Bijna vijftig ligplaatsen voor boten Haast met plan Wiegmanweg \-eidse agenda Toch motorcrossterrein bij Zandsloot Warmond? Burgerlijke stand Provincie betaalt toch mee aan werk Leiderdorpse brug PAGINA 2 WOENSDAG 2 APRIL 1980 In Voorschotense Kerksloot VOORSCHOTEN - Er zullen 47 ligplaatsen voor boten worden gecreëerd in de Kerksloot aan de Molenlaan in Voorschoten. De gemeenteraad zal dan wel akkoord moe ten gaan met het besluit van de commissie openbare wer ken om het water te verhuren aan de Watersportvereni ging Voorschoten. De 47 ligplaatsen zullen pas een be gin zijn, spoedig zullen om en na bij de Kerksloot in totaal 170 lig plaatsen voor kleine boten kun nen worden gerealiseerd. Wie een ligplaats wil in het water van de Kerksloot en het nieuwe water in de wijk Bijdorp, zal lid moeten worden van de watersportver- Commissie wil ontwerpen van oorlogsmonument OEGSTGEEST - 'Een kunstenaar die gevoelsmatig is verbonden met Oegstgeest heeft bij mij de voorkeur", aldus de heer Van Krieken raadscommissie voor fi nanciën en culturele zaken, die gisteravond vergaderde. Hij wil als deskundige oud-Oegstgees- tenaar Nouwens uitnodigen een nieuw kunstwerk voor het oor logsmonument in het Bos van Wijckerslooth te maken. De ove rige commissieleden vonden dit ook, maar op verzoek van Wuis- man (D'66) zal er eerst nog wor den onderzocht of de andere kandidaat-kunstenaars bereid zullen zijn een voorontwerp te maken. De geleverde boeken met foto's bleken voor de commis sieleden gisteravond onvoldoen de inzicht te geven. VOORSCHOTEN - Het CDA- raadslid Th.H. Asselman wordt tijdelijk vierde wethouder in de gemeente Voorschoten. Zoals bekend heeft burgemeester Van der Haar gisteren officieel af scheid genomen van de gemeen te. Dit betekent voor wethouder Marselis dat hij het burgermees terschap de komende tijd moet waarnemen. Zijn "open" plaats wordt nu zolang ingenomen door Asselman. De CDA-er moet zich nu bezighouden met onderwijs- en individuele huisvcstingsaan- gelegenheden, hoorzittingen en zaken rond de algemene bij standswet en de wet werkeloos heidsvoorzieningen. Asselman houdt elke donderdag een spreekuur van 17.00 tot 18.00 uur. eniging. Over die laatste bepaling had de commissie gisteravond wel enige twijfels. Ook de bewoners aan de Fabri- tiuslaan, die thans een ligplaats hebben, zullen binnen het jaar lid moeten worden van de vereni ging. Aan het realiseien van de ligplaatsen zijn voor de gemeente geen kosten verbonden. De aan legsteigerbes worden door de le den van de vereniging zelf ge maakt. Tuincontainers De commissie openbare werken is niet bereid om een plan voor tuincontainers goed te keuren. De kosten, verbonden aan het plaatsen van twee containers waar tuinafval in kan worden ge stort. bedragen al 14.000 gulden per jaar. De commissie meent dat de grofvuilophaaldienst vol doende kans biedt om tuinafval weg te voeren. De containers zor gen veelal ook voor verontreini ging van de omgeving. De commissie is wel beieid om ak koord te gaan met de aanleg van parkeerterreinen achter de Voor straat. Voorwaarde is wel dat er dan een plan ter tafel komt, waarin het parkeren tussen de lindebomen op de Voorstraat wordt verboden. Vanaf het par