LEIDSCH DAGBLAD DUBBELE WINST CARTER K Hypotheekgarantie wordt opgetrokken H3 Militairen in El Salvador schieten op Nederlandse filmploeg vandaag ZON OP KOMST „„■«HY-COW 0p goede Vrijdag Het nieuwe nummer is 071-143545 Britse regering gaat militair apparaat flink versterken WOENSDAG 2 APRIL 1980 OPGERICHT 1 MAART 1860 36130 Directeur: G Koopman Hoofdredacteur: A A M Schuurmans Adj -hoofdredacteur: R D Paauw DAGBLAD VCX)R LEIDEN EN OMSTREKEN Bureau Witte Singel 1 2311 BG Leiden Voor tel nrs zie colofon KOLOSSALE KRACHTEN STAVANGER (DPI) - De afge broken poot van het hotel* platform Alexander Kiel- land werd vandaag de haven van het Noorse Stavanger binnengesleept. Duidelijk blijkt uit deze foto welke immense krachten tijdens het ongeluk in wer king waren. Het dikke staal van de poot rechts is letter lijk aan flarden gescheurd. Bij dc ramp, waarbij het hele hotelplatform kapseisde, zijn 123 mensen omgekomen. HILVERSUM (GPD) - Twee leden van een Nederlandse televisie ploeg, VARA-regisseur Frank Diamand en geluidsman Ruud van der Heijden, zijn gisteravond bij een wegversperring in het Middenamerikaanse El Salvador beschoten door leden van een pa- ra-militaire organisatie of van het Salvadoriaanse leger. Frank Diamand werd door een kogel ge troffen in zijn zij en Van der Heij den liep een schampschot op. De VARA, maar ook de internatio nale pers in El Salvador, reageer den met afschuw en verontwaar diging op de beschieting. In de VARA-radiorubriek Dingen van de Dag vertelde Diamand vanochtend, duidelijk aangesla gen, wat er was gebeurd. „Toen we het restaurant waar we wat gegeten hadden met onze auto wilden verlaten, werden we aan gehouden. We stopten en vroe gen wat er was. De militairen we zen daarna met hun wapens dat we mochten doorgaan. Het enige merkwaardige was dat ze, voor dat ze ons aanhielden, hun gewe ren al hadden gespannen en in de aanslag hadden gebracht" „Op het ogenblik dat ze aangaven dat we door konden rijden, be gonnen ze te schieten. Vijf, zes, zeven, misschien wel tien scho ten vielen. We zijn zo hard moge lijk doorgereden. Ruud van der Heijden, die naast mij zat, heeft een schampschot opgelopen. Bij mij kwam een kogel in mijn zij terecht. Die heeft gelukkig mijn longen niet geraakt en hij is er daarna in een ziekenhuis uitge haald", aldus Diamand. De VARA-ploeg gaat niet door met filmen. „Het zal me een dag of tien kosten voor die schotwond DEN HAAG (GPD) - Staatssecreta ris Brokx van volkshuisvesting heeft vandaag bekendgemaakt dat de grens van de gemeente garantie, die nodig is voor het verkrijgen van een hypotheek, wordt opgetrokken van 225.000 tot 275.000 gulden. De bewinds man heeft eveneens laten weten dat mensen met inkomens tot 70.000 gulden per jaar voortaan in aanmerking kunnen komen voor een premiekoopwoning. De in komensgrens lag op 57.000 gul den. Deze laatste maatregel was gisteren al uitgelekt op een pers conferentie van de Amsterdamse wethouder van volkshuisvesting Er is meer zon op komst. Vanaf morgen is er een weersverbete- ring te verwachten met meer zon al blijft het nog wel koel. Dat komt dan na een maand maart waarin door De Bilt het kleinste aantal uren zon in deze eeuw werd geregistreerd. Het werden 61 uren zon tegen 127 uren zon in een 'normale maart-maand' waarmee het diepte record van 63 uren zon in maart 1966 sneuvelde. Ook het begin van april ivas somber en