Jack Jersey heeft grootse plannen Zo ziet smaak eruit. Lichte leeskostdaar houden mensen van /andaag^. toegelicht [lM\W\MQ9Lanima\ BELINDA MEULDUK PRESENTEERT EIGEN BOEK 'Kweenie' slaagt met nieuw kindertheater DONDERDAG 10 APRIL 1980 RADIO - TV - KUNST PAGINA 5 AMSTERDAM (GPD) - „Echt literaire pretenties heb ik niet". Verrast, blij en toch een beetje be duusd reageert Belinda Meuldijk op alle publici teit rond haar eerste boek 'Mooie Mensen'. Belinda staat voornamelijk bekend als film- en tv-actrice. Tot nu toe maakte zij de meeste indruk met haar rol van het joodse meisje Es ther in de film 'Soldaat van Oranje' van Spetters-regisseur Paul Verhoeven. Op het ogenblik is zij te zien in de VARA-jeugdse- 'rie 'Pipo in West Best'. Maar Belinda kan en wil meer dan alleen maar actrice zijn. Zo was zij achtereenvolgens zangeres, tekstschrijver voor popgroepen en fotografe van de popwereld. Nu is de 25-jarige Belinda in na volging van haar vader, Pipo- schepper Wim Meuldijk, zich aan het toeleggen op het schrijven. 'Mooie Mensen' is daarvan het re sultaat. Mooie Mensen beschrijft het droe vige lot van een fotografe, die verzeild raakt in de popwereld, en uiteindelijk verslaafd aan he roïne ten onder gaat. Hoewel Be linda zelf popfotografe is ge weest, wil ze haar boek niet auto biografisch noemen. „Ik had er gewoon behoefte aan mijn erva ringen vast te leggen. Als fotogra fe heb ik zo het nodige in de pop wereld meegemaakt, en dat vormde een goede basis voor mijn boek". „Er staat ook niets in Mooie Men- Belinda Meuldijk - Echte literaire pretenties heb ik niet" sen, dat niet op waarheid berust. Ik heb het verhaal in drie weken geschreven; ik moest het gewoon kwijt Wordt Mooie Mensen ook ver filmd? Haar debuut als schrijfster wil Be- Belinda: „Als mijn boek succesvol linda het niet noemen, want ze is, wordt het misschien in Enge land verfilmd. Daar heeft men tenminste al interesse getoond. Zelf hoef ik niet zo nodig in een eventuele verfilming op te tre den, maar ik wil wel een vinger in de pap hebben bij de produktie. Ik weet hoe een film een oor spronkelijk boek kan verkrach ten". Belinda vindt het heerlijk om te schrijven. ..Het maakt je vrij en onafhankelijk". Haar tweede boek ligt al bij de uitgever. Herman Brood Mooie Mensen is van illustraties voorzien door popidool Herman Brood, die een opleiding tot illu strator aan de Groningse Kunst academie heeft gevolgd. Toeval lig bladerend in een proefdruk van Belinda's boek, raakte hij zo geboeid door het verhaal, dat hij spontaan aanbood haar boek te illustreren. Zijn tekeningen zijn simpel, maar een schot in de roos: markante typeringen van ver slaafde artiesten, groupies en managers. Mooie Mensen is een roman over de popwereld zonder literaire pre tenties. Belinda legt er met opzet de nadruk op. „Ik vind dat in Ne derland veel te weinig geschre ven wordt voor gewone mensen. Lichte kost is er bijna niet. Zelf lees ik graag ontspannende ver halen, in de stijl van de Ameri kaanse schrijver Harold Robbins. De zogenaamde literatuur boeit mij niet. Daarom wil ik ook schrijven voor gewone mensen, over dingen waar ik iets van af weet. Geen gezwets, daar houd ik niet van. Wij in Nederland doen vaak zo elitair. De