Helft boven 55 jaar blijft 's avonds thuis Plan van De Graaf: *r .kinderbijslag aan i leeftijd koppelen PROTEST TEGEN MAROKKAANSE GROEP Inkomensgrens premiekoop woning omhoog CDA EN VVD ZIEN WEINIG IN PLAN NIEUWE BRUGKLAS Echtscheidingen vorig jaar naar nieuw recordpeil Fonseca BIN 27 port WOENSDAG 2 APRIL 1980 BINNENLAND PAGINA 7 Show van orchideeën in Rijnhal ARNHEM - Kenners keuren in de Arnhemse Rijnhal door amateurs gekweekte orchi deeën. Dat gebeurde gisteren. Vandaag wordt in de Rijnhal een internationale orchideeën- tentoonstelling geopend die tot volgende week dinsdag zal du- DEN HAAG (ANP) - Bijna de helft van de zelfstandig wonenden van 55 jaar en ouder verlaat zelden oj nooit de woning na het invallen van de duisternis. In de drie grote steden ligt het percentage hoger dan elders. De meest genoemde reden: geen be hoefte aan uitgaan. Bij vrouwen speelt daarnaast de angst voor overlast of diefstal van een tas een belangrijke rol. In de drie grote steden blijkt deze angst veel gro ter dan elders. Dit blijkt uit een onderzoek dat het centraal bureau voor de statistiek (CBS) en het Nederlands instituut voor maatschappelijk werk on derzoek (NIMAWO) hebben ver richt. Doel ervan is een beter in zicht te krijgen in verschillende aspecten van de leefsituatie van ouderen, zoals woonomstandig heden, de lichamelijke conditie, het (vroegere) werk, tijdsbeste ding en sociale relaties. Hiervoor werd in 1976 een enquête gehouden. Thans is het derde rapport, over "woon- en gezinssi tuatie", verschenen. De enquête werd gehouden onder ongeveer zesduizend Nederlanders i jaar en ouder. Dat gebeurde op verzoek van de ministeries van cultuur, recreatie en maatschap pelijk werk, volksgezondheid en milieuhygiëne, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en so ciale zaken. Uit de gegevens blijkt.dat één op de vijf zelfstandig wonenden van 55 jaar en ouder een éénpersoons huishouden vormt. Het hoogste percentage (52) werd genoteerd bij de vrouwen van 80 en ouder. Ongeveer 1 procent van de ou dere zelfstandig wonenden maakt deel uit van een huishou den met drie generaties. Dit type huishouden komt op het platte land voor en in het oosten van het land. Ongeveer zeven procent van de ou deren woont in een bejaarden woning. Bij de helft is geen huis meester of dienstencentrum aan wezig, zodat beter van een aan gepaste woning kan worden ge sproken. Van alle ouderen heeft ook zeven procent problemen met het binnengaan of verlaten van de woning. De woonsituatie van de zelfstandig wonende ouderen is in de drie grote steden op verschillende punten minder gunstig dan el ders in Nederland. Zo is het per centage ouderen in meergezins- huizen van voor '46 in deze steden ruim vier maal zo hoog als op landelijk niveau. Alle onder scheiden vormen van overlast komen er meer voor dan elders. Betrekkelijk weinig ouderen be schikken er over centrale ver warming en over een bad of dou che. Er zijn voorts weinig tuinen. Voor dagel ijks gebruik is de fiets het belangrijkste vervoermiddel voor de ouderen. Uit gegevens over verkeersongevallen is opge maakt, dat oudere fietsers een groot risico lopen slachtoffer te worden. Dit geldt met name voor wie tot de hoogste leeftijdklassen behoren. De tehuisbewoners zijn voor hun verplaatsing voor een belangrijk deel aangewezen op taxi's of au to's van familie of kennissen. Dit beperkt hun vrijheid om te gaan en te staan waar ze willen ernstig. 