regenrijk maar de zon is nu dan toch onderwegDe barometer stijgt flink op de Britse eilanden. Dat het toch nog tamelijk koel zal blijven komt door de luchtaan- voer via dz Noordzee. Een vroeg april-hittegolfje noteert Spanje waar langs de hele Mid dellandse Zee-kust gisteren de temperatuur tot-rond de 20 gra den steeg. In Valencia haalde het kwik zelfs 33 graden. Vrij zonnig Zonnige perioden en kans op een bui. Minimumtemperatuur omstreeks 2 graden met mogelijk nachtvorst. Mid- dagtemperatuur ongeveer 9 graden. Meest matige i (Opgemaakt c i 11.15 u 3 APRIL Zon op: 6.08 uur; onder: 19.15 t Maan op: 22.15 uur; onder: 7.13 Hoogwater te Katwijk te 4.52 i uur; laagwater te 0.4? en 13.06 Schaefer (zie ook pagina bin nenland). De premiewoningen mogen maximaal 175.000 gulden kosten. De maatregelen van Brokx zijn be doeld om de markt van premie koopwoningen te stimuleren. In verschillende delen van het land maar vooral in de Randstad blij ken premiekoopwoningen moei lijk aan de man te brengen. Daar komt bij dat veel mensen problemen ondervinden bij het verkrijgen van een hypotheek. Er zijn op dit moment twee soorten premiewoningen (premie A en B). De A-woningen zijn bestemd voor de laagste inkomensgroe pen. Brokx heeft de inkomens grens opgetrokken van 20.000 gulden tot 26.500 (buiten de Randstad tot 24.500). Deze huizen mogen maximaal 140.000 (buiten de Randstad 130.000) kosten. Die grens lag voor het hele land op 120.000 gulden. De hoogste eerste jaarlijkse bijdrage blijft 8400 gul den. De prijs van premie-B-woningen mag vanaf nu maximaal 175.000 Gegijzelden in Teheran langer in onzekerheid WASHINGTON (GPD) - De lraan- se president Bani-Sadr is niet te vreden met de toezeggingen die de Amerikaanse president Jim my Carter gisteren heeft gedaan om te trachten te komen tot een oplossing van de gijzelingsaffaire in Teheran. Carter had gisteren verklaard vooralsnog geen nieu we sancties te zullen instellen te gen Iran. Vannacht ontving de Amerikaanse president in Was hington een boodschap van Ba ni-Sadr. In Washington, waar aanvankelijk optimisme had geheerst over de mogelijkheid dat de gijzelingsaf faire in Teheran na vijf maanden nu op zijn eind liep, werd van nacht gezegd: "We hebben geen idee wat ze nu nog willen". (Zw ook pagina 9) gulden (buiten de Randstad 165.000) bedragen. Dit was resp. 160.000 en 150.000 gulden. De in komensgrens is op 70.000 gulden gelegd. De eerste jaarlijkse maximale bijdrage blijft 3000 gulden. Ajax op tv HILVERSUM (ANP) - De NOS zal volgende week woensdag (9 april) van de eerste wedstrijd in de halve finale van het tournooi om de Europa Cup voor lands kampioenen tussen Nottingham Forest en Ajax zowel via de radio als via de televisie rechtstreekse uitzendingen verzorgen. ONDERDELEN SPECIAALZAAK Nieuwe Beestenmarkt 20, Leiden. Tel. 071 - 149345 MARC ZENDAPPARATUUR tegen de laagste prijzen TYPE 2000 248,- TYPE 3000 298,- TYPE 4000 358,- Uit protest Ook neger kinderkoor in Katwijk? (Van c r verslaggevers) KATWIJK - Uit protest dat het blanke kinderkoor 'Tijger- berg' uit Zuid-Afrika toch in het Tulip Time Festival mag optreden, wil het comité, dat de zangertjes liever niet in de badplaats ziet, een koor uitnodigen dat bestaat uit uitsluitend zwarte kinderen. Dit koor zal tijdens de ope ning van het festival, maan dag 7 april, enkele liederen moeten zingen vóór gebouw Tripodia. In dit onderkomen