Knokploeg zet krakers uit pand Oegstgeest -eiefse agenda Outcast wint bedroevende pop-finale rnrsiTi Halsema komt niet verder dan aanstippen Toneel over toneel nogal theoretisch LEIDEN - "Dames en heeren, tooneel!" van theatergroep Nij- insky is een voorstelling die vooral bedoeld lijkt voor de echte toneelkenner. Het is een toneel stuk over toneelspelen. Een aan tal visies op acteren, regisseren en schrijven komen in "Dames en heeren, tooneel!" aan de orde, zonder dat er voor één van deze visies een keuze wordt gemaakt. Het stuk is daardoor alleen interes sant voor de verwoede liefheb ber, die ook voor de theorie van het toneelspelen niet uit de weg gaat. De verschillende standpun ten over hoe toneel kan en moet zijn werden gisteravond in het LAK-theater duidelijk voor het voetlicht gebracht, maar ze ble ven in de uitwerking van theater groep Nijinsky toch teveel op theoretisch niveau steken. De verschillen in toneelopvatting worden duidelijk gemaakt, maar op een enigszins docerende ma nier, compleet met voorbeelden. Een acteur valt na de voorstelling in slaap in de schouwburg" en ont moet een aantal grote figuren uit het Nederlandse toneelverleden. Ieder van deze figuren vertegen woordigt een visie op het toneel. Ieder tracht zijn visie in woord en daad te verdedigen. Deze figuren werden overigens niet met naam en toenaam genoemd. "Herman" (Heijermans) trad op als pleitbe zorger voor het sociaal realisme. Hij wil toneel brengen om de misstanden in de samenleving aan de kaak te stellen. "Eduard" (Verkade) vertegenwoordigde het klassieke drama. Hij bena drukt het belang van het inle vingsvermogen van de acteur en laat zich aan het publiek verder weinig gelegen liggen. De roman tiek kwam tot uitdrukking In het spel van "mevrouw Mann" (Bouwmeester), die een dramati sche vertolking van een fragment uit de Gijsbrecht van Aemstel geeft. Ook uit andere klassieken als King Lear, Hamlet en Op hoop van zegen werden fragmenten gespeeld en dat alles om de in slaap gevallen acteur voor de ei gen toneelvisie te winnen. De verschillende fragmenten wor den góed gespeeld, de tussenlig gende dialogen, waarin de me ningsverschillen uiteen worden gezet, verbonden de voorstelling tot een vloeiend geheel. Toch bleef tijdens de gehele voorstel ling de verwachting hangen dat er méér zou komen, dat het thema op een diepere manier zou wor den uitgewerkt. Het einde van het slechts een uur durend pro gramma kwam dan ook onver wacht snel. ARIEJAN KORTEWEG ZATERDAG 12 APRIL 1980 Hans de Groot en Jan van der Voort met twee agenten voor het kraakpand aan de Deutzstraat.In het busje en op straat nog de huisraad van de krakers. OEGSTGEEST - Een kraakactie aan de Deutzstraat in Oegstgeest is gisteren geëindigd met de ontruiming van het gekraakte pand door een knokploeg. Sinds dinsdag hadden vier jonge ren, twee jongens en twee meis jes, de woning aan de Deutzstraat nummer 14 betrokken. Dit pand is het eigendom van de garage houder Van den Ameele, wiens vrienden en personeel gisteren tot ontruiming overgingen. De meubels en andere bezittingen van de vier jongeren werden in een mum van tijd op straat gezet. Actie voor „halve" orgel Petrus kerk LEIDEN - De kloeke Sint Petrus- kerk aan de Lammenschansweg, werd op 10 maart 1936 ingewijd. Alles ziet er daar voltooid en harmonisch uit, ook binnen de sfeervolle kerk, tot het orgelfront toe. Maar dit Pels-orgel verbergt voor de buitenstaanders een ge heim: het bestaat namelijk maar half. Van de voorgenomen 30 re gisters werden er slechts 15 ge plaatst. Jaren lang heeft men het er mee ge daan; registers zijn duur en voor de oorlog drukten die kosten nog zwaarder. Maar met de stijgende waardering voor het echte, vol waardige kerkorgel, gingen ook de Petrus-parochianen het gemis voelen. Hun orgel