grootste suc cessen zijn de commerciële suc cessen. Daar moetje op inspelen, anders haal je het niet". Dat heeft Belinda Meuldijk met Mooie Mensen heel goed begrepen. MARGOT KLOMPMAKER Met eigen platenfirma Goena Goena ROOSENDAAL (GPD) - Jack Jersey heeft de band met zijn voormalige pla tenmaatschappij definitief verbroken. De .Roosen- daalse zanger, die enige tijd wegens ziekte uit het beeld is geweest, is nu druk bezig op zijn eigen label Goena Goena (mys tieke zwarte kracht). Voor de toekomst heeft hij grootse plannen. „Jack en ik zijn met Goena Goena begonnen omdat we alles in eigen beheer wilden hebben", ver klaarde broer Dick de Nijs de breuk met Bovema. Dit omdat de broers De Nijs zeggen daar niet al te beste ervaringen mee te heb ben. „Geen vreemden meer. Voortaan doen we alles zelf Het nog jonge label heeft al ver schillende artiesten onder con tract. Zo ook de groep „Cross Family" van Maurice de la Croix (ex-Tielman Brothers), een or kest dat overigens ook als vaste begeleidingsgroep van Jack fun geert. Van de kersverse bandlei der, saxofonist Maurice de la Croix, is onlangs een solo-elpee verschenen met Indonesische liedjes, waarvan het nummer „Fly me to Bali" al enige tijd als TROS-tune te horen is. ADVERTENTIE Op deze elpee staat ook het num mer „Ratu Negeri Blanda" (Vor stin der Nederlanden) dat Mauri ce samen met het kinderkoor Tjili Padi op de plaat heeft gezet. Deze ode aan koningin Juliana is ove rigens ook op single versche- Over herkenningsmelodieën ge sproken: de titelsong van de nieuwe Nederlandse speelfilm „Laat de dokter maar schuiven" is eveneens afkomstig van Jack de Nijs. Sri Lanka Ondanks het feit dat Jack een tijd weg is geweest, heeft hij niet stil gezeten. Plannen heeft hij ge noeg. Een ervan is een 50 minu ten durende special die opgeno men wordt op Sri Lanka. „Eind mei, begin juni gaan we daar naar toe", vertelt Dick. „Het wordt een half' Engels half Indo nesische produktie. We hebben bewust voor Sri Lanka gekozen in plaats van Indonesië als plaats voor onze opnamen en wel omdat de meeste mensen die wel eens in Indonesië zijn geweest daar een soort droombeeld van overge houden hebben. Als we nu beel den uit dat land gaan tonen, wor den de mensen geconfronteerd Jack Jersey met de werkelijkheid. Bij Sri Lanka is dat niet het geval en bo vendien is het daar nog mooier dan in Indonesië". Naast Jack en zijn begeleidings groep The Cross Family zal ook de zangeres Liza McKeag aan de special haar medewerking verle nen, die bovendien samen met Jack in een nummer te horen is. „De eerste maal dat Jack met ie mand samen zingt", zegt Dick hierover. Van de special, die de naam „Sri Lanka, my Shangrila" krijgt, zal ook een elpee op de markt verschijnen. Met de AVRO (Theo Ordeman) zijp bovendien contacten gelegd om de special op de buis te laten verschijnen. De eerste week van juli is er ook een special van de Roosendaalse zanger op de televisie (NCRV) te verwachten en wel onder de titel „Jack Jersey life". Sopot Maar zo ver is het nog niet. Deze maand gaat Jack eerst nog naar het Sopot-festival in de gelijk namige Poolse plaats. En in au gustus van dit jaar is hij uitgeno digd op het Yamaha-festival in Tokio. „Een vol programma