t„« W'"'- Bedrijven bieden 1100 man arbeid Afdankertje is in trek Japans bezoek aan de Hortus Rapporten "Grote Polder" Heineken trok weinig werkgelegenheid aan HtjL^ Hollantsclic fiets ZATERDAG 3 MEI 1980 LEIDEN - Dezer dagen is een tweetal rapporten versche nen waarin het industriege bied "De Grote Polder" in Zoeterwoude onder loep wordt genomen. Dat indus triegebied vindt zijn oor sprong in 1957 toen Leiden bij gebrek aan geschikte ruimte binnen de gemeentegrenzen besloot samen met de ge meente Zoeterwoude facili teiten te scheppen voor de vestiging van bedrijven met een industrieel karakter. Na langdurige voorbereidingen i werd aan het begin van de ja ren zeventig een bestem mingsplan vastgesteld, waar na de werving en selectie van bedrijven kon beginnen. Het ene onderzoek, van de ge meente Leiden, houdt zich bezig met de vraag of de be drijven in De Grote Polder inderdaad de werkgelegen heid hebben opgeleverd die destijds werd verwacht. Het andere van de Kamer van Koophandel behandeld de mogelijke effecten van de grootste vestiging op het ter rein: de brouwerij van Heine ken. Optimistische raming bijna gehaald LEIDEN - De cijfers over een toe nemend verlies van arbeidsplaat sen staan in schril contrast met de werkgelegenheidssituatie in De Grote Polder, het industrieter rein in Zoeterwoude. Dat blijkt uit een onderzoek dat het buréau economie van de gemeente Lei den eind vorig jaar heeft uitge voerd. Vijfjaar na de opening heeft dit ter rein 26 arbeidsplaatsen minder opgeleverd dan in de meest op timistische ramingen werd ver wacht. De eerste prognoses gin gen uit van 1125 arbeidsplaatsen, maar al snel bleek dat dit aantal met 36% verminderd moet wor den. Desalniettemin blijken er in de polder 1099 mensen aan de slag zijn. Daar komt komt nog bij dat bedrij ven als Iemco, Aquarex en de Grofsmederij opgedoekt zijn en er in totaal voor 220 mensen werk verdween. De komst van het Ne derlands Drukkerij Bedrijf, dat Leiden verliet, leverde evenwel weer 200 arbeidsplaatsen op. Het onderzoek heeft ook dé conclu sie opgeleverd dat zich een ver schuiving heeft voorgedaan in het soort werkgelegenheid dat in De Grote Polder te vinden is. Toen vijfjaar geleden de selectie van bedrijven plaats had, werd er vanuit gegaan dat van elke vier mensen, één in de sector admini stratie/verkoop zou werken en drie in de produktie. Tijdens een enquête die vorig jaar oktober werd gehouden bleek dat die verhouding niet klopt. Er is meer werk in de eerst genoemde sector en minder in de produktie en dat Van de 31 vestigingen op de terrei nen van De Grote Polder, waren er 13 afkomstig uit de gemeente Leiden. Vorig jaar waren er van die dertien nog tien over. Bij die tien waren op de aanvangsdatum 115 mensen in dienst. Verwacht werd toen dat het aantal in vijf jaar tijd tot 184 zou oplopen. Nu blijkt dat er bij deze bedrijven door 234 mensen wordt gewerkt. Opmerkelijk is ook dat in tegen stelling tot de verwachting de in dustriële bedrijven veel werkge legenheid opleveren voor ge schoold personeel, door het ver lies van arbeidsplaatsen in de produktie, zelfs relatief in toe nemende mate. LEIDEN - De vestiging van de bierbrouwerij van Heineken op het industrieterrein De Grote Polder in Zoeterwoude heefl vrijwel geen effecten gehad op de werkgelegenheid van bedrijver in de omgeving. Alleen een twee tal transportbedrijven op het in dustrieterrein maakt meldinp van meer werk door opdrachten van Heineken. Voor de andere bedrijven in De Grote Polder ol omgeving maakt het niets uit ol Heineken er nu wel of niet een fabriek heeft. