TIENTEGEN EEN DAT UW MERK MEER 'TEER'EN NICOTINE BEVAT. Strenge sancties tegen Iran blijven vooralsnog uit Zuid-Afrika's buren willen bundeling economische kracht Aanslag in Milaan Colombia laat onderzoek toe WOENSDAG 2 APRIL 1980 BUITENLAND PAGINA 9 MILAAN (UPI/AFP) - Drie man nen en een vrouw hebben gister avond een parlementslid van de christendemocratische partij en drie andere Italiaanse partijfunc tionarissen in de benen gescho ten met pistolen met geluiddem pers, nadat zij een plaatselijke partijvergadering waren binnen gedrongen. De overvallers bedreigden de der tig aanwezigen een kwartier lang terwijl zij de schoten gingen los- De gewonden zijn het 49-jarige lid van de Kamer van Afgevaardig den Nadir Tedeschi, de 50-jarige Eros Robbiani en twee plaatselij ke functionarissen, de 45-jarige Emilio de Buona en de 45-jarige Josa. De overvallers namen van de ande re aanwezigen de identiteitspa pieren in beslag, lieten hen tegen een muur staan en namen foto's. Op Tedeschi werden acht kogels afgevuurd, waarvan één de milt heeft geraakt. Geen van de ge wonden verkeert in levensge- ROME - Als alles naar verwachting verloopt, heeft Italië nog voor Pa sen een nieuwe regering. De zo juist afgetreden premier Fran cesco Cossiga zet haast achter zijn informatieopdracht: zoals zijn nieuwe bondgenoten, de so cialisten, hebben geëist, heeft hij zonder al teveel plichtplegingen sociaal-democraten en liberalen overboord gezet en onderhandelt hij sinds maandagmorgen met socialisten en republikeinen over het komende regeringspro gramma. Die besprekingen zou den vanavond ten einde moeten lopen, waarna Cossiga de lijst van ministers gaat opstellen. Morgenavond of vrijdagmorgen hoopt hij zijn kabinet geen loze formaliteit gaat wor den: Pertini heefter de grondwet op nagelezen, waar staat, dat de president de ministers benoemt die hem door de formateur wor den voorgesteld, en voorstellen, zo meent hij. zijn slechts voor stellen. Dat betekent dat de pre sident het recht heeft de voorge stelde namen kritisch te bekijken en ze eventueel af te wijzen. De nieuwe ministers, zo schreef hij aan Cossiga, dienen tc voldoen aan twee onherroepelijke eisen: zij moeten vakbekwaam zijn en, vooral, schone handen hebben. Aan een nieuw schandaal zoals dat van minister Evangelisti, de rechterhand van Giulio Andreot- ti, die onlangs moest aftreden omdat hij miljoenen had aange nomen van een dubieuze bouw ondernemer, heeft Italië op dit moment allerminst behoefte. Wie ook maar enigszins in opspraak is geweest of kan komen, wordt on herroepelijk van de lijst ge schrapt. Dergelijke eisen zijn nog nooit door een staatshoofd ge steld en Cossiga zal ze wel dege lijk in zijn achterhoofd moeten houden, wanneer hij de twaalf christen-democraten, de negen socialisten en de drie republikei nen gaat aanwijzen, die voor het eerst sinds jaren met een solide parlementaire meerderheid aan de slag zullen gaan. Er wordt in Rome dan ook al opti mistisch gesproken van een ka binet, dat de hele rit tot aan de verkiezingen van 1984 zal uitzit ten. Zoiets is in Italië nog nooit vertoond (de huidige crisis is de 39e sinds 1945) en men mag het ook nu gerust betwijfelen. De voornaamste factor van onzeker heid blijven de wispelturige so cialisten: als zij het de christen democraten al te zeer naar de zin maken, krijgen zij het aan de stok met hun eigen linkervleugel (toch al niet tevreden met een coalitie zonder de communisten) en als zy te hard aandringen op echte hervormingen, riskeren zij een breuk met hun nieuwe coali tiegenoten, de christen-democra ten. Maar voorlopig kan men zeg gen dat de regering die Cossiga nu op stapel heeft staan, de groot ste garantie voor stabiliteit biedt, die Italië sinds vele jaren heeft gekend. Voor de kiezers zou het een uiterst welkom paasge- schenk zijn. De communistische