Huishoudbeurs in het teken van de jaren '80 Begin van "Teletekst" niet zonder problemen Paas boodschap in advertentie New York gaat joggend en op rollerskates naar het werk De hoogste rente voor spaarders die hun geld niet echt vast willen zetten. LEZERS SCHRIJVEN De NMB denkt met u mee. WOENSDAG 2 APRIL 1980 VARIA PAGINA 13 AMSTERDAM (GPD) - Vertrouwd raken met de jaren tachtig. Zelfs de komende Huishoudbeurs, de 35ste in middels, wil ons aan deze wat moeilijke tijd laten wennen. Met het teruglopen van de conjunctuur, de sterk verslech terde economische situatie en de grote werkloosheid is dientengevolge ook het bestedingspatroon veranderd en dat is voor de huishoudbeurs reden geweest om ook het beursconcept grondig door te lichten. AMSTERDAM (GPD) - Het experiment van de NOS met Teletekst (informatie via het televisiescherm) is gisterochtend begonnen. Met een druk op de knop bracht prof. dr. Max Euwe (foto) tijdens de tentoon stelling 'Computer en Be roep' het nieuwe medium officieel tot leven. Voorlopig omvat de proef dagelijks tussen 10 uur 's ochtends en half zes 's middags 54 beeldscherm pagina's met informatie over tal van onderwerpen, maar al in au gustus zal dit aantal worden ver dubbeld. Ter gelegenheid van de ingebruikneming hebben de be trokkenen (de omroepen) op hun eigen pagina's een eigen bood schap tot de afnemers ge richt. Vier omroepen, te weten TROS, AVRO, EO en VARA zullen nog geen programmagegevens via Teletekst verstrekken. Pro grammaleider Cees den Daas van de TROS heeft in een brief aan de redactie van Teletekst te kennen gegeven vooralsnog geen pro grammagegevens te willen ge ven. Dit omdat de TROS van me ning is - en de andere drie zuilen sluiten zich hierbij aan - dat er eerst een principiële discussie op gang moet komen of de pro grammagegevens naast de dagbladpers pok nog naar andere instellingen mogen. u zeer gericht ingespeeld niet alleen op datgene wat de consu ment vandaag de dag bezighoudt, maar ook op dat wat in de ko mende jaren op hem af zal ko men. Zo zijn de belangrijkste thema's deze keer: de verande rende informatie in de vorm van viewdata. Viditel etc., de toene mende onveiligheid in en om het huis, het verminderende com merciële denken dat plaats heeft moeten maken voor grotere so ciale belangstelling, de al dan niet gewenste toenemende vrije tijd die overigens wel ruimte laat voor zelfwerkzaamheid, de ge volgen van de stijgende energie prijzen (isolatie, vakantie in eigen land) en de versterkte hang naar romantiek (sfeervol tafelen, kookkunst, wijnen). Beveiliging Verspreid over de hele beurs zijn deze hoofdthema's terug te vin den. Zo schenkt de gezamenlijke presentatie van de Huishoud beurs en het blad VT-Wonen veel aandacht aan de beveiliging van de woning. Men kan er een in structieve diaserie volgen en een verkorte versie zien van de En gelse overheidsfilm ,,Een nacht uit het leven van een dief Een aantal fabrikanten toont ter plaatse hoe met eenvoudige mid delen iedereen zijn inbraakrisico zeker tot de helft terug kan bren gen - geen gek idee overigens in een land, waar iedere tweeë- neenhalve minuut wordt inge broken. Het energieprobleem en daarmee verbonden kostenstijgingen spelen op twee manieren een rol op de huishoudbeurs. Het minis terie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening is aanwezig met een eigen inzending en coör dineert tevens een grote presen tatie van het Nationaal Isolatie programma, waaraan meewer ken de Vereniging van Neder lands Gemeenten, de Vegin en Ashram (2) Dit is een oproep van een niet al te progressieve ouder. Stop met het Ashram-gedoe in Al phen. Wat eens als positief over kwam wordt met de dag afge zwakt. Stop met het schrijven op Ash- ram-briefpapier. De teksten zijn ten dele dit papier niet waardig. Stop met het rondsturen van de vele rondschrijvens. Zij worden tot overlast. Dring in het winkel centrum de argeloze burger geen 'Ritsen' op. Dit zijn ophitsers. Stop met het verzamelen van handtekeningen onder onze kin deren. Dwing hen hier niet toe. Begin op tijd, en zorg dat er ge degen les wordt gegeven. Laat onze kinderen niet de dupe wor den van dit spel zonder grenzen. Onderneem niets midden in de De Basisbeweging