^Burgemeesters ontevreden over carrière BEDRIJFS RUIMTE Samenvatting goed te maken geiden ligt slecht in de markt Directeur Sociale Dienst ook naar DSW VROUW REDT JONGETJE UIT SLOOT se. Ringen TE HUUR loonruimte niet meer vrijgehouden voor Marokkanen Eerste examendag valt mee Leidse stadsrubriek i%tIJDAG 25 APRIL 1980 2 9 D t| LEIDEN - Leiden wacht met spanning af wie de nieuwe burgemeester wordt. "Er zijn veel potentiële kandida ten die niet naar Leiden willen. Men zit er in Den Haag mee in de maag. Leiden is één van de moeilijkste ge meenten in het land". W. Derksen: "Veel burgemeesters willen niet naar Leiden' LEIDEN - Directeur Scheepbou- I wer van de Gemeentelijke So- I ciale Dienst is voor de periode van maximaal een jaar directeur 1 geworden van de Dienst Sociale. Werkvoorziening. De DSW is een I dienst die voorziet in aangepaste werkgelegenheid voor mensen die niet aan een normaal arbeids proces kunnen deelnemen. B en W hebben dat besloten omdat zij geen keuze konden maken uit de ongeveer veertig sollicitanten naar de functie van directeur. De post staat nu bijna een jaar open. Tot nog toe werd deze vervuld door adjunct-directeur Plugge. Het B en W-besluit, dat vanochtend officeel zou worden bekrachtigd, houdt in dat de werkzaamheden bij de Sociale Dienst trager wor den afgehandeld. Zo.verschijnt de structuurnota over de interne structuur van de Sociale Dienst niet volgende maand, zoals wel in de bedoeling lag. Wethouder Schoute vindt dat "niet zo n ramp" omdat nu de landelijke discussies over het reilen en zei len van de sociale diensten in het rapport kunnen worden meege nomen. Volgens de wethouder wordt een aantal beslissingen dat niet kan worden uitgesteld nu toch genomeh. Schoute zegt blij te zijn dat de heer Scheepbouwer na "langdurig overleg met zijn staf en die van de DSW" besloten heeft om 2 lh dag per week bij de Werkvoorziening als directeur te functioneren. Sommige ambtenaren van de So ciale Dienst voeren als bezwaar aan dat inspraak met voeten ge treden," omdat zij in de beslis sing geen medezeggenschap hebben gehad. LEIDEN - De drie-jarige Sebastian Koome uit de Milanenhorst is gis teren om half zes ternauwernood aan de verdrinkingsdood gered. Sebastiaan was al spelend in de „Stingsloot" vlak bij de Milanen horst beland. Mevrouw Prins uit de Milanenhorst, die haar honden aan het uitlaten was, werd ge waarschuwd door roepende vriendjes van Sebastiaan. Zij liep naar de sloot, sprong het water in, en kon Sebastiaan net grijpen bij zijn handje die nog boven water uitstak. Het jongetje is voor onderzoek naar het Academisch Ziekenhuis overgebracht. De moeder van Sebastiaan heeft gisteravond "opnieuw" de Pro testants Christelijke Woning bouwvereniging gealarmeerd. "De grote veren aan de deur, be neden aan onze flat, zijn kapot. Die deur blijft openstaan. De kinderen kunnen zo naar buiten, zo datje hen niet in de gaten kunt houden", aldus mevrouw Koome. Dat zegt de Leidenaar W. Hij put die wijsheid uit een on derzoek dat hij verrichtte naar het wel en wee van de Nederland se burgemeesters. Door dat onderzoek, dat ruim drie jaar duurde, opereerde hij bijna dagelijks ir. het "kleine wereldje van burgemeesters". Daar hoor de hij onder andere dat velen niet naar Leiden willen. "Je mag daar niets", zo geven de magistraten te kennen. De kans is volgens Derksen niet denkbeeldig dat Leiden een PvdA-burgemeester zal krijgen. "WD en PvdA liggen nek aan nek in de race voor het burge