keerterrein moeten doorgangen komen naar de Voorstraat. De gemeente Voorschoten is nog in onderhandeling met de eigena ren van de grond. Alleen de door gang langs de Voorstraat 11 naar LEIDEN - Geboren; Seno». zoon van M. Akkus en E. Colak; Kar Wai. zoon van F.S. Man en Y.M. Pang; Amber Catheri- Oegstgeest terughoudend bij subsidies OEGSTGEEST - "Het begeleiden van VOS-cursussen (Vrouwen Oriënteren zich op de Samenle ving) is geen bezigheid die te ver gelijken is met andere vakoplei dingen. Ondanks de "diploma- achtige paperassen" van de VOS- begeleidsters hoeft hun werk niet als zodanig door de gemeente Oegstgeest te worden betaald. Zo beschreef wethouder Van Belle gisteren het collegestandpunt van Oegstgeest tijdens de raads commissievergadering voor fi nancien en culturele zaken. Hij vond de subsidieaanvraag van de werkgroep uit Oegstgeest een moeilijke zaak aangezien hij ver wachtte dat er een stroom van aanvragen binnen zouden komen van vrijwilligers. "Die voor hun werk vol goede bedoelingen wil den worden betaald". Het PvdA-raadslid Kohlbeck sprak van een ongelijke verdeling ten aanzien van de bijdrage die Oegstgeest gaf aan de cursussen Volksuniversiteit K&O Deze heeft eveneens bij de gemeen te aangeklopt voor subsidie. In dit licht sprak Kohlbeck van sub sidiejagers die pakken willen wat ze pakken kunnen voor wat be treft de rijksbijdrageregeling ter stimulering van emancipatie-ac tiviteiten. Deze regeling stelt Oegstgeest in staat groepen aan ti- wij/en waarvan zij denkt dat deze in aanmerking komen voor subsidie, die uiteindelijk door het rijk wordt verstrekt. De Kerksloot langs de Molenlaan in Voorschoten. Hier zullen voorlopig 47 ligplaatsen voor kleine boten komen. het parkeerterrein is al eigendom van de gemeente. Ook bestaat er nog geen overeenstemming met de PTT over de fmanciëlè afwik keling van het bereikbaai maken van het postkantoor. Het post kantoor moet aan de achterkant bereikbaar worden voor auto's. De gemeente wil hiervoor een behoorlijke bijdrage van de PTT. n overleg met de keer en vervoer wil de c openbare werken komen tot e betere regeling i van verkeersmaatregelen die voortkomen uit een verzoek van de bewoners. Nu komen de voor stellen in beide commissies en dat schept veel verwarring, ook bij de indieners van een verzoek om verkeersmaatregelen. DEN HAAG/LEIDERDORP - De provincie Zuid-Holland betaalt toch de helft van de kosten die de vervanging van het houten brug dek van de Leiderdorpse brug door een stalen brugdek met zich meebrengt. Gedeputeerde Sta ten, het dagelijks bestuur van de provincie, hebben dit aan B en W van Leiderdorp laten weten. Aanvankelijk stelde het provin ciaal bestuur zich op het stand punt dat de vervanging van het houten brugdek door een stalen brugdek tot de normale onder houdswerkzaamheden behoor de, waarvan de kosten jaarlijks voor rekening van de gemeente Leiderdorp komen. In dit geval was er sprake van „vervroegd" onderhoud, aldus GS destijds. Het gemeentebestuur zag dit an ders: het brugdek wordt vervan gen als uitvloeisel van het zoge naamde experimenteerproject openbaar vervoer (waarbij aller lei werkzaamheden worden uit- Tulpstraat vijf weken afgesloten VOORSCHOTEN - In de