KJ "Lekker muziek maken is belangrijkste" "Reünie moet hartstikke mieters worden" Schoofs: In top draaien betekent jarenlang trainen" PETER SCHILPEROORTS REÜNIE MET DUTCH SWING COLLEGE BAND Caujolie schakelt Louk Sanders uit WOENSDAG 2 APRIL 1980 VARIA PAGINA 17 door Sjak Jansen Er gaat geen doordeweekse dag voorbij, of ik ben in de stad en regio wel op zoek naar mensen en dingen voor deze rubriek. Tips en wensen voor 'Publiek' kunt u 's middags tussen één en twee uur aan mij kwijt, tel 071-144941, toestel 215. Schrijven mag natuurlijk ook. Pfff. Wat een heidens karwei was dat: het optrommelen van al die musici, die in de 35 jaar dat de Dutch Swing College Band be staat, deel hebben uitgemaakt van dit jazz- en dixielandorkest. Praat bandleider Peter Schilperoort er niet van. Dagen heeft hij aan de telefoon gehangen, stad en land afgebeld maar uiteindelijk is het 'm toch gelukt. Alle maal heeft-ie ze te pakken kunnen krijgen en allemaal waren ze meteen voor de samenkomst te porren. De grootscheepse reünie van al die dertien verschillende bezettingen (tesamen zo n 35 man), die de Dutch Swing College Band tot op heden heeft gekend, kan dus doorgaan. Vrijdagavond 30 mei is het in het Haagse Congresgebouw feest: Hol lands Goodwill Ambassadors, zoals de DSCB ook wel wordt genoemd, vieren hun 35-jarig bestaan. Dure grap „Ik liep al vijf jaar met dat reünie-idee rond te hannesen", verklapt Peter Schilperoort in zijn uitermate gerieflijke woning op Kaageiland. „Maar weetje. Het is me nog al geen dure grap om zoiets op touw te zetten. Kost toch minstens een ton. En waar haal je die zo gauw vandaan?' „Maar heel toevallig klopte de platenmaat schappij vorig jaar met dezelfde suggestie bij me aan en toen was het natuurlijk gauw bekeken. Je kunt wel wachten tot het 40-jarig bestaan, maar dan zijn we weer vijf jaar verder en is het maar de vraag wie er nog fit zijn. Je wordt toch allemaal een dagje ouder, nietwaar?" Schilperoort begon zodoende meteen z'n adressenbestand door te vorsen en be merkte allengs dat verscheidene ex-or kestleden hun geluk over de grenzen wa ren gaan zoeken. Geen kattepis André Wessendorp bleek bijvoorbeeld in Amerika te wonen en Bill Brant in Cana da. In verband met het tijdsverschil bete kende dat op de meest onmogelijke tijden telefoneren. En eer je hen te pakken had....! Maar gelukkig: ze komen. Ook al kan Brant, bij wie een long is weggehaald, geen trombone meer spelen: hij wipt toch even over. Toch geen kattepis, de prijs van zo n vliegticket? Schilperoort: „De platenmaatschappij be taalt uiteraard, maar via de platenverkoop komt dat geld er wel weer uit". Zojuist teruggekeerd van een tournee door En geland, is hij thans bezig de composities uit te zoeken voor de verschillende bezet tingen, zodat men alvast kan repeteren. Inspiratie Onderwijl zit Schilperoort te vlassen op wat inspiratie. Als het even kan, wil hij voor de happening in Den Haag een speciaal nummer componeren. Dat moet allemaal tussen de bedrijven door gebeuren, want deze maand moet er nog een tournee door Duitsland worden afgewerkt en staat er voorts een vijfdaagse trip door Zaïre op het programma. Intussen echter laat de reünie hem niet los. Er zit ook zoveel aan vast. Aangezien er van het concert plaat- en tv-opnamen zullen worden gemaakt, moet alles op rolletjes