'Legermuseum in Leiden houden' STEEDS Oud-hoogleraren E.Kooyman en C. Gorter overleden Eerste auto's weggesleept WOENSDAG 2 APRIL 1980 Gemeente is bereid om Pesthuys te restaureren LEIDEN - Het steeds ver der in verval rakende Pesthuys achter het sta tion zal door de gemeente worden gerestaureerd. Dat heeft het gemeentebe stuur meegedeeld tijdens een bezoek dat minister van defensie, mr. W. Scholten en staatssecre taris C. J. L. van Lent gis teren aan Leiden brach ten. De gemeente hoopt daarmee het Legermu seum Generaal Hoefer voor Leiden te behouden. Loco-burgemeester mr. C. J. D. Waal en wethouder drs. P. H. Schoute deden gisteren een drin gend beroep op de bewindslie den om de verhuizing van het museum naar Delft in herover weging te nemen. Op dit ogenblik is het legermuseum gehuisvest in de panden rondom het Pesthuys. Het Pesthuys zelf heeft men vijf jaar geleden vrijwel volledig ont ruimd omdat het steeds bouw valliger werd. Sinds jaren staat het historische ze ventiende eeuwse pand in de steunbalken. Deze stempels moeten ervoor zorgen dat het ge bouw niet bezwijkt onder de wrakke last van door vocht aan getaste kruiskozijnen. Over de toekomst van Pesthuys is een vele jaren durende touwtrekkerij tussen een aantal ministeries en de gemeente Leiden aan de gang. B en W vinden echter dat het vol strekt onverantwoord is om het bouwwerk nog verder te laten verrotten. Men wordt in dat oor deel ondersteund door de Rijks dienst voor de Monumentenzorg. Door een verschuiving in het res tauratie-programma voor grote monumenten, dat Leiden voor een flink aantal jaren heeft opge steld, hoopt men dat in 1983 een begin kan worden gemaakt met een ingrijpende opknapbeurt. Minister Scholten kreeg gisteren te horen dat de gemeente een dui delijke voorkeur heeft voor res tauratie ten behoeve van het Le germuseum. Daarbij wees men erop dat de verhuizing naar Delft nog vele jaren zal duren omdat de restauratie van het Arsenaal, waarin het museum zou moeten worden gehuisvest op zijn vroegst in de jaren negentig zal kunnen worden uitgevoerd. Minister Scholten heeft tijdens het gesprek toegezegd spoedig een antwoord te zullen geven op een brief van Ben W, die al in januari 1975 werd verstuurd. In die brief vraagt het Leidse gemeentebe stuur om snel een einde te maken aan de onzekerheid rond de toe komst van het Pesthuys. Oplichter misbruikt woningnood LEIDEN - De 28-jarige Leidenaar C. K. heeft opnieuw een woning zoekende benadeeld. Zijn slacht offer is dit keer een 21-jarige vrouw uit Leiderdorp. De vrouw had in een advertentie in deze krant om woonruimte ge vraagd. K. reageerde. Hij zei per 1 april twee kamers voor de vrouw te hebben. Deze week werd het huurcontract gesloten. De ka mers zouden vijfhonderd gulden per maand kosten. De vrouw be taalde de huur plus 250 gulden sleutclgeld, en kreeg de sleutels Toen zij gisteravond haai nieuwe woonruimte wilde betrekken, bleken de sleutels niet te passen C. K. is al twee keer eerder voor soortgelijke oplichting aange houden. Voet bekneld LEIDEN - Een 74-jarige vrouw uit Katwijk raakte gistermiddag met haar voet bekneld tussen de rol trap van V D aan de Aalmarkt Voor onderzoek is de vrouw overgebracht naar het Acade misch Ziekenhuis. Het Pesthuys staat al lange tijd op de lijst van beschermde monu menten. In het begin van de jaren zestig werd het al nodig geacht het gebouw grondig te restaure ren. Op aandrang van de Rijks gebouwendienst besluit de ge meente in 1968 om het monu mentale pand aan het rijk te ver kopen voor een bedrag van een ton. Als voorwaarden worden ge steld dat het rijk het Pesthuys binnen vijfjaar restaureert en het legermuseum erin blijft gehuis vest. Dan blijft het jarenlang stil rond het Pesthuys. De Rijksgebouwen dienst laat niets meer van zich horen. In 1974 komt het