's j yyt DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris De Graaf van sociale zaken wil de kinderbijslag afhankelijk stellen van de leef tijd van de kinderen. AMSTERDAM (ANP) - Het ministerie van volkshuis vesting zal deze week een forse verhoging van de in komensgrens voor de aankoop van premie koopwoningen bekend maken. De grens' zal wor den verlegd van 56.000 naar ongeveer 70.000 gul den. Dit blijkt uit cpmerkingen van de Amsterdamse wethouder Schae- fer gisteren op een persconferen tie na afloop van zijn overleg met de bewindsl eden op volkshuis vesting. Amsterdam wil dat de inkomensgrens wordt verlegd naar 70.000 gulden. "Wij hebben begrepen, dat aan de suggestie van Amsterdam wordt voldaan", zei Schaefe; letterlijk. Een woordvoerder van het ministe rie bevestigde dat er zeer binnen kort een beschikking komt over de inkomensgrens. Maar hij kon niet zeggen, waar een eventuele nieuwe grens komt te liggen. De kwestie is voor Amsterdam be langrijk, cmdat een fors aantal nog te bouwen premiekoopwo ningen ir. de nieuwbouwwijk Holendrecht-oost niet verkocht dreigt te worden. De bouw werd onlangs stopgezet en ging pas weer verder toen de gemeente Amsterdcm zich voor negen miljoen gulden garant stelde. Verhoging van de inkomens grens zou de groep kandidaten vooreen premiekoopwoning veel groter maken. Wethouder Schae- fer zei de voorgenomen verho ging als een stap vooruit te be schouwen. Schaefer zei verder van de be windslieden in Den Haag geen enkele toezegging te hebben ge kregen over het wegnemen van de twee belangrijkste knelpun ten bij de stadsvernieuwing in de hoofdstad. Dat zijn de hoge huren yan verbeterde oude woningen als gevolg van de zogenaamde 2,5 procentsregeling en de hoge hu ren in de nieuw te bouwen wijk Gaasperdam, die is bestemd voor de opvang van mensen die door de stadsvernieuwing niet meer naar hun oorspronkelijke woon wijk kunnen terugkeren (stads- vernieuwingsurgenten). De huren in een deel van Gaasper dam dreigen neer te komen op bedragen tussen de vijf- en zes honderd gulden per maand. Dat is teveel voor stadsvernieu- wingsurgenten, vindt Amster dam. DEN HAAG (ANP) - Het aantal echtscheidingen in ons land is in het afgelopen jaar op nieuw gestegen, terwijl het aantal huwelijken dat werd gesloten, weer sterk daalde. Volgens de voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er 23.790 echtscheidingen uitgespro ken in 1979 tegen 22.257 in 1978. In 1975 werden nog maar 19.167 huwelijken door scheiding ontbonden. Ieder jaar neemt het aantal echt scheidingen toe. De stijging was vorig jaar met ongeveer 1500 veel groter dan in de voorgaande jaren, waarin zij telkens met onge veer 800 toenamen. Het aantal huwelijken, dat ge sloten wordt, neemt elk jaar fors af. In 1979 werden 85.654 huwelijken gesloten of onge veer 3.500 minder dan in 1978 en ongeveer 14.000 minder dan in 1975, toen er nog bijna 110.000 huwelijken tot stand kwamen. ADVERTENTIE Gerijpt in de Fonseca Lodges te Oporto. Een ideale dessert Port. Excellent bij kaas. Voorzien van garantiezegel Verkrijgbaar bij slijterij en wijnhandel. Zo zou voor kinderen tot vijf jaar zeventig procent kinderbijslag moeten worden gegeven, voor kinderen van zes tot elf jaar hon derd procent en voor kinderen van twaalf tot zeventien jaar hon derddertig procent. De staatsse cretaris wil dit nieuwe systeem, dat niet méér mag kosten dan het huidige, op 1 januari 1982 laten ingaan. De Graaf heeft de sociaal-economi sche raad (SER) gisteren ge vraagd een advies hierover uit te Arts is niet aansprakelijk voor mislukte sterilisatie" AMSTERDAM (ANP) - Het me disch tuchtcollege heeft een klacht die een Amsterdamse wouw tegen haar gynaecoloog had ingediend in verband met een mislukte sterilisatie, van de hand gewezen. Volgens het college zijn er geen gronden om de arts tuchtrechte lijk te bestraffen, omdat het mis lukken van de ingreep niet te wij ten is aan onzorgvuldig handelen zijnerzijds. De klaagster mevrouw L. van der Laan-Schoon, wijt het mislukken van haar sterilisatie aan het feit dat de gynaecoloog, dr. H. W., oplosbaar hechtmateriaal (vycril) heeft gebruikt om haar eileiders af te binden, in plaats van nylon- draad. In 1979 paste de arts deze procedu re toe op 17 vrouwen. Vycril wordt geacht tijdens de oplos- duur een weefsel reactie teweeg te brengen, waardoor een beter afsluitingsresultaat van de eilei ders zou worden verkregen. Drie van de zeventien, onder wie me vrouw Van der Laan, raakten echter toch zwanger. Bij een na- controle bleek later dat bij nog drie andere vrouwen die met vy cril waren behandeld de sterilisa tie was mislukt. Mevrouw Van der Laan verwijt de gynaecoloog dat hij met het hechtmiddel op haar heeft geëx- pêrimenteerd zonder deugdelijk onderzoek vooraf en zonder haar in te lichten. Bovendien neemt zij hem kwalijk dat hij haar niet tij dig heeft gewaarschuwd. De tuchtraad wijst er in de uit spraak op dat vycril als hechtma teriaal in de gynaecologische chi rurgie veel wordt gebruikt en be vredigende resultaten geeft. De raad is voorts van mening dat de arts voortvarend heeft gerea geerd, zodra hij het vermoeden kreeg dat de mislukte sterilisaties iets met het gebruik van vycril te maken konden hebben. brengen. De Tweede Kamer had hierop ook aangedrongen, aldus het ministerie van sociale zaken. In zijn brief aan de SER stelt de staatssecretaris drie modellen voor ten aanzien van de verdere herstructurering van de kinder bijslag. Omdat hij verwacht dat de SER er nog geruime tijd over zal doen met een definitief advies te ko men, wil De Graaf dat de raad voor 1 januari 1981 een tussen- advies uitbrengt. De staatssecretaris wil af van de be staande halvering van de kinder bijslag voor kinderen lot drie jaar. Deze halvering heeft echter alleen betrekking op eerste kin deren in het gezin. In de advies aanvrage vraagt de staatssecreta ris zich ook af hoe de SER denkt over zijn voornemen het recht op kinderbijslag voor gedeeltelijk leerplichtigen af te schaffen. Om inkomensvermindering voor gezinnen met jonge kinderen te voorkomen wil De Graaf het nieuwe stelsel niet voor iedereen ineens op 1 januari 1982 invoeren. Het stelsel zal dan alleen gelden voor "nieuwe gevallen", dat wil zeggen kinderen die na die datum óf geboren, óf zes jaar of twaalf jaar worden. Wurging scholiere: V/2 jaar en tbr "ARNHEM (ANP) - De rechtbank in Arnhem heeft gisteren de 20-ja.i- ge kok René H. uit die stad ver oordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar en zes maanden, alsmede terbeschikkingstelling van de regering. De kok werd schuldig bevonden aan de moord, vorig jaar september, op zijn leeftijdgenote Ineke Jacobs uit Oosterbeek. In de bosjes langs de Schelmseweg in Arnhem werd dit meisje verkracht en daarna gewurgd. De eis was tien jaar. r Staatssecretaris De Graaf Verdachte slaat met hamer in op rechercheur DELFT (ANP) - Een 54-jarige Delftse rechercheur is gis termiddag in het politiebu