actief in I vrije tijd I Advocate: "Vader zelf schuld van uitzetten kinderen" i Urgentiesysteem vertraagd Krakers: pand is onbewoonbaar gemaakt >WÊtfÈÉÊFÊÊÊm&MÈ&mÊÈIÈFtÊiïmflBÊBÈSÈÈ Wm il fSÊr WSÊÈ^BÊÈm r wÊBê Plan voor kasteel Endegeest Vlam in frituurpan: man krijgt brand wonden aan handen Het kasteel Endegeest met het rustieke bruggetje. Restauratie is op korte termijn noodzakelijk. !:UV.:' -r-sr- v" ";vA- V. V.'/'f ■- i to** Pil: 'cftlHBff IP mt mBBBm.' Ijapf.ffe. -f - 'w sa fgfgp Het FIOM demonstreerde gisteravond met spandoeken in de raadszaal voor snellere hulp aan krepeerge- Krepeergevallen moeten op hun beurt wachten LEIDEN - Het ziet er niet naar uit dat er op korte termijn een urgentiesysteem zal worden ingevoerd waardoor krepeergevallen onder de Leidse woningzoekenden eer der door Bureau Huisvesting kunnen worden geholpen. Zoals bekend werd in oktober vorig jaar een nota gepresen teerd, door het gemeentelijk Bureau Huisvesting, waarin een aantal uitgangspunten op een rijtje werden gezet voor een nieuwe regeling voor de verdeling van woonruimten. PAGINA 4 BBHHMBSmfi Leidse Hofjes In de NOS-televisieuitzending "Van Gewest tot Gewest", die vanavond tussen 18.59 en 19.50 uur te zien is op Neder land I zal aandacht worden besteed aan de hofjes in Lei den. In de reportage die on langs werd opgenomen door Cinecentrum uit Hilversum komen onder meer regenten, bewoonsters en voormannen van de Stichting Leidse Hof- jes aan het woord. Onder m.eer zal aandacht wor den besteed aan het grootste hofje van Leiden, de Meer mansburg, die dit jaar 300 jaar bestaat en volledig geres taureerd feestelijk heropend zal worden. Verder worden beelden getoond van het Groot Sionshof dat 500 jaar geleden werd gesticht en op het ogenblik in de steigers staat. Tenslotte komt het Jean Pe- sijnhofje aan bod, waarvan de restauratie op een oor na gevild is. Meerburg De Stichting Meerburg organi seert vanavond een informa tiebijeenkomst over het gebied Roomburg, gelegen tussen Rijn-Schie-kanaalspoorlijn Leiden-Utrecht, Rijksweg 4 en de wijk Meerburg. De bij eenkomst, die om acht uur be gint, wordt gehouden in het buurthuis Klein Matilo aan de Zaanstraat 126. Aan de orde komt onder meer het glo bale bestemmingsplan dat voor het gebied is ontworpen en waarin onder meer reke ning wordt gehouden met de vestiging van industrieënhet bouwen van woningen en het aanleggen van een recreatie terrein. Italiaans De Italiaanse sociëteit Dante Alighieri, afdeling Leiden houdt vanavond een bijeen komst in Taberna aan de Julianalaan 1 in Oegstgeect. Er zal een lezing onder de titel "Venetië en het Oosten" wor den gehouden door P. AW. van Heek, wetenschappelijk medewerker van het Instituut voör Italiaanse taal en letter kunde. De bijeenkomst begint om acht uur. Andy Warhol Morgenavond wordt in het Kijkhuis aan de Vrouwen kerkkoor straat 17 de eerste van een serie van drie films vertoond van Andy Warhol. Warhol is de Amerikaanse kunstenaar die als "trendse- teer" wordt beschouwd van de underground in de jaren zes tig. Het is zijn versie van de bekendste griezelfilm aller tijden: Dracula. Er zijn twee voorstellingen: 20 en 22.15 Postzegelmarkt De Leidse Postzegelvereniging Unicum organiseert morgen avond een bijzondere postze gelmarkt in de wijkzaal van Rehobothaan het Rapen burg 10. De zaal is geopend van 1930 tot 22 uur en de toe gang is vrij. LEIDEN - Een 49-jarige bewoner van de Bachstraat is gisteren met brandwonden aan de handen overgebracht naar het Acade misch Ziekenhuis, De man had gistermiddag om vijf uur de frituurpan op het vuur ge- Taxi-tarief gaat omhoog LEIDEN - Met het ministerie van economische zaken is overeen stemming bereikt over de nieuwe taxitarieven in Leiden. De tarie ven worden met ingang van 1 april met 6.6 procent verhoogd. Als stadstarief geldt: J 2.60 voor de eerste 150 meter, of gedeelte daarvan en vervolgens J 0.20 voor elke volgende 156 