meesterschap van Arnhem en Leiden. Arnhem is een min of meer VVD-achtige gemeente en Leiden helt meer naar de PvdA" NIET BEST Het gaat overigens niet best met de eerste burgers van de Nederland se gemeenten. "Ze zijn over het algemeen ontevreden over hun carrière", zegt Derksen aan de vooravond van zijn promotie aan de universiteit van Groningen tot doctor in de sociale wetenschap pen. In zijn proefschrift "Tussen loop baan en carrière: het burgemees tersambt in Nederland" be schrijft hij de resultaten van zijn studie naar de carrière van bur gemeesters. Voor deze studie heeft hij gesprek ken gevoerd met velen uit de we reld van burgemeesters, in totaal ruim honderd personen. Hij sprak niet alleen met een groot aantal burgemeesters, maar ook met alle huidige commissarissen van de koningin, de minister van binnenlandse zaken en enige van zijn voorgangers en met een aan tal Tweede-Kamerleden die zich met de burgemeestersbenoe mingen bezighouden. "Ervan uitgaande dat een mooie carrière in het verschiet lag, zijn kleinere, ambachtelijke be drijven. Je zou zeggen: we zit ten goed. Toch gaan ook onze ateliers plat". Richard is dan niet alleen zijn werkruimte maar tevens zijn woonruimte kwijt. Hem is geen andere woon- en werkruimte aange boden. Schilder Jonathan heeft "het geluk" dat de gemeente hem een atelier aan het Rapenburg in een oud schoolgebouw heeft aangeboden. "Voor 3400 gulden huur per jaar. Op zich zelf niet duur", zegt Jonathan, "maar voor mij wel. Ik ben nog maar net als schilder in Nederland gevestigd. Het kost me jaren om een regel matige verkoop te krijgen". zij aan het burgemeestersambt begonnen. In de praktijk blijken de mogelijkheden om carrière te maken echter veel geringer dan men dacht. In elk geval te gering om alle ambities werkelijkheid te zien worden". Het gevolg hiervan is, volgens Derksen, dat veel burgemeesters ontevreden zijn met wat zij heb ben bereikt; frustraties komen nogal eens voor. "Menig burgemeester kijkt uit naar zijn (vervroegd) pensioen of naar de opheffing van de eigen ge meente, als dat in de pen zit", is één van de conclusies van Derk sen, die is verbonden aan de vak groep Politieke Wetenschappen van de Leidse universiteit. VUT Een andere duidelijke aanwijzing dat sommige burgemeesters het niet meer zien zitten is het ge bruik van de regeling voor vroeg tijdige uittreding (VUT). De bur gemeester van Voorschoten liep daarbij voorop. Hoewel hij dat nooit met zoveel woorden heeft gezegd kon hij zich niet meer met de gang van zaken verenigen. ADVERTENTIE VERLOVINGSRINGEN witgoud - geelgoud - bril jant - desiree - constant - love - a.s. Gratis graveren. Blijvende service v. d. WATER Haarlemmerstraat 181 - Leiden Nog grote keus In 400,- tot 500,- per paar Evenals Richard is hij druk aan het uitkijken naar andere ruimte. Maar die ligt niet voor het oprapen. Jonathan is Amerikaan. Vorig jaar is hij in Leiden gaan wo nen omdat zijn vrouw hier haar studie wil afmaken. Drie dagen in de week doet hij zwaar werk in een betonfa- briek in Oude-Wetering "om het hoofd financieel boven water te houden". Vier dagen in de week schildert hij. Ta lent heeft hij. Jonathan heeft al geëxposeerd in de Haagse galerie "Nouvelles Images" "Een kunstenaar is geen auto monteur, die meteen geld Heel anders hierover denkt burge meester Van der Have uit Lei derdorp. "Schrijft u maar dat ik dik tevreden ben over mijn car rière. Ik zit in de mooiste gemeen te van het land en zou hier niet