Concertserie in 'Duivenvoorde' Engels jeugdorkest komt naar Leiden WOENSDAG 2 APRIL 1980 VARIA PAGINA 27 Maandag schreef ik over de eer ste bijeenkomst van de UACC, de Universal Autograph Col lectors Club, in Europa en wel in Utrecht. Ik vertelde dat ik voor 65 dollar, dat was onge veer 136 gulden, een handge schreven brief van vier kant jes kocht van Frédéric-Augus- te Bartholdi,de Franse beeld houwer die het Vrijheidsbeeld maakte. Die brief completeer de mijn filografische collectie rond dit Statue of Liberty, want vorig jaar had ik, voor het dubbele bedrag (135 dol lar), in New York een brief van twee kantjes van Gustave Eiffel gekocht, de ingenieur die niet alleen het symbool van Parijs, de Eiffeltoren, schiep, maar die ook voor het symbool van New York, het Vrijheidsbeeld, het ijzeren ge raamte ontwierp. Voor 200 dollar, dus zeg maar 400 gulden, heb ik mijn collec tie autografen van de schep pers van het Vrijheidsbeeld" dus kunnen voltooien. En zo als Eiffel naast het staketsel voor het Vrijheidsbeeld nog kan pochen op de Eiffeltoren, zo kan Bartholdi, naast het Vrijheidsbeeld, nog wijzen op zijn befaamde ,f,eeuw van Belfort", symbool van de ver dediging van deze stad in de oorlog van 1870-1871. Als je nagaat dat de prijs van een kleurenets van een niet al te bekende Nederlandse kun stenaar ook al gauw die rich ting in gaat, voel ik me be paald niet bekocht. Je kunt natuurlijk zeggen dat een ets aan de muur meer constant kunstgenot verschaft, maar aan de andere kant zenden de brieven van Eiffel en Bar tholdi, mits op de juiste hoogte en binnen de vereiste kwadra tuur opgehangen, veel meer vibraties uit. Dat hoop ik tenminste maar. Om even tuele filograf en in spe een idee te geven hoeveel die handge schreven brieven, documen ten en portretten (of handoe- schreven handtekeningen zonder meer) nu eignlijk waard zijn, heb ik de interes santste voorbeelden uit de al bums van de Newyorkse han delaar Herman MDarvick in dollars voor u genoteerd: Prijzen Notities in potlood en een paar „doodles" van J. F. Kennedy - 225; Nelson Rockefeller - 50; Von Hindenburg - 125; Mont gomery - 75; Disraëli - 60; Brief Clemenceau - 150; Bo dewijk XVIII - 300; Envelop door Kafka gericht aan zijn geliefde Fèlice Bauer - 300; G. B. Shaw - 60; Wilhelm II - 60; Brief je Mark Twain -200; Vic tor Hugo - 75; T. S. Eliot -150; Artikel van Colette - 350; Ezra Pound - 250; Dickens - 450; Maurois -\45; Zola - 125; Lip- schitz - 50; Anna Pavlova verzoek om steun) - 260Ad miraal Doenitz - 40; Jose Fer rer - 25; Foto van Noerejev en Margot Fonteyn met hun bei der handtekeningen - 150; Envelop van toneelschrijver Eugene O'Neill gericht aan zijn dochter Oona Chaplin - 55; Programma concert van Caruso met zijn handteke ning -185; Jo Cals - 20; Margot Fonteyn (foto met handteke ning) - 15; Makarios - 40; Si- mone Signoret - 30; Edward VIII - 30; Maarschalk Foch (foto met handtekenina- 1P: Kader - 40; Willy Brandt - 30; Abba