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek dat de Stich ting Economisch Technologie Instituut voor Zuid-Holland heeft verricht en waarvan de re sultaten nu door de Kamer var Koophandel bekend zijn ge maakt. Die stichting is van opvat ting dat degenen die verant woordelijk zijn voor het econo mische beleid (of dat nu natio naal, provinciaal of stedelijk is) te weinig gegevens ter beschikking hebben over de gevolgen van het stimuleren van de vestiging van bepaalde bedrijven. Een gemeen tebestuur kan bijvoorbeeld veel geld uittrekken om het voor een groot bedrijf aantrekkelijk te maken een vestiging in de stad te openen, dat alles in de hoop dat het grote bedrijf de komst van allerlei kleine bedrijfjes met zich mee brengt, maar is dat nu wel zo. Dat is wat de stichting wil onder zoeken; in eerste instantie op een drietal plaatsen in de provincie: De Grote Polder, De Scheve- ningse Visserij en de Westlandse glastuinbouw. Het onderzoek bij Heineken geldt als een proef. De stichting moet nog besluiten of de toegepaste opzet voldoet en ook in Scheveningen en het Westland zal worden toegepast. Die opzet bestaat voor een belang rijk deel uit het ondervragen van naburige bedrijven en het nagaan welke bedrijven de grondstoffen aandragen voor de brouwerij. Gebleken is dat de Heinekenves- tiging bij tien procent van de 48 bedrijven in de Grote Polder 4,5% van de in totaal 1001 arbeids plaatsen creëert. De brouwerij zelf zorgt voor 58% van de werk gelegenheid in het industriege bied. Worden de effecten in andere be drijven daarbij opgeteld dan heeft de komst van Heineken 60% van de werkgelegenheid in de 1 polder betekent. Geen sprake is van de komst naar Zoeterwoude van bedrijven waarvan de brouwerij de grond stoffen betrekt. Deze bedrijven zijn voor een belangrijk deel ge vestigd in het Rijnmondgebied. Die afstand is overbrugbaar en levert geen moeilijkheden op. Betrokken bedrijven hebben de onderzoekers wel laten weten dat als die afstand groter zou zijn dan honderd kilometer er wel problemen zouden bestaan. Wat betreft de technische dienst die voor het bedrijf onontbeerlijk is, geldt ook niet als principe dat de ze in de buurt gevestigd moet zijn. In Zoeterwoude is dat wel het geval, maar de daar gevestig de dienst werkt ook voor andere delen van het concern, zelfs in het buitenland. DULJ Prins Mikasa in Leiden LEIDEN - De broer van de Japanse keizer, prins Mikasa. heeft gis termiddag een bezoek gebracht aan Leiden. Hij bekeek onder an dere het museum van Oudheden aan het Rapenburg en maakte daarna een wandeling door de Hortus. Tussen de bedrijven door werd de prins ontvangen door het college van bestuur van de Leid se universiteit. Prof. dr. F. Vos van Japanse taal-en letterkunde, vertelde daarbij iets over de geschiedenis van de Leidse universiteit. Het gezel schap nam daarna een kijkje in de Hortus. Daar zijn onder andere planten en bomen te zien die in het begin van de vorige eeuw vanuit Japan naar Leiden zijn overgebracht. Onder een Japanse kersenbloesem in volle bloei, die vijfjaar geleden door de Japanse ambassadeur in Nederland aan de Hortus is ge schonken, verpoosde de Japanse prins zich even in afwachting van het diner, in het Academiege bouw aan het Rapenburg. Japanner was op eigen verzoek in Leiden om een bezoek te kunnen brengen aan het museum van Oudheden. Zijn belangstelling ging daarbij speciaal uit naar de Egyptische afdeling. Woensdag woonde hij de inhuldiging van Beatrix in Amsterdam bij. Massa's spullen op vierde Leidse rommelmarkt Voor meer Leids nieuws pagina 14 ADVERTENTIE LEIDEN - Al ver voordat de klok tien uur slaat staan er tientallen mensen geduldig te wachten in een keurige rij. Ze mogen pas klokslag tien uur de hal binnen, beladen met - nog lege - plastic tassen. Het verstandigste is na tuurlijk om met de auto naar de fameuze