reau ernstig gewond ge raakt, toen een verdachte, aan wie hij juist een verhoor had afgenomen, hem met een klauwhamer diverse keren hard op het hoofd sloeg. De verdachte, de 26-jarige E. van de B. uit Delft, trachtte de rechercheur vervolgens met een reep van een beddes- loop te wurgen. De recher cheur raakte bewusteloos, de verdachte nam daarop, zonder dat iemand het op viel, de benen, maar kon kort daarop weer worden aange houden. De rechercheur is naar een zie kenhuis gebracht voor een buiten levensgevaar. Van de B. was maandagavond op heterdaad betrapt bij een inbraak en vervolgens voor verhoor meegenomen naar het bureau. Tijdens één van de verhoren gisteren slaagde hij er, op de terugtocht van het toilet, in een klauwha mer te bemachtigen waar mee hij de rechercheur on verhoeds belaagde. De klauwhamer lag met ander gereedschap voor het grij pen in de buurt van de ver- h oorcel. De rechercheur slaagde erin, toen hij weer was bijgeko men, zijn collega's te waar schuwen. De portier van het politiebureau had de ver dachte zien vertrekken. Hij had zich er over verwonderd dat Van de B., een bekende van de politie, al weer op vrije voeten was gesteld. Niet ver van het politiebureau werd de man gistermiddag weer opgepakt. Hij zou aan vankelijk morgen vanwege zijn inbraken - hij had er tij dens de verhoren diverse be kend - voor de officier van justitie moeten verschijnen. De rijksrecherche onder zoekt momenteel het gebeu ren in het Delftse politiebu reau. DEN HAAG (GPD) - Woordvoerders van CDA en VVD in de Eerste Ka mer hebben gisteren - om uiteenlopende redenen - zware kritiek geuit op de regeringsplannen voor de invoering van een tweeja rige brugklas. De WD'er Heijne-Makkreel vreest dat via die brugklas de midden school wordt binnengehaald. Zijn collega Oudenhoven (CDA) vindt de plannen te weinig ver nieuwend. Hij noemt het betref fende Ontwikkelingsplan Voort- De Gratis boekenkrant met verrassende aanbiedingen. De gratis boekenkrant van De Slegte is er weer! Kompleet met verrassend lage prijzen: de beroem de avonturen van het beertje Paddington 2.90 per deel, zelf groente en fruit kweken 1.45, navigeren op groot water 2.95, spannende rtj paperbacks (detectives) vier voor 10 gulden. En ga zo maar door... Cjl De Slechte is een goeie voor voordelige boeken. Snel balen dus die krant b(j Boekhandel J. de Slegte b.v. Breestraat 73,2311CJ Leiden. Tel. 071-12 20 07. gezet Onderwijs (OPVO) van staatssecretaris De Jong liever een discussiestuk dan een be leidsnota. De Eerste Kamer be handelde de begroting van on- derwijs.en wetenschappen. VVD-woordvoerder haalde uitlatingen van staatssecretaris De Jong aan, dat de nieuwe brugklas ook best drie of vier jaar kan gaan tellen. „Wie kan mij dan het verschil met de midden school aanwijzen", vroeg Heijne- Makkreel de bewindslieden. De WD wijst het middenschoolplan van de vorige minister Van Ke- menade (PvdA) af omdat het van het middelbaar onderwijs een „eenheidsworst" zou maken. Senator Oudenhoven (CDA) vindt daarentegen dat in de plannen voor de tweejarige brugklas nog te veel nadruk ligt op leer- en kennisvakken. Een breed on derwijsaanbod vereist volgens hem dat ook technische vakken worden onderwezen. Alle leer lingen moeten in de brugklas een werkelijk nieuwe start kunnen maken, vindt Oudenhoven. Hij stelt voor na twee algemene brugklasjaren nog een derde jaar in te voeren waarin de leerling de gelegenheid moet krijgen om de meest