouwen worden neergezet waar van de grootste, op de hoek van de Plesmanlaan nabij Holiday Inn, ongeveer 15.000 vierkante meter kantoorruimte zal beslaan. Het is de bedoeling dat de kanto ren ook dienst zullen doen als geluidsbarière voor de daarach ter gelegen nieuwbouwwijk Boekhorst. Volgens een, woordvoerder van de gemeente zal dit najaar de eerste paal de grond ingaan voor de bouw van zeker één van de kan toorcomplexen. Verwacht wordt dat de andere gebouwen dan snel zullen volgen. Er zijn geen be zwaren ingediend tegen het be stemmingsplan Haagsche Schouw zodat niets de kantoren- bouw meer in de weg staat. Bewoners van de gekraakte wis selwoningen aan de Van Huisweg protesteren tegen het feit dat de ge meente de gezinnen zonder pardon op straat zet. De gemeente zegt geen andere mogelijkheden te hebben en daartoe gedwongen wordt omdat anders de renovatie in Noord geen voortgang kan vinden. LEIDEN - "Help ons. Waar moeten wij heen!" "Wij zijn dakloos." Dit zijn enkele kreten die op spandoeken staan, die zijn opgehangen aan gekraakte wisselwonin gen aan de Van Huisweg (De Waard). Vorige week maandag kreeg een aantal jonge gezinnen, dat sinds twee jaar in de houten huisjes woont, te horen dat ze moeten verdwijnen. De huizen in de Mo lenstraat en omgeving (109 wo ningen) worden gesloopt en een paar mensen uit die buurt gaan tijdelijk in de huisjes wonen. "Ik weet niet waar ik naar toe moet", zegt een vertwijfelde Rei- nier Hoogkamer. Samen met zijn vrouw en een kind van vijf maan den woont hij aan de Van Huis weg. Ruim een jaar geleden kraakte hij de woning. "Ik moest wel", zegt Hoogkamer. "Tot die tijd heb ik in verschil lende woningen gewoond. Soms was het verschrikkelijk: lekken de daken en andere ongemakken. Bovendien zat ik voortdurend op de schopstoel. Van m'n nichtje hoorde ik dat hier huizen leeg stonden. Ik heb niet lang ge draald en ben met m'n vrouw hier gaan wonen." Oude auto's Zijn buurman vult hem aan. "Bij het precies hetzelfde liedje. Ik sta allang ingeschreven als Herman Amptmeijer zegt dat de woningzoekende, maar ze helpen mij niet. Van ellende heb ik zelfs in oude auto's geslapen. Wat moetje!" Volgens Hoogkamer kwam de me dedeling "jullie moeten eruit" als een donderslag bij heldere he mel. "Het is natuurlijk wel heel plotseling gebeurd. Wij wisten ook eerst niet wat we moesten doen. Die renovatie houd je ten slotte niet tegen. Dat is onze be doeling natuurlijk ook niet, maar eruit moetën omdat anders inderdaad de plannen van de gemeente tegenhouden. Amptmeijer. "Ik besef dat het een moeilijke keuze is, maar wij kunnen niet anders. Ik weet, en dat meen ik serieus, niet wat ik met die mensen aanmoet. Als je tegen ze zegt: "Blijf daar maar zit ten"; dan komen wij in de knoop te zitten. Het is droevig, maar wij hebben geen vervangende woon ruimte LEIDEN - "Wij kunnen pas praten over de nieuwe werkwijze van de vorderingscommissie als de leeg- standswet in de Tweede Kamer is behandeld. Dan pas weten we welke kant het beleid "opgaat", aldus het PvdA-raadslid me vrouw Koning op de gisteravond gehouden vergadering van de raadscommissie volkshuisves ting. De vorderingscommissie, waarvan mevrouw Koning voorzitter is, heeft sinds november in 15 ge vallen advies tot vorderen uitge bracht. Maar volgens de commis sie zijn er duidelijk een aantal knelpunten. "Soms doet het bu reau huisvesting te lang over de behandeling van een vrijgeko men woning. In die tijd kunnen mensen clandestien in het pand gaan wonen. Voor ons is het dan moeilijk om advies uit te bren gen." Het PPR-raadslid Beijen merkte gisteravond op "dat het bureau huisvesting wat betreft de admi nistratie van het woningbestand aan een flinke modernisering toe Volgens wethouder Tesselaar wordt er gewerkt aan een effi ciëntere registratie. "En dat moet ook wel wil je de woningen goed verdelen", aldus de wethouder. Plaatsvervangend chef huisves ting, Herman Amptmeijer was het hier mee eens. Amptmeijer "Landelijk gezien is er tot nu toe steeds onvoldoende