weg willen". "Dat zullen ze allemaal wel zeg gen", reageert Derksen. "Er is er niet één die direct toegaf het niet naar zijn zin te hebben, maar na een aantal uur praten kwam veel al de aap uit de mouw: ze waren toch teleurgesteld over hun car rière-mogelijkheden. Maar er zijn er natuurlijk ook die dik-te- vreden zijn Zo ook burgemeester Staab van Wassenaar. Hij is het roerend met burgemeester Van der have van Leiderdorp eens. "Met uitzonde ring van de plaats natuurlijk, als u begrijpt wat ik bedoel". De kersverse burgemeester van Oegstgeest, Scheenstra, zal het met uitzondering van de plaats, wel met zijn collega's uit Leider dorp en Wassenaar eens zijn. Maar hij kon het zelf niet zeggen omdat hij met autopech bij de voormalige mooiste plaats van Nederland stond: zijn vorige ambtsgebied Asperen. Het feit dat de burgemeesters in de omgeving van Leiden over het algemeen gelukkig zijn met hun situatie, neemt niet weg dat er veel magistraten in het land rondlopen die dat niet zijn. De oorzaak daarvan is volgens Derk- voor zijn waar krijgt. Voor kunstenaars, die in Neder land naam willen maken, zou de overheid een bijdrage moeten geven en in werk plaatsen moeten voorzien" zegt Jonathan. En Richard: "De gemeente Leiden heeft nog nooit op kosten van het rijk of van haarzelf nieuwe atelierruimte laten bouwen. Waarom zou er op de hoek van een nieuwbouwflat bij voorbeeld geen atelierwoning kunnen komen? Mondjes maat bedeelt de gemeente kunstenaars met een ruimte in oude gebouwen, waar zij even vlot weer kunnen wor den uitgezet". sen dat er in Nederland relatief weinig grote gemeenten zijn. CARRIERE "Niet iedereen zal dan ook een gro te carrière kunnen maken".De burgemeesters hoor je er zelf niet over in het openbaar, wel in een persoonlijk gesprek", aldus Derksen. "In het openbaar kla gen ze wel over een vermindering van doorstroming van alle bur gemeesters. Dit gebeurde nogal eens ten tijde van het vorige ka binet". Uit het onderzoek van Derksen blijk ook dat burgemeesters die (te) lang in een gemeente blijven zitten, meer problemen hebben met mede-bestuurders en met andere gemeenten. "Men raakt op elkaar uitgekeken en de bur gemeester is vaak na lange tijd niet meer in staat nieuwe ideeën te lanceren. In verscheidene gevallen bleken de problemen en conflicten na een ambtstermijn van tien tot twaalf jaar te zijn begonnen". Derksen komt dan ook met de aanbeve ling een maximale termijn van bijvoorbeeld twaalf jaar (dat zijn twee ambtsperioden) te stellen aan het burgemeesterschap in één gemeente. "Zowel voor de gemeente als voor de burgemeester zou dat goed zijn. THIJS JANSEN Kichard heeft reeds een groot deel van zijn kostbare machi nes moeten verhuizen. Al twee keer is er bij hem inge broken Mensen gaan op pad om te kijken of er in het oude Wijk-complex nog wat van hun gading te vinden is. "In zo'n situatie kun je toch niet werken....". Jonathan voelt zich machteloos door de sloop: "Ik ben nieuw in Holland. Voor mij is het belangrijk vrienden te ma ken, geen vijanden Ik kan me niet veroorloven me tegen de sloop te verzetten. Al vaak genoeg wordt er gezegd: 'Waarom ga je niet terug naar Amerika?' En mijn vrouw dan? Alsof zij niet meetelt. Voor haar ben ik juist hier ge komen". Als het Van Wijk-complex is gesloopt kan de bouw van 43 woningwetwoningen begin nen. Architectenbureau Van Wijk en Gelderblom heeft in opdracht van B en W nog be keken of de atelierruimte in het nieuwbouwplan gehand haafd zou