verlopen. Schilperoort stelt zich er erg veel van voor. Om met hem te spreken moet het hart stikke mieters worden. „De sfeer van het geheel moet vooropstaan. Dat we lekkere muziek kunnen maken, is het belangrijk- Soestdijk Eén voor één zullen de dertien bezettingen - overigens met de zangeressen Beryl Bry- den en Rita Reys - die avond enkele nummertjes weggeven. Schilperoort zelf zal dus twaalf keer de bühne op moeten. Hij was er immers vanaf het prille begin bij. Hij richtte het orkest zelfs, tesamen met Joost van Os en wijlen Frans Vink. op. Even haakte Schilperoort af om het be drijfsleven in te stappen. Kwam daar ech ter rap van terug en meldde zich met kla rinet, sax, piano en gitaar in 1960 (het jaar waarin de DSCB weer een beroepsorkest werd) als de wiedeweerga weer present. Op dat moment had het jazz- en dixieland orkest in binnen-en buitenland al de no dige roem geoogst. Anno 1980 heeft het zevenmans-orkest in alle uithoeken van de wereld gespeeld en menig galabal op Soestdijk mogen opluisteren. Maakte ook enkele tientallen platen, waarop zo n 800 composities in totaal. Kick Gaan we het nu even hebben over de vele, verschillende samenstellingen van het orkest. Schilperoort geeft toe dat het wat veel is, maar ziet er geen kwaad in. „Inte gendeel", verklaart hij. „Vanuit muzikaal oogpunt bezien, kan het louter inspire rend werken" „Natuurlijk blijft het met deze muziek altijd improviseren maar als je telkens met de zelfde mensen speelt, wil het verrassings effect wel es verminderen. Met wat fris bloed niet. Dat geeft juist een kick". Zelf heeft Schilperoort nooit de behoefte gevoeld om een solo-carrière te beginnen. „Ik vind het veel fijner om m'n ideeën in groepsverband uit te werken. En dat gaat prima zo met de band" Charme Zestig is Schilperoort nu, maar nog geen haai op z'n hoofd die aan stoppen denkt. „Wel vraag ik me soms af, of er tegen die tijd een opvolger zal zijn. Iemand met charme. Als orkestleider ben je per slot het visitekaartje. Je moet het publiek zien „Tuurli jk ben je wel es chagrijnig, maar dat kun je niet laten blijken. Maar meestal gaat dat direct over wanneer je het en thousiaste publiek ziet" Aan enthousiast publiek voor jazz- en dixielandmuziek voorlopig geen gebrek, meent Schilperoort. „Ik bespeur steeds meer jonge mensen bij onze concerten. Dat belooft nog wat" Avontuur „Toch is het anders dan vroeger. Toen was alles nog avontuur, ging je na afloop van een concert nog wat lol trappen in een jazzclubje. Nu niet meer uiteraard. Maar da's met alles zo. Waar je te veel van doet, gaat de romantiek van af' Peter Schilperoord liep al vijf jaar met dat reun ie-idee rond Maar weet je. Het is me nogal geen dure grap om zoiets op touw te zetten". HAZERSWOUDE - Diep verborgen in het Zuidhollandse polderlandschap, waar een opvallende rust heerst en blè rende discjockeys van Hilversum 3 de enige band lijken te vormen met de buitenwereld, heeft de Nederlandse tafel tennisploeg zich acht dagen lang voorbereid op het zware karwei in Bern. In hotel Klein Giethoorn, midden in het Hazerswoudse Rietveld, waar auto's taboe zijn en de hui zen slechts bereikbaar zijn met roeiboten, werd veel en hard getraind en zoveel mogelijk de situatie van het EK nagebootst. iVELDH ANDBAL Dat betekende dat er vaak voor dag en dauw werd opgestaan en mid dels wat loopwerk