Strijdbare 1 mei-viering Gastkolom Bezetting van Grof herdacht met hijsen vlag aan Zijlsingel Kritiek op Leids economisch beleid Begin bouw Holidome VRIJDAG 2 MEI 1980 Vakbondsbestuurder Dick Ter Wisscha leverde gisteravond op de 1-mei-bijeenkomst felle kritiek op het economisch beleid van de ge meente Leiden. Eerder op de avond was in het Ankerpark de vlag gehesen van de Grofsmederij, ter herinnering aan de bezetting van het inmiddels geslo ten bedrijf. j rajr LEIDEN - De viering: van de eerste mei is gister avond in Leiden in een enigszins gespannen maar vooral strijdbare sfeer verlopen. Onder het motto "één mei samen" hebben de PvdA, PSP, PPR, CPN, 1KB, FNV en LSB gezamenlijk, in een overvolle stadsgehoor zaal, de "Dag van de Ar beid" gevierd. Ook dit jaar begon de eerste mei met de herdenking van de bezet ting van de Koninklijke Neder landse Grofsmederij (KNG) op het voormalige fabrieksterrein aan de Zijlsingel. Op de plaats waar enkele jaren geleden nog honderden mensen hun brood verdienden, bij de fundamenten van de oude fabriek-schoorsteen, werd dit jaar voor de tweede maal de KNG-vlag gehesen door één van de ex-werknemers van de "Grof', oud-PvdA-raadslid, Frans Mentzij. De vlag werd twee jaar geleden, aan de vooravond van de eindigende bezetting, aan de PvdA aangeboden met het verzoek het vaandel elk jaar te hijsen als symbool voor het be houd van werk. Gesjoemel LEIDEN - Thomas N. Voight (foto), directeur-eigenaar van de Holi- day-inn-vestiging in Leiden, heeft gistermiddag de eerste paal geslagen voor het eerste zogenaamde Holidome in Europa. In het Holidome, een gebouw met een vloeroppervlakte van tweedui zend vierkante meter en een unieke dakconstructie, zal een tropische tuin worden aangelegd, een terras, een beekje met waterval en fontein en speelruimte voor kinderen. Het geheel zal ongeveer twee miljoen gulden gaan kosten. Het eerste Europese Holidome, in de Verenigde Staten zijn er al onge veer tachtig, zal waarschijnlijk eind dit jaar klaar zijn. Het zal niet alleen voor hotelgasten maar publiekelijk worden opengesteld. In een gezamenlijke 1 mei verkla ring noemde Mentzij de sluiting van de Grofsmederij een voor beeld van hoe de Leidse werkge legenheid wordt opgeofferd aan kapitalistische belangen. "Ook andere Leidse bedrijven zijn het slachtoffer geworden. Na de "Grof' volgden Clos en Leem bruggen, Krantz, Boot, en kort geleden was er nog het gesjoemel mat Backer en Co", aldus Ment- zy. Na het hijsen van "de grofvlag", als protest tegen de voortgaande af braak van de werkgelegenheid in de Leidse regio, toog de menigte in een demonstratieve optocht naar de Stadsgehoorzaal voor de gezamenlijke 1 mei-viering. Mu ziek was daar van het orkest "Nieuw Leven". Protesten ston den in het teken van het behoud van werk en inkomen. De spre kers, Dick Ter Wisscha (indus triebond FNV) en ABVA-be- stuurder Henk Matters, hekelden vooral het beleid van het kabinet Van Agt/Wiegel. Ter Wisscha noemde de kabinets leden verdedigers van het kapi talisme die een weerzinwekken de politiek voeren waarvan ge wone mensen de dupe worden. Volgens Ter Wisscha schept het huidige kabinet een onheilspel lend klimaat waarin de woning nood alsmaar groter wordt, vak bondsrechten worden aangetast en de werkgelegenheid verder wordt afgebroken. Hy riep de aanwezigen op zich daartegen te verzetten. Ander beleid Henk Matters leverde ook ongezou ten kritiek op het economische beleid van het Leids gemeente bestuur. Volgens de ABVA-be- stuurder draagt de gemeente te laat oplossingen aan voor het be houd van de werkgelegenheid in Leiden: "Op het moment dat de werkgelegenheid in gevaar komt hebben ondernemers hun problemen al buiten Leiden op gelost", aldus Mattens. Hij zei te menen dat de invloed van de vakbeweging, ook in Leiden, op slinkse wijze buiten de deur wordt gehouden. Mattens pleitte voor een ander beleid waarbij de vakbeweging meer betrokken wordt. Omstreeks half negen werd in de Stadsgehoorzaal bekend ge maakt dat de 1 mei - bijeenkomst in het Leids