kunnen blijven. Conclusie: niet doen. De ver bouwing van de huidige ate- lierruimten aan de Veste- straat 40a tot drie atelierwo ningen zou meer dan een miljoen gulden kosten, ofte wel 3600 gulden per atelier- woning per maand. "Belachelijk", noemen de kun stenaars dit onderzoek van het architectenbureau. "Zij hebben er een zeer luxueus geval van gemaakt, met trap penhuizen, allerlei schei dingsmuren en de hele rata plan. Wat wij willen is alleen maar behoud van het pand met reparatie van het dak, enkele toiletten erbij en nieuwe kozijnen. Orrj villa's hebben we niet gevraagd". Vindt het architectenbureau en de dienst gemeentewerken het gebouw bouwkundig in slechte staat, de kunstenaars menen dat het pand "bouw kundig nog staat als een huis": „voor ons is het een prima ruimte". Richard: "In Den Haag zijn 700 kunstenaars. Daar kun je niet omheen. In Leiden hebben we slechts 34 kunstenaars in de Bond voor Beeldende Kunstenaars zitten. Maar dat wil nog niet zeggen, dat je over zo'n kleine groep heen moet walsen". De kunste naars hebben het buurtcomi- té Pancras-Oost uitgenodigd een kijkje te komen nemen in de atelierruimte. "Om te laten zien hoe wij leven en werken. De mensen denken bij kun stenaars al te gemakkelijk aan figuren als Karei Appel". voor een kapsalon op 1e stand 120 m2. Eventueel met woning. Huurprijs n.o.t.k. Brieven onder nr. 24655 bureau v.d. blad. LEIDEN - De kamers aan het woonoord aan de Leiderdorpse Beukenschans moeten niet lan ger worden vrijgehouden voor de Marokkanen die sinds augustus de Morspoort-kazerne bezetten. Dat advies zal de gemeentelijke commissie Migranten Huisves ting burgemeester en wethou ders per brief geven. De commis sie meent dat de kamers nu lang genoeg zijn vrijgehouden Bo vendien hebben slechts vyf van de twintig bezetters te kennen gegeven tijdelijk in Leiderdorp te willen wonen, in afwachting van de woonruimte die in Leiden noord voor hen wordt gemaakt Deze Marokkanen willen de schriftelijke beschikking zien van het ministerie waaruit hlykt dat de vijf woningen worden ge renoveerd. B en W hebben echter alleen groen licht gekregen, een schriftelijke toestemming is er (nog) niet De meeste Marokka ncn zullen nu in de Morspoort blijven tot de slopershamer eraan komt. LEIDEN - Na twee en een half uur zwoegen komt Fred als eerste de aula uit. "Een tekst over in hoeverre kun je de maatschappij veranderen en in hoeverre is dat niet moge lijk", zijn zn eerste woorden. Het is hem allemaal meege vallen. In elk geval minder moeilijk dan vorig jaar. Vera en Albert vonden het wel pit tig, maar het was wel te doen. "Je kon het tenminste lezen en begrijpen en dat is al heel wat", zegt Bart als hij hoort waar we het over hebben. De opdracht aan de VWO-eindexamenkandidaten luidde als volgt In de Annalen van het Thijmgenootschap. jaargang 66, aflevering 2 (1978), werd een aantal artikelen opgenomen over het thema "de maakbaarheid van de samenleving' Een ervan was het artikel van J. M. M. de Valk: "Toeval en toeleg in de samenleving". De tekst is een gedeelte hieruit en telt ongeveer 2200 woorden. Geef een samenvatting in maximaal 500 woorden. De eerste reactie van de heer W. Buddingh. leraar Nederlands van deze VWO-kandidaten aan de Rembrandt Scholengemeenschap is: "In een half uur hebben ze deze tekst rustig twee keer kunnen lezen. Het was een overzichtelijk verhaal en dat maakt het sa menvatten makkelijker. Ik dacht wel dat het haalbaar was om dit binnen de tijd