aan de condi tie werd geschaafd om vervol gens rond acht uur achter de ta feltennistafel plaats te nemen. Acht uur 's morgens. Voor sport lieden een onmenselijke tijd, maar noodzakelijk, omdat tijdens de eerste dagen in Bern op het zelfde uur de eerste wedstrijden moeten worden afgewerkt. Dat is nodig, omdat er per dag drie vol ledige interlands moeten worden afgewerkt. Een loodzware opga ve, zeker voor de Nederlandse equipe, die op een enkeling na. geen ervaring heeft in dergelijke toptoernooien. Bert Schoofs: „Een Europees kam pioenschap is ongelooflijk zwaar. Ik geloof niet dat er éen andere sport is waarbij een EK zo zwaar is. Toch hoor je internationaal weinig klachten. Waarschijnlijk omdat men niet beter weet. Eu ropese en wereldkampioen schappen zijn altijd al via een dergelijk systeem gespeeld. Je zit met negen of tien landen in één groep en iedereen moet tegen ie dereen spelen. Vooral voor jonge spelers levert dat nogal wat problemen op. Die knapen doen enorm veel ervaring en indruk ken op. De verleiding is boven dien erg groot om bij andere wed strijden te gaan staan kijken, ter wijl de eigen ploeg op een andere tafel speelt. Het is moeilijk om je, als je niet speelt, te blijven con centreren in een hal waar mis schien twaalf of dertien tafels staan" Concentratie Concentratie stond dan ook hoog op het programma tijdens de voorbereiding in Hazerswoude. Het was overigens de eerste keer dat de tafeltennistop zich daar prepareerde. In het verleden wérd altijd uitgeweken naar Pa pendal, maar dat was men verge ten te bespreken. Spijt heeft Bert Schoofs daarvan echter niet. „Ik kende deze mogelijkheid hele maal niet, maar ik moet zeggen dat het ideaal is. Het is hier enorm rustig en we zitten vlak bij de zaal van Avanti, waar we volop kun nen trainen. Vooral de rust vind ik erg belangrijk. Die heb'je op Papendal niét. Daar zitten meest al nog andere ploegen en tijdens de trainingen heb je altijd wel toeschouwers In Hazerswoude hebben de bonds- coaches Gerard Bakker en Bert Schoofs een klein stukje van hun ideaal gevonden. Beiden zijn van mening dat Nederland alleen op de internationale lijst kan klim men wanneer de selecties vaker bij elkaar komen. Het tiainings- kamp van vorige week was ei genlijk de eerste keer dit seizoen. Verder waren er alleen wat natio nale trainingen van een dag. Veel te weinig, volgens beide coa ches. Bakker: „Eigenlijk zou je zoiets eens per maand moeten kunnen doen. En misschien dat het voor de spelers en speelsteis wel mo gelijk is. Maar je zit wel met de begeleiding. Bert en ik hebben ons gewone werk en kunnen ons niet al te vaak vrijmaken. Je zou dan eigenlijk iemand in vaste dienst moeten hebben, maar dan piaat je over een bedrag van een ton voor de totale organisatie van zoiets Bakker en Schoofs klagen echter niet. Ze weten dat het in Neder land niet mogelijk is. maar in hun beleidsplan voor de komende ja ren dringen zij wel aan op een be tere voorbereiding van nationale ploegen. Bakker „Als je naar het buitenland gaat voor een groot evenement moet je daarvoor 30 tot 40 uur per week kunnen trai nen. Anders heeft het geen en kele zin". Geen klachten Gerard Bakker heeft over de in- stelling van zijn dames geen klachten. „In mijn groep zitten meisies die willen tiainen tot de •tukken ei alv liegen Meiden met een enorme