heeft in z'n huidige staat slechts zeer beperk te mogelijkheden in verhouding met de prestaties van de koren die in de kerk zingen. De klank is te eenkleurig, niet sprekend genoeg voor de kunst en samenzang, de voor-, tussen- en naspelen. Volgens Thijs Kra mer, die vanaf z'n klavieren met hand, gebaren en gezichtsmi- miek de zang leidt, heeft de firma Pels destijds de beste materialen gebruikt. Een omzetting in me chanische tractuur is niet nodig, technisch moeilijk en ook te duur, maar een voltooiing tot het vereiste artistieke niveau is wel zéér gewenst. Het eerste manuaal neemt een 80% van de totale sterkte voor z'n rekening; het tweede is nauwelijks te horen. Aan de bestaande eenzijdigheid, het gebrek aan evenwicht moet zo spoedig mogelijk een eind komen. Reeds bij het eeuwfeest van het he renkoor, op 12 november 1977, kwam het initiatief tot voltooiing op. Nu zal die misschien eindelijk ge stalte krijgen. Hoeveel moet die voltooiing wel kosten? Het comi té rekent op ruim 40.000. En er is al een klein begin-kapitaal. Maar de organist mikt op twee la den er bij, meer tong- en vul- stemmen, resp. een fagot-hobo op II, een fagot, een schalmei of cinq op het pedaal, verder een cymbel, een sesquialter en een cornet op I, een completering van het prestantenkoor (op II). Start De geldactie tot de voltooiing van het orgel begint morgen (het werk zou dan in '81 kunnen be ginnen). Het dames- en heren- koor heeft voor deze speciale ge legenheid ingestudeerd de Missa Festiva van Alexander Tichono- witsj Gretchanioff( 1864-1956). de Russische componist, die in '39 in de U.S. At ging wonen en werken. De predicatie zal in het teken der kerkmuziek staan. JOHAN VAN WOLFSWINKEL LEIDEN - De tendens die zich in het theaterwezen voordoet dat de huidige generatie geen getalen teerde opvolgers levert voor de volgende generatie, lijkt zich in de popmuziek voort te zetten. Wanneer we tenminste af mogen gaan op het aanbod tijdens de manifestatie Poptalent '80, die gisteravond in een enigszins ma ger bezette Leidse Stadsgehoor zaal plaatsvond, slaat de schrik je werkelijk om 't hart. Er is spra ke van een grijze massa onidenti ficeerbare klanken, waarbij slechts de af- en aankondiging het publiek waarschuwen, dat er weer een nummer is afgelopen en een nieuw nummer dreigt te be ginnen. Hinderlijk Noch het Haagse 'Overflow', noch het uit Lisse afkomstige 'Urgent', noch 'The Outcast' uit Wassenaar óf 'Spyke' uit Leiderdorp slaag den er ook maar één moment in het publiek middels oorspronke lijke composities aan zich te ver plichten. Dat nergens de traditionele mu ziekinstrumenten zijn vervangen door al dan niet alternatieve strijk- of blaasinstrumenten ne men we dan maar even voor lief. Veel hinderlijker is het dat alleen de wetenschap dat 'Urgent' of 'Overflow' speelden, je verhin derde te denken dat wellicht 'The Outcast' of 'Spyke' het haast le gendarisch geworden ongelijke gevecht met hun instrumenten le verden. Dat de jury, waarvan ondergete kende namens deze krant ook deel van uit mocht maken, uiteinde lijk tóch besloot een winnaar aan te wijzen, werd eerder veroor zaakt door de omstandigheiddat het wedstrijdreglement zulks dwingend voorschreef, dan het verlangen van de juryleden zelf daartoe. Dat het tenslotte 'The Outcast' werd uit Wassenaar met 57 punten, die door de jury als winnaar werd aangewezen van de Leidse regio finale van Poptalent '80 werd in belangrijke mate veroorzaakt door het feit, dat de groep sterk gehavend (zangeres en muzikant hebben een paar dagen geleden de groep verlaten) op het podium aantrad. Deze handicap relati verend aan het muzikale eindre sultaat, verdiende, volgens de ju rymeer dan de eervolle vermel ding die 'Spyke' uit Leiderdorp ten deel viel. 