gebouw opnieuw in het nieuws wanneer het museumbestuur meedeelt dat op korte termijn sluiting wordt overwogen gezien de slechte toestand waarin het ge bouw verkeert. Het geld van de Rijksgebouwendienst is zelfs niet toereikend om het gebouw voor verder verval te behoeden. B en W delen daarop mee dat men wacht op een reactie van het rijk en dat men niet in staat is geld voor restauratie van het gebouw vrij te maken. Kort daarop vindt een bespreking plaats tussen Rijksgebouwendienst, defensie. CRM. het museum en de gemeen te. Resultaten heeft het overleg niet. VVD-kamerlid mr. F. Portheine stelt begin 1975 schriftelijke vra gen aan de ministers van defensie en CRM en vraagt om ophelde ring. Uit het antwoord blijkt dat in 1976 een begin zal worden ge maakt met de restauratie door de Rijksgebouwendienst tenzij er geen geld beschikbaar is. De jaren verstrijken zonder dat met het werk wordt begonnen. Wel komen eind 1978 berichten in de pers dat het museum naar Delft zal verhuizen zodra het Arsenaal daar is gerestaureerd. Behoud van het museum betekent voor Leiden behoud van zo n vijftig arbeidsplaatsen. Bovendien vormt het museum, met 60.000 bezoekers per jaar, een belangrij ke toeristische trekpleister. Een mobiel kanon legen het trieste decor van vochtjdekken langs zol dering en muren. Een archieffoto uit 1975 kort voordat het gebouw werd ontruimd en gesloten. LEIDEN - Gisteren trad de weg- sleepregeling tegen fout-of hin derlijk geparkeerde wagens in werking. Een Opel. die ondanks een stopverbod aan de linker kant van de Nieuwe Beesten markt stond, werd gistermorgen om elf uur als eerste wegge- In de loop van de dag werden nog eens vijf foutgeparkeerde wa gens weggesleept aan de Koorn- brugsteeg, de Vismarkt, de Ilo- gewoerd. Levendaal en Rijks weg 4. Deze wagens stonden op bushalten, op plaatsen voor la den en lossen of op plaatsen waar een stopverbod geldt. De kosten van het wegslepen be droegen in alle zes gevallen 101 gulden, omdat de eigenaars hun wagens binnen een half uur op haalden bij het politiebureau. Als de eigenaars bijvoorbeeld pas na een uur op het bureau komen, dan moeten zij 122 gul den aan wegsleepkosten beta len. Overtreders moeten boven dien rekenen op een boete van tachtig gulden voor de parkeer- overtreding. LEIDEN - Kort na elkaar zijn be gin deze week twee Leidse oud hoogleraren overleden. In Oegstgeest stierf op 72-jarige leeftijd de emeritus hoogleraar in de experimentele natuurkun de prof. dr. C. J. Gorter. Maan dag overleed de oud-hoogleraar in de wis-en natuurkunde prof. dr. E. C. Kooyman. Hij was 63 jaar oud. Prof Gorter werd op 14 augustus 1907 in Utrecht geboren. In 1924 begon hij aan de studie wis- en natuurkunde aan de Leidse uni versiteit en in 1932 promoveerde hij tot doctor in de wiskunde- en natuurwetenschappen. Nadat hij vijf jaar conservator was geweest aan het laboratorium van de Teylerstic hting, werd hy in 1936 benoemd tot lector aan de Groninger universiteit. In 1940 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de universiteit van Amster dam, waar'hij tevens de functie vervulde van directeur van het Zeeman-laboratorium. In 1946 werd hij hoogleraar bij het Leidse Kamerlingh Onnes labo ratorium. twee jaar later volgde zijn benoeming tot directeur van dit laboratorium. Deze functie bekleedde hij tot 1973. Hij hield zich in die periode bezig met on derzoek van metalen en magneti sche stoffen bij extreem lage temperaturen en naar de super geleiding van metalen. Voor zijn werk ontving prof. Gorter vele binnen- en buitenlandse on derscheidingen. Hij wasere-doc- tor van zes buitenlandse univer siteiten. lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van We tenschappen en van een aantal buitenlandse academies van we tenschappen Voorts was hij rid der in de orde van