mentaliteit. Jolanda Noordam (Avanti) is halve dagen gaan werken en zegt nu. dat ze dat drie ijaar eeidei had moeten doen Bakker verkeert in de gelukkige omstandigheid, dat zijn ploeg is samengesteld uil leden van het Leidse Scylla en Avanti uit Ha zerswoude, plaatsen, die vlak bij elkaar liggen. Daardoor vormt het samenbrengen voor trainin gen niet zo n probleem. Binnen de groep van Bert Schoofs ligt de zaak anders. De gebroeders Van Spanje komen uit Amersfoort, andeie speleis houden zich op vele kilometeis op. Anne Vlieg bijvoorbeeld, die vooi het EK af viel omdat hy overspannen is, woont in Groningen en kan slechts een enkele keer naar het westen komen om te trainen Binnen de eigen verenigingen is trainen op niveau ook nauwelijks mogelijk, omdat goede tegen stand ontbreekt. Schoofs: „Daarnaast speelt na tuurlijk het probleem van studie of werk. In Nederland is te weinig soepelheid voor sportlieden. Een behoorlijke maatschappelijke begeleiding is slechts voor een enkeling weggélegd Degenen die studeren, kunnen een keer een examen Idten schieten, maar de tweede keer kan dat niet meer. Voor degenen, die wei ken liggen de zaken nog veel moeilijkei Re ne Heijne staat voor de klas en kon het trainingskamp niet ge heel meemaken, omdat hij beslist aanwezig moest zijn bij de schoolondei zoeken Zijn trai- ningsarbeid is dan ook nauwe- lijks voldoende Al: s je werkelijk de top wilt halen. m< act je een paai jaar achtereen een i lurofvic. per dag kunne., trainer i, maar dat is bijna niet haalbaar. Bettine VrU sekoop heeft dat eei i paai jaar ge- daan en met succes Volgeling Bij de heren leek Vnesekoop een volgeling te ki ijgen in de pei soon van clubgenoot Ronald Rysdorp Als 15 jarige' ging deze keihaid tiainen en leek njp voor de top. Tweejaa. latei was het echter af gelopen. Rysdorp koos voor stu- die en Uet het teHi ttenni vooi m et het was Schoofs: „Je moet sport natuuilijk wel leuk blijven vin den. Als dat niet meer het geval is. kun je er net zo goed mee stop pen Ronald Rijsdorp speelde zowel bij de jeugd als bij de senio ren internationaal en dat bleek een te grote belasting. Logisch, want zodra je internationaal speelt moet je steeds op je tenen lopen. Voortdurend in topvorm zijn. Voor Bottine Vnesekoop loopt het seizoen van oktober tot oktobei. Rust is er niet meer bij Voor de rest van de Nederlandse top is er nog wel wat rust. Nood gedwongen of door een bewuste keuze wordt er eigenlijk te weinig getraind. Op toernooien als het EK blijkt iedere keer weer hoe veel te weinig. Poloegajevski tegen Tal opnieuw remise ALMA AT A - De viei de pai tij in do tweekamp tussen Lo\ Pólocga- jevski en Michael Tal vooi de kwart finales van het kandidaten toernooi is gisteren in Alma Ata geëindigd in remise. De stand is thans 3-1 in het voordeel van Poloegiyevski, die de eei ste twee partijen won. Beide speleis vcrkeeiden in hevige tijdnood toen na de 36e zet tot remise weid besloten. Dl: AHC'28 1-HEC 1 8-8; Verburch 2- CWP 1 9-7; Egac Ondo l-MMO 1 9-8; Animo 2-Kwiek Sport 1 11-9. D2A: EHC 2-Animo 3 17-4. ODIS 1-VE- LO 2 7-4; Duinoord 1-St Voorwaarts 1 gras 5-6; DSO 1-Wings 2 11-7. D2B: Wings 3-Hellas 2 9-14; Kwiek Sport 2-Bax-Athene 2 7-6; OASE 2- EDH 15-12; HEC 2-DIOS 1 0-20. D3A: EDH 2-Duyv W Hermes 2 7-12. Westlandia 2-Olga Saturnus 1 7-8; SOS 1-AHC'28 2 12-0; D3B: