leiden 21 tm 25 april '80 mededelinoen z pn 9e gemeenteDesTuur -::::- TUINMEUBELEN leiden Gebr.denHaan/Rijnsburg g g Lijn 14: JP^v Lammenschansweg - Korevaarstraat - Le- Stationsweg - Steenstraat - c/q N. Beesten- markt - Prinsessekade - Kort Rapenburg - Breestraat - jm* Korevaarstraat, v.v. Pnmmiceio Er dient 9ekeera te worden op de Lammenschans- V^OlTl rniSSie- f" weg tfl,v' de K°nin9innelaan/Zeemanlaan, al waar vergaderingen Diversen men op de™es> he' s»*™, k.„ be™,. Verkeers maatregelen Burgemeester en Wethouders van Leiden bren- gen ter kennis van belanghebbenden dat zij GrOCflOOrd voornemens zijn de hierna genoemde verkeers maatregelen vast te stellen: Pieterswijk aanleg van een voetgangersoversteekplaats op de Maresingel, ten westen van de Haarlemmerweg, op de Trekvaartbrug. Commissie voor Algemene en Bestuurlijke Aan gelegenheden. Maandag 21 april a.s. om 20.00 uur in de B. en W.-kamer van het stadhuis. Agenda: Internationale solidariteit. Spreektijdregeling begroting 1981. Vernielingen en overlast rond gemeentelijk gym nastieklokaal in de Merenwijk. Voeren van verweer tegen eis J. Habolt. Wijziging APV i.v.m. overlast winkelkarretjes Commentaar op het ontwerp van een nieuwe ram penwet. Commissie voor Financiën. Dinsdag 22 april a.s. om 19.00 uur in kamer 204 van het stadhuis. In deze vergadering zullen voorstellen worden besproken welke in diverse vergaderingen van andere commissies aan de orde zijn geweest en waarvan nu in hoofdzaak de financiële aspecten zullen worden bezien. En verder: Aanschaf bandrecorder ten behoeve van raadsver gaderingen. Herindeling stadhuis. Notitie: "Gemeentelijke overheid en burgerij deel II". Evaluatie van een jaar begeleidingscommissie bur gerraadslieden. Functioneren van raadsleden in artikel-61 Commissie voor Economische Zaken en Perso neelszaken. Dinsdag 22 april a.s. om 20.30 uur in de koffie kamer van het stadhuis. Agenda: Nota inzake bebouwing Ir. Driessenstraat. Grondruiling Sumatrastraat- de Waard. Diverse systemen voor huisvuilverzamelen. Projectgroep Verbeteringsplan Academiewijk en Levendaal-West. Woensdag 23 april a.s. om 20.00 uur in het Leids Volkshuis, kamer 11, Apothekersdijk 33. Agenda: Levendaal- Commissie Huisvesting Migranten Leiden. Donderdag 24 april a.s. om 9.15 uur in kamer 304 van het stadsbouwhuis. Agenda: Stand van zaken woningen Beukenschans. Stand van zaken verblijfsgebouw Hooigracht. Maatschappelijke begeleiding van buitenlanders. Commissie voor Maatschappelijke Aangelegen heden en Volksgezondheid. Donderdag 24 april a.s. om 20.00 uur in kamer 263 van het stadhuis. Agenda: Restauratie kasteel Endegeest. Voorstel inzake het treffen van voorzieningen in het gebouw "de Specht" t.b.v. de tijdelijke huis vesting van de afdeling Heren F van het psych. zie kenhuis "Endegeest" c.a. Aanschaf van twee meidontvangers t.b.v. E.H.D. Voorstel t.a.v. extra-formatieplaats direktie Ge zondheidszorg met aanvullende informatie. Bestuurscommissie voor de scholen "De Duk dalf" en "De Loopplank". Donderdag 24 april a.s. om 20.00 uur in het Schoolgebouw, Regenboogpad 3, Leiden. Agenda: 1 Aanwijzing leden en plaatsvervangende leden De diverse geledingen is gevraagd zich te beraden over de aanwijzing. Notitie over duo-banen. Voortgang werkgroepen a) schoolwerkplan b) integratie c) lokalensituatie Sluiting om uiterlijk 22.30 uur. Bovenstaande vergadering zijn open baar. Wie meer wil weten over de te behan delen agendapunten, kan daarover in formatie vragen in het informatie-cen trum van het Buro Voorlichting in de hal van het stadhuis. Dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur. Opening Ankerpark Dinsdag 22 april a.s. om 16.00 uur zal wethouder Waal het Ankerpark officieel in gebruik stellen. Het gemeentebestuur wiLzoveel mogelijk groen terug brengen langs de singelrand van de binnenstad. Het Ankerpark is aangelegd op de plaats van de voorma lige Grofsmederij aan de Zuidsingel. De bewoners, met name de