"Nu straat om trots op te zijn" fEs5SF agenda Krakers kwamen niet opdagen Burgerlijke stand "Geschiedenis Warmundastraatafgerond Leiderdorpse heemtuin ook in weekeinde open DINSDAG 8 APRIL 1980 LEIDEN - Het Waardeiland is het gehele afgelopen Paas- weekeinde scherp bewaakt geweest door de politie en een hun clenbe wakingsdien st Verwacht werd namelijk dat het eiland doelwit zou worden van een kraakactie. De kra kers bleven echter uiten lieten de bewakers de bewakers. K en O Wie met een half of zelfs met een heel oog naar het verslag van jl. woensdag van de Oegstgeester commissie van financiën e.a. heeft gekeken kan moeilijk aan de indruk ontkomen, dat het K en O-bestuur door my is BE SCHULDIGD van "subsidieja- gen". Dit heb ik echter niet gezegd, ster ker nog: ik heb uitdrukkelijk ge zegd K en O niet hiervan te willen beschuldigen. Wél heb ik in al gemene zin de mogelijkheid van het onteigenlijk toekennen van subsidies voor emancipatiecur sussen ter sprake gebracht. De Haagse subsidievoorwaarden zijn namelijk zó vaag dat het geld licht daar terecht komt waar het niet hoort. En dat kan de bedoe ling niet zijn! Mijn waardering voor het goede werk van K en O heeft mij verder óók niet belet om in de afweging van VOS-cursussen en K en O- cursussen (als ónder andere schoonheidsverzorging, bloem schikken, en klusjes in huis) het niet zo verstandig te vinden dat voor laatst genoemde activiteiten byna vier maal zoveel geld is ge- erd als voor de eerste. LEIDEN - Geboren: Alexandra Dirkje Jolanda Patricia, dochter van K. Ra- vensbergen en J. van Duijn, Karen Mai- le, dochter van R.A. Blust en E. Holder, Merel Johanna Hermina, dochter van C.E. Borst en J.H. Verhoeff, Rob Joost, zoon van W.C. van der Klauw en V.P.I. de Reep, Janneke, dochter Brussaard; Thomas Peter Anthony, zoon van N.A. Van der Bent en D.P. Plug; Sebastiaan Alexander, zoon van C.L.J.H. van der Drift, en J.A.A.M. Im merzeel; Ronnie, zoon van T. Noppe en M. Y. Henze; Thessa Carlien, dochter van L. Tameling en G.C. Pera; Maria Corne lia Anna, dochter van G.J. van Steijn en C.M. van Haaster; Sandra Anna Brigitta, dochter van J.W. Jasperse en C. Beij; Jan, zoon van J. Heerikhuisen en C.H. Timmers; Johanna Catharina Petronel- la. dochter van C. van Klaveren en H.R.H. Brussee; Bonny, dochter van A.P. de Pauw en L. Lens; Saskia, doch ter van J.J. Jonker en S.H.E. Geskus; Leendert Augustinus Jonathan, zoon van W. van Egmond en S M. Noort: Wou ter Johannes, zoon van G. Remmerzwaal en Q A.M. Beugelsdijk; Juliette, dochter van L. Berkheij en T. van der Plas; Men- no Harmen, zoon van L. Donia en G.T.W. ten Dolle; Andric, zoon van P. van Ros- sum en W. Blansjaar; Johan, zoon van Auto te water WADDINXVEEN - De 63-jarige J. van der B. uit Zevenhuizen is zondagmiddag naar het Bleu- landziekenhuis in Gouda ge voerd, nadat hij in Waddinxveen met zijn auto te water geraakte. Het ongeval gebeurde rond vier uur op de Sniepweg. Van der B. was bezig een voor hem rijdende auto te passeren, toen deze links af sloeg. De auto van Van der B. kwam in botsing met de afslaan de wag^n en kwan terecht in de sloot langs de Sniepweg. De be stuurder werd met buikklachten naar het ziekenhuis getranspor teerd. J.J. Lelie en A. Woort; Thin Thin, doch ter van S. Hu en Y. Hu; Jacqueline Fran- cina Susanna, dochter van P.J.J. van der Waals en E.C. van den Enden; Alexan der, zoon van W.R. Monfils en M. Burg wal; Eveline Cornelia, dochter van A.C. Bartels en J.N. van Doorn; Robert Jan, zoon van P.C. Krijgsman en M.A.G.M. de Vos; Franciscus Cornelis Johan, zoon van J.B. de Swijger en C. Janssen; An- gelique Louise Maria, dochter van A.J.M. van Kesteren en M.J.W. Bakker; Martin, zoon van M L. Boom en S. van Gelder; Paul. zoon van M L. Boom en S. van Gelder; Pieter Frederik, zoon van P. de Mol ep