partij heeft haar positie al bepaald: tegen een regering waaraan de ten niet deelnemen, zullen zij in de oppositie blijven. Tegelijker tijd blijven zij in en buiten Italië streven naar samenwerking met alle progressieve groeperingen, als een van de hoofdpunten van hun eurocommunistische pro gramma. Daardoor zijn ze al in botsing gekomen met hun Franse kameraden: George Marchais protesteerde dezer dagen fel te gen de ontmoeting in Straatsburg van Enrico Berlinguer met de so cialistische partijleider Francois Mitterrand. Berlinguer wees er op, dat hij eveneens ontmoetin gen had gehad met Willy Brandt en met Engelse Labour-af- gevaardigden. Als er in de loop van deze maand een bijeenkomst plaatsvindt van Europese com munistische partijen, ziet het er naar uit, dat de Italianen daar geen deel aan zullen nemen. Vermoedelijke leden Rode Brigades aangehouden ROME (UPI) - In de Italiaanse steden Bologna en Ancona - zijn gisteren twee docenten en drie studenten, onder wie een Jordaniër, aangehouden, die ervan worden verdacht tot de stadsguerrillabeweging Rode Brigades te behoren. In Frankrijk -Toulon en Parijs - zijn vier vermoedelijke Rode Brigadisten gearresteerd. Daar zijn vuurwapens en 600 kg explosieven gevonden. Itaiie heeft om uitlevering verzocht. (Van onze correspondent Karl Breyer) JOHANNESBURG - De Zambiaanse president Kaoenda heeft gisteren acht Afrikaanse landen opgeroepen hun economische kracht te bundelen om het apartheidsbe wind in Zuid-Afrika een zware slag toe te dienen. Kaoen da zei gisteren bij de opening van de „economische be vrijdingsconferentie" dat er een eind moet komen aan de economische afhankelijkheid van een aantal zwarte Afri kaanse staten van Zuid-Afrika. Voor de conferentie voor economi sche bevrijding is een groot aan tal Afrikaanse leiders naar Loe- saka gekomen: de Tanzaniaanse president Nyerere, zijn Mozam- bikaanse en Angolese collega's Machel en Dos Santos en de nieuwe premier van Zimbabwe Robert Mugabe. Ook de leider van de Namibische verzetsbewe ging Swapo, Sam Nujoma, woont de conferentie bij. evenals di- Hij wilde daarvoor sche unie in het leven roepen tus sen Zambia, Malawi, Zimbabwe, Angola, Swaziland, Lesotho, Mo zambique, Botswana en Tanza nia. Kaoenda zei dat een econo mische lijn van Maputo en Dar es Salaam aan de Indische Oceaan naar Loeanda aan de Atlantische Oceaan een „nieuw front kan zijn in de strijd voor onafhankelijk heid en vooruitgang". plomaten van Malawi, Lesotho en Swaziland. De conferentie wordt geleid door president Seretse Khama van Botswana, die gisteren meteen al waarschuwde voor te groot opti misme: iedereen weet dat de hier in Loesaka bijeengekomen lan den economisch meer of minder van Zuid-Afrika afhankelijk zijn. Wij moeten er alles aan doen om daar een eind aan te maken, maar niet beginnen aan projecten die onrealistisch zijn, aldus Seretse Khama. Een afhoudende reactie van Botswana op Kaoenda's voor stellen lag voor de hand omdat het land, samen met Swaziland en Lesotho een handels- en douaneovereenkomst met Zuid- Afrika heeft. Voor de overige deelnemende landen, de zgn. frontlijnstaten, ligt dat enigszins anders. Maar ook Mozambique, Zimbabwe, Zambia en Malawi zijn voor transport- en communi catiemiddelen afhankelijk van Zuid-Afrika. Alleen Tanzania en Angola hebben geen economi sche relaties met het blanke bol werk in de zuidpunt van het Afri kaanse continent. Verwacht wordt dat op voorstel van Kaoenda een verklaring zal wor den opgesteld, waarin de deel nemende landen zich uitspreken tegen de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika. maar tegelijk op zeer voorzichtige wijze toegeven dat economische samenwerking met dat land noodzakelijk is. De voornaamste boodschap van de ze conferentie aan het adres van Pretoria lijkt van een samen werkingsverband van