rommelmarkt in de Ton Menken-ijshal te komen, maar fietsen gaat in Leiden sneller. Bovendien is er tegen kwart voor elf geen parkeerplaats meer vrij; automobilisten staan dan gedul dig hun beurt af te wachten. Het motto van de vierde rommel markt die zeventig verenigingen bij Menken mogen houden: wie het eerst komt het eerst maalt. De spullen die in de vierduizend me ter grote hal staan zijn uniek, evenals de prijs. Literaire werken voor twee kwartjes.. Een antieke spiegel voor zeven vijftig. Speel goed voor een paar gulden. Kas ten voor een tientje, klein spul kost een kwartje. Als wat bezoe kers hun oprechte blijheid laten merken over die luttele bedragen slaat een vrijwilligster die de stand van een sportvereniging bezet aan het twijfelen: moet ze dan meer vragen? Haar collega toont pure veront waardiging zodra ze merkt dat een echte "opkoper" beslag wil leggen op een schaal. Een oudere man merkt goedmoedig op: "Nou ja, als hij nou toch de prijs be taalt...". Het is telkens weer - de rommel markt vindt dit jaar voor de vier de keer plaats - verbazend van hoeveel spullen mensen afstand doen zonder daar direct een ver goeding voor te willen hebben. Minstens even verbazend is het om te constateren dat een groot aantal mensen, (dezelfden ook?) met veel gretigheid voor weinig geld die afgedankte spullen wil len wegslepen. "Vorig jaar wil den ze zelfs m'n jas nog hebben" merkt een standhoudster wat snibbig op. Het kan een lucratie ve bezigheid zijn, een uur rond lopen op de rommelmarkt. Het kan eveneens zeer vermoeiend zijn. Je komt nou eenmaal ogen tekort wil je alles, maar dan ook alles, wat er staat in je opnemen. Het is zo gek niet te bedenken of het staat er. Een kleine greep dan nog maan electrische apparaten, oude typemachines, naaimachi nes, schoenén, kleren, bankstel len. Rasten, lampen, vazen, speelgoed, allerhande spullen, boeken, tijdschriften, servies, huishoudelijke apparaten. Mo gelijkheden te over. En de organisator? Die kan in zijn handen wrijven. Hij slaat twee vliegen in één klap. De vereni gingen die altijd weer bij hem aankloppen zijn in één keer te vreden gesteld. Ze huren voor een paar tientjes een ruimte van zeven bij drie en het ligt aan hun eigen inventiviteit wat ze ermee doen. Daarnaast raken de dui zenden bezoekers van de rom- melmarkt-sport-in van het feno meen Ton Menken-ijshal op de hoogte. En die reclame is nooit weg, want al op de eerste dag trok de rommelmarkt gisteren 3500 bezoekers. Dou/.astraat lb - Leiden - l el. 071 -142262/142580 Leiden \agcnoeg oplevcringsgerccd dus geen dubbele lasten. Gebouwd in een prachtige gevelsteen met aandacht vooi isolatie: volledige dub bele beglazing, spouwmuren installatie. Type 1: begane grond: hal, toilet en garage. Ie verdieping: woonkamer en open keuken. ipkamer. douche afelc ruimte.f. 148.750,-V.O.N. Type 2: indeling en prijs als type 1. Type 3: Begane grondapparte- slaapkamer, doucheruimte met toilet en wastafel, woonkamer met complete bijzonder luxe uitgevoerde keuken en aan sluitend tuin en berging, f. 139 750,-- V.O.N. Type 4: begane grond: hal en berging. Ie verdieping: grote woonkamer met complete luxe uitgevoerde keuken en aangren zend groot zonnig terras 20m2ji, slaapkamer, toilet en 2 slaapkamers waarvan 1 met balcon, badkamei met ligbad toilet en wastafel en vaste kasten, f. 162.750, -V.O.N. CDA-Verband( 1 Het komende najaar moet het allemaal gaan gebeuren. De AR- en CH-kiesvereniging Leiden en de KVP-afdeling Leiden houden op te bestaan en'uit de as van het oude drie tal herrijst de phoenix: het CDA. Maar wanneer ik zo in de verschillende kampen de stemmingen eens pexldan is het nog niet allemaal koek en ei en dreigen de emoties soms de overhemd