Eban - 20; Ben Gurion (Zionistisch document van 8 velletjes) - 300; Briefjes G. BMShaw -195; Churchill - IT; Chaplin - 150; Ben Gurion - 95; President Harding - 120; Tsjang Kai Tsjek - 95; James Cagney - 15; Moshe Day an - 100; De Lesseps - 15; Jack Dempsey - 20; Victor Borge 15; Lord Killanen - 15; John Travolta - 40; Olivia Newton- John - 20; Kissinger - 50; Ri chard Rodgers - 35; Moham med Ali - 50; Rachmaninoff - 40; Envelop In Memoriam Churchill met handtekenin gen van Lord Avon (Anthony Eden), Harold Wilson, Cle ment Attlee en Harold Mac- Millan - 150; Greta Garbo - 500; Jackie Onassis -150; Dus- tin Hoffman - 20; Conrad Hil ton - 20; Negen Russische astronauten handtekenin gen op foto) - 150; Bobby Fi scher - 30. Afgezien van het feit dat ik, als ik zo rijk als Onassis was ge weest, domweg AL deze auto grafen had opgekocht, waren er toch een paar die ik best had willen hebben maar om zuinigheidsredenen toch maar heb laten schieten. Ten eerse: de befaamde foto van de Amerikaanse soldaten die na de verovering van het eiland Iwo Jima de Amerikaanse vlag oprichten, met daaron der de postzegel gemaakt naar deze foto, het stempel first day of issue" bij deze postzegel, én de handtekening van de maker van de foto, Joe Rosenthal - 80 dollar. Ten tweede een getikt briefje op het briefpapier van Woody Allen, waarin hij de geadres seerde feliciteert met zijn 100e geboortedagzegt dat hij zich hem nog goed herinnert toen de oude baas in een film figu reerde, en zijn spijt uitspreekt dat hij niet op de receptie kan komen wegens drukke werk zaamheden Met handteke ning 25 dollar. .h^k, Cora Canne Meyer VOORSCHOTEN - De stich ting 'Kunstkring Duiven voorde' heeft haar concert programma voor het komen de seizoen gereed. De mu ziekserie begint op 1 mei met een optreden van de fluitiste Abbie de Quant en de harpist Edward Witsenburg. Dit duo voert werken uit van Bach, Bading, Spohr, Fauré e.a. Voor 22 mei staan genoteerd de cellist Godfried Hoogeveen en de pianist Stanley Hoog land. Hun programma ver meldt composities van Beet hoven. Brahms en Debussy. Op 5 juni treedt in de Marotzaal van kasteel Duivenvoorde het Gemini-ensemble aan. Het zal muziek van Joh. Chr. Bach, Mozart (hobokwartet), van beethoven en Hendrik Andriessen vertolken. Op 19 juni is de beurt aan Lucy van Dael (viool) en Bob van Aspe- ren (clavecimbel). Ze komen met werk van Corelli, Biber, Duphly en Bach. Op 28 augustus geeft de pianist Alwin Bar een recital voor de concertbezoekers in Voor schoten. Hij speelt composi ties van Schumann, Chopin en Debussy. Op 11 september concerteert het Ludwig Trio, dat uit solisten van het Ne derlands Kamerorkest be staat. Het voert een pro gramma met werken van Van LEIDEN-Van 10 tot 18 april a.s. zal een Engels Jeugd-symfonieor- kest uit Bexley (Londen) Leiden en omstreken bezoeken. De 70 orkestleden, allen leerlingen van middelbare scholen in Bexley, zullen logeren bij leerlingen van het