Nederland, het Interkerkelijk Vredesberaad, de rooms-katholieke vredesbewe ging Pax Christi en de vredes- werkgroep van het kerkgenoot schap Quakers plaatsen morgen in de Washington Post een ge meenschappelijke "paasbood- schap" in advertentievorm. De ondertekenaars doen daarin een dringend beroep op het Ameri kaanse volk om te werken voor vrede door ontspanning en ont wapening. Het initiatief tot de advertentie is opgekomen uit de basisgroep "De vier handen" in Groningen. Men heeft president Carter in een persoonlijke brief ei-van in ken nis gesteld. De genoemde organisaties verkla ren in de advertentie, de Russi sche interventie in Afghanistan te verwerpen. "Inmenging van grootmachten in de aangelegen heden van kleine landen kost al leen rr^ar mensenlevens en ver oorzaakt gevaren voor een nieu we wereldoorlog Anderzijds menen de samenstel lers dat de bestaarde vijandig heid in de wereld van twee kan ten komt. "Wij hebben ook aan westerse kant tekenen gezien die de ontspanning in de weg staan, lang vóór Afghanistan Zij hei- inneren aan de onwil van de Amerikaanse senaat om Salt 2 te ondertekenen, aan de nieuwe wapensystemen, aan de kunst matige Cuba-cnsis en aan het Navo-besluit om nieuwe atoom raketten in West-Europa neer te zetten. "Volgens ons is de vernietigings capaciteit van de Ver. Staten al overweldigend. Verdere uitbrei ding van één kant zal een soort gelijke actie van de andere kant oproepen. De veiligheid vermin dert alleen maar door elke nieu we raket, elke nieuwe bom, elke nieuwe vernietigingsmethode". De adverteerders doen een beroep op het Amerikaanse volk af te zien van verdere spanning ver hogende maatregelen. Beroepingen Hervormde Kerk: benoemd tot voorganger van de hervormde gemeente te Hoogersmilde (Dr.) A. Christ, scnoolcatecheet en hulpprediker Leiden, beroepen te Beverwijk-Heemskerk G.J. de Vries Voorburg, te Akkerwoude en Murmerwoude T. Lekkerker- ker Ede. Te Heiloo-Limmen G. Zonneveld Capelle aan de IJssel, te Lienden J. Bos. Otterlo, te Rijnsburg (komende vacature- Van Niel) J.C. Plaat Zwolle; be dankt voor s-Grevelduin-Capell° J. Westland Amersfoort. Gereformeerde Kerken: beroepen te Rotterdam-Delfshaven (voor verpleeghuis "De Rustenburg") mevr. ds. M.J. van der Veen- Schenkeveld Krimpen aan de IJssel, te Maassluis M. Mellema Dieren, te Tiel kandidaat W. Sto ker Amsterdam. Gereformeerde Kerken Vrijge maakt: beroepen te Den Haag- Loosduinen kandidaat H. van Veen Kampen. Nederlands Gereformeerde Ker ken: bedankt voor Arnhem J.J. van Eckeveld Zeist. Gereformeerde Gemeenten: be dankt voor Arnhem J.J. van Ec keveld Zeist. Gereformeerde Gemeenten in Ne derland: bedankt voor Nieuwer- kerk aan de IJssel F. Mallan Rhe- Wie doodde Jezus? Vorige maand zond de KRO een gedra matiseerde reconstructie uit van een proces uit 1974. in de Franse stad Troyes over de vraag wie Je zus Christus doodde. De tv werkgroep van de Leidse Stu- dentennekklesia vertoont mor genavond om 8 uur in het Tref centrum Rapenburg 100-102 een deel van dit programma. Na af loop is er gelegenheid er met el kaar over te praten In dit proces voerde de Joodse ad vocaat Isorni aan dat de Joden niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de kruisi ging van Jezus. De rechtbank gaf hem gelijk. Naast dit gegeven wordt de rol van de katholieke kerk in de schuldigverklaring van de Joden aan de orde gesteld Johannes-Passion. Het Residen tie-Bachkoor en -Bachorkest on der leiding van Gerard Akker huis geven vrijdagavond om 8 uur in de Kloosterkerk te Den Haag een uitvoering van de Jo- hannes-Passion van J.S. Bach. Er zijn zes vocale en acht instrumen tale solisten. De toegang tot deze uitvoering is gratis. schooltijd anders dan huiswerk (welk een vies woord) en lesge ven. Daarvoor gaan onze kinde ren naar school. Mogelijk zijn er leraren, die dit niet gewend zijn. Daar kun je dan een conclusie aan verbinden. Laat ons om ein delijk van het gezeur af te zijn weer leven in Pais Vree. P.H. van Amson Donizettihof 51 Alphen aan den Rijn SVEN (Stichting Voorlichting Energiebesparing Neder land). Vakantie De door de olieprijsstijgingen kostbaarder geworden vakanties in het buitenland hebben een hernieuwde en versterkte inte resse