Vrijetijdscentra was afgelast uit angst voor het optre den van knokploegen. Later op de avond werd een verklaring voorgelezen waarin fel werd gea geerd tegen het politiebeleid in Leiden tijdens de kraakakties van eergisteren. De staf van het Leids Vrijetijdscentrum heeft het gemeentebestuur gevraagd om de politie andere instructies te geven dan de huidige waarbij huiseigenaren en knokploegen praktisch vrij spel zouden heb ben. Rond tien uur werd omgeroepen dat de krakers van het pand Oude Singel 170 werden bedreigd door een knokploeg. De aanwezigen werd gevraagd de krakers te hulp te schieten. Direct daarop togen zeker honderd jonge 1 mei-vier- ders, waaronder enkelen gewa pend met stukken hout en ket tingen, naar genoemd kraak pand. Het bleek een loos alarm zodat aan de gespannen situatie weer snel een einde kwam. In een inmiddels overvolle Stads gehoorzaal werd de avond op een vrolijke en muzikale wijze voort gezet. Na een optreden van het cabaret "Virus" bracht het koor "De Onderste Steen" ondermeer de "Leegstandsblues" en het lied "Kraak de Woningnood" ten ge hore. Het orkest "De Eenheid" speelde de "Oranjetango". De1 hele avond door was er een in formatiemarkt waar politieke partijen en Leidse actiegroepen zich presenteerden. De viering van de "Dag van de Arbeid" werd op 2 mei (in de kleine uurtjes) af gesloten met een optreden van de popgroep "Grote Bluf'. Ruzie met politieman LEIDEN - Een 21-jarige Leidse taxichauffeur heeft gisteravond om kwart voor acht ruzie gekre gen met een agent die het verkeer stond te regelen tijdens de 1-mei optocht over de Apothekersdijk. De chauffeur zei tegen de agent, dat deze beter naar Amsterdam kon gaan. Met "gepast geweld" is de man, volgens de politie naar het bureau vervoerd. Nadat de politie met hem had gesproken kon hij weer gaan. Houseband In het Leids Vrijetijdscentrum aan de Breestraat 66 treedt vanavond alsnog de House band op. Vorig jaar moest het optreden worden afgelast we gens ziekte. Van de groep zijn inmiddels vier elpees ver schenen. De Houseband be staat uit Pieter Gerritse (key boards, synthesizers), Peter Smid bas.vocalsHarry Hardholt (guitars, vocals), David Weiss (drums) en Lisa Schulte-Nordholt (lead vo cals). Het concert van het voormalige Paradiso-huis- orkest begint om 9 uur en de toegangsprijs bedraagt zes gulden. Islamitisch Naar aanleiding van de film "De dood van een prinses'' geeft dr. P. S. van Konings veld vanavond een toelichting op het Islamitisch strafrecht. Aan de orde komen onder an dere ontucht, overspel .moord, diefstal etc. Daarbij zullen fragmenten van de film wor den vertoond. De lezing wordt georganiseerd door de Werk groep Midden-Oosten in zaal 2 van het pand Stationsplein 2. De bijeenkomst begint om half acht en is gratis toegan kelijk. Salon 0 In Salon O aan de Herengracht 45 wordt het komende week einde het volgende program ma gepresenteerd: een video verslag van het Vlaams Na tionaal Zangfeest van het af gelopen weekeinde. Verder is er de installatie van Aqua- Long Printemps. Het is een bassin waarin takjes drijven en is opgezet door de kunste naar Richard Long, die be kend is door zijn geometrische figuren. Vorig jaar exposeer de hij in het Eindhovense Van Abbemuseum. Filmhuis In het Filmhuis van het Leids Vrijetijdscentrum aan de Breestraat 66 draait van avond om half twaalf de nachtfilm "In einem Jahr met 13 Monden" van de Duitse re gisseur Rainer Fassbinder. Hoofdpersoon is een onge wenste zoon die zich in Cas ablanca tot vrouw laat opere ren. Fassbinder schetst de langzame ondergang van de ze persoon. De film begint om half twaalf en de entreeprijs bedraagt f5 £0. Wandeltocht De wandelsportvereniging Zuid-West organiseert op za terdag 3 en zondag 4 mei voor de tiende maal de Zuid-West wandeltocht. Er wordt gestart bij het voetbalterrein van VTL aan de Voorschoterweg. Er kan tussen 9 en 14 uur be gonnen worden aan de vol gende afstanden 5, 10,15, 20 en 40 kilometer. Het inschrijf geld bedraagt f2.50 per per soon en de deelnemers ont vangen een medaille met een ajbeelding van Koningin Beatrix. Klein Matilo Morgen wordt er van 11 tot 16 uur een bazaar gehouden van de bejaardenhandwerkclub in Klein Matilo aan de Zaan- straat 126. Tijdens de bazaar worden voorwerpen verkocht die het afgelopen half jaar door de bejaarden zijn ge maakt. Bovendien organiseert de Stich ting Meerburg morgenmid dag een prestatieloop over de volgende afstanden: 2 Vz, 5 en 7 kilometer. De start is om elf uur 's ochtends bij Klein Ma tilo. Het inschrijfgeld voor kinderen is f130 en voor vol wassenen f3.