Bonaventuracollege in Lei den. Na een ontvangst in het Leidse Stadhuis op 11 april zal het or kest, o.l.v. Malcolm Fletcher, die zelfde avond een concert geven in Hazerswoude/Rijndijk (gebouw Het Anker). Na concerten in Den Haag en Haarlem volgt dan nog een con cert op donderdag 17 april, in de Willibrordkerk in Oegstgeest. Er zullen werken worden uitge voerd van Mendelssohn (Ruy Thriller bij 'Litteris' LEIDEN - De koninklijke vereni ging "Litteris Sacrum' is bezig met een nieuwe toneelproduktie. De keus is ditmaal gevallen op 'Een spellehe moord' van de En- Beethoven, Berens e.a. uit. Op 25 september komt het Fodor Blaaskwintet naar Duivenvoorde. Het brengt composities van Danzo, Mo zart, Nielsen en Lachner ten gehore. Op 9 oktober wordt de serie af gesloten door de zangeres Co- ra Canne Meyer. Het betreft een Spaanse avond met werk van o.a. De Falla en Granados, die wordt georganiseerd in samenwerking met de ver eniging "Vrienden van het Lied". De pianist Thom Bol len en de gitarist Dick Visser verlenen aan deze avond hun medewerking. Galerie de Poort - Herensteeg 11, voor jaartentoonstelling, uit de nabloei van de Haagse School. Geopend donderdag t/m zondag van 13-17 uur. 1 natuursteen tot bouwsl Galerie Aelbrecht - Nieuwsteeg 35, ex positie "Internationaal grafiek" - Max Ernst, van 14 maart t/m 4 april. LAK-galene, Levendaal 150 - Tentoon stelling Peter de Ru, tekeningen. Ge- .opend van ma. t/m vrij. 14-17 uur en 19-22 Galerie Denise Stephan - Bakkersteeg 18, Jan Vegter, tekeningen. Geopend vrij., za. en zondagmiddag van 2-6 uur. Museum voor Volkenkunde - Steen- straat 1, tentoonstelling: Bazaar, markt steden in Noord-Afghanistan, vanaf 26 januari 1980 tot 4 januari 1981, met films i dia's. Geopend ma t/m za. van 10-5; feestdagen van 1-5. Schepen Abida 31 950 zw Azoren nr Curasao, Acmaea 31 vn Maputo nr Mombasa. Alamak 1 vn Hamburg nr Tripoli, Aludra 31 640 ono Ascension nr Rotter dam, Amersfoort 31 500 ono Guadeloupe nr tel'dreef 31 vn Du don, Amstelmolen 31 vn New Orleans nr Amstelpark 31 180 zw Ibiza nr Palermo, Amstelstroom 31 100 no Port Sudan nr Norfolk. Amstelveen 31 700 ozo Hongkong nr Antilla Cape 31 210 zw Jamaica nr Sa- Atlantic Crown 31 te Portsmouth, Barendrecht 1 te Dubai. Bussum 31 110 w Los Angeles nr Long- Capiluna 31 2000 wzw Kaapstad nr Sin gapore, Chevron Eindhoven pass 31 Jamaica nr Freeport, Chevron Kentucky 1 180 o Minicoi nr Garcia nr Ras Tanura, Cinulia 31435 nno Sombrero nr Stanlow, Coral Maeandra 31 t.a. Wight, Crania 31 t.a. rede Banjul, Dallia 1 te Malta, Daphne 31345 n w Bermuda nr Portland, Delfborg pass 31 Falster nr Gent, Diadema 31 vn Singapore nr Tapis, Diloma 31 ta. rede Aruba, Dockexpress-10 1 te Los Angeles verw., Dockexpress-12 31 t.h.v. Salalah nr Ga- latz, Dosina 31 80 z Cochin nr Port Dickson, Eemhaven 31 250 nno Recife nr Rio de Janeiro, Eemsborg 1 te Delfzijl, Esso Bonaire pass 31 Ceylon nr Singapo- Esso Europoort pass 31 Kaapstad nr Bahrein. Flevoland