HVS 2-Hercules 3 13-9; vdV Quin- tus 2-CWP 2 8-8; ODIS 2-VELO 3 10-11; Olympia'72 1-Westlandia .1 gras 13-2 D3C: AHC'28 3-Animo 5 7-4; Northa 2- P1 Foreholte 2 2-8; Hellas 3-MSV 1 6-7. D3D: EHC 3-Bax-Athene 3 8-15; OASE 3-AHC'28 4 14-0, Animo 6-Kwiek Sport 3 2e veld 6-4 DIA: Hercules 4-DSO 2 13-2; Kwiek Sport 4-DIOS 2 3-10; Bax-Athene 4- Wings49-13; Duyv. W. Hermes3-HMSH 2 13-7 D4B: MMO 2-EHC 4 14-1; St Voor waarts 2-Egac Ondo 2 16-2. ODIS 3- HW'7027-i0;Olympia'722-Westlandia 4 gras 3-6. D4C: DSO 3-Animo 7 4-10; HMSH 3- CWP 3 gras 4-2; Verburch 3-Rijnsocvcr 1 9-1. D4D: Rijnstreek 1-St. Voorwaarts 3 7-3; SOS 3-VELO 5 3-17, Wings 5-WcsUan dia 5 2 17 HI. VELO 1-SOS 1 21-14; vdV Quintus 2-MSV1 11-10; Duyv W Hermes 1 HEC 1 10-16. DSO l-CWP 1 14-14. AHC'28 2- Rynstreek 1 4-20 H2A: HW'70 l-Olympia'72 1 25-8. Westlandia 2-Herculcs 2 12-13. Northa 1-EDH 1 7-12 H2B: HW'70 2-Hellas 2 13-19; HMSH 1-EDH 2 gras 13-13. HEC 2-EHC 2 38-6 H3A:St Voorwaarts 1-Duyv W Hermes 214-16, Bax Athene 1-EgacOndo 111-9 HSBtKwMiSportS MOS IS 17 Har- cules 3-Rijnstreek 2 13-12, Duyv W. rui. Itin oever 1 14 16 H3C: VELO 2-Animo 3 14-16. vdV Quin tus 3-Wings 4 8-18 H3D: AHC 28 3-Olympia '72 2 36-7, Westlandia 3-DIOS 1 13-26, Olga Satur nus 2 Warmunda 1 19-12 H3E: EHC 3-Herculcs 4 32-18; Warmun da 2-Olga Saturnus 3 15-21. OASE 1 VELO 3 14-8 VOETBAL - Het Westduitse b- team heeft gisteravond in Bay- reuth de vriendschappelijke voetbalwedstrijd tegen het Oos tenrijkse b-elft.il met 3-0 gewon nen Beind Martin van VFB Stuttgart zoigde voor een rust tand van 1-0 Twee minuten na de hervatting maakte hij zyn tweede doelpunt en Harald Nic kel van Borussia Mum henglad bach bepaalde in de 61e minuut de eindstand op 3-0. VOETBAL - Brian Clough, de ma nagei van Nottingham Forest, zal zaterdag als spion de wedstrijd Ajax-NEC bijwonen. Clough zei over de tegenstander van zijn team in de halve finales van het toei nooi om de Europa Cup voor landskampioenen Ik weet dat Ajax een sterke ploeg is met g< voel voor schieten van afstand. Na zateidag hoop ik meer te w e ten over het elftal MONTE CARLO - Louk Sanders heeft gisteren in de eerste ronde van het WCT-tennistoernooi in Monte-Carlo verloren van de Fransman Jean- Fran^ois Caujolle. De setstanden waren 6-7 3-6. Daarmee werd aange toond dat de nationale kampioen op buitenbanen in eerste instantie terecht niet rechtstreeks tot het hoofdtoernooi was toegelaten Wegens ziekte van de Franse nummer eén, Yanninck Noah, kreeg Sanders alsnog een wedstrijd te spelen. Bij die ene wedstrijd is het gebleven. Björn Borg, als eerste geplaatst, versloeg met gemak de Australiër Peter McNamai a met tweemaal 6-2. De enige verrassing was de nederlaag van de Spanjaard Manuel Orantes tegen de Westduitser Uli Pinner. De Westduitse nummer een won met 6-1 7 -5. Het was de tweede keer in zijn loopbaan dat Pinner Orantes versloeg. De voornaamste uitslagen: Vitas Gerulaitis(Vst)-Stanislas Birner (Tsj) 6-3 6-2, Uli Pinner (Wdl)-Manuel Orantes (Spa) 6-1, 7-5. Jean-Francois Caujolle (Fra)-Louk Sanders (Ned) 7-6. 6-3, Guilleimo Vilas (Arg)- Adriano Panatta (Ita) 6-3,6-3. Björn Borg (Zwe)-Peter McNamura (Aus) 6-2, 6-2. tiert Schoofs (links) en Gerard bakker biedt. :ijn van oordeel dat de overheid de topsporters te weinig faciliteiten

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 17