-. Deelnemers krijgen na afloop een erelint. Drumband "Matilo" zorgt voor de muzikale omlijsting. Ten slotte wordt er in Klein Ma tilo morgen een rommelmarkt gehouden. De markt is ge opend van 11 tot 18 uur en eventueel ook op zondag van 13 tot 17 uur. Excursie De Vereniging Oud-I^eiden or ganiseert morgen een excur sie naar Den HaagHet ligt in de bedoeling bezoeken te brengen aan het Museum Meermanno Westreenianum aan de Prinsengracht en aan het Kostuummuseum aan de VijverbergDeelnemers ver trekken vanaf het Leidse sta tionmet de trein van 934 uur. Aanmeldingen via telefoon- r 071-121418. Augustinus Morgen organiseert de jonge renvereniging "Augustinus" een feest rond het thema "kra ken". Er is een film over de wöningnood in Nederland en er worden videobanden ge draaid van de actie in de Vondelstraat in Amsterdam. De Leidse Kraakbond is voor een uiteenzetting aanwezig en het politieke vormingsto neel GLTwee speelt het stuk "Breekijzers" handelend over problemen waarmee woning zoekende jongeren te maken krijgen. Na afloop speelt de Haagse formatie "Plack- band" en is er een swingende disco. De activiteiten begin nen om acht uur in het gebouw Rapenburg 24. Hot House Op de jazz-zolder "Hot House" aan de Breestraat 66 treedt morgenavond de groep "Lazy Bird" op. Het is een uit zes musici bestaande formatie die moderne jazz met Latijn- samerikaanse invloeden ten gehore brengt. De leden van de groep zijn: Rob Tichelaar (trompet), Enno Spaander man tenorsax), Alex Philipse (keybords), Ferry Meininger (bas), Arnout Gerritsen (drums) en Steve Boston (per cussie). Het concert begint om tien uur. Prestatieloop De atletiekvereniging "De Ba taven-Leiden" organiseert zondagochtend een presta tieloop. De start is om twaalf uur bij de ijshal aan de Von dellaan. De afstanden zijn 4 en 8 kilometer. Het inschrijf geld bedraagt respectievelijk f2.50 en f3.50. Voor iedere deelnemer die de tocht heeft volbracht is er een herinne ring smedaille. Voor nadere inlichtingen: tel. 071-214195. Bazaar In het clubhuis "De Klinker" aan de Berlagestraat wordt maandag 5 mei een bazaar gehouden. Tot de activiteiten die er aanwezig zijn behoren onder andere een rad van avontuur en een schiettent. De bazaar is geopend van 10 tot 21 uur. Morschwijck Op 10 mei is het vijfjaar geleden dat clubhuis Morschwijk aan de Topaaslaan werd geopend. De staf en vrijwilligers van het clubhuis hebben daarom voor de maand mei een feestelijk programma samen gesteld. Zo is er morgenmid dag een kindercircus voor jongens en meisjes van 4 tot 12 jaar. Aanvang 2 uur. Dins dag is er een wedstrijd hoe- veel-gaan-er-in-een-lelijke- eend. Deelname staat open voor wijkbewoners die ouder zijn dan veertien jaar. De wedstrijd begint om 7 uur 's avonds. Tegen fascisme In het Leidse Volkshuis aan de Apothekersdijk wordt mor gen een manifestatie gehou den onder het motto "Jonge ren tegen fascisme". Van 12 uur 's middags tot 12 uur 's nachts is er een programma met optredens van diverse groepen, informatie en film. Tot de groepen die optreden behoren: Koko Jam M, caba ret "Oud West". d'Onderste SteenPyama,Nota Bene, Rob en Wim van de Meeberg en Jong Oranje. t Breehuys aan de Breestraat organiseert op zondag 4 mei van 9 uur 's avonds tot 3 uur 's nachts een filmnacht getiteld "Filmnacht, veraf en dicht bij". Onder meer worden films vertoond van Bertoluc- ci, Lindsay Andersen en Gos- ta Gavras. Door Hilda Passchier, oud lid van de Leidse raad Nog steeds geen nieuwe burge meester in Leiden. Blijkbaar