voor het eigen land tot ge volg. Daarom stelt de Huishoud beurs in het toeristisch gebeuren „Uit in Eigen Land" centraal. Be zoekers kunnen terecht bij de ANVV-NBT, de ANWB. de Spoorwegen, de NJHC, de NLM, het ministerie van CRM, diverse grote VVV's en tal van andere in stellingen vooral op het gebied van dagrecreatie. De grotere sociale bewogenheid die de jaren tachtig zal markeren, al thans zo hoopt men, komt ook op de huishoudbeurs tot uitdruk king. In een speciaal opgezette infomarkt wordt een veelheid aan voorlichting gegeven over de meest uiteenlopende sociale, maatschappelijke, medische en paramedische en zelfs culturele gebieden. Zo zal onder andere de onlangs opgerichte Stichting Belangenbehartiging Gebitspro- thesedragers aanwezig zijn om een actie te starten, die alle pro thesedragers met klachten over hun kunstgebit moet vereni gen. Gelukkig is het niet alles bittere ernst wat de klok slaat: naast vol op mode brengt de Huishoud beurs ook deze keer weer de on misbare huishoudelijke nieuw tjes. Ze zijn er dit keer volop: een met water gevulde vensterbank, een opklapbare werktafel voor het hele gezin, een vernuftig op bergsysteem, een altijd geluk kende koelkasttaart, een middel óm handen te reinigen zonder water en zeep, meerdere malen te gebruiken wonderlijm, dubbel zijdig zelfklevend ondertapijt, een slaapzak-kleedkabine-pon- cho ineen, en een mini-brand meldingssysteem, om maar eens een kleine greep uit het grote as sortiment te nemen. Tijdens de Huishoudbeurs 1980 zullen nog exemplaren te koop zijn van het boek ,,Je was er niet bij", uitgegeven door de illegale bladen Het Parool. Trouw, Vrij Nederland en De Waarheid ter gelegenheid van de 35e herden king van de bevrijding. De op brengst van dit boek is bestemd voor het comité „Amsterdam dankt zijn Canadezendat in mei een bezoek van die Canadezen aan Amsterdam heeft georgani seerd. De Huishoudbeurs, die van 11 tot en 20 april in de Amsterdamse RAI wordt gehouden, is alle werkdagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 22.30 uur. Op beide zaterdagen en de beide zondagen is de beurs echter 's avonds gesloten. i streepje voor op hun stadge- NEW YORK - De rage- gevoe ligheid van de gemiddelde Neivyorker levert niet alleen een uiterst levendig straat beeld op, het heeft ook zo zijn praktische kanten. Dat blijkt in tijden van rampspoed en die zijn gisteren door een sta king van het voltallige perso neel van de ondergrondse en de stadsbussen in deze metro pool ingeluid. Ruim vijf miljoen dat is altijd nog meer dan driekwart van de totale be volking, stonden gisteroch tend voor de voor hen uiterst ongebruikelijke vraag op welke manier de dagelijkse gang naar de werkplek het beste kon worden volbracht. Het oplossen van een dergelijk probleem mag wel bijzonder moeilijk worden veronder steld in een stad waar het'lo pen en fietsen nog moet wor den uitgevonden en waar zich bovendien naarmate de och tend vordert een steeds chao tischer verkeerssituatie afte kent. De Newyorker die al "joggend", rollerskatedof skateboardendde scha duwzijden van het veelvuldi ge gebruik van eieren in veel kleurige sausen ondergedom pelde hotdogs en hamburgers probeert te minimaliseren, heeft dan ook duidelijk een streepje voor op zijn stadge noot op wie het angstsyn droom van het hartinfarct nog geen greep heeft. Hij zal zijn werk wel bereikt hebben, maar hoe moet dat met die miljoenen stadgeno ten die er onder normale om standigheden al twee uur over doen om van de woonstede in Queens of The Bronx naar Manhatten te komenPer slot van rekening vormen de Amerikanen een werkzaam volkje en bovendien: een dag thuisblijven, betekent een dag geen loon. Krantenartikelen en televisie commentaren spraken om die reden van een regelrechte ramp. En toen midden vorige week de met veel gevoel i'oor drama gemonteerde televi sieuitzendingen over de twaalf dagen durende vorige vervoersstaking van 1966. het moreel van de ruim dertig duizend georganiseerden on aangetast had gelaten, ont vouwde het gemeentebestuur van het veel geplaagde en zeer Vijf miljoen mensen de dupe van stakend openbaar vervoer armlastige New York een noodplan. Elke auto die vanuit een bui tenwijk Manhatten wilde