'Spyke' is nog te tra ditioneel en de instrumentaal be zig om werkelijk commerciële as piraties te kunnen koesteren. 'Overflow' was heel bedroevend. Een verademing was, als conse quentie van het bovenstaande, het zeer laat begonnen optreden van de groep Transistor van Ro- bert-Jan Stips. Door nummers als 'The Beep''The Clock' (Zig Zag), No More Cricket, Sugar (Zig Zag), China (Zig Zag) en 'Try It' maakte deze exASolden Earring- toetsenman duidelijk wat werke lijk muziek maken is. Ook een Zig Zag-compositie als 'The Hop' werd door Transistor moeiteloos gespeeld. Leidse vrouw (72) letsel op loopt je realiseert, dat de achtenveertig in de voor ronden spelende bandjes uit 760 tapes zijn geselecteerd,vraag je je af hoe gevaarlijk voor de trom melvliezen die andere groepen dan wel niet moet zijn geweest. BERT KOEKEBAKKER LEIDEN - De 72-jarige Leidse me vrouw Mazara is gisteravond ge wond geraakt bij een aanrijding op het Lammenschansplein in Leiden. Zij wilde de Lammen schans met de fiets aan de hand oversteken en werd daarbij aan gereden door een personenauto. Zij moest met inwendige kneu zingen per ambulance worden overgebracht naar het Elisabeth Ziekenhuis in Leiderdorp. Zij verkeert niet in levensgevaar. Jan van der Voort en Hans de Groot zijn twee van de krakers die naar hun zeggen hardhandig uit het pand zijn gezet. Jan: "Vanmid dag stonden ze ineens met zijn zessen voor de deur. We legden uit dat we het huis hadden ge kraakt. De mensen van Van den Ameele hadden dat vandaag pas gemerkt. Hun eerste reactie was: "We zullen jullie wel eens even kraken." Ik ben meteen naar de politie gegaan en Hans heeft ge probeerd de voordeur tegen te houden. Met een ijzeren staaf werd echter een van de achterrui ten vernield en toen was er geen houden meer aan. De meubels werden er handhandig uitge gooid." Hans: "Eerst heb ik nog gepro beerd het tegen te houden, maar tegen een knuppel doe je weinig in je eentje. Óp een gegeven ogenblik hield de een me vast en stond de ander me tegen de sche nen te schoppen. Toen de politie kwam hielp die met het ontrui men van het huis." De krakers hebben gistermiddag meteen een aanklacht tegen Van den Ameele ingediend wegens huisvredebreuk en vernieling. Ze zijn vast van plan deze aanklach ten vol te houden. Ook proberen ze contact op te nemen met de Leidse kraakbond. Een van de meisjes was daar gisteravond naar toe, een andere kraakster weet van het gebeuren nog niets af. Zij ging vlak voor de ontrui ming met vakantie. De politie, die evenals mensen van Van den Ameele gisteravond voortdurend het pand in de gaten hield, gelastte de jongens hun huisraad voor half elf uit de Deutzstraat te verwijderen. Om dat geen van de krakers een rij bewijs heeft, bood een van de omwonenden hen aan de bus met bezittingen te rijden. Jan: "Er zit niets anders op dan maar weer bij vrienden aan te kloppen, daar moeten we de komende nachten dan maar slapen." Van den Ameele zelf was gister avond niet bereikbaar voor enig commentaar. Zijn dochter, die na de ontruiming op een afstandje bleef toekijken wat de krakers verder van plan waren, wenste ook geen verklaring af te geven. Veel goede woorden had zij ech ter niet voor de krakers over. Anders lag dit bij enkele omwo nenden van het kraakpand. Met name de melkboer, de heer De Groot, verklaarde zich solidair met de jongelui die dinsdag de woning betrokken. "Het is een prima woninkje", aldus De Groot. "En het is een schande dat dat al een half jaar leeg staat. Van den Ameele beweert wel dat hij er plannen mee heeft - hij wil de LEIDEN - Het is met de inhoud van Frans Halsema's nieuwe cabaretpro gramma al net als met de titel die het meekreeg. Zoals die titel "Je moet er geweest zijn") nergens op slaat, is ook de inhoud met geen mogelijk heid onder éen noemer te vangen. Een bonte mengeling van