wél een nieuw politie beleid, hoe kan dat? Een pand op de Oude Singel dat al een hele tijd leeg staat, wordt deze week gekraakt. De politie assisteert een parti culiere knokploeg bij het weg halen van de versperringen in het gekraakte huis. Ook heeft de politie de beschikking over twee honden waarvan er één zo afgericht is dat hij bijt waar hij bijten kan, hetgeen verschillende mensen goed gemerkt hebben, een meisje kwam zelfs in het ziekenhuis terecht voor een hechting- De hond is in onze stad een po pulaire huisvriend, kijk maar naar al die poep in park en op straat. Tegenwoordig worden ze ook door de gemeente gebruikt bij het beveiligen van panden via de particuliere bewakings dienst én worden ze nu ingezet tegen mensen die niet wilden knokken, of de politie wilden pesten, doch "slechts" de schandalige leegstand in onze stad aan de kaak wilden stel len. Waarschijnlijk zal de politie niet over al haar doen en laten vooraf overleg plegen met de burgemeester, die hoofd van de politie is. In verband met te verwachten kraakakties rond 30 april zullen echter zeker vooraf afspraken gemaakt zijn over het te voeren politie beleid. Het lijkt dan ook voor de hand liggend, dat loco-burgemees- ter Waal verantwoordelijk gesteld moet worden voor het inzetten van honden tegen over krakers en publiek. Wie tikt hem hiervoor op de vin gers en hoe voorkomt men meer van dit soort hondse op tredens? Je vraagt je af wie ooit verzon nen heeft dat bijtende honden bij kunnen dragen tot het op lossen van problemen rond woningnood en leegstand. "Kraken is toch ook geen op lossing voor de woningnood" hoor je wel zeggen. Nee, na tuurlijk is kraken alleen geen oplossing. Zolang er woning nood en leegstand is, zal kra ken noodzakelijk zijn om aan te tonen dat onze samenleving het recht op goed wonen voor iedereen nog steeds niet ge realiseerd heeft. Vergeleken bij de rellen in Am sterdam, lijkt een voorval op 30 april in Leiden in het niet te vallen. Toch zou het een ern stige fout zijn om dit soort voorvallen, ondergeschikt te maken aan een onbehaaglijk gevoel over de uit de hand ge lopen situatie in de hoofdstad Leiden is geen hoofdstad. Hier is niet een oorlogssfeer ontstaan door voortdurend helikopter- geronk en massale politie- aanwezigheid, vanwege een gebeurtenis waar het stadsbe stuur weinig greep op had. Het gebruiken van onnodig ge weld mag nooit gebagatelli seerd worden. De gekozen po litieke vertegenwoordigers moeten daarom voortdurend attent zijn op handelswijzen, die eerder geweld oproepen in plaats van het te vooTkomen. Iemand die altijd heel kritisch en vol vragen zat over het be leid van de plaatselijke poli tie, Joyce Hes, gaat helaas binnenkort de raad verlaten. Joyce was een van de fractiele den die indertijd tegen de PvdA-WD-coalitie heeft ge stemd. In de PvdA, waar al lerlei soorten mensen in zitten, behoorde zij tot de linker vleugel. e nam consequent een progres sief standpunt in in zaken waar zij verantwoordelijk voor was, zoals gezondheids zorg, politiebeleid, bestuurs commissie Endegeest; op een manier waaruit bleek dat ze echt betrokken was, én wist ze zich druk maak te. Ze ondervond dan ook moeilijk heden in haar fractie, als in het college met de VVD een meer gematigder koers was afgesproken. Het is geen inci dent dat Joyce Hes de raad verlaat. Het is een feit dat zij mee zal spelen bij het toekom stig bestuur van de stad, na 1982. Welke koers gaat Lei- dens grootste partij varen wordt de verhouding met de VVD voortgezet, óf wil men moeite doen om een linkser stadsbestuur van de grond te krijgen? Hoe lang houden fractie-leden als Henriëtte van Dongen en Nelleke Kessen - die het pro gressieve gezicht van de PvdA bepalen - het nog vol in deze uitputtingsslag? Voor het eerst heeft de arbeidersbewe ging in leiden dit jaar 1 mei samen gevierd in Leiden. Hoeveel gezamenlijke 1 mei-vie ringen moeten er nog volgen voordat de samenwerking in de praktiese politiek van al ledag beter zal lukken?

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 4