te krijgen wan neer de oude partijtradities overboord geworpen moeten worden. En dat terwijl Leiden al weer enkele jaren het zogenaamde CD A-Verband kent. Een soort officieuze samenwerkings vorm op weg naar een werke lijk CDA. Maar op de achter grond nog altijd de KVP, ARP en CHU met hun eigen afdelingsvergaderingen en hun eigen vertegenwoordi gers in de Leidse raadsfractie. Zo kennen we in de Sleutelstad op het ogenblik ook nog twee soorten CD A-leden. Er zijn er die stammen uit de oorspron kelijke partijen, er zijn er ook die rechtstreeks lid van het CDA werden en dus geen bin dingen hebben met een van de oude drie. Joop Walenkamp is bijvoorbeeld het eerste CDA- lid in de Leidse raad, zonder dat hij ook lid is van KVP, ARP of CHU. De afgelopen maanden hebben de drie Leidse afdelingen zich beraden over de manier waarop de fusie haar beslag moet krijgen. Gezamenlijk rond de tafel hebben zij een protocol opgesteld, waarin allerhande zaken worden ge regeld. En dezer dagen moe ten die leden de voorwaarden goedkeurenDe ARP-kiesver- eniging Leiden gaf als eerste het groene licht en deze week volgde de KVP. Dat gebeurde overigens in een vergadering, die behalve door het bestuur slechts werd bij gewoond door een vijftal le den. Terwijl er nog altijd ruim driehonderd zijn inge schrevenonder wie enkele le gendarische zoals de oude prof. Romme. In het verleden luisterde hij de afdelingsver gaderingen nog wel eens met zijn aanwezigheid op. Al duurde die sessie meestal slechts tot de pauze en mengde hij zich niet in de discussie. In het achterzaaltje van het res taurant Wienerwald aan de Stationsweg werd deze week wat triest geconstateerd dat de belangstelling voor de aloude KVP kennelijk volle dig is uitgewerkt en dat ieder een al helemaal in CDA sfeer leeft. Een poging van Jan Werter om in een volgende vergadering toch enige deco rum bijeen te garen voor de plechtige uitvaart van de ka tholieke volkspartij leed schipbreuk. Zo kon het gebeuren dat een handjevol leden aan het graf stond van wat eens de partij was met de meeste zetels in de Leidse raad. CDA-Verband(2) Zijn de centjes nogal eens zaken waarop een fusie struikeltbij het Leidse CDA is dat niet het gevalDe overgebleven duiten worden keurig in een geza menlijke pot gestopt en daarmee uit. Ook de samen stelling van het nieuwe be stuur heeft weinig probleem opgeleverd. De KVP mag er drie leverenARP en CHU elk twee en ter completering ko men er nog twee rechtstreekse CD A-leden bij. Het enige probleempje was ei genlijk wat men met hel CDJA,de jongerenvereniging van het CDA, aan moest. Ten slotte kregen ook zij een be st uursplaats toebedeeld op voorwaarde dat die man of vrouw ook CDA-lid wordt. Nu is niet iedereen bijster enthou siast over de aanwezigheid van de jongeren, want - zoals een KVP-bestuurshd deze week constateerde - de AR- jongeren maken nogal eens vreemde sprongen. Toch gaat het slechts om een kleinigheidje wanneer dat wordt vergeleken met het ge kissebis rond de zetelverde ling bij de raadsverkiezingen die in 1982 worden gehouden. Want er waren drie avond vullende vergaderingen voor nodig alvorens er een zodanig schema op papier stond, dat zowel de kool als de geit kon den worden gespaard. Het KVP-bestuur vertelde de leden deze week dat met name in ARP- en CHU-kring nogal wat weerstanden bestonden om de hele partijtraditie, maar direct helemaal over boord te gooien. Bovendien signaleerde men in die krin gen toch een duidelijke angst dat de oude KVP-ers in het nieuwe CDA de boventoon gaan voeren. Daarom werd precies vastgelegd uit welk "nest" de eerste twaalf kan didaten komen. Behoudt het CDA de huidige elf leden in de raad dan komen er straks vier voormalige