te doen. Ja.... De Valk heeft een bepaalde gedach- tengang. Niet één getal of statistiek komt er in voor. Wel een argumentatie. De betha-kandidaten komen hierin niet aan hun trekken. Het is wat de gymnasiasten vroeger noemden een echte alpha-tekst. Eigenlijk mag dit geen bezwaar zijn, want daar zijn de kandidaten goed op getraind. Ze zijn thuis in de ideeënwereld van de sociologie en ook hun taalgebruik is hun niet vreemd. Voordeel van deze tekst is dat het typische vakjargon gelukkig ontbreekt". Om een ieder ander ook een indruk te geven wat de kandidaten nu voorgeschoteld kregen hier een passage uit het laatste gedeelte van het verhaal. "Tenslotte wordt de maakbaarheid van de samenleving beperkt door de betrekkelijke onveranderlijkheid van de mensen, die in denken en doen gewoontewezens zijn. Daardoor moet men soms wachten tot een generatie verdwenen is alvorens veranderingen kunnen worden aangebracht; een situatie die Comte deed op merken dat het kerkhof de beste bondgenoot van de vooruitgang is. Daargelaten of wij in dit geval zonder meer van vooruitgang mogen spreken, hebben wij daar een duidelijk voorbeeld van in de naoorlogse geschiedenis van ons land. Na 1945 bleven de door velen verhoopte radicale veranderingen in het politieke en so ciale leven grotendeels uit; het accent lag meer op herstel dan op vernieuwing". Een academisch proza, waarmee iedere eerste jaars student kan worden geconfronteerd. In dat opzicht vindt Buddingh' de op gaaf zeker geslaagd. Toch zijn er ook negatieve punten voor de leraar Nederlands. "Het zijn weliswaar oude bezwaren maar met zon fragment ben ik nooit zo gelukkig. Het is niet reéel, in de praktijk lees je ook steeds volledige verhalen. Het is nu veel moeilijker om precies de bedoelingen van de schrijver te volgen. Een tweede punt is de normering. Ik heb hier wel de normen voor mij liggen maar niemand is verplicht om zich daar aan te houden. Zo kan de ene leraar de samenvatting zoveel mogelijk in eigen woorden willen zien terwijl de ander tevreden is met geciteerde zinnen die laten uitkomen dat men de tekst heeft begrepen. Voor mij moeten de kandidaten in elk geval goed zien wat oorzaak en gevolg is. Hij kijkt naar de tekst. Als de kandidaat de in de titel staande woorden "toeval" en "toeleg" goed in de lijn van de tekst hebben doorgetrokken zijn ze voor mij al een heel eind". SASKIA STOELINGA ADVERTENTIE door René van der Velden Jaap Visser De sloophamer komt elke mor gen dichterbij. Drie kunste naars raken binnen afzienba re tijd hun atelier kwijt aan de Vestestraat 40a. Zij zitten nu nog in de vroegere kantoor ruimten van de wolfabriek Van Wijk en Heringa. De kop van de oude wolfabriek aan het Ir. Driessenplein is reede grotendeels gesloopt. Het gebeuk van de hamer heeft zich voortgezet in het deel van het Van Wijkcom- plex, waar op het laatst nog een chocoladefabriek heeft gezeten; pal naast de ateliers van de kunstenaars. Onder het gedreun van de ha mers vertellen de edelsmid Richard en de schilder Jona than hun verhaal. Richard zit al drie-en-een-half jaar aan de Vestestraat 40a. Even lang heeft hij met de Bond voor Beeldende Kun stenaars (BBK) meegevoch ten om het pand voor de kun stenaars te behouden: "Wij ^jn middenstanders in kunst. Ik leef van de verkoop van mijn sieraden. Pancras-Oost zou volgens de gemeente ■k Jonathan (links) en Richard (rechts) raken met hun werkruimte hun werk kwijt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 3