dus", aldus een enthousiaste Dick. „Hoewel Jack al jaren het zelfde soort repertoire brengt, is hij nog steeds enorm populair. Maar waarom zou hij zijn muziek steeds aanpassen? Dat heeft Kenny Rodgers immers ook niet gedaan". LEIDEN - De tuit van de thee pot klapte dubbel; Marcel Bogers in de rol van "Taai" gooide een microfoon om en juffrouw Peper (Carla van Kasteel) viel onverwachts op de grond. Na de pauze gingen een paar kinderen op de dé corstukken zitten om zich vervolgens in een regelrechte dialoog met de spelers met de ontwikkeling van het stuk te bemoeien. Alle reden derhal ve om aan te nemen, dat "De Taai-pop", gistermiddag ge voerd door de toneelgroep "Kweenie" (op zich zelf weer deel uitmakend van de Stich ting "Plot") in een overvol LAK-theater op een regel rechte dramatische misluk- kig is uitgelopen. Het tegen deel is echter het geval. De handeling rond de theepot speelde zich veel meer af rond een deur in de theepot; Carla van Kasteel wist dat vallen zeer professioneel op te los sen en de omgegooide micro foon wekte eerder de indruk als attribuut dienst te doen dan om stemgeluiden te ver sterken. Daarnaast was het "verhaaltje" zo verrassend origineel in elkaar gedraaid ('De Taai-pop' is een vertaling van David Wood's 'The Gin gerbread Man'), dat bovenge noemde oneffenheden te recht in de hele spelontwik- keling de ondergeschikte plaats kregen, die ze verdien den. Vooral het spontane spel van de eerder genoemde Carla van Kasteel, alsmede Ferdi de Geus als "Slinks", een geslepen grijze muis, die nen op deze plaats nadrukke lijk vermeld te worden. Mar cel Bogers maakte zich nog wel eens schuldig aan het ge bruik van te populaire uit drukkingen ('omhoog met dat zooitje'), terwijl Carla moet oppassen' niet te frequent de tekst van de anderen mee te articuleren. Zeer spontaan werd daarnaast gespeeld door Marleen Kornet, als "De Oude Theebuil", de schrik van de "Bovenste Plank". Het dient Kees-Hartveld (Meneer Zout) nagegeven te worden, dat hij als een centrale figuur in de hele dialoogstructuur func tioneert; zowel enerzijds naar de spelers als anderzijds naar de gespannen meelevende kinderen. Winnifred Eps- kamp tenslotte zorgde, met Onko Domela Nieuwenhuis en Toon Oomen, voor het prachtige décor (vooral de ra dio en de koekoeksklok vie len op), dat voor de kinderen, weliswaar vergrotend, maar sterk herkenbaar werkte. Als toneelgroep "Kweenie" een blijvend alternatief gaat be tekenen voor de overige Leidse kindertheaters zal cht het gemiddeld niveau zeer ten goede komen. Het fenomeen "kindertheater" vereist im mers altijd een heel specifie ke benadering van het (jeug dige) publiek. Daarin slaagde "Kweenie" gistermiddag feilloos BERT KOEKEBAKKER NEDERLAND 1 slechthorenden (NOS) 18.00 - Nieuws voor doven 18.30 - Sesamstraat (NOS) 18.45 - Paspoort, voor Turken (NOS) 18.55 - Journaal (NOS) 18.59 - Zing met ons mee in (KRO) 19.50 - Finale in Berlijn, thriller (KRO) 21.37 - Journaal (NOS) 21.55 - Onvoltooid verleden, documentaire (NOS) 22.50 - Journaal (NOS) NEDERLAND 2 18.00 - Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) 18.25 - Het menselijk lichaam, 2e cyclus (TELEAC) 18.55 - Journaal (NOS) 18.59 - TROS top 50 (TROS) 20.00 - Journaal (NOS) 20.27 - Dubbelspel, spelprogramma (TROS) 21.30 - Derrick, tv-serie (TROS) 22.45 - Aktua TV (TROS) 23.40 - Journaal (NOS DONDERDAG 10 APRIL DUITSE TV DUITSLAND I Regionaal programma: NDR' 18.00 1.55 Abenteuer der Landstrasse, t serie. 