meter, of ge deelte daarvan. Een taxi laten wachten kost J 0.20 per halve mi nuut. Tussen 24 en 7 uur geldt als nachttarief een toeslag van 50 procent. Interlokaal vervoci kost nu J 1.10 per kilometei. (Van één onzer verslaggevers) DEN HAAG - De in Leiden woonachtige 37-jarige Marokkaan Mohammed Amia heeft gistermiddag in een kort geding, dat diende voor de president van de Haagse rechtbank, mr. J. H. Blaauw, de uit zetting van zijn vier kin deren aangevochten. De kinderen, drie meisjes en een jongen, in leeftijd variërend van tien tot zeventien jaar, worden zoals bekend al sinds vorig jaar augustus met uitzetting uit ons land bedreigd. Van diverse kan ten is tegen deze dreigende uit zetting en tegen de manier waar op de vreemdelingendienst van dë Leidse politie het gezin Amia heeft behandeld heftig geprotes teerd. Zo werden onlangs 700 handteke ningen aan staatssecretaris Haars van justitie aangeboden met de bedoeling om de bewindsvrouwe ertoe te bewegen het besluit tot uitzetting te herzien. De handte keningen waren voornamelijk afkomstig van leerlingen en leer krachten van de Louise de Colig- ny scholengemeenschap waar de oudste dochter een mavo-oplei ding volgt. zet en was vervolgens in slaap ge vallen. De vlam sloeg in de pan. Een voorbijganger, die rook uit het huis zag komen, wekte de bewoner. Deze probeerde de pan snel naar buiten te brengen, maar liep hierbij brandwonden aan zijn handen op. De brandweerbluste" het brandje door een deksel op de pan te zet ten. De brandschade aan de keu ken wordt geschat op tweedui zend gulden. Te snel op Burggravenlaan LEIDEN - De Leidse politie heelt gisteravond van acht uur tot half negen op de Burggravenlaan 146 auto s via radar op hun snelheid gecontroleerd. Er waren zestien snelheid van vijftig kilometer per uur. De grootst gemeten snelheid was 82 kilometer per uur. Mohammed Amia kwam in 1966 zonder vrouw en kinderen naar Nederland, kreeg een baan en in 1972 een verblijfsvergunning. De eerste vier jaar stuurde hij regel matig geld naar zijn gezin in Ma rokko. In 1970 zou daar een einde aan zijn gekomen doordat de re latie tussen Amia en zijn vrouw sterk was bekoeld. Amia had een verhouding gekregen met een Nederlandse vrouw. In de loop van 1978 haalde Amia zijn vier kinderen naar Neder land. Deze wonen nu sinds veer tien maanden bij hun vader in Leiden en gaan hier alle vier naai school. Volgens mr. M. P. Roest, raadsman van Amia, zou het ver breken van de band tussen vader en kinderen onherstelbaar leed en schade veroorzaken. Volgens hem zou de Leidse politie haar besluit tot uitzetting louter hebben gebaseerd op vage ver moedens. Bovendien zou de poli tie door een zeer vergaande so ciale controle het gezin Amia hebben belet om hier een nor maal gezinsleven te leiden. De landsadvocate mr. L. M. Krans stelde dat Amia zijn kinderen on der valse voorwendsels aan de moeder had ontfutseld. Hij wil, volgens de raadsvrouwe, niet de eigenlijke moeder van de kinde ren laten overkomen, maar zijn tweede Marokkaanse vrouw. Mr. Krans" wees erop dat het vreem delingenbeleid ten aanzien van polygame huwelijken als ge dragslijn wordt gevolgd, dat een buitenlander zich hier kan ver enigen met slechts één van zijn vrouwen en de kinderen die uit dat huwelijk zijn geboren. Volgens haar is de vader er door het verstrekken van valse informatie zelf schuldig aan dat de Vreem delingendienst van de Leidse politie het besluit tot uitzetting heeft genomen. Zij meent dat de staatssecretaris een juiste beslis sing heeft genomen door dit be sluit niet te herzien. De president van de Haagse recht bank, mr. J. H. Blaauw doet mor gen uitspraak. In de nota werden de oplopende wachttijden voor woningen voor bejaarden, zieken en buitenland se werknemers verontrustend genoemd. Centraal in de nota staat daarom de invoering van een urgentiesysteem waardoor de mensen die het meest in de knel zitten het eerst kunnen wor den