de Nederland se leeuw De crematie van piof. Gorter vindt morgen in alle stilte plaats in Den Haag Prof. Kooyman werd In 1916 in Amsterdam geboren en liet zich - nadat hij het Amsterdams Ly ceum had doorlopen - inschrij ven als chemisch student aan de gemeentelijke universiteit van Amsterdam. In 1943 legde hij het doctoraal examen, hoofdrichting organische chemie, af. Als gevolg van de oorlogsomstan digheden promoveerde hij pas in 1946 op een proefschrift dat hij in de periode 1942 t<>t 1M4 Inmiddels was hij in dienst ge treden van de BPM. het Kon. Shell-laboratonum in Amster dam. In de jaren 1947-1948 ver richtte hij in Amerika onderzoe kingen op het gebied van de im- muno-chemie. Bij Shell was hij belast met de op bouw en de leiding van een we tenschappelijke groepering, ter wijl hij in 1945 tevens de supervi sie kreeg over een micro-biologi- sche en biochemische afdeling Op 31 juli aanvaardde hg het ambt van gewoon hoogleraar in de wis- en natuurkunde aan de Leidse universiteit. Prof. Kooyman bezette de toen pas ingestelde tweede leerstoel in de organische scheikunde. In de loop der jaren verschenen van zijn hand talloze publicaties in wetenschappelijke bladen Hij was erelid van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereni ging. De overledene zal vrgdag worden gecremeerd in het Haag se "Ockenburgh". "ONTHUL DE VETSTE NUL!". Dit is het motto van een prijsvraag die door het Leids Vrijetijdscentrum is uitgeschreven. Her en der in de stad zijn inmiddels wed strijdformulieren verspreid. "In Leiden heerst ongelijkheid. En wij zijn de slachtoffers. Hoog tijd om te weten wie de meest boze bovenbazen in de stad zijn. Daarom op 1 mei, dag van de arbeid, in het Leids Vrije Tijds Centrum een grote prijsvraag. Wie zijn de grootste uitbuiters in Lei den en wie zijn het slachtof fer? Op 1 mei worden de twin tig grootste schurken van Leiden bekend gemaakt", zo meldt het wedstrijdformulier. Uit de woorden van Karei Diephuis, teamleider van de staf van het Vrijetijdscen trum, blijkt dat het uitschrij ven van deze prijsvraag voor een belangrijk deel is bedoeld als lokkertje voor de Leidse jeugd. Diephuis hoopt dat er nu veel jongeren op de 1 mei viering in het Vrijetijdscen trum zullen afkomen. Het fes tijn zal overigens worden op geluisterd met toneel, cabaret en muziek (onder anderen Touchwood). Diephuis: "We hopen met dit initiatief een publiek te be reiken dat zich normaal niet zo snel inlaat met die 1 mei toestanden. We hebben de problematiek van Leidse jon geren als uitgangspunt ge nomen. We hopen dat deze verkiezingen van de grootste uitbuiters van Leiden nuttige informatie oplevert voor in stanties als de KWJ, muur krant, onderwijswinkel an de Leidse actiegroep scholie ren". Uit het wedstrijdformulier blijkt dat er verschillende ca tegorieën zijn ingesteld waarin prijzen vallen te be halen. Die categorieën zijn wonen, werken, school, uit keringen, en de "sterke arm". Tijdens het 1-mei festijn pro beert een deskundige jury, onder anderen gevormd door mensen uit het advocaten- collectief en de onderwijs winkel. er achter te komen wie in Leiden de hoogste huur per vierkante meter be taalt. wie de grootste huis jesmelker van Leiden is, wie onder redactie van René van der Velden en Jaap Visser i de zaak in eigen hand: er in Leiden het meest wordt onderbetaald, wie het nMt werk doet. het meest wordt gediscrimineerd, het meeste strafwerk heeft moeten ma ken, wie om de meest onbe nullige reden van school is gestuurd enzovoort, enzo voort. In totaal zijn er twintig prijzen beschikbaar gesteld. Als we het wedstrijd formulier mo gen geloven zijn dat allemaal slagroomtaarten die na de uit reiking naar eigen inzicht mogen worden gebruikt. Betekent dit dat de 1 mei-vie- ring in het Vrijetijdscentrum uiteindelijk zal ontaarden