geschikte vervolgoplei ding te kiezen. Het onderwijs in de kennisvakken en de examens aan het einde van de brugperiode zullen volgens Oudenhoven een grote druk op de leerlingen leggen. Van de plannen tot het vergroten van de selectievrije periode is in het OPVO niets terug te vinden, zo betoogde hij. Zijn mening wordt gedeeld door PPR-senator Van Watersloot Volgens deze hand haaft het plan de bestaande scheidslijnen tussen de scholen bouwt het bovendien i ROTTERDAM (GPD) - Binnen veertien dagen zal het Rotter damse gemeentebestuur moeten beslissen of de Vrije Marokkaan se Alliantie (VMA) mag meedoen aan de verkiezingen voor de deelgerr.eenteraad van de wijk Centrum-Noord. In een bomvolle stadhuiszaal werd gisteren na mens 54 organisaties een verbod op de deelname van de VMA aan de verkiezingen geëist. De VMA presenteert zichzelf als een ver eniging die cultureel en sociaal werk doet voor Marokkanen In Nederland. De 54 organisaties beschouwen de Alliantie als een mantelorganisa tie van de fascistische Amicales, een Marokkaanse beweging die zelf te geisoleerd is geraakt om nog uit de voeten te kunnen. „Wij hebben génoeg ervaring in Nederland met verenigingen die zich als culturele club presente ren maar die in werkelijkheid zwaar politiek bezig zijn. Denk maar aan de (Turkse) Grijze Wol ven of, uit ons eigen grijze verle den aan de NSB die zich kelijk als wandelclub aandien de", zo betoogde Hegeman. Zij trad Advokaten Kollektief Rotterdam voor de 54 organisaties op. „De VMA, aldus mr Hegeman, werd in 1978 opgericht toen de Amicales binnen de Nederlandse politiek al te verdacht werden vanwege het fascistische karak ter. In de jaren daaraan vooraf gaand was het verzet in binnen- en buitenland groeiende tegen koning Hassan II. Om daar het hoofd aan te bieden werden de Amicales opgericht, die de gast arbeiders buiten Marokko moes ten controleren en ..opvoeden" Aan die operatie werd door de Marokkaanse regering het groot ste belang gehecht. Zo zeer zelfs dat de broer van Hassan aan het hoofd van de Amicales stond." „Later raakten de Amicales te gei soleerd in, bijvoorbeeld, Neder land. Nederlanders en Marokka nen lieten zich niet meer voor hun karretje spannen. Vandaar dat in verschillende Europese hoofdsteden nieuwe politieke partijen werden opgericht met hetzelfde doel als de Amicales; de VMA is er daar een van*'. Mocht het gemeentebestuur de VMA-lijst niet willen of kunnen schrappen dan wil mr Hegeman een grondig onderzoek naar het karakter van de Alliantie. De voorzitter van het Centraal Stembureau. R.J. van Sluijs, be twijfelt of de VMA uitgestoten kan worden. Volgens hem zijn er geen aanwijzingen dat de Allian tie een organisatie is die in strijd met de openbare orde handelt, een reden waarom de beweging verboden zou kunnen wor den. lijnen op. Van Watersloot nep de staatssecretaris op het plan in te trekken Ook PvdA-kamerlid Oskamp wil meer praktijkgericht onderwijs in de brugklassen voor alle schoolsoorten, van lager be roepsonderwijs tot voorberei dend wetenschappelijk onder wijs toe. Hg wil daarmee vooral een betere positie verschaffen aan het lager beroepsonderwijs, dat nu vaak als „rest-onderwijs" wordt gezien, „waar je heen gaat als je nergens anders terecht kunt", aldus Oskamp Prak tijklessen in alle brugklassen zouden de aansluiting van het la ger beroepsonderwgs bij het ove rige middelbaar onderwijs moe ten verbeteren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 7