L. Glasbergen; Hinderkien Geertruida Jacoba Ananda, dochter van J. Jonker en H.C. Loch; Roderick Wil lem, zoon van C.F.A. de Bakker en W.A.M. Claes; Elisabeth Sjoukje Caroli ne, dochter van M. Zonnevylle en E.G. Derkzen; Crystal Jeanine, dochter van M.K. Ririassa en W.C. Simmerman; Ti- motheus Matthias, zoon van R.T. Qui- spel en M.J. van de Merwe; Carolijne Friedierique Catherine, dochter van F.J. Duparc en R. Dubois; Patrick Albert, kerk en M. Lammers, Pieter, z Ravensbergen en N. Schaap; Elisabeth Aukje Susanna, dochtër van D.I.J. van Nieuwenhoven en E.S.A. Janson; Mir jam, dochter van T. Kralt en E.M. van Egmond; Fatima Zohra, dochter v Fnedhoff; Bianca, dochter van J. Erades en C. Bakker; Ernst, zoon van H.J. Berlin en E. Koopman. Ondertrouwd: G.W. van Deelen en L.H. Meens; I. Ie Febre en W.C.J. Filemon; P.C.G.M. Joosen en M. van Daalen; J.P. Slierings en M.C.S. Abrahams; R. Trou- Nieuwenhuis; M.C. Wiegel en A.E. Wijt zes; R.A. Wijnands en H.C. Nauta. Overleden: M. Crama (1913), echtgen. van J. de Klerk; R. Hogewoning (1926), echtg. van J. Plug; A. den Os (1927), K.A. van den Bos (1912), gehuwd geweest met B. Knol; J. van der Linden (1898); G. Marchand (1904), W.D. van Heukelom (1922), A.L.H. van der Schoot (1903); P J.C. Minderman (1894), H.F. Klein (1899), P. de Feijter (1912); C.R.L. Oost veen (1898); J. van Rossem (1928); W. Oosterlee (1902), L.D. Nat (1901), ge huwd geweest met W.F. Burlage; F.N. Raap (1918), C. van der Zeeuw (1889), echtg. van L. de Romjjn. tlIJJ'IH'I.M WARMOND - "De Warmundastraat is met inspraak en opspraak gereali seerd. "Met deze woorden kan de heer C.J.M. Nieuwveen, voorzitter van de Warmondse woningbouwstichting Warmunda, eindelijk de "geschie denis Warmundastraat" afronden. De nieuwbouw in deze straat is vol tooid en alle 31 woningen zijn verdeeld. de bewoners en dan de huizen werd toen gezegd "De Warmundastraat is welis waar van de goedkoopste tot de duurste straat van de woning bouwstichting geworden, het is nu een straat om trots op te zijn. Een straat die het aanzien waard is", aldus een duidelijk tevreden Nieuwveen. Hier is echter wel een hele geschie denis aan vooraf gegaan. De hui zen aan de Warmundastraat, die in 1920 werden gebouwd als eer ste project van de woningbouw stichting, begonnen namelijk in 1967 al problemen op te leveren. Bewoners weigerden toen een huurverhoging te betalen. Zij wilden dat er eerst onderhoud zou worden verricht aan hun zeer verouderde woningen. Dit bete kende het begin van een jaren lange strijd tussen bewoners en woningstichting. Vochtig De Warmundastraat nu "Een straat om trots op te zijn", stelt men bij de woningbouwvereniging. Van de vroegere bewoners zijn twee gezinnen hier teruggekeerd. De ernstigste klacht van de bewo ners betrof de vochtigheid van de huizen. In 1970 moest de voor malige voorzitter van de woning bouwstichting, de heer De Win ter, voor het eerst voor de huur adviescommissie verschijnen. Een door die commissie inge steld onderzoek gaf aan dat er in 22 van de 31 woningen vocht- problemen bestonden. Tal van andere gebreken waren bij het onderzoek aan het licht geko men. Het sein voor de stichting om een renovatieplan voor de woningen aan de Warmunda' straat te ontwikkelen. De minimale eisen waaraan dit plan moest voldoen, leidden echter tot te hoge kosten. In 1975 had de Warmondse gemeenteraad al uit gesproken dat in het geval reno vatie niet mogelijk zou blijken, tot vervangende nieuwbouw zou moeten worden overgegaan. Toen ook ex-staatssecretaris van Volkshuisvesting Schaefer toe stemming had gegeven voor af braak, kwam het actiecomité Warmundastraat van de grond, gesteund door het Landelijk Ombudsteam Stadsvernieuwing (LOS). Dit LOS kwam daarop op zijn beurt met een renovatieplan, waaruit bleek dat renovatie fi