Zuid-Afri ka en zijn zwarte buurlanden, kan geen sprake zijn. ADVERTENTIE (Van correspondent Henk Kolb) Rijkelijk voorzien van portretten en spotprenten hebben gisteren naar schatting twee miljoen mensen in Teheran de eerste verjaardag van de Islamitische Republiek Iran herdacht. WASHINGTON - President Carter heeft er voor het mo ment van afgezien tegen Iran strengere sancties toe te passen, nu de Iraanse regering heeft toegezegd de ver antwoordelijkheid voor de vijftig Amerikaanse gegijzel den te zullen overnemen van de studenten die de ambas sade van de VS bezet houden. Volgens de Amerikaanse president is dat een positieve ontwikkeling. Hij waar schuwde Iran echter tijdens een toespraak in Washington tot afgevaardigden van de machtige vakbond AFL-CIO, dat het Amerikaanse geduld niet eindeloos is. Carter kreeg breed applaus voor zijn verzekering, dat noch hij noch iemand in de Amerikaanse regering aan Iran verontschuldi gingen had aangeboden omdat, aldus Carter „er niets is waarvoor wij ons zouden moeten veront schuldigen". De Amerikaanse president zei gisteren er op te ver trouwen dat Irans president Ba- ni-Sadr in staat zou zijn zich te houden aan zijn verzekering dat de gegijzelden aan de controle van de bezetters zouden worden onttrokken. Brief De brief waarin volgens de Iraanse leiders president Carter excuses zou hebben aangeboden voor het Amerikaanse beleid tegenover Iran, zou zo verluidt te Washing ton, zijn vervaardigd door een in Parijs wonende Argentijnse ju rist Hector Villalon. Deze zou voor de Amerikaanse regering contact hebben onderhouden met de leiders van Iran langs on officiële kanalen. Villalon en an derejuristen zouden tezelfdertijd ook bemoeienis hebben gehad met de belangen van Iran in de pogingen van Chomeini om de voormalige sjah uitgeleverd te krijgen. Het contact met Villalon zou zijn gelegd via Panamese regerings functionarissen met wie Carters voornaamste medewerker op het Witte Huis, Hamilton Jordan, re laties had aangeknoopt bij het vinden van een verblijfplaats voor de sjah. Villalon had uit Washington suggesties meege kregen voor een brief, die beide partijen min of meer tevreden zou stellen, maar volgens Ameri kaanse zegslieden zou hij aan merkelijk verder zijn gegaan dan te Washington was voorzien en zou zijn „concept" zeker zijn verworpen. Villalon had zijn werkstuk echter wel aan de auto riteiten in Teheran overhandigd, die daarvan onmiddellijk ge bruik hebben gemaakt. Uitstel Carters eerste reactie op de rede die Bani-Sadr gisteren in Teheran hield vooreen gehoor van 200.000 Iraniërs, bijeengekomen om de eerste verjaardag van de Islamiti sche Republiek te vieren, was het uitstellen van verdere economi sche en politieke sancties tegen Iran. Die beslissing werd ingege ven door de verzekering van de Iraanse president, dat de gegij zelden zullen worden overgedra gen aan de zorg en bescherming van de Iraanse regering. Politiek Washington is ervan overtuigd dat dit op vrij korte termijn zal gebeuren en Carter noemde die uitlating van Bani-Sadr dan ook een „positieve stap". Maar nadere analyse van de rede van de Iraanse president en voor al ook van de toespraak die de zoon van Iraans machtigste man, cyatollah Chomeini. namens zijn vader hield, leerde dat Iran blijft vasthouden aan eisen waaraan v Carter, zeker in de verkiezings strijd, niet kan voldoen. In de eer ste plaats uitlevering van de sjah, daarnaast het aanbieden van ver ontschuldigingen over de Ame rikaanse politiek ten gunste van de verdreven Iraanse heerser en de voorwaarde dat de VS zich moeten onthouden van het drei gen met sancties en „provocatie ve acties". De bezetters van de ambassade hebben nog niet op de rede van Bani-Sadr gereageerd. Een woordvoerder ontkende dat de studenten de gegijzelden niet zouden willen overdragen voor dat het nieuwe