wordt volgende week het muziekgebeuren afgewerkt. De reactie van het comité komt op het besluit van het VVV- bestuur om de blanke kinde ren toch toe te laten op het festival. Ondanks sterk aan dringen van onder meer de PvdA/PPR en het comité 'Zuidelijk Afrika' om het koor buiten Katwijk te hou den. Het protesterende comité wil een neger-kinderkoor uit Zimbabwe, het voormalige Rhodesië, naar de badplaats zien te halen. Dit koor maakt op dit moment een tournee door Nederland. Het comité is niet van plan om het Tulip Time Festival on mogelijk te maken door met spandoeken op te draven of de boel op stelten te zetten, liet een woordvoerder we ten. Wel zal een aantal acti viteiten worden ontplooid om het blanke kinderkoor alsnog te weren. genezen is," zegt Diamand. „Bo vendien voel ik me psychisch op dit ogenblik nauwelijks in staat om een film te maken. Daarbij komt dat ik ook bang ben dat wanneer wij hier zouden blijven werken er een „verkeersonge luk" of iets anders zou gebeuren waarmee het object van deze af faire ook meteen uit de weg ge ruimd zal worden". De tv-ploeg was sinds zaterdag in El Salvador, waar zondag, bij de begrafenis van bisschop Romero het geweld weer oplaaide. Er vielen zeker dertig doden en honderden gewonden, toen plot seling het vuur werd geopend op de tienduizenden die in de openlucht de begrafenismis voor Romero bijwoonden. Diamand zal op verzoek van de uit burgers en militairen samengestelde jun ta van El Salvador later vandaag proberen de schutters te identifi ceren. Tot dusver is niet duidelijk tot welke organisatie zij behoor den. Nederland zal bij de Junta van San Salvador "ten sterkste" proteste ren tegen het beschieten van de filmploeg. WASHINGTON (UPI/AFP) - President Carter heeft een gevoelige, dubbele slag toegebracht aan de hernieuwde hoop van Edward Kennedy een gooi naar het Amerikaan se presidentschap te kunnen doen. In de voorverkiezingen die gistei en in de staten Wisconsin en Kansas wei den gehouden boekte Carter duidelijke overwinningen op zijn Democratische tegenstrever Aan Republikeinse kant wedden de voorverkiezingen gewonnen dooi Ronald Reagan. De gouver neur van Califoinie, Edmund Brown, opnieuw een teleurstel lende derde in het Democratie sche kamp, trok na het bekend- worden van de eerste uitslagen zijn kandidatuur in en zei: Ik ga terug naar Californië om wat werk te doen Jimmy Carter kwam gisteren sterk terug na zijn tweevoudige verlies tegenover Kennedy in de voor verkiezingen van New York en Connecticut, en verzamelde nog eens zo n 80 gedelegeerden ach ter zich waardoor h(j nu ruim de zullen onze kantoren tot 16.00 uur geopend zijn. Voor het Kennedy aannemen van advertentie-op drachten voor onze edities van zaterdag 5 april geldt als uiter ste inleveringstermijn: vrijdag morgen 4 april 12.00 uur. Voor de krant van dinsdag 8 april is de sluitingstijd voor het aanne men van advertenties vrijdag s middags 4 april 16.00 uur. De Direktie. helft binnen heeft van de 1666 gedelegeerden die hij voor her benoeming dooi de Democrati sche Conventie nodig heeft. Rea gan schiep ook meer afstand tus sen hemzelf en zijn tegenstrevers George Bush en John Anderson en beschikt nu over ruim eendei - de van de 998 gedelegeerden die hem de kandidatuur moeten op leveren op de Republikeinse conventie in juli in Detroit. Nadat de uitslagen van de helft van de kiesdistricten in Wisconsin bekend waren had Carter 56 pro cent van de stemmen behaald, tegen Kennedy 32 procent en Brown 12 procent. In de Re publikeinse wedloop stond Rea gan toen op 41 procent. Bush op 31 en Anderson op 28. In de con servatieve _taat Kansas scoorde Carter, nadat 90 procent van de stemmen was geteld, 57 procent, Kennedy 30 piocent en Brown 3 procent. In deze staat boekte Reagan een indrukwekkende overwinning met 63 procent, terwijl Anderson niet verder kwam dan 18 procent en Bush net 13 procent haalde. 