nancieel wel haalbaar was. De woningstichting oordeelde ne gatief over dit laatste plan. "Valse voorlichting" oordeelde De Win ter over de renovatieprijs van het LOS. Door deze afwijzing werden de tegenstellingen tussen bewo ners en stichting echter steeds groter. Mei 1977 deelde de wo ningstichting aan het college van burgemeester en wethouders mee dat er geen gesprek over re novatie meer mogelijk was. Daarop volgden in september van hetzelfde jaar de nieuw- bouwplannen. Het LOS had de moed echter nog niet opgegeven. Tijdens een bij eenkomst lanceerde dit ombuds team een nota, genaamd "Het laatste bod". Hierin werd de wo ningbouwstichting voorgesteld een deel van de huizen aan de bewoners te verkopen. Een voor stel dat naderhand door de War mondse gemeenteraad zou wor den afgekeurd. De dertien over gebleven bewoners van de War mundastraat werden hierdoor steeds onzékerder. Enkele hui zen in hun straat waren al ge sloopt en zij wisten zelfs nog niet eens waar zij een vervangende woning zouden kunnen betrek ken. In de kranten verschenen ar tikelen onder koppen als "Eerst slopen ze de mensen en dan de huizen".. Later bleek dat oudere mensen naar een bejaardenhuis konden, anderen moesten een tijdje in zogenaamde sluiswonin- gen doorbrengen. Voorzitter De Winter gaf wel een ieder het recht om in een nieuwe woning aan de Warmundastraat terug te keren. Uiteindelijk werd in maart 1978 be- gonnen met de sloop van de Warmundastraat. Moderne nieuwe woningen, voorzien van drie slaapkamers, een badkamer, centrale verwarming en dubbele beglazing, kwamen ervoor in de plaats. "De straat is in zijn waarde gelaten, maar heeft toch een im mense verbetering ondergaan," zegt Nieuwveen, die nu zo'n an derhalf jaar voorzitter is van de vereniging. "Iedereen is tevre den, want hoewel het hier wel eens hard tegen hard is gegaan. Warmond heeft nu toch een straat erbij om trots op te zijn. De nieuwe huizen moeten een huur van 462 gulden per maand op brengen. In vergelijking met de huur van de oude huizen (om en nabij de 100 gulden) een zeer for se verhoging. Is dit voor velen, niet een belemmering geweest om in de Warmundastraat terug te keren? Nieuwveen: "Inder daad zijn er niet veel mensen te ruggekeerd. Maar vergeet niet dat de straat was vergrijsd. Een aantal mensen is voor de sloop direct naar een bejaardenhuis gegaan. Anderen zijn blijven hangen in een andere woning. Voor degenen die wel terugkeer den en de hogere huur niet kun nen opbrengen, bestaat een huurgewenningsregeling." De familie van Grieken is één van van slechts twee gezinnen die in de Warmundastraat zijn terugge keerd. In de tijd dat de woningen werden gesloopt en opnieuw ge bouwd, bewoonde de familie een flat aan de Van Duij ven voorde straat. Mevrouw Van Grieken: "We hebben iets meer dan een jaar in die fiat gezeten, dat was maar behelpen. Daarom was het een verademing dat we begin fe bruari deze woning konden be trekken. Het is werkelijk een hele verbetering." Over de hele toestand die er is ge weest voordat de nieuwe wonin gen aan de Warmundastraat wer kelijkheid waren, is mevrouw Van Grieken wat laconiek. "We voelden er toen inderdaad ook wel voor om ons eigen huis van de stichting te kopen. Maar dan hadden we zelf steeds aan het verbouwen kunnen blijven. Wij hadden er nu 09k weer geen zin om maar te blijven timmeren. Nee hoor, we zijn heel tevreden met dit nieuwe huis. Natuurlijk moeten we wel veel meer huur betalen. Maar daarvoor is een huurgewenningsregeling. En we hebben tenslotte veel meer com fort in deze woning." CONNY SMITS WASSENAAR - De 5-jarige Ange la van Abtswoude uit Oegsgeest heeft zondagmiddag in het Was- senaarse recreatiepark Duinrell de eerste prijs gewonnen bij de traditionele eierzoekwedstrijd. Voor de honderden kinderen die aan de