Voor schotense Tulpstraat wordt na de paasdagen begonnen met de ver- niewing van de riolering. Daar door zal deze straat ongeveer vijf weken voor het doorgaande ver keer worden afgesloten. Tijdens deze periode zal steeds een ge deelte van de bestrating van de Tulpstraat zijn opengebroken. De trottoirs kunnen normaal worden gebruikt. Negentig bejaardenwoningen in Wassenaarse straat na. dochter van F.C.M. Schroder en I.A.M.G. Breukers; Ikram. zoon van M.L. Louelmouti en Z. Aznou; Debby, dochter van P.J. Schipper en M. van Zijp; Yurian Jamo Ferdinand, zoon van F.M. van Nierop en M.P.J, van Son; Jo- landa, dochter van G.F.M. Schimmel en S. van der Blom; Yolanda, dochter van A.T.J. Hassing en W.M.T. van der Maat; Roy Alexander, zoon van J. Ouwerkerk en I.S.A. van Steenbergen; Frank, zoon van J. Sira en A. Durieux; Charlotte, dochter van J. Sira en A. Durieux; Su zanne Maria, dochter van G. van Duijn en G.L. van Dui jvenvoorde; Imkc Elize Frederike. dochter van J. Suir en E.A.N. Walvoort; Edgar Willem Bernard, zoon van W.J.C. Bnttijn en I.C. Wargerink; Amerik Cornells Bernard, zoon van H.T.M. Schuurman en A. Hartevelt; Mar- tinus Carolus Franciscus, zoon van K.A.M. Kapel en M.A.H. Caspers; Es ther. dochter van A. Hartevcld en G. Remmerzwaal; Alexander Chnstiaan. zoon van D.M.J. de Wit en F.G Zweistra; Mustapha, zoon van L. Ait Blal en K. Hadija; Sylvia Wilhelmina Helena, doch ter van G.L.T.van den Burg en M.J.W. Kwak; Caroline, dochter van A. van Beelen en A.G. Ouwehand; Amy, doch ter van H.L.J. Altorf en M A. van Kem pen; Jolijn. dochter van P Kluck en J.M. Boelmans Kranenburg; regina Marleen, dochter van R. van Walsern en R. Gruter; Marjolein, dochter van C. van der Velden en M.C. Van Bruchem; Klaas Jochem, zoon van F. Vlam en J.B.W. Stemerdink; Jasper Rogier, zoon van H.J. van der Ven en G. de Jong, Her.ncus Cornelis Maria, dochter van H.J.M. Prins en E.C.M. Al- kemadc; Johanna Louise, dochter van H A. Celosse en I.B. Persson; Eveline, dochter van J.G. Bol en J.G.P. Prins; Leonardus Jacobus Cornelis Hubertus, zoon van J.T.M. van Nobelen en M. Ruij- Gehuwd: A. van Kooperen en A.M.E. Welling; A. Hesmerg en W. van Klaar- bergen; J. Zwaan en M van Buuren; J.H. Ammerlaan en M.A.J. Prinsen; J J. Wanninkhof en M.J. De Jager; E.M. Kaddouri en A. Paauw; M Vink en M.M. Mieloo; E.B. Bellaard en A H. Vermeer; O.T. Hallewas en Y. Peters; J.A. Leus- sink en TM. Heij; H.A.J.J. de Klerk en E.M.M Tims; N.R. Regeer en G. Knol Overleden; E.A. de Ridder (1980), H. Groenewegen (1892); M. Verhoeven (1912); A.W Lit (1890); D de Moedt (1979); E.J. Heemskerk (1920), gehuwd geweest met A E "Faas. J.A. van der Meer (1902); W. Knoop (1909); H Car preau (1902), A.E. van Gaaien (1921), echtg. van D. Vermeij, W. Wolters(1895); M. Benissaid (1979). De Wiegmanweg, waar de negentig bejaardenwoningen moeten verrijzi Overleg met Sassenheim nodig WARMOND/SASSENHEIM - Het is mogelijk dat in War mond alsnog een terrein zal komen voor motorcrossers. De Warmondse raad en de Sassenheimse gemeenteraad moeten wel nog akkoord gaan met de keuze van het ter rein tussen de rijksweg Den Haag-Amsterdam (A 44) en de Schiphollijn (tussen de Zandsloot en de Menneweg). Wanneer dun ook nog de