kinderen, uit de buurt worden uitgenodigd bij de feestelijke opening van het park aanwezig te zijn. Bouwplan C A aan de Breestraat, Ketelboetersteeg en de Langebrug Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat zij voornemens zijn aan Alestra B.V., postbus 249, 1000 HE te Amsterdam, vergunning te verlenen voor het bouwen van een nieuw C&A filiaal op een door sloping van de bebouwing aan de Breestraat 127, 129, 131 en 13 Ketelboetersteeg 3,5 en 5a en Langebrug 48 en 52 (achtergedeelte) vrijkomende terrein. Met ingang van 21 april 1980 ligt het bouwplan gedu rende twee weken voor een ieder ter inzage in kamer 108 van het Stadsbouwhuis aan de Langegracht 72. Deze tervisielegging vindt plaats in verband met de toepassing van artikel 48a van de Bouwverordening (overschrijding van de achtergevelrooilijn). Tijdens deze periode van tervisielegging kunnen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij Burge meester en Wethouders. Opgemerkt wordt dat het bouwplan in overeenstem ming is met het voorontwerp-bestemmingsplan voor het gebied van de Pieterswijk en dat de Rijksdienst voor de Monumentenzorg met het nieuwbouwplan heeft ingestemd. Bouwplan van 73 woningen voor werkende jongeren. Burgemeester en Wethouders van Leiden maken be kend, dat zij voornemens zijn met toepassing van ar tikel 19 van de Wet op de Ruimtelijk Órdening en ar tikel 50 lid 8 van de Woningwet, een bouwvergun ning af te geven voor het bouwen van een woonge bouw voor werkende jongeren op een terrein tussen de Tasmanstraat en de Admiraal Banckertweg. Het plan, dat is ontworpen door het architectenbu reau Tol, Noordhoek en de Ruyter te Rotterdam, om vat 73 woningen, waarvan 26 1 Vi kamerwoningen (type B), 43 tweekamerwoningen (type A) en vier tweekamerwoningen (type C). Het bouwplan ligt met ingang van 21 april 1980 ge durende veertien dagen voor een ieder ter inzage in kamer 108 van het Stadsbouwhuis aan de Lange gracht 72. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld binnen de termijn van de terinzagelegging schriftelijke bezwaren tegen het bouwplan bij het college van Burgemeester en Wethouders in te dienen. Wijziging N.Z.H. route i.v.m. één-richting- verkeer Hooigracht Lijn 60, richting Merenwijk: Korevaarstraat - Levendaal - Plantage - Zijl singel enz. Richting Leiden station: Herensingel - Zijlsingel - Plantage - Levendaal - Geregracht - Korevaarstraat enz. De volgende halten komen tijdelijk te vervallen: Lammermarkt lijn 43 Stadsbouwhuis lijn 43 Pelikaanstraat lijn 43 Hooigracht lijn 13-60 St. Jorissteeg lijn 14-43-60 ir. Driessenstraat lijn 14 - 60. De volgende halten zullen tijdelijk worden ingesteld: Voor lijn 13: geen. Voor lijn 14: Korevaarstraat, (halte lijn 31) Voor lijn 43: Korevaarstraat (tijdelijk eind- c/q beginpunt) Breestraat (halten lijn 45) N. Beestenmarkt (halte lijn 45) Steenstraat (halte lijn 45) Voor lijn 60: Korevaarstraat/Levendaal (halte lijn 31) Voor lijn 60: Korevaarstraat (halte lijn 31, richting Katwijk). Instelling van een verbod stil te staan op de inrit naar de achteringang van het Stadhuis (vanaf de Ivl6r6nwijk Vismarkt naar de Kapelstraat), aan beide zijden. Tijdelijk, voorzover en zolang de Vismarkt en de Botermarkt beide tegelijkertijd worden gebruikt als marktterrein: geslotenverklaring van de Koornbrugsteeg voor al le verkeer behalve voetgangers in beide richtingen, op zaterdagen van 8.00 tot 18.00 uur en op woens dagen van 10.00 tot 18.00 uur; bedienend (vracht)verkeer is hiervan uitgezonderd, zulks t.b.v. onmiddellijk laden en/of lossen; op woensdagen tot 11.00 uur en op zaterdagen tot 9.00 uur; voorts zijn trouwstoeten van dit verbod uitgezonderd. aanwijzing als verplicht fietspad van de Oester- bank, voor zover gelegen tussen de Zilverschoon- tuin en de Kokkelbank, in beide richtingen. Lage Mors Beperking van de tijdsduur van de laad- en loszone op de Morsweg, ter hoogte van perceel nummer 142: de aanwijzing als laad- en loshaven zal voort aan gelden van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Pancras-Oost Transvaal 1 geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen in beide richtingen van de Groenesteeg, tussen de Middelstegracht en de Vestestraat. 