zoekactie hebben meege daan waren zo'n tienduizend eieren verstopt, die allemaal door hen of door hun ouders werden gevonden. De kinderen werden bij het zoeken aangemoedigd en geholpen door de Duinrell-paashazen Dumpy, Dompy en Pluis. Zij overhan digden na de wedstrijd ook ge- drieeen de eerste prijs aan de 5- jarige Angela (foto). Want dan rekt het begrip "eman cipatie" wel erg uit. En ik ben er van overtuigd, dat dit K en O-be stuur het hierin met my eens is. Tenslotte: Ik heb ingestemd met de subsidie voor K en O. maar heb in een gezien de presentatie van het voorstel nu eenmaal onvermij delijke vergelijking met het ma gere bedrag voor de \x)S-cursus- sen gepleit voor een royaler ge baar in de richting van vrouwen die aan K en O-cursussen nog niet eens toe zijn. Want daar zou de emancipatie wel eens het meest nodig kunnen zijn, dachten wij niet? Ton Kohlbeck fractievoorzitter PvdA 'Oegstgeester gemeenteraad Marelaan 19 Oegstgeest KATWIJK - Een tiental demon stranten deelde gisteravond bij de ingang van gebouw "Tripo dia" in Katwijk stencils uit aan de bezoekers van het "Tulip Time Music Festival". De demonstran ten, leden van het comité dat zich verzette tegen de komst van het Zuidafrikaanse Tijgerbergkoor naar Katwijk, zetten nog eens de reden uiteen waarom het actie comité (dat bestond uit onder meer leden van PvdA. PPR. D'66 en Aïjos Zuid-Holland) het koor liever niet in de badplaats zag op treden. Eerder deze week had het comité er via een telegram aan de leiding van het koor op aangedrongen niet naar Katwijk te komen. De actievoerders stelden met na druk dat zij het Tulip Time Festi val niet in de war wilden sturen. "Maar wel willen we voorkomen dat het land van de apartheid in Katwjjk. 'goodwill' kweekt met Demonstratie bij optreden Tijgerbergkoor behulp van rijke blanke kinde ren", aldus het comité in het stencil. Na drie kwartier hielden de de monstranten het voor gezien. Het Tijgerbergkoor zelf hebben zij niet gezien, omdat het door een vertraging bijna een uur te laat in "Tripodia" arriveerde. "Wij doen niet aan politiek. Daarom hebben wij ook afstand genomen van de actie tgegen de deelname van het Tijgerbergskoor uit Zuid-afrika aan het Tulip Time Festival". Dat zei mr. J. van der Plas, voorzitter van het bestuur van de Katwijkse VW, gister avond tijdens de opening van het achtste "Tulip Time festival". "De kinderen van het'Tijgerberg koor zijn niet naar ons land ge komen om van ons een lesje te krijgen. Wij willen ze dan ook geen lesje geven", aldus Van der Plas. "We vragen ons af of Ne derland de laatste tijd niet erg snel klaar staat om over allerlei zaken een oordeel te vellen. We betwijfelen ook of een boycot van Zuid-Afrika wel de juiste weg is. Juist een festival als dit kan een goede manier zijn om te laten zien hoe het ook kan. Wij, de organisa toren van dit festival, zijn ervan overtuigd dat onderlinge contac ten tussen jonge mensen ook tot beter begrip leiden". Bij de opening van het festival was ook een vertegenwoordiging van de Zuidafrikaanse ambassade aanwezig. LEIDERDORP - De Leiderdorpse "heemtuin" is sinds afgelopen week einde ook weer op zaterdagen, zondagen en feestdagen geopend. Het publiek kan op die dagen tussen 15.00 en 17.00 uur in deze tuin terecht. Verder kan men op werkdagen de tuin bezoeken van 8.00 tot 17.30 uur. De bezoekers vinden by de ingang van de tuin "De Heemkijker", een regelmatig verschijnend blad, verzorgd door het personeel van de heem- tuin, waarin de ontwikkeling van de natuur die op dat moment extra aandacht verdient, wordt beschreven. Dinsdag Leiden Stadhuis - commissie financiën, 19 uur. Bowlingrestaurant - Boshuizerlaan, En gels jeugddansorkest, 20.15 uur. Schouwburg - 20.15 uur. "Das Wirthaus im Spessart". Gesprekcentrum - Vrouwenkerkchoor- straat 17, lezing paranormale verschijn selen, 20 uur. 