Iraanse parlement bijeen zal komen. Hij weigerde verder elk commentaar. Ver wacht wordt dat de eerste zitting van het parlement (Chomeini heeft steeds verklaard dat de volksvertegenwoordigers over het lot van de gegijzelden zullen moeten beslissen) in juni zal zijn. Er moet nog een tweede verkie zingsronde komen en die is ver traagd doordat er op het ogenblik een onderzoek gaande is naar mogelijk gepleegde verkiezings fraude in de eerste ronde. Proll mag Engeland niet binnen LONDEN (DPA) - De Britse au toriteiten hebben de 32-jarige Astrid Proll, voormalig lid van de 'Baader-Meinhof- groep', de toegang tot het land ontzegd. Naar een woord voerder van het ministerie van binnenlandse zaken gis teren in Londen meedeelde, werd zij maandagavond te ruggestuurd toen zij met een veerboot uit Frankrijk te Fol kestone was aangekomen. Als argument voorde maatregel beriep de woordvoerder zich op het openbaar belang. Na dat zij met de stadsguerrilla beweging van Ulrike Memhof en Andreas Baader had ge broken, week Astrid Proll in 1974 uit naar Engeland waar zij onopgemerkt in Londen leefde tot haar arrestatie in de herfst van 1978. Na langduri ge uitleveringsbesprekingen keerde zij in juni 1979 vrijwil lig terug naar de Bondsre publiek. Daar werd zij in fe bruari te Frankfurt tot vijf en een half jaar gevangenisstraf veroordeeld, met aftrek van voorarrest. Aangezien het to tale voorarrest gelijk was aan tweederde van de opgelegde straf, kwam Astrid Proll di rect na de uitspraak op vrije VS-diplomaten terug naar Midden-Oosten WASHINGTON (Reuter) - De Ver enigde Staten sturen de diploma ten en hun gezinnen weer terug naar posten in een aantal landen van het Midden-Oosten, die ze vorig jaar november verheten als gevolg van de Amerikaans-Iraan- Het ministerie van buitenlandse zaken in Washington maakte gis teren bekend dat aan diplomaten en hun verwanten al toestem ming is gegeven terug te keren naar Algerije, Bangladesj, Oman. Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en de Arabische re publiek Jemen. voor de mensenrechten uitgenodigd een bezoek te brengen aan het land en een onderzoek in te stellen naar vermeende schendingen van de mensenrechten door de regering. De uitnodiging lijkt een poging van de Colombiaanse autoritei ten de impasse te doorbreken in de onderhandelingen met de guerrillastrijders .van de M-l 9- beweging, die nog steeds 27 men sen in gijzeling houden in de Dominicaanse ambassade in Bo gota. Onder de gegijzelden be vinden zich 19 diplomaten. De achtste onderhandelingsronde tussen de regering en de bezel- •rde gisteren opnieuw e uitnodiging aain de interameri- senrechten, een orgaan van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), was het resultaat van een ontmoeting tussen de Colombiaanse president Julio Cesar Turbay. minister van bui tenlandse zaken Diego Unbe en de hoogste militaire leiders van het land. ijders van de bewe- die .ii vut' weken r, in gijzeling houden de bezetters, bekend onder de naam commandant Uno'waar schuwde de Colombiaanse auto riteiten dat de guerrillastrijders het nog wel twe kun uitho Ik De gue ging M-l diplomate in de Dor nbas hebbt zegd dat zij vanwege de onver zoenlijke houding van de Colom- R0XYDUAL.DE LOGISCHE KEUS. [,s ulta t op. niet dat de regét ing het lang kan volhouden'aldus de dooi het blad El Espectadoi geciteerde guerrillaleider. Sen aantal leden van de "M-l8" hebben gisteren voor korte tijd een kerkhof in Bogota bezet ge houden om een jonge kameraad te gedenken die bij de aanval op de Dominicaanse ambassade werd gedood. Zij stuurden een boodschap naar de nieuwsmedia waarin zy beloofden met revolti tionaire waardigheid' strijdend ten onder te gaan. indien zy de vrijheid van een aantal linkse ge vangenen niet konden verkre gen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 9