sketches, liedjes en conferences. Waarschijnlijk even zo vaak flauw als geestig, soms wrang, soms ook vertederend. Halsema probeerde zijn publiek in de Leidse Schouwburg gisteravond een totaal-pakket aan te bieden. Dat ging hem maar ten dele goed af. Ten eerste door de luchthartigheid, de oppervlakkigheid waarmee hij zijn zaakjes aanstipte. Ten tweede doordat Halsema-op-zijn-best nog steeds is te vinden in de wat weemoedige liedjes. Een schitterend liedje was bijvoorbeeld dat van 'sneeuwman', over een oude man die zijn vergankelijkheid vergelijkt met het vergaan van een sneeuwpop zodra de dooi is ingetreden. Treffend echter is ook een veel bijtender liedje over het doen en laten in een vrouwencafé. Op muziek van Biel s "oud Amsterdam keert Halsema zich tegen de plaats waar niet welkom zijn, waar 'Anja' (Meulenbelt) wordt aanbeden als )or het eerst door een andere vrouw wordt r zijn held e betast. Tekstschrijver Guus Vleugel delijke terugblik op de j. r Het Londense jeugdsymphonie-orkest. Op donderdag 17 april zal he rzorgen in Oegstgeest. <rkesl ook een optreden HAZERSWOUDE-RIJNDIJK - 'Music is fun' - dat is het motto waaronder het Engelse jeugd symphonie-orkest var. de Bexley London Borough School zijn tournee gisteravond is begonnen met een concert in het Ontmoe tingscentrum 'Het Anker' in Ha- zerswoude-Rijndijk. Een motto dat in vele opzichten werd waar gemaakt door het plezier en de overgave waarmee de 70 jeugdige orkestleden" musiceerden, en door het plezier in de gespeelde muziek dat op de luisteraars dui delijk oversloeg. door Schubert's Onvoltooide symphonie (le deel) en de ouver ture Ruy Bias van Mendelssohn loodste, maar ook lichtere - wat niet hetzelfde is als makkelijker speelbare - kost als de Cuban Suite van Brian Kelly en een bal let suite van Sullivan tot een al leszins bevredigend resultaat bracht. Aparte vermelding verdient de Romance in F. g.r.t. van Beetho ven, die ondanks begrijpelijke zenuwen muzikaal werd ge speeld door de 16-jarige con certmeesteres Nancy French. 'Alles bij elkaar een hartverwar mend concert. MIES ALBARDA ?n Frans Halsema stopten ook de onvermij- i zestig en zeventig in hun nieuwe program- liddel van wat potpourri's. Op het eerste gezicht wat 'truttig' aandoend (en cabaret-van-nu is volgens Halsema ook truttig), achteraf bezien toch wel geestig gebracht. Een echte opbouw heelt het tweede solo-programma van Halsema niet. Van de hak op de tak springende - Halsema houdt de vaart er overigens wel degelijk in - heeft hij het over cabaret van nu, de politiek, het aanstellerige optreden van een Willem Ruis om vervolgens weer bij het doen en denken van de mens anno 1980 te belanden. Een mens die volgens de cabaretier wordt beheerst door onzekerheid, angst ("ben je volgende week nog wel bij me") en de onlosmakelijk aan deze tijd verbonden trends. Zo speelt hij in Huisman" de vader en echtgenoot die de taak van huisvrouw op zich heeft genomen om zijn vrouw de gelegenheid te geven haar vak uit te oefenen. Een, overigens goed uit gewerkte, sketch waarin met begrippen als therapeuten, macro-biotiek en feminisme wordt gesmeten. Jammer is en blijft dat juist door het ontbreken van enige lijn in zijn programma het Halsema niet lukt zijn vurig vei langde "contact' met het publiek aan te houden. Het blijft aanstippen, daar waar hij diep had kunnen doordringen. MIEP DE GRAAFF hele zaak platgooien en er dan een modern blok laten optrekken - maar die plannen had hij al toen ik werd geboren. Ik ben 35 jaar, kun je nagaan." Een woordvoerder van de politie kon vanochtend niet veel vertel len over de bemoeienis van "de sterke arm" met de ontruiming. "Eigenlijk heeft de politie hier niets mee te maken. Het is een zaak tussen de eigenaar en de krakers. Van den Ameele had het volste recht