't Parlement - Nieuwe Rijn 52, lezing Ro- zekruisersgenootschap: "Het mysterie van leven en dood", 20 uur. Gespreksavond Baha'i - Sleutelbloem 2, 20 uur. Algemene Reclasseringsvereniging - Rijnsburgerweg 167, tel 156440, bereik baar op werkdagen van 9-17 uur. Voor hulp en informatie aan meerderjarigen (vanaf 18 jaar), die door problemen in conflict zijn of dreigen te komen met de politie en/of de justitie. Breehuys - ingang Schoolsteeg, werklo zen advies centrum, woe van 10-12 uur, tel: 130983. Nieuwe Rijn 20a - vrouwencafé, 21 uur; NVSH-trefcentrum, middelenverkoop, bibliotheek en filmverhuur, 20-21 uur. KWJ - beweging werkende jongeren, Koppenhinksteeg 2, tel: 121139. Voorschoten - 21 uur "Open Podium", De Lindehoeve, vrije optredens. Leiderdorp - commissie maatschappe lijk welzijn, 20 uur. Voorschoten - commissie financiën, 20 ruimteiij- Woensdag Leiden Museum voor Volkenkunde - themadag Japan, 13.45 uur. Femke - Volkshuis, Apothekersdijk 33, 10-12 uur, informatie over vrouwenacti viteiten. Kapelzaal K O - kinderfilm, 14.30 uur. Museum voor Volkenkunde - donder dagmiddag, themadag Indonesië, 13.45 woonwagenkamp Veurseweg De Wer Voorschoten - 21.30 uur, hoorzittir Donderdag Leiden Stadsgehoorzaal - familieconcert, Resi dentieorkest, 19.30 uur. 't Parlement - Nieuwe Rijn 52, ruilbeurs "De Verzamelaar", 19.30-22 uur. Kijkhuis - Vrouwenkerkchoorstraat 17, Japanse film, 20 uur. Leids Vrijetijdscentrum - Breestraat 66, vrouwenfilm, 21 uur. Zoeterwoude - 20 uur, "Ons Huis", ver gadering Oranjecomité. Voorschoten - cultureel centrum, hoor zitting Nassau wijk. Vrijdag Leiden Museum voor Volkenkunde, 13.45 i themadag Indianen. Apotheken' De avond-, nacht- en zondagsdienst der apotheken in de regio Leiden wordt waargenomen van vrijdag 4 april tot maandag 08 uur door Haven Apotheek, Haven 18, tel. 120085; en apotheek Be ker, Kempenaerstraat lb, tel. 153274; maandag 08 uur tot vrijdag apotheek Reyst, Steenstraat 35, tel. 120136 en apo theek Voorschoten, Leidseweg 66, tel. 2525. Voor spoedgevallen kan men van een taxi gebruik maken, uitsluitend na elf uur 's avonds. Wijkverpleging Leiden - Interkruis, Midde Iwg 38, tel. ten noorden van de Rijn 134 !6(1; ten zui den van de Rijn 121753. Leiderdorp, Zoeterwoude Rijndijk - Gezondheidscentrum, Berkenkade, Leiderdorp, tel. 410131; spreekuur ma. t/m vrij. van 14-15 uur. Oegstgeest - Interkruis, Lijtweg 7, tel. 154500. Voorschoten - Gezondheidscentrum v.d. Waalslaan, tel. 4641. Warmond-M. Huysdéns, v. Speykstraat 248, Lisse, tel. 02521-13353. Dierenartsen Y. Krol, Kennedylaan 260, Oegstgeest, tel. 153266; F. Muurling, Plantsoen 23, tel. 125057; t/m eerste paasdag B. Broer, Boshuizerlaan 26, tel. 764058. Een heel nieuwe activiteit binnen de "heemtuin is een maandelijkse wandeling onder leiding van een IVN-gids. De wandelingen zijn op elke eerste zaterdag van de maand en beginnen steeds om 14.00 uur. Het verzamelpunt is de Lange Akker het houten huisje by de ingang aan de Persant Snoepweg. Het is de bedoeling dat de groepjes niet groter zy n dan 15 personen. LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMGEVING Uitgave: Leidsch Dagblad B.V. Hoofdkantoon Witte Singel 1 2311 BG Leiden. Postbus 54, 2300 AB, Leiden. Giro 57055. Voor betaling van abonnementsgelden uitslui tend giro 28884. Telefoon: 071-144941. Nabezorging van 18.00-19.30 u. Zaterdag van 16.00-18.00 u. Telefoon 071-211515. Indien in gesprek 071-210221. Kwartaalabonnement f 46,30 Kwartaak bc nnement per post 66,40 Jaarabonnement f 173,70 Jaarabonnement per post 254,10 Losse nummers f 0,65 Abonnementsgelden bij voor uitbetaling te voldoen. Bij automatische overschry- ving geen administratie- en in cassokosten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 2