30 PAGINA'S "Het ondenkbare is gebeurd en daar moeten we nu maar mee zien te leven", zei bur gemeester Edward Koch (fo to) van New York gisteren toen in zijn stad het open baar vervoer door een sta kingsactie stil kwam te lig gen. Dat gebeurde nadat wekendu- rende onderhandelingen op niets waren uitgelopen en het vervoerspQg^oneel bleef volharden in een looneis van dertig proeent. Eén van onze verslaggevers peilde vorige week, toen "de ramp" onafwendbaar leek, de sfeer in deze veel ge plaagde metropool. PAGINA 13 "Radio kan ook gezellig zijn" PAGINA 5 De Graafs plan: kinderbij slag naar leeftijd PAGINA 7 Italië hoopt snel nieuwe re gering te hebben PAGINA 9 Enige Italiaanse voetballers vrijgelaten PAGINA 15 "Mieterse" reünie van Dutch Swing College Band PAGINA 17 Kamer wil nog geen besluit over scheepsbouw PAGINA 23 Wie wordt "vetste nul" van Leiden? Kennedy s campagneleider Ste phen Smith weet het verlies in Wisconsin aan het feit dat Demo cratische kiezers hier ook Re publikeins konden stemmen. Smith voorspelde dat Kennedy een flinke overwinning zal beha len in de belangrijke voorverkie- zingen van Pennsylvania (22 april). Leidsch Dagblad krant baxofprfT Pal dan Maandag t/m vnjdag van 18 00-19 30 uur Zaterdags van 16 00-10 00 uur Uitsluitend iel 071-211515. 210221 Of 144941. Ltr. )onge HARTEVELT 13,95 Ltr. vieux PARADE 14,25 Scotch whisky LONG JOHN 14 95 JOHNNIE WALKER black label 22 95 Ltr JACK DANIELS label 29 95 WIJN v/d MAAnD MAC0N ROUGE 1979 appellation controlee per fles 6 45 bi| een doosie a 6 fl 5,75 p fl KENNEDYLAAN BEVRIJDINGSPLEIN KOPERMOLEN 36 7 1 EIN19/L 6 J Per 1 april Is het telefoonnummer voor de sleutel tjes gewijzigd. Alle andere directe sleuteltjes nummers zijn per 1 april vervallen. Leidsch/Alphens Dagblad LONDEN (Reuter) - De Britse re gering gaat haar militaire appa raat flink versterken om het hoofd te kunnen bieden aan een toenemende Russische dreiging tegenover het Westen. In haar eerste overzicht van de Britse de fensie. sinds premier Margaret Thatcher in mei vorig jaar aan de macht kwam, kondigde de rege ring in Londen vandaag aan dat in elk geval tot 1984 elk jaar meer geld en meer materieel beschik baar zal worden gesteld aan leger, luchtmacht en marine. Mevrouw Thatcher is, met name door de Russische pers. tot de "ijzeren dame" gedoopt wegens haar voortdurende waarschuwingen voor een grote militaire opbouw in de Sowjet-Unie. Dc regering in Londen erkent dat haar plannen veel geld zullen ont trekken aan de toch al wankele Britse economie, maar zc zegt geen andere keus te hebben. "Het lot van Afghanistan brengt in herinnering dat blijvende vrede, veiligheid en vrijheid niet als vanzelfsprekend moet worden beschouwd of gratis kan worden genoten", aldus de regering in een beleidsdocument dat van daag aan het parlement is voor gelegd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 1