binnenrijden zou alleen toe gang krijgen als er tenminste sprake was van drie inzitten den. "Carpooling" heet dat, in Nederland heeft minister Tuijnman van verkeer het idee na ampel beraad in de ijskast gestopt; voor de New- yorkers moet dit systeem tij dens de acties uitkomst gaan bieden. Of het hier om een praktisch werkelijk uitvoerbare for mule gaat, hangt natuurlijk af van de duur van de staking en dat is nog een onduidelijk gegeven. Gesproken werd eerst van een 24-uurs actie, maar de kans is groot dat de bestuurders en controleurs net zo lang door gaan totdat hun looneis van dertig procent uit te betalen in twee jaar) wordt gehonoreerd. Van dat laatste gaat evenwel niemand uit. Het gemeentebe stuur is bereid een verhoging met 3£ voor drie jaar vast te leggen, veel meer speel ruimte is er niet. De plaatse lijke schatkist is leeg. Nieuw bouwprojecten liggen bij ge brek aan geld stil. bejaarden dreigen al de handen ineen te slaan vanwege de toegepaste korting op hun uitkering ADVERTENTIE Als de overheid niet te hulp schiet ligt het meer voor de hand dat gemeenteambtena ren wederom op hun salaris moeten wachten, dan dat er van een werkelijk verbetering van hun positie sprake kan zijn. Een uitzonderlijke ver hoging van de lonen van het vervoerspersoneel zal de be hoefte aan een soortgelijke eis bij de rest van het gemeente- personeel alleen maar dan toenemen Mensen die het weten kunnen hebben inmiddels berekend dat elke 24-uurs actie de stad 280 miljoen gulden schade oplevert. Dat argument is door het gemeentebestuur dan ook voortdurend gehanteerd als wapen tegen de staking: elke actiedag betekent een aanslag op de beschikbare fi nanciële middelen en dat maakt de kans op het toeken nen van inkomensverbeterin gen alleen maar kleiner. De stakers willen daar weinig van weten en volstaan met een verwijting naar de onstuit bare berichtenstroom over prijsstijgingen en inflatie,die inmiddels de achttien procent nadert. Twee bedrijfstakken plukken tvel vruchten van de actie. Ho tels worden overstroomd met mensen, die niet thuis, maar in de buurt van hun werk de nacht willen doorbrengen en de fietsenindustrie maakt De televisie toonde vorige week al het voor ons volmaakt bela chelijke beeld van volwassen mensen die het rijwiel leerden hanteren. En dan te bedenken dat Amerika van enorm veel problemen verlost zou raken, als die tweewieler nog eens tot een rage-object zou uit groeien. TON VAN BRUSSEL Waar krijgt u een hogere rente tegen dezelfde voor waarden op een direct opvraagbare spaarrekening. Ieder een met een bank- of girorekening kan een Bonus- Girospaarrekening openen. Storten en opnemen alleen d.m.v. bankgiro-over boekingen. 2% Retourrente over opgenomen bedragen. Eerste inleg ten minste f ioo,-. T 'Verdachte van I Er is geld te verdienen voor iedereen met een bank- I of girorekening. Pak de pen, neem de stap. Stuur mij meer informatie over NMB Bonus-Girosparen. Ik heb een Bank- of Postgirorekening; nummer I Dhr./mevr./me). Woonplaats Open voor mij een NMB Bonus- Girospaarrekening .Tel. Handtekening; Aankruisen wat gewenst tr (bi) mindenangen moet ouder ol voogd mede ondertekenen) Opsturen in envelop zonder postzegel aan NMB, afd. Retailbanking, Antwoordnr. 131, IOOO PA Amsterdam. NB NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK brandstichting (elf doden) naar kliniek' ROTTERDAM (ANP) - De man die verdacht wordt van de brand stichting in Rotterdam waarbij elf mensen de dood vonden moet eerst naar een psychiatrische in richting. voordat d«- eventuele strafmaat kan worden bepaald. Dit was de kern van de eis van offi cier van justitie mr J den Doel- der in Rottctdiffl m da itrataek tegen deze verdachte, de 57-jari- ge Rotterdammer J. T. Mr. Den Doelder eiste daarom gisteren dat de rechtbank T schuldig ver klaart, maar nog geen straf be paalt. De rechtbank zal 15 april hierover vonnis wijzen. Op dé zitting werden een deskun dige en T's raadsman het niet eens over de deugdelijkheid van de reconstructie proeven. Omdat verdediger Amesz niet van me ning was dat de oorzaak onom- itotnHjk wei vastgepind op da brandende peuk ven zijn dient, vroeg hy vrijspraak.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 13