aandacht besteed aan bijvoorbeeld het goed bijhouden van dossiers. Daaf komt bij dat de instructies voor ambtenaren onvoldoende zijn. Het wachten is inderdaad op een goede leegstandswet." Het raadslid mevrouw Ponsen (PSP) vindt dat er geen catego rieën woningzoekenden tegen elkaar moeten worden uitge speeld. Mevrouw Ponsen: "Je moet geen woningzoekenden doorschuiven. En we moeten na tuurlijk opkomen voor de rech ten van alleenstaanden." "Een foute redenering" antwoord de mevrouw Koning, "want dat betekent dat je als speculant al leen maar studenten in een huis hoeft te zetten om beschermd te worden. Een gezin met kinderen komt dan niet meer aan de bak. Het is een vrijbrief voor specula tie." Wat betreft de vergaderingen van de vorderingscommissie (één keer in de drie weken) werd afge sproken dat er zal worden geke ken of er in de toekomst niet ge woon in openbaarheid kan wor den vergaderd. Volgens een aantal raadsleden werkt vergaderen in besloten heid "versluiering van de problemen" in de hand. Wettelij ke beperkingen om in 't openbaar te vergaderen zijn er volgens hen niet. T il W<< Z^jDMUf we willen wel vervangende woonruimte." Deze week belde hij de plaastver- vangend chef huisvesting. Her man Amptmeijer op. Hoogka mer "Die man helpt ons ook niet verder. Ik heb dan ook geschre ven: "Amptmeijer, eerst zelf ge kraakt. Nu gooit hij andere men sen op straat." Hij zei door de te lefoon tegen mij dat hij er ook niets aan kan doen dat wij eruit moeten. De Sociale Dienst rea geerde heel vreemd. "Je vrouw en kind kunnen naar het tehuis voor dakloze moeders", zeiden ze. Nou, daar begin ik niet aan. Wat mij opvalt is datje steeds van het kastje naar de muur wordt ge stuurd; steeds weer word je doorgeschoven. Het is om moe deloos van te worden." Ruzie De gezinnen willen het er niet bij laten zitten. Hoogkamer "Wij la ten ons er niet uitzetten. Dat wordt ruzie als ze niet oppassen. Je wordt toch ook knettergek als je steeds doorgeschopt wordt.' rd Hui .151 £vrsw: Wereldrecord korfschieten naar Leiden? LEIDEN - Een team van de korfbalvereniging Zuider kwartier doet op zaterdag 7 juni een aanval op het we reldrecord korfschieten. Vanaf's morgens 7 uur zullen gedurende 12 uren 2 heren en 2 dames proberen het we reldrecord te verbeteren. De gebeurtenis wordt omlijst met diverse sportevenemen ten, zoals een demonstratie judo (13.30 uur), Tae-Kwon- Do (15.00 uur), gewichtheffen (13.00 uur) en tafeltennissen (hele dag). Dit alles op het terrein aan de Montgomerystraat. - Uitgebreid programma begint volgende week Wachten op behandeling leegstandswet LEIDEN - De Leidse uni versiteit bestaat dit jaar vierhonderdvijf jaar. In de week van dinsdag 27 tot en met zaterdag 31 mei zal dat worden gevierd. Het is de bedoeling dat ook de niet- universitaire bevolking van Leiden aan de festivi teiten zal deelnemen. Er is, verspreid over de hele stad, een groot aantal cul turele, wetenschappelijke en sportieve manifesta ties. LEIDEN - De woningbouw vereniging "De Eendracht" krijgt nog een achterstallige subsidie van ruim 24.000 gul den voor de exploitatie van het badhuis aan de Medusa straat. Dit bleek op de gisteravond ge houden vergadering van de raadscommissie voor volks huisvesting. Zoals bekend is het badhuis, dat dateerde uit de jaren twin tig, inmiddels afgebroken. Op de plaats waar het gebouw stond zullen woningen, in het kader van het verbeterings plan voor de Kooi, worden gebouwd. Voor dat plan heeft het rijk in verband met de stadsver nieuwing geld beschikbaar gesteld. Een greep uit het programma: open huizen, tentoonstellingen, mu ziekfestival in de Hooglandse- kerk, themalezing door de ex- premier van België Tindemans, openluchtmanifestatie in het Van der Werffpark (deze keer voor ie dereen toegankelijk), concertva riaties in de Stadsgehoorzaal, het Rapenburgfeest en een sportdag aan de Wassenaarseweg. Bovendien wordt er ter gelegen heid van het lustrum een loterij gehouden. De opbrengst is voor de Dierenhulp- en Ambulance dienst