pass 31 Kp. Villano nr Mar- Fossarus 1 te Mormugao, Gardenia 31 vn Rotterdam nr Dakar, Inco Transspirit 31 vn Longbeach nr Accuutla, Loosdrecht 31 vn Wellington nr Bre merhaven, Macoma 31 66 wnw Djakarta nr Durban, Meerdrecht 31 70 z Lissabon nr Antwer- Mercurius 31160 zzw Flores (Az.) nr Rot terdam, 1 Meta 31 450 ozo Zanzibar nr Rotterdam, Mydrecht 31 480 zw Flores nr Constant- Mytilus 31 120 ozo Maputo nr Ouessant, Nedlloyd Agulhas 1 te Tema, Nedlloyd Amsterdam pass 1 Str. Torres nr Surabaja, Nedlloyd Baltimore 31 vn Kuwait nr Salalah, Nedlloyd Bahrain 31 120 z Djeddah nr Antwerpen. Nedlloyd Chatham 1 te Takoradi, Nedlloyd Delft 31 410 w Sabang nr Sm- Nedlloyd Forcados 31 650 nw Honolulu nr Manzanillo, Nedlloyd Freetown 1 100 w Noumea nr Manzanillo. Nedlloyd Fushimi 1 te Port Louis. Nedlloyd Hobart 31 700 zzw Rio de Ja neiro nr Montevideo, Nedlloyd Honshu 1 210 o Hainan nr Sin gapore. Nedlloyd Hoorn 31 122 zo Kreta nr Fos Bias), Schubert (symfonie no. 8), Beethoven (Romance in F gr.t.) von Gluck (Reigen seliger Geis ter) en Elgar (The Wand of Youth). De jonge Engelsen zullen ook de gelegenheid krijgen iets te zien van Leiden, Den Haag en Am sterdam. In het kader van een uitwisselings programma zullen 75 leerlingen van het Bonaventuracollege in mei a.s. dan een tegenbezoek aan Bexley (Londen) brengen, waar bij zij in Engelse gezinnen zullen logeren, een dag op Engelse scholen zullen doorbrengen en Londen en Cambridge zullen be zoeken. Zij zullen worden bege leid door vijf docenten Engels. gelse schrijver Constance Cox. Deze thriller, die wordt geregis seerd door Kees Schutte, krijgt zaterdagavond 19 april een op voering in de Leidse Schouw burg en zaterdagavond 26 april in het LAK-theater. Litteris Sacrum speelt overigens met deze produktie mee in de voorronden van het vijfjaarlijks Landjuweel in 1981. Voorjaarsconcert Sempre Crescendo LEIDEN - Het Leids Studenten muziekgezelschap "Sempre Crescendo' geeft op woensdag avond 23 april zijn traditionele voorjaars-concert in de Zuider- kerk. Op het programma staan werken van Handel (Concerto Grosso), Mozart (Fluit-harpconcert in C- dur), Haydn (The Tempest) en Fauré (Suite uit 'Masques et Bergamasques'). MÉ 1"WATTEN IN HUNOtfÉN DM HÉf VANfÉCOSWSSrUOMMguNlÊfTE HOgVgN H0ÉÉN SAAkl INS LÊÖNAfïPÊN £1NPA VglJ- péh.maazaa ze. HeroP^ersDM/netpe VOK ÉÉRg'KgN, WACHT HUN EÉN V£(?IMS5IN&. Wh aal. ce watten uit 'JÉOCÊN lè 5ÉÉM TPOMC-ÉPoFPËI OORtO&SffiOM MgU ZWUS ZOU PÊ GÊNgIZAAU ZDM &EZONP vee STAMP w eee reeus nee>2>£N ARMOLO 1 VEfZKZAApT" DE Pes peveajc AP NOOO WAT" VIAIVEAJ VUefjEAt Eei/AAJ DAT 2ET frAAP 2^ VOfZ. LEI/ÊAJ? mfu. FRED BASSET K 1100 "on de V De avonturen van Jommeke FILIBERKE GAAT TROUWEN LEMON CURB dat u als volgt maakt wnjf ISO gr suikerklon tjes stevig langs de schil van 2 grote citroenen, die vooral op kamer- itroesap Waalsstra druk ze fijn. Smelt 50 gr boter Klop 2 e Agenda Leidse bioscopen LUXOR- "1941", da. 2.30, 7.00 en 9.30 uur, zo. 2.00, 4.30. 