geholpen. Gisteravond bleek, in een vergadering van de raadscommissie voor volkshuis vesting, dat bijna een half jaar na het verschijnen van de nota nog niets is gedaan aan het opstellen van zo n urgentiesysteem. In het huidige systeem voor de ver deling van de woonruimten ko men woningzoekenden die het langst staan ingeschreven het eerst aan bod. Het voordeel van dit systeem is dat het naar de mensen toe erg gemakkelijk is te verklaren en uit te leggen. Een nadeel van het systeem is dat er geen rekening wordt gehouden met medische- en sociale indica ties. Alle fracties in de Leidse gemeenteraad zijn er daarom voorstander van de invoering van LEIDEN - Het kasteel op het land goed van het psychiatrisch zie kenhuis "Endegeest" verkeert in een slechte staat. Teneinde dit zeventiende eeuwse gebouw voor verdenverval te behoeden, is een grondige restauratie drin gend noodzakelijk. De gemeentelijke begeleidings commissie Endegeest besloot daarom gisteravond twee ton be schikbaar te stellen voor het ma ken van een plan met kostenra ming en bestek voor de restaura tie van het kasteel "Endegeest". Om het uit de middeleeuwen stammende, in de Spaanse tijd verwoestte en in 1650 weer opge bouwde kasteel niet verder te la ten verpauperen is totdat de wer kelijke restauratie kan beginnen, een bedrag van ruim drie miljoen gulden nodig om het gebouw te Het kasteel wordt tegenwoordig alleen nog maar gebruikt voor administratieve doeleinden. Het is echter nog niet zo lang geleden een urgentiesysteem waardoor de meest urgente woningzoe kenden het eerst kunnen worden geholpen. Een werkgroep, die bezig is met een onderzoek naar de vorming van een centraal bureau voor wo ningzoekenden, zou zich op ver zoek van de commissie volks huisvesting, bezig gaan houden met de wijze waarop de urgentie graad (via een puntensysteem) vastgesteld kan worden. Gister avond bleek dat de werkgroep pas vier weken geleden voor het eerst bijeen is gekomen en nog geen stap verder is met haai' werkzaamheden. De heer Dek ker, chef van Bureau Huisves ting, zei dat de werkgroep er bo vendien niets voor voelt om zich eerst te gaan bezig houden met een urgentiesysteem. De verantwoordelijke wethouder Verboom liet blijken niet op hoogte te zijn van dit standpunt van de werkgroep hetgeen hem een felle aanklacht van zijn par tijgenote mevrouw Koning (PvdA) opleverde. Het socialisti- dat er patiënten en personeel in waren ondergebracht. In de loop der jaren is men het cul turele aspect grotendeels uit het oog verloren, want in de met ei kenhout afgewerkte zalen kwa men stalen kantoormeubelen te staan ep tl-balken te hangen. In sommige ruimten werden de oor spronkelijke wanden wegge werkt achter bordkartonnen wanden. Leden van de gemeentelijke bege leidingscommissie, die gisteren een kijkje kwamen nemen in het che raadslid noemde het zeer, kwalijk dat zomaar, bij verras sing, bleek dat men nog geen steek verder was met de urgen tieregeling. Mevrouw Koning wilde niet verder praten over de invoering van een nieuwe rege ling voor de woonruimteverde ling zolang er geen voorstel voor een urgentiesysteem op tafel ligt. Volgens wethouder Verboom kan één én ander best los van el kaar worden ingevoerd. Pas na een wanordelijk ordedebat ging een meerderheid van de commis sieleden met het voorstel van mevrouw Koning akkoord om de zaak niet verder te behandelen. De chef van Bureau Huisvesting zegde toe binnen een week of vijf (maar het kan ook langer duren) met een notitie te zullen komen over een urgentie-puntensys teem. Vier leden van de commis sie volkshuisvesting zullen zich eveneens hiermee gaan bezig houden. CDA-raadslid Ham zei: "We moeten nu direct aan het werk". Het was de bedoeling dat de nieuwe regeling voor de woonruimte verdeling op 1 juli van dit jaar zou worden ingevoerd. Het ziet er echter naar uit dat de regeling van 1979 op die datum (voor de tweede maal) verlengd zal moe ten