Leiden en Omstreken. Ter gelegenheid van het eenentach- tigste lustrum van de Leidse uni versiteit houdt een aantal univer sitaire instellingen en studenten verenigingen op 28 en 29 mei "open huis". Dat betekent dat men kosteloos en moeiteloos bij een aantal labora toria en musea kan binnenwan delen om een indruk te krijgen van het wetenschappelijk en cul tureel werk dat daar doorgaans wordt verricht. De studentenver enigingen bieden voornamelijk een ontspanningsprogramma. Het is tijdens de "open huis" dagen ook mogelijk een bezoek te bren gen aan de laboratoria in de Leeuwenhoek. Het werk binnen deze laboratoria is al geruime tijd omstreden, omdat de gemeente Leiden rond deze laboratoria woningen wil gaan bouwen. Geïnteresseerden kunnen nu met eigen ogen de activiteiten binnen het Huygenslaboratorium, de Sylvius Laboratoria en de Gor- laeuslaboratoria aan de Wasse naarseweg bekijken. Daar zijn onder andere ondergebracht de vakgroepen medische chemie, stralengenetica en chemische mutagenese. In dergelijke labo ratoria wordt bijvoorbeeld on derzoek verricht naar de erfelijk heid (DNA). Van de faculteit der letteren zijn onder andere de vakgroep Ita liaans en het kunsthistorisch in stituut (Prentenkabinet) voor het publiek geopend. Bij sociale we tenschappen, de vakgroep cultu rele antropologie, wordt met be hulp van een film uitgelegd wat de werkzaamheden daar precies inhouden. De lustrumweek zal worden afge rond met een slotfeest in de Stadsgehoorzaal. Het zal worden opgeluisterd door acht bands en orkesten. LEIDEN - Het Centraal Financie- rings Instituut wil 17 van haar appartementen aan de Papier molen in de Merenwijk gaan ver huren. Dit bleek op de gisteravond gehou den vergadering van de raads commissie volkshuisvesting. Het CFI beheert in totaal 79 appar tementen in deze Leidse wijk; 49 daarvan zijn nog steeds niet vex-- kocht. Om deze leegstand gedeeltelijk te bestrijden wil het CFI de 17 ap partementen verhuren. "Het lijkt ons om maatschappelijke redenen niet gewenst dat ze leegblijven", schrijft het instituut aan de gemeente. De appartementen die niet ver huurd worden zullen wel voor een duurdere prijs worden ver kocht. "Er blijft geen ander alter natief over. Eventueel verlies zullen we moeten accepteren. Misschien verhuren we wel meer dan 17 appartementen", aldus het CFI. SCHADE BIJ BRAND LEIDEN - Bij het slopen van een straalschuurmachine in een loods van de Hollandse Con structiewerkplaats in Leiden is gisterochtend brand uitgebro ken. De totale schade bedraagt ongeveer 25.000 gulden. De sloop van de machine werd uit gevoerd door een erkend slo persbedrijf. Door een technisch mankement vloog de machine in de brand. Ook het dak van de loods vatte vlam. De brandweer had het vuur snel onder controle. LEIDEN - Van kandidaten voor een koninklijke onderscheiding wordt hun politieke verleden in de jaren '40-'45 nagegaan. Op grond van hun verleden tijdens de Tweede Wereldoorlog is, voor zover na te gaan, zeker in twee gevallen een kandidaat in Leiden afgewezen. Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van het PSP-raadslid Van dér Putten. Hem was ter ore gekomen dat de gemeente in elk geval in het verleden bij voordrachten zo een onderzoek naar politieke antecedenten placht in te stellen. Van der Putten stelt bij zijn vragen uitdrukkelijk dat de PSP niet zo'n behoefte heeft aan koninklijke onderscheidingen en dat de partij aanhikt tegen het ongelijke "klassen"-systeem. Toch wil Van der Putten de mogelijkheid hebben een eventueel toe te kennen onderscheiding te weigeren, vandaar de vragen. Op zijn vraag of het college bereid is de wijze waarop een onderzoek naar politieke achtergronden plaatsvindt ter discussie te stellen in de ge meentelijke commissie algemene aangelegenheden wordt negatief geantwoord. B en W zien het nut van zo n discussie niet in, maar stellen dat het de leden van de commissie uiteraard vrij staat om er zelf op terug te komen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 4