7.00 en 9.30 uur. al. Nachtvoorstelling: "The Valachi-pa- pers", vr. en za. 11.45 uur, 16 jr. CAMERA; "Ten", da. 7.00 en 9.15 uur, 16 jr Nachtvoorstelling; "The eyes of Laura Mars", vr. en za. 11.45 uur, 16 jr. Kindermatinee: "Dik Trom en z'n dorpsgenoten", za. en wo. 2.30 uur, zo. 2.00 uur ï-15 LIDO 2: "Die Blechtrommel", da. 2.30 en 8.00 uur, 16 jr. LIDO 3: "Ratataplan", da. 7.00 en 9.15 uur, ma., di., do. en vr. 2.30 uur, 12 jr. Kindermatinee: "Popeye's superfesti val", za., zo. en wo. 2.30 uur, zo. ook 4.45 STUDIO: "One flew over the cuckoo's nest", da. 2.30,7.00 en 9.15 uur, za., zo. en wo. niet om 2.30 uur, 16 jr. Kindermatinee: "Jungleboek", za., zo. en wo. 2.30 uur, zo. ook 4.45 uur TRIANON: "Laat de dokter maar schui ven", da. 2.30, 7.00 en 9.15 uur, zo. 2.15, 4.45, 7.00 en 9.15 uur, al. REX: "Poesjes uit het paradijs", da. 2.30, 7.00 en 9.15 uur, zo. ook 4.45 uur, 18 jr. Nachtvoorstelling: "Met een tweeling Ongevallendienst ziekenhuizen Leiden Ongevallendienst elke dag Academisch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 uur tot woensdag 13.00 uur. (Diacones- senhuis) en van vrijdag 13.00 uur tot za terdag 13.00 uur Elisabeth-ziekenhuis.) Bezoekuren ziekenhuizen Diaconessenhuis: Middagbezoekuur. 13.45-14.30 uur. Avondbezoekuur 18.30-19.30 uur. Kraamafdeling: vaders extra van 18.00-18.30 uur. Kinderafdeling dage- Sportmedisch Advies Centrum; blessu respreekuur Elisabethziekenhuis, Lei derdorp, 's maandags van 19.30-20.30 Sint Elisabeth-ziekenhuis: Volwassenen, dagelijks van 14.00-14.45 uur en van 18.30-19.30 uur. Kraamafdeling: dag. van 11.15-12.00uur (alleen voor echtgenoot) en van 18.30-19.30 uur. Babyshow laatste kwar tier van avondbezoek. Kinderafdeling: dag. van 15.00-18.30 C.C.U. (hartbewaking), dag. 14.15-14.45 en 19.00-19.30 Academisch Ziekenhuis Voor alle patiënten (behalve kinderen) zijn de bezoekuren als volgt: Elke dag: 14.15-15.00 uur 18.30-19.30 uur Voor de prematurenafdeling gelden de volgende bezoekuren (alleen voor ou- Maandag tlm vrijdag 1830-18.45 uur Zaterdag en zondag 14.45-15.00 uur. zoek wordt toegestaan kan de hoofdver pleegkundige hiervoor speciale kaarten verstrekken. Bezoektijden Kinderkhniek: Dagelijks: 15.00-15.45 uur 18.30-19.00 uur Bezoektijden kinderafdeling: Elke dag: 14.15-15.00 uur 18.30-19.00 uur Alphen aan den Rijn Rijnoord. Ie en 2e klas 11-11.30; 13 30-14.15 en 18.30-19.30 uur 3e klas 13.30-14.15 en 18.30-19.30 uur Kraamaf- r echtgeno- Geluidshinder Schiphol Klachten over geluidshinder van vlieg verkeer van en naar Schiphol kunnen dag en nacht worden gemeld hij het m. formatiecentrum Geluidshinder Schip hol (020-175000). gaat het beter", v 1.11.30 uur, 18 jr. Alphense bioscopen EURO 1: "Laat de dokter maar schui ven", da. 1.45, 6.45, 9.30 uur, zo. ook 4.15 uur, al. Nachtvoorstelling: "Battle of midway" za. 12.15 uur, 16 jr EURO 2: Zelfde programma als in Euro 1 Nachtvoorstelling: "Family Plot" za 12.15 uur, 16 jr. EURO 3: "Spetters", da. 1.30,6.30 en 9 15 uur, zo. 1.15,4.00, 6.30 en 9.15 uur. 16 jr. Nachtvoorstelling: "De wellustige meisjes van het pornohotel", za. 12.15 uur, 18 jr. EURO 4: "De Ijzervreter", da. 2.00, 7.00 en 9.45 uur, za., zo. en wo. met om 2.00 uur, zo. 4.30. 