om de krakers er ei genhandig uit te zetten, als hij het pand tenminste ook zelf ge bruikt. Is dat niet zo, dan moet de rechter uitmaken of de krakers erin mogen blijven of niet. In dit geval is het echter zo dat het huis nog wel eens zou worden ge bruikt door familie van Van den Ameele. Er stonden dacht ik ook twee bedden in." Artsen Leiden - de weekendienst begint zaterdag om 0 uur en eindigt zon dag om 24 uur. Wijk 1 - Boerhavedistrict, Groenoord, Binnenstad-noord, Kooi, Merenwijk: za: P.J Ders- jant, Hooigracht 61, tel: 123752. Zo: S. Kooijman, Noordeinds- plein 2a, tel 122268. Wijk 2 - Binnenstad-zuid, Tuin stadwij k, Professoren wijk. De Waard: za: E.K. Fogelberg, Sit- terlaan 18, tel: 132877. Zo: J. van Gent, Zoeterwoudsesingel 28, tel: Zuidwest: za: F. Lahr, Zoeter woudsesingel 11, tel: 120347. Zo: A. Boer, Kennedylaan 47, tel: 310420. Voor de praktijk van Groeneveld, R. van Leeuwen, Meijer, Rein- ders, Tan, Van Tol, Verhage en Zwijnenburg: za en zo J. Verhage, Rozemarijntuin 51, Leiderdorp, tel: 805144, spreekuur za en zo van 11-11.30 uur, gezondheidscen trum Merenwjjk, Rosmolen 2. Apotheken De avond-, nacht- en zondags dienst van de apotheken in de re gio Leiden wordt waargenomen van 11 t/m 18 april door: Centraal apotheek, Breestraat 74, tel: 120552 en door apotheek Boeh- mer, Florijn 19, Leiderdorp. Wijkverpleging Leiden - Interkruis, Middelweg 38. tel: ten noorden van de Rijn 134604, tel: ten zuiden van de Rijn 121753. Leiderdorp/Zoeterwoude Rd. - gezondheidscentrum. Berkenka de, Leiderdorp, tel: 410131, spreekuur ma t/m vrij van 14-15 Oegstgeest - Interkruis, Lijtweg 7. tel: 154500. Voorschoten - gezondheidscen trum. V.d. Waalslaan. tel: 4641. Warmond - Zr. T. Miedema. Ka- gerplein 307, tel: 02522-10542. Zaterdag Leiden Augustmus - Rapenburg 24, op treden van "Ready Kilowatt", 20.30 uur Leids Vrijetijdscentrum - Vojks- dansinstuif, 20 uur. Speeltuinvereniging "Rondom de Maredijk" - rommelmarkt in clubhuis (de hele dag), 20.15 uur: dansen en rad van avontuur. Instituut voor natuurbescher mingseducatie - natuurwande ling, "Pan van Persijn11 uur. Wassenaarsewegbij marinekamp, bus 31 of 41 in Katwijk overstap pen op 90. Stadsgehoorzaal - Surinaams feest, 20-03 uur. Lak-theater - Onafhankelijk to neel met "Stijl", 20.30 uur.San- derê - hoek Levendaal/Korevaar- straat, antiekmarkt, 9.30-17 uur. Leiderdorp - 11-14 uur, start puz- zeltocht park De Houtkamp bij kinderboerderij. Zondag AV-Holland - Strandloop, 11 uur Wassenaarse Slag. Leidse Volkshuis - Apothekers- dijk 33, grote zaal, werkgemeen schap De Ratel: "Reis naar Mexi co", 10.30 uur. Middelweg 19c - eids Poppen theater. 14.30 uur. LAK-theater - kindervoorstel ling: "Moeten is niet leuk", 15 uur Stadsgehoorzaal - voorrondes Nederlandse damkampioen schappen, 10-17 uur. Zoeterwoude - 12 uur start wan deltocht bij clubhuis aan Zuid- LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMGEVING Voor betaling abonnementsgelden uitsluitend giro 28884 it 1173,70 Jaarabonnement per post f245,10 Losse nummers f 0,65 Abonnementsgelden bij S.J. de Groot (geestelijk Aangesloten bij de Gemeenschappelijke Persdienst met eigen A A.M. Schuurmans Rubriekchefs: A. van Leeuwen (stad) J.P Westerlaken (regio) B Paauw (binnenland) J. Ruygrok-Hoogeveen (buitenland) A A. van Brussel (sociale P.J de Tombe (sport) P C. Rosier (radio en televisie, kunst) Telefoon 071-144941 toestel 219. Privé: C Smits, Bachstraat 25. Leiden, tel 071-763320. Ch. Lennarlz. Maredijk 33a, Leiden, tel. 071-133202. Correspondenten. R. Zaadnoordijk. Tel. 071-121481 Oegstgeest: H. Sonders. 071-769935 Warmond: K Prins 01711-11266. Zoeterwoude R Stevens 071-890847 Zoeterwoude. Olaf Hoenson 01715-1896. Leiderdorp F. Snijders 071-893841

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 2