KVP- ers, drie oud-CHU-ers, twee vroegere ARP-ers en twee rechtstreekse CDA-ers inEen rekensommetje had het KVP- bestuur geleerd dat in verge lijking met de huidige situatie de eigen partij het meeste wa ter in de wijn doet. Liever had men de hele kandidaatstel ling aan de nieuwe overkoe pelende CD A-vergadering overgelatenmaar dat zou een breekpunt hebben betekend voor de overige partners. Zo zal het tot 1986 mogelijk blij ven, dat wanneer er een CDA- raadslid moet worden ver vangen. eerst wordt gekeken naar de komaf en vervolgens naar zijn kwaliteiten. En een extra probleem vormt het feit dat de huidige fractieleider Driessen, afkomstig uit het KV P-nest, in elk geval niet meer terugkeert in de nieuwe raad. PvdA-fractie Heeft men zich in CDA-kringen bezig gehouden met de toe komstige zetelverdeling, bij de PvdA baart de huidige be zetting nogal zorgen. Want hoewel de helft van de rit nog niet zo lang achter de rug is, zijn er al vijf raadsleden op gestapt en heeft de zesde haar vertrek aangekondigd. In de eerste drie gevallen ging het om raadsleden die een ge meentelijke functie accep teerden en daarover is in deze rubriek voldoende gefiloso feerd. In de laatste drie gevallen is er op z'n minst sprake van enige wrijving. Bij Joyce Hes zelfs van een openlijke. Reden voor het PvdA-bestuur om op de laatste ledenvergadering van vorige week vrijdag aan te kondigen dat er toch eens ge speurd. zal worden naar diep er liggende oorzaken. Want voor je het weet zitje in de staart van het kandida- tenklassement. En daar staan bijvoorbeeld mensen als Jo van der Horst die bij de vorige selectie een plaatsje kreeg toe bedeeld in de ogenschijnlijk onverkiesbare "ere-galenj" Nu hoeft men bij de PvdA niet direct dramatisch te doen over de snelle wisseling van de wacht, want ook in de vorige raadsperiode veranderde de ploeg nogal eens van samen stelling. En de PvdA is in de Leidse raad zeker niet de eni ge fractie waar zo nu en dan eens een nieuw gezicht op duikt. PvdA-fractie(2) Met het afscheid van Arie Ver boom verdween deze week de laatste vertegenwoordiger van de oude PvdA-garde uit de raad. Jan van Baaren en Jo van der horst waren hem al voorgegaan. De afscheids woorden die hij sprak waren niet al te vlijend voor zijn partijgenoten in de raad. Gebruikelijk is bij een afscheid dat men elkaar nog eens over de bol strijkt.de slechte eigen schappen wegpoetst en de goede nog'een extra lik verj geeftLoco-burgemeester Cees Waal kweet zich uitstekend van die taak. Maar Verboom was met van zins dat voor beeld te volgen, 's Middags-bij het afscheid van de ambtenaren - had hij alles nog binnen de perken gehou den. 's avonds liet hij de teu gels lustig vieren. De PvdA-fractie hoorde het al lemaal wat beteuterd aan. Met een zuinig glimlachje werd er rondgekekenEen blik in de ogen van: Het is Ar te maar die het zegt". Tegelijkertijd was er sprake van een brok tragiek. Mensen uit eenzelfde partij, die jaren samenwerkten. Maar een zo verschillende t aal spreken. Aan de ene kant Arie die de fractie maar een kleuterklas vindt vol academisch ge- vormden, zonder contact met de basis. Aan de andere kant de fractie die Verboom een aardige man vindt. Maar te gelijk ook te weinig meege groeid met de eigen partij om nog langer mee te kunnen. Kraakactie Leiden onderscheidde zich deze week niet van vele andere plaatsen op Koninginnedag. Op diverse plaatsen werden er kraakacties uitgevoerd. Maar in één opzicht nam de Sleutel stad een unieke plaats in toen een kraker na afloop van de ac ties terugkeerde naar zijn kraakpand, bleek dat inmid dels te zijn... gekraakt. L. GLIBBER Grote drukte gisteravond op de rommelmarkt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 3