worden. Burgerraadsman Frits Quadekker betoogde dat er een grote behoefte is aan een bij stelling van de bestaande rege ling. Ook vanaf de publieke tri bune werd door vrouwen van kasteel, waren over het algemeen van mening dat er snel iets moest gebeuren. Volgens de directeur-geneesheer van Endegeest dr. Mojet verkeert vooral het dak in slechte staat. "Daar moet het eerst iets aan ge beuren, want als dateenmaal gaat lekken, dan is het einde zoek". Over een eventuele toekomstige bestemming van het kasteel in men het niet helemaal eens. Er zijn onder andere ideeën geop perd er een psychiatrisch mu seum van te maken. Fiom-Leiden (bureau voor hulp verlening en belangenbeharti ging bij zwangerschap en alleen staand ouderschap) via spandoe ken aangedrongen op invoering van een medisch- en sociaal ur gentie systeem. FIOM krijgt geld van fonds Kinderzegels LEIDEN - Het FIOM, bureau voor hulp aan alleenstaande ouders, heeft van het Kinderpostzegel- fonds 8600 gulden gekregen. De bijdrage, die inmiddels door de heer Crama van de afdeling Lei den van het fonds is overgedra gen, wordt besteed aan de inrich ting van het FIOM-pand. Het bu reau verhuisde vorig jaar naar de gerenoveerde school aan het Noordeinde. De gift maakt het onder meer mogelijk extra voor zieningen aan te schaffen voor een binnenkort te starten groep voor kinderen van gescheiden ouders. LEIDEN - Het Leid/ Krakers Kollektief heeft gisteravond een pand van de ge meente aan de Haverstraat gekraakt. De gemeente heeft dit pand onlangs aange kocht met de bedoeling het te sldpen. Volgens de krakers is dat onaanvaard baar. Uit een taxatierapport van de ge meente blijkt dat de bouwkundige staat van de woning redelijk te noemen is en dat het pand in goede staat van onderhoud verkeert. In een brief, die gisteravond werd uitgedeelt aan de leden van de ge meentelijke commissie voor volkshuis vesting, hebben de krakers laten weten dat zij daarom zijn overgegaan tot het kra ken van het pand. Volgens het Leids Krakers Kollektief (een tot dusver onbekende krakersgroep) heeft de gemeente het pand, na het vertrek van de bewoners, onbewoonbaar gemaakt door de voordeui, de ramen en het aan recht te verwijderen. Ook zou de (prak tisch gloednieuwe) elektrische bedrading zijn vernield. De krakers noemen één en ander een duidelijk voorbeeld van hoe de gemeente in panden tekeei gaat om de sloop van woningen goed te praten. De Leidse gemeenteraad heeft besloten dat de woningen aan de Haverstraat moeten worden afgebroken ten behoeve van tui nen voor de woningen aan de Vierde Bin nenvestgracht. De bewoneis van de wo ningen aan de Haverstraat hebben zich daar steeds tegen verzet. Een aantal van hen is echter tegen het besluit van de ge meenteraad in beroep gegaan bij de Kroon. De krakers menen, met de inmid dels ex-bewoners, dat de gemeente niet mag overgaan tot sloop voordat de Kroon een uitspraak heeft gedaan. De gemeente wil echter niet op die uitspraak wachten. Volgens het krakerskollektief had men de woning tijdelijk kunnen gebruiken als wisselwoning inplaats van over te gaan tot vernieling van bewoonbare, en betaalbare woningen. De Leidse burgers worden belazerd waar ze bij staan. Wij nemen aan dat u. als vertegenwoordigers van deze bevolking, de nodige stappen zult onder nemen om dergelijke praktijken in de toekomst te voorkomen'aldus de kra kers in hun brief aan de raadsleden. Wethouder Verboom (volkshuisvesting) ontkende gisteravond niet dat het pand door de gemeente onbewoonbaar is ge maakt. De wethouder liet weten er in elk geval niets meer aan te kunnen, of te wil len doen. De leden van de commissie volkshuisvesting noemden het gebeurde een treurige zaak maar voelde niets voor een voorstel van mevrouw Ponsen (PSP) om het pand weer bewoonbaar te laten maken. Wel meende de commissieleden dat iets dergelijks in de toekomst niet meer mag gebeuien.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 4