1 Tijdelijk, voor de duur van de reconstructiewerk zaamheden, instelling van éénrichtingsverkeer op Noordvest de Langestraat, tussen de Groenesteeg en de Waardkerksteeg, in de richting van de Oosterkerk straat. instelling van een parkeerverbod op de Pretorius- straat, aan de zuidwest zijde. Stationskwartier instelling van een verbod stil te staan op de aan de zijde van de Morssingel gelegen in/uitrit van het parkeerterrein tussen de flats aan het Stationsplein en de Morssingel, aan beide zijden. instelling van een verbod stil te staan op de ver lengde Aloëlaan, tussen de Marislaan en het Schuttersveld, aan beide zijden. instelling van eenrichtingverkeer voor alle verkeer behalve voetgangers, fietsers er. bromfietsers op de evengenoemde verlengde Aloëlaan, voorzover gelegen tussen de het dichtst bij het Schutters veld gelegen in/uitrit van het oostelijk deel van het parkeerterrein en de Marislaan, in de richting van het Schuttersveld. Voor zover nodig zullen de nu op bo vengenoemde wegen geldende ver keersmaatregelen worden aangepast. De op de voorgenomen verkeersmaatregelen betrek king hebbende tekeningen liggen, voorzien van een bijbehorende korte toelichting, met ingang van heden gedurende 14 dagen ter inzage op het bureau Voor lichting in het Stadhuis. Gedurende die periode be staat de gelegenheid tot het indienen van schriftelijke bezwaren tegen het vaststellen van de maatregelen. Belanghebbenden worden voorts in de gelegenheid gesteld te worden gehoord in de openbare vergade ring van de Verkeerscommissie, die zal worden ge houden op woensdag 7 mei aanstaande in de Raad zaal van het Stadhuis, aanvang 15.30 uur. Bovenstaande routewijziging geldt eveneens voor groeps- en toervervoer. De lijndiensten van Centraal Nederland, de nummers 2 -12 - en 13 blijven ongewijzigd. Bestemmingsplan Leiden- Noorderkwartier. In het Stadsbouwhuis, Langegracht 72, kamer 213, ligt voor een ieder ter inzage het bestemmingsplan Leiden-Noorderkwartier. Dit bestemmingsplan werd op 18 december 1978 door de Gemeenteraad vastgesteld en op 29 januari 1980 door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland Alle plannen liggen met ingang van 21 april a.s. gedu rende 14 dagen voor een ieder ter inzage op kamer 108 van het Stadsbouwhuis, Langegracht 72. Gedurende deze periode kan een ieder eventuele be zwaren schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wet houders. Bovengenoemde plannen zijn gebaseerd op in voor bereiding dan wel in procedure zijnde bestemmings plannen voor. de gebieden, waarin de te verbouwen panden zijn gelegen. Asfalterings en onderhouds werkzaamheden Willem de Zwijgerlaan Maandag 14 april j.l. is de Hooigracht tijdelijk één- richtingverkeer geworden. Dit vanwege de werkzaamheden die daar momenteel aan de gang zijn. In de vorige mededelingen heeft u hierover meer kun nen lezen. Deze tijdelijke maatregel heeft niet alleen gevolgen voor het verkeer, maar ook voor diegenen, die ge- 8. Morsweg 114 bruik maken van het openbaar vervoer. Evenals het overige verkeer, volgt dus ook de N.Z.H een andere route. Hieronder treft u een overzicht aar van de wijzigingen: Deze goedkeuring is thans onherroepelijk geworden. Bouwplannen voor alleenstaanden- en tweepersoons huishoudens Burgemeester en Wethouders van Leiden maken be kend, dat zij voornemens zijn voor de volgende ver bouwplannen in het kader van de regeling voor huis vesting van alleenstaanden en tweepersoonshuishou dens bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 50, lid 8, van de woningwet. 