19.25 Reg. magaz. 19.59 Progr. overz. WDR- 18.00 Detektiv Haivey, tv-serie. 18.15 Ein amerikanische Familie, tv-sene. 19.15 Actual. 19.45 4tel vor 8. Einde reg. programma's. 20.00 Journ. 20.15 Gokprogr. 210Z2ICHT MUZ PROGR. 22 00 Amus. sene. 22.30 Actual. 23.00 Filmportret 23.45 Journ. DUITSLAND II 18.20 Die Seiltanzer, tv-serie. 19.00 Journ. 19.30 Showprogr. 21.00 Ac tual. 21.20 Docum. film. 22.05 Deutschlandgeschichten, tv-film. 23.35 Journ. DUITSLAND III WDR 18.00 Kinderprogr. 18.30 Tvdcursus natuurkunde. 19 00 Jeugdmagaz. 19 45 Journal 3. 20 00 Journ. 20.15 Schach dem Teufel (II desoro dill 'Africo-Beat the devil), speelfilm. 21.45 Gespreksprogr. 22.30 Medisch magaz. 23.15 Joum. BELGISCHE TV BELGIË VLAAMS 18 00 Tekenfilmserie. 18.05 Agenda. 18.35 De schelmenstreken van Gor- ri. tv-sene. 19.00 Korte film. 19.05 Sport. 19.35 Meded. en Morgen. 19.45 Joum. 20.10 Relaties, tv-sene. 21.00 Panorama. 21.50 Men noemde haar Mozes, tv-spel. 23.25 Joum. Van 18.00 tot 20.10: Zie NET I. 20 10 Filmmagaz. 21.00 Moliere, tv-sene. 21.50 Liedjesprogr. Niet helemaal aan het begin, maar in elk geval vroeg in de lange reeks herdenkings- en oorlogsprogramma's van de komende weken, besteedt Artsenij een aflevering aan wat populair het concentratie kampsyndroom heet. Een woord dat presentator-redacteur Aart Gisolf niet in de mond wenst te nemen. H ij heeft het, als er per se een verzamelnaam voor de hele reeks uiteenlopende versch ijnselen moet worden gekozen, liever over de gevolgen van levensbedreigende stress. Gevolgen, die in de regel pas najaren aan de dag treden. De uitzending heeft om die reden als titel meegekregen „Onvoltooid verleden tijd." Hoewel het gaat over mensen die vertellen van momenten en perio den waarin zij hun leven zo goed als afgelopen beschouwden, komt na de uitzending met het vertrouwde bordje met het nummer van de telefonische hulpdienst in beeld. Gisolf: ,Jk hou zo n telefoonnum mer persoonlijk voor tamelijk zinloos. Als er hulp nodig is.moet dat direct gebeuren, door een vertrouwd iemand. Het programma is overigens duidelijk genoeg om het zonder hulp van buiten te kunnen stellen en ik vraag me ten slotte nog af, hoeveel hulp een telefoon kan bieden als je tot diep in de nacht een in-gesprek-toon krijgt In „Onvoltooid verleden tijd" tracht Gisolf aan de hand van vier voorbeeldenen gesprekken met prof .Bastiaans, te laten zien wat het concentratiekampsyndroom in feite is en wat ertegen valt te doen. Uit de keus van de voorbeelden blijkt al dat het niet om een concen tratiekampziekte gaat. Slechts een van de vier heeft in een kamp gezetenin een Japans kamp. Het andere slachtoffer zat ondergedo ken. Een overlevende van de watersnoodramp ran 1953. komt ook aan het woord. Geen echt herkenbare verschijnselen zijn nog te vinden bij de jongeman die tijdens de treingijzeling bij De Punt een uurlang meteen strop om zijn hals naast de trein moest staan Vier mensen, drie oudere en een jongere, die nog steeds de