7.00 en 9.45 uur. 16 jr. Nachtvoorstelling: "De Ijzervreter" za 12.15 uur, 16 jr. Kindermatinee: "De wilde zwanen" za zo. en wo. 2.00 uur Bioscoop Voorschoten GREENWAY: "The great race", vr. 7.00 za. 4.00 en 7.00 uur, wo. 4.00 en 7.30 uur, "La vie devant soi", vr. en z 8.45 uur, di. en wo. 8.15 ui "Mijn vriendje de walvis", uur, wo. 2.15 uur, al. c0adC]/Lieuw& 2 april 1980 Honderd jaar geleden stond in de krant: - Dat het bijgeloof de wereld nog niet uit is. bleek de vorige week te Wierum, gemeente Westdongeradeel. Een oud moedertje, dat veel van kin deren houdt, had in den voor- gaanden zomer een kindje van zekeren De V. eenige koekjes gegeven, die het kind natuurlijk met smaak opat. Eenige weken geleden werd dat kindje ziek en wilde maar niet beteren. De ziekte moest eene oorzaak hebben en die was niet te vinden. Dus moest het kindje betsjoend (betoov- erd) zijn, maar door wieAl les werd nagegaan en nu her- innerde de vader zich, dat het kind den voorgaanden zomer koekjes van het oude moeder tje had gegeten. Die had het kind dus betsjoend. Vol wraakzucht tegen die oude vrouw ging De V. naar haar toe, sloeg en mishandelde haar en bedreigde haar, dat zij onder zijne handen zou sterven, wanneer het kind betsjoend was. Op het hulpge schrei der oude vrouw kwa men getuigen aan en bemoei de de politie zich er mede, die van het voorgevallene proces verbaal heeft opgemaakt. De V. bleef echter volharden bij het denkbeeld, dat zijn kind betsjoend was en is nu naar den bekenden duivelbanner te Zwaagwesteinde gegaan om raad te vragen. Vij/liff jaar geleden: - Op een militair vliegveld in de nabijheid van Rome is gis teren een vliegtuig zonder bemanning opgestegen en na een korte vlucht neergestort. De oorzaak was. dat de meca nicien, die het vliegtuig vlak voor het vertrek nog eens had nagezien, bij het uitstappen toevallig op den gashandle gedrukt schijnt te hebben, waardoor de motor onmid dellijk sneller begon te loopen en het toestel over het veld be gon te taxiën. De mecanicien poogde nog het vliegtuig in te halen, maar tevergeefs. Na ongeveer honderd meter steeg het toestel plotseling op, cir kelde over de daken der ka zerne, maakte een grooten boog en stortte toen van een hoogte van 200 M. neer, waa r- na het in brand vloog. Nie mand werd gekivetst. - De begrafenis van een lid der New Yorksche misdadigers- wereld, die dezer dagen in de Italiaansche wijk door drte onbekenden werd doodge schoten, is een grootse he ge beurtenis geworden: tien au to's met kransen ti 25 auto's met vrienden volgden den lijkwagen. De kosten van de begrafenis worden op 20.000 dollar geschat.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 27