in éen grote taartengooierij0 Ka- rel Diephuis. "Als hier op 1 mei sporadisch een taart door de tent zeilt zullen we daar geen punt van maken maar het is natuurlijk niet de be doeling dat de staf straks twee dagen bezig moet zijn om de slagroom van muren en pla fonds te halen. Daar zijn die taarten trouwens veel te lek ker voor". erwacht Diephuis geen moei lijkheden te zullen krijgen met de bekendmaking van "de twintig grootste schurken van Leiden", represaille maatregelen of zo"* Diephuis: "Dat zal wc', meevallen. Het is niet zo dat de mensen hier verhalen kunnen gaan afste ken in de trant van "die man dit en die man dat" zonder hun beschuldigingen hard te kunnen maken. Er is duide lijk gesteld dat iedereen alles moet kunnen bewijzen". BEWONERS VAN DE BLOEMSTRAAT in de Kooi hebben het recht in eigen hand genomen om auto's uit hun smalle straat te krijgen. Dat lukt aardig. 'Had je het vorig jaar moeten zien. Toen stond het hier helemaal vol met blik. Het was vechten om een plaatsje. Dan had je van die race-ma niakken. die rechtstreeks vanaf het café onze straat door stoven. Daarom hebben we actie ondernorrten om de straat weer veilig te maken voor onze kinderen", vertel len de bewoners. De Bloem- straat telt 27 kinderen. Aan de kant van de Lage Rijn dijk hebben bewoners mid den op de weg palen neerge zet. Geen auto kan er meer door. Ook de vuilniswagen niet. "Geen punt. want we brengen de vuilniszakken zelf naar de hoek van de straat" roept een bewoner vanuit het bovenraam. Zijn overbuur vrouw, die ook al uit het bo venraam steekt, vertelt dat de straat-afsluiting de wens is van alle bewoners. "Dat is pas samenwerking Maar moet de politie of de brandweer de straat dan niet in kunnen? "Tja, de brand weer. Er zijn toch geen brandputjes in de straat, heeft de brandweer verteld. De po litie en de brandweer praten donderdag over onze afslui ting van de straat" Stond de Bloemstraat vroeger tjokvol auto's, gistermiddag was er alleen een auto van plantsoenendienst te beken nen om de naam van de straat eer aan te doen. De lege bloembakken, tot voor kort in gebruik als honde- en katte- bak, zitten nu vol planten. Een paar maanden geleden heeft de gemeente bovendien sierbestrating aangelegd. "Precies zoals wij het op pa pier gezet hebben." zeggen de bewoners, zeer tevreden over hun eigen "illegale" actie Aan de kant van de Formosa- straat hebben de bewoners hun straat opengehouden. Aan het eind van de Bloem straat zit namelijk een be drijfje. dat moet laden en los sen Hun eigen auto's parkc ren de bewoners in de straten verderop. "De auto hoeft niet zo nodig recht voor de deur te staan". Het verschuiven van een probleem'' Hoe dan ook. Leiden heeft er een speel straat bij. Van Doorn langer lid dan bond bestaat LEIDEN - Felicitaties voor de 87' jarige heer D.van Doorn (links) van voorzitter Steenge van de Neder landse Christelijke Bond ixin Over- heidspersoneelDe heer Van Doorn tras gisteren op de kop af zestig jaar lid ran de NCBO. Een onderschei ding cal er voor hem met meer aan vast. Bij zijn 25-, 40- en 50-janpe lidmaatschap heeft hij alle NCBO- speldjes al in de wacht gesleept. De Leidenaar begon zijn loopbaan als landmeter bij het kadaster tn Heerenveen.In 1939 kuam htj naar Leiden, uaar Van Doorn tot zijn pensionering bij het kadaster werkzaam u-as. Opmerkelijk dat de heer Van Doorn langer lid is van de NCBO dan de bond zelf bestaat. Hij meld de zich destijds aan bij het CNV. waarvan de NCBO zich later als aparte bond afscheidde. ADVERTENTIE NOS televisie vanavond Ned. 110.59 uur In "Van Gewest tot Ge west" uit voorraad leverbaar bi| alle boekhandels in Lei den Leiderdorp Oegst geest. Voorschoten en Sassenheim. Een uitgave van Louis H Los. boekhandel De Kier Leiden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 3