gevolgen van een levensbedreigende situatie met zich meedragen. De gelden de theorie is dat met het ouder worden de geestelijke weerstand afneemt en de herinneringen de boventoon gaan voeren. Vandaar dat de meeste klachten zijn te vinden in de groep van 50 jaar en ouder j Ned. 1,2155 uur). RADIO LITERAMA (NCRV) - Vanavond op Hilversum 1 om 21.40 uur. In deze uitzending een keuze uit de gedichtenbundel "Een twijfelende nar" van Gunvor de Monchy-NilssonDeze dichteres werd in Stock holm geboren, maar verhuisde in 1950 naar ons land. Voor haar werk vindt ze inspiratie in alledaagse dingen. DONDERDAG 10 APRIL HILVERSUM I NOS: IederÜeel uur nws. NCRV: 18.11 (S) Hier en nu. 18.30 (S)Gram- mofoonplatenprogr. 18.45 (S) Leger des Heiïskwartier. 19.02 (S) De we reld zingt Gods lof. 19.55 (S) Op de man af. 20.03 (S) Amus. muz. 21.03 (S) Klass. orgelconcert. 21.40 (S) Li- terama-donderdag 22.02 (S) Bij de tijd. NOS: 23.02 (S) Met het oog op morgen. KRO: 0.02 (S) De Nacht spiegel. 1.02 (S) Tussen de hoezen- met Win fried Povel. 3.02 (S) Heme of Harry op I. 6.02 (S) Country time. C.50 Het levende woord. HILVERSUM II IKON 18 05 Kleur OVERHEIDS VOORLICHTING 18 35 Mens en BMMnleving. P P 18.55 Uitz. van de WD AVRO: 19 00 Frans op z'n Brusse. 19.12 Lichte Grammofoon- muz. 19.20 (S) In de kaart gespeeld, klass. verzoeken. 21.00 (S) Heden daagse muz. 22.30 Nws 22.40 (S) Ne derlandse pianowerken 21.15 (S) Jazz Spectrum. 23.55 Nws. HILVERSUM III NOS: Ieder heel uur nws. 18 03 (S) De Avondspits met de Nationale Hitparade TROS: 19.02 (S) Poster 20.02 (S) Soul Show. 22.02 (S) Sesjun 23.00 (S) LP-werk. VRIJDAG 11 APRIL HILVERSUM I Ieder heel uur nieuws. KRO: 7.03 Ek:ho. 7.13 (S) Even na zeven <8.03 Echo). 9.03 (S)Gevar. progr 12 03<S) Gevar progr. <13.03 Echo). 14 02 <S) 5 x 3. 15.02 (S) Op de valreep. 17.02 (S) En zo hoort het ook. HILVERSUM 11 VPRO: 7 00 Nws. 7.10 Ochtend- gymn. 7.20 VPRO-Expresse. <7.30 Nws., 8.00 Nws. en 8.30 Nws.). 9.00 Gymn. v.d. vrouw. 9.10 Waterstan den 9.15 Expres-VPRO NCRV 10.30 Klein portret. NOS: 10.45 Werkbank. 10.55 NOS-progr.overz AVRO 1100 AVRO-tema. TROS 11.20 Week in - Week uit 12.26 Me ded. voor land- en tuinbouw. 12.30 Nws 12 36 Aktua NOS. 13 00 Nws 13.11 Meer over minder. 14 20 Op de zeepkist..komt u maar. 14 45't Kan van nut zijn. .45 Rechtoprecht 15.00 Stad en land. waarin de NOS- Visrubriek. 15.15 Knollen voor ci troenen) 15.30 Van onze rcdaktie VOO 17 00 (S) Info-radio (17.30 Nws.). HILVERSUM III Ieder heel uur nieuws EO 7 02 (S) Ronduit op drie 8 03 <S) EO-Metter daad-Memr. 8 05 (S> Tijd.M-in 9 03 (S) De muzikale fruitmand. 10.03 (S) Te elfder ure NCRV: 11 03 (S) Pop n.»n stop 12.03 (S) Goeiemiddag VOO 14 00 <S) Tipparade 15.20 <S) Popjoumaal 15 30(S)Top-40 <16 45 Concertnieu ws. HILVERSUM IV NOS 7 00 Nws. 7.02 (S) Vroeg Klas siek 9 00 Nws 9 02 <S) Muziek uit de Middeleeuwen en Renaissance 30 (S) Vnjdagmorgenconrert Klass. liederen VOO. 11.00 (S) Muziek voor miljoenen <12.00 Nws 12 02 Mu ziekquiz) EO 13 00 (S) Klankspie- gel. 14 00 Nws. 14.02 <S) Theologi- sche verkenningen. 14 20 <S) De klankschoonheid van de Pools»- or- fd M 40 lS) Plaat-praat VPROt 15.00-17.00 (S) Muziek-op-vier.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 5