zoge naamde hindcrwetproceduie tin verband met de geluidshinder) succesvol verloopt dan is de mo gelijkheid voor de aanleg van een motorcrossterrein duidelijk aanwezig. Provinciale Waterstaat heeft zich al akkoord verklaard met de aanleg, mits het terrein in het groen wordt verpakt en niet vanaf de A 44 (vanwege gevreesde hinder voor het wegverkeer) zichtbaar zal zijn. Dit alles valt op te maken uit de mededelingen die burgemeester De Vreeze gisteravond deed in de raadscommissie voor ruimtelijke ordening. Akkoord De Nederlandse bpooiwegen is als eigenaar van het betreffende ter rein in puncipe beieid dit aan de gemeente Wai mond ovei te doen. De gemeente zou dit op haai beuit weei aan de crossveieni ging kunnen verhuren. Met de gemeente Bussenheim zal nog oveileg moeten wóiden ge voerd ovei de komst van een crossterrein. Tijdens dit overleg zal de mate van geluid die de woonwijk Kagerdreef in Sassen heim met de komst van het cros sterrein te verwerken krijgt en de ontsluiting van het terrein, die vanaf de Menneweg over Sas- senheims grondgebied zou moe ten plaatsvinden, worden be sproken. De Warmondse raadscommissie ging gisteravond in meei derheid al akkooi d met het eerste idee dat dooi De Vieeze op tafel werd ge bracht. Commissielid Marks had wel nog problemen met de ge luidshinder. Dit omdat op korte afstand van het terrein de Sus- senheimse woonwijk Kagei dreef komt te liggen, die toch al veel geluid heeft te vetduren van de geluidshindei van de A 44. Marks vond dan ook dat deze woonwijk niet aan verdere ge luidsbelasting mag worden blootgesteld. De commissie kon in meerderheid wel met dit standpunt meegaan maai vond toch dat dit hoofdzakelijk een Sassenheimse aangelegenheid is. Geluidswerend De heet Van dei Vlugt wees ei als secretaris van de Motorcrossclub Bollenstreek (MCC Bollenstreek) uit Sassenheim op dat op het ter rein een, aarden wal met bebos sing (populieren) zou kunnen worden aangelegd. Dit zou dan in belangrijke mate geluidswerend zijn. Verder zou daardoor het ter rein van het gezicht zijn afge schermd. Volgens Van der Vlugt zal er op het terrein alleen ge- erosst worden volgens de richt lijnen van de Koninklijke Ne derlandse Motorrijdersvereni ging. wat tevens garanties geeft voor het terugdringen van teveel geluid makende motoren. De MCC. die momenteel zo n 60 le den telt. heeft de laatste tijd over al in de regio aangeklopt voor ruimte. Onlangs zijn nog bespre kingen met de gemeente Noord- wijk op niets uitgelopen. Ongeveer twee jaar geleden toonde de Warmondse gemeenteraad zich al eens voorstander van een crossterrein, maai men wilde toen toch liever een regionale oplossing zien. omdat een derge lijke sportgelegenheid een trek pleister voor de hele Bollenstreek zou gaan worden. Wanneei een regionale oplossing er niet in zou zitten dan zou alsnog döoi de ge meente zelf verdei worden ge zocht naai een mogelijkheid. Met deze uitgangspunten konden B en W destijds aan de slag. In het overlegoigaan Bollenstieek leid den de plannen in eerste instantie wel t«>t enthousiasme maai uit eindelijk is het daai bij gebleven. Vooi Waimond leden om het maai weei zelftei hand te nemen. WASSENAAR - Een twijfelachtig gebruik van de