2 2-kamer woningen 8 3-kamer woningen 1 2-kamer woning 1 3-kamer woning 8 2-kamer woningen 9 1-kamer woningen 2 2-kamer woningen 1 3-kamer woning 12 2-kamer woningen 15 2-kamer woningen 2 1 kamer woningen 5 3-kamer woningen 1 2-kamer woning 10 1-kamer woningen 1. Oude Vest 233 2. Groenesteeg 15 Maandag a.s. de 21ste april begint de a de verrichting van asfalteerwerk en overig wegonder houd op gedeelten van de Willem de Zwijgerlaan. Allereerst begint men terhoogte van de Haarlemmer weg-viaduct de op- en afritten daar te verbeteren, zo als het stellen van de stoepranden en daarna vervol gens de te asfalteren rijgedeelten te egaliseren. Dit werk gaat tot aan de brug, die over de Haarlem mertrekvaart loopt, naar de Willem de Zwijgerlaan toe. Iets verderop, ter hoogte van de Groenoordhal- len ligt een aantal duikers onder het wegdek. Deze duikers zijn in de loop der tijd door wegverzakkingen hoger komen te liggen. Terplaatse wordt nu de oude asfaltlaag weggehaald, vervolgens het geheel met zand ophogen en dan klin kerbestrating erover. Tenslotte wordt nu ook de oprit aangepakt bij de brug, die over de Zijl loopt. Door de werking van de ondergrond is het asfalt scheuren gaan vertonen. De totale reparatie en onderhoud, duurt tot ongeveer 4 mei a.s. Mits het huidige weertype zo blijft. Het ver keer ondervindt geen overmatige hinder van al deze werkzaamheden. Een afsluiting of omleiding is niet nodig. Wellicht wordt het verkeer gedeeltelijk over één rijbaan geleid. In de mededelingen van volgende week leest u het vervolg van de dan uit te voeren onderhoud- en as- falteringswerkzaamheden. Grofvuilop- haaldienst Volgende week zijn aan de beurt: Wijk 17 en 19 maandag 21 april Wijk 18 en 22 woensdag 23 april Wijk 21 en 23 donderdag 24 april Wijk 20 en 26 vrijdag 25 april 3. Middelstegracht 12 4. Nieuwe Rijn 64 en 64a 5. Boommarkt6/7 6. Groenhazengracht 6 en Doelengracht 4 7. Hooglandsekerkgracht De mooiste kollektie uit de omgeving stoelen, tafels, banken, ligbedden, parasols tientallen modellen en kwaliteiten ruim 400 m2 showroom grote sortering kussens en accessoires dagelijks geopend van 9-6 uur; zaterdag van 9 tot 4 uur. de tuinmeubel-specialisten jfi Vliet Zuidzijde 24 - in het hartje van Rijnsburg - Tel. 01718-21301 „De Leeuwerik" voor al uw SCHOONMAAK- EN ONDERHOUDS WERKZAAMHEDEN Corr.adres: POSTBUS 1118 2340 BC OEGSTGEEST TEL 071-155683 Opleidingen (clubs), lessen Vamor autorijschool en verkeersopleiding KEES VONK r de dag nog leerlingen plaatsen. Ook in automaat. Instructie nieuwe stijl. tel. 071-311503. Autorijschool Oostvliet kan wegens uitbreiding weer LEERLINGEN plaatsen voor de dag Les in Honda Opel Kadett en Opel Rekord auto maat. Tel. 01751-15777 na 17.00 Vakantie/camping Nijverdal. Te huur VAK. WONING 6-8 pers., met badkr., t v. en fii sen. Vrij Hemelvaart en zomer, t 071-892383. AANHANGWAGEN (camping etc.) afm. 170 x 110 cm., (grote maat), met achterklep, bak- hoogte 40 cm., draagvermogen 450 kg., dekzeil incl. elastisch koord, grote banden en reserve wiel, type Schalkers t.e.a.b., tel. 891861. Trigano vouw- CAMPEERWAGEN i.z.g.St. pr. n.o.t.k. 071-893618. Voor een gezellig weekeind naar DRENTHE Huur een stacaravan m. alle com fort w.o.m. toil, en TV, o.a. met PINKSTEREN 150,- tot 225,-. Anders week einden 25.- tot 37,50 p d Nog enkele vrij voor 12/7 en na 2/8. Fol der (postz. n. nodig) Recr. camp. "de Zorgvliedt", antw. No. 40, 8400 ZJ. Zorgvliedt. tel. 02512-7258. ACHTERHOEK Gezellig vak. verblijf voor 6 pers., alle comfort. Gelegen op privéter- rein, bij het bos. Vrij: mei (Pinkste ren), juni en na 9 aug. Inl. A G Ober, 05753-1449. Te koop unieke vrijgelegen ZOMERWONING te Schagerbrug (N-H) volledig in-? gericht vr pr. 69.500,-. (v.on.) Inl. 072-119534. Te koop aangeb. 6 per. BUNGALOWTENT met toebehoren, tel. 071-126428. HOLTEN (OV.; staan voor u te huur comfortabele^ bungalows, 2 or 3 slaapkamers, douche, toilet, keuken, zitkamer met tv en goede verwarming. Dichtbij zwembad en manege. Vrij gekomen van 28 juni tot 16 augus tus. Inl bij de beheerder: tel. 05483-1834.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 28