mogelijkheden om bezwaren in te dienen tegen het bouwplan Wiegmanweg in Wassenaar. Dat is volgens de commissie technische diensten de belangrijkste oorzaak van de vertraging die is opgetreden bij de uitvoering van negentig wo ningen voor bejaarden en gezin nen aan de Wiegmanweg. "De uitvoering van deze woningen zou na een vertraging van ander half jaar snel moeten worden doorgezet", aldus het CDA- raadslid Otten gisteravond. De heer Elbertsen, één van de on dertekenaars van een bezwaar schrift tegen het plan Wiegman weg, gaf gisteravond nog eens zijn visie op het plan. Zo meende hij dat de huizen te dicht op el kaar zouden komen te staan. Daardoor zou er naast de huizen en parkeerplaatsen te weinig speelruimte overblijven voor kinderen. Ook zei hij de juistheid van de gangbare cijfers over aard en aantal van woningzoekenden in Wassenaar te betwijfelen. Me vrouw V.d. Veen (WD) advis- serde de heer Elbertsen dan maar eens een goede studie te maken over de behoeften van alleen staanden en bejaarden. gevoerd ter verbetering van het busvervoer tussen Leiden en Den Haag). Het provinciaal bestuur is nu op zijn standpunt teruggekomen, omdat inmiddels gebleken is dat de Leiderdorpse brug niet geheel in eigendom bij de gemeente Leiderdorp is. Vooreen deel is de provincie Zuid-Holland eigenaar. Het stalen brugdek, waarvan de kosten op 250.000 gulden worden geschat, wordt daarom alsnog voor de helft door de provincie betaald. Woensdag De heer Lammers van de woning bouwvereniging Wiilibrord keerde zich scherp tegen verdere vertraging van het project. Hij hield een krachtig pleidooi voor een groot aantal bejaardenwo ningen. Voor oudere mensen zou de omgeving van de Wiegman weg namelijk heel gunstig zijn in verband met de aanwezigheid van een winkelcentrum een een bank. De heer Schelhaas (CDA) zei niet te begrijpen waarom sommige omwonenden een waardevermindering van hun ei gen huis vreesden. Het geplande type past volgens hem wel in de omgeving. Ook Otten vond de bezwaren tegen het plan Wieg manweg onredelijk en ver ge zocht. Een uitzondering wilde hij maken op het punt van de water huishouding, waarvoor nadere studie nodig zou kunnen zijn. Het ziet er naar uit dat de gemeente Wassenaar nu snel een verklaring van geen bezwaar zal vragen aan het provinciaal bestuur van Zuid-Holland. Dan kan snelle voorgang worden gemaakt. De commissie technische diensten bekeek gisteravond ook nog eens de problemen rond een doorgang aan de Deijlerweg. Al vele jaren klagen de bewoners over overlast nabij het voetpad dat leidt naar Autorama en de Rijksstraatweg. De heer Klaar, één van de be langhebbenden. verklaarde zich tevreden over de aangebrachte drempel maar wilde uiteindelijk dat het voetpad buiten de koop tijden zou worden afgesloten. Vooral automobilistén en brom fietsers die op weg zijn naar Au torama of de omliggende cafe's, veroorzaken nog veel hinder Wijziging van de Algemene Poli tie Verordening zou politie-op- treden vergemakkelijken. Leiden Klein Matilo - Zaanstraat 126, infor matieavond Roomburg, 20 uur. LAK-theater-Levendaal 150, film: "The groove tube", 20 uur. K&O- Hazewindsteeg --kapelconcert, 20.15 uur. Schouwburg - Henk Elsink, 20.15 uur. Nieitwe Rijn 20a - vrouwencafé, 21 uur. Leiderdorp - cie economische aangele genheden, 20 uur. Wassenaar - cie maatschappelijke voor zieningen, 19.30 uur. Voorschoten - cie welzijn, 20 uur. Donderdag Stadhuis - cie maatschappelijke zaken, 20 uur; ruimtelijke ordening, 20 uur. Lutherse kerk - Hooglandsekerkgracht 26, Johannes Passion, 20 uur. Rehoboth - Rapenburg 10, postzegel- markt, 19.30-22 uur. Leids Vrijetijdscentrum - Breestraat 66, vrouwenfilm; 20 uur. Kijkhuis - vrouwenkerkchoorstraat 17, film Andy Warhol, 20 uur. Stadhuisplein - dootJswake en stille mars. Amnesty International, 19.30 uur. Beatrix speeltuin - Schubertlaan, paas- kaarten en sjoelen, 20.15 uur. Nieuwe Rijn 20a - werkgroep homofilie, open caféavond, 21 uur. Lak-theater - Levendaal 150, Theater groep Dzjinn: "Leve de dood", 21 uur. Welfare-lokaal Rode Kruis - Leidseweg 33, Voorschoten, tel 01717-3309, spreekuur voor invaliden, 19-20 uur. Architektenwinkel - Hooglandsekerk gracht 32, vrij advies, 19.30-21.30 uur. Architektenwinkel - Pieterskerkhof 18, vrij advies, 20-21 uur. Volkshuis - Haarlemmerstraat 73b, open middag, 14-16 uur, kaarten, sjoelen en andere spelletjes. Breehuys - ingang Schoolsteeg, werklo zen adviescentrum, vrij van 14-16 uur, tel 130983. Werkgroep dienstweigeren - Troef, Noordeinde 2a, van 20-21.30 uur. Voor lichting en begeleiding dienstweigeren ook tel 140866. Wassenaar - cie financiën, 19.30 uur. Warmond - cie openbare werken, 20 uur. Apotheken De avond-, nacht, eri zondagsdienst van de apotheken in de regio Leiden wordt waargenomen door. Doeza apo theek, Doezastraat 31, tel 121313 en apotheek Van Breest Smallenburg, Loevestein 6, tel: 890000. Wijkverpleging Leiden - Interkruis, tel ten noorden van de Rijn 134604, tel ten zuiden van de Rijn 121753. Leiderdorp/Zoeterwoude Rd. - ge zondheidscentrum, Berkenkade, tel: 410131. Spreekuur ma t/m vrij van v.d. Waalslaan, tel: 4741. Warmond - Zr. A. Looyen-v.d. Wilt, Me rellaan 22, Sassenheim, tel Dierenartsen Voor de praktijk van Muurling/Roest/ Helder G. Roest, Haaghuishof 5, tel 890405. Voor de praktijk van Krol en Vestjens: J. Vestjens, Rijn en Schie- kade 23, tel 144323. LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMGEVING Uitgave: Leidsch Dagblad B.V. Hoofdkantoor Witte Singel 1, 2311 BG Leiden Postbus 54, 2300 AB, Leiden. Giro 57055. Voor betaling van abonnementsgelden uitslui tend giro 28884. Telefoon 071-144941. Nabezorging van 18.00-19.30 u. Zaterdag van 16.00-18.00 u. Telefoon 071-211515. Indien in gesprek 071-210221. Redactie randgemeenten: Tel: 071-144941 toestel 219. Privé: Conny Smits Bachstraat 25 Leiden. Tel: 071-763320. Charles Lennartz, Maredijk 33a, 2316 VS Leiden. Tel.: 071-133202. Correspondenten: Roel Zaadnoordijk. Tel: 071-121481. Oegstgeest: Hans Sonders 071-155854. Voorschoten: Joop Peters 071-769935. Warmond: Kees Prins 01711-11266 Zoeterwoude: Ronald Stevens 071-890847 Kwartaalabonnement 46,30 Kwartaalabonnement per per post 66,40 Jaarabonnementdƒ173,70 Jaarabonnement173,70 per post 254,10 Losse nummers 0,65 Abonnementsgelden bij voor uitbetaling te voldoen. Bij automatische overschrij ving geen administratie- en in cassokosten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 2