'De contacten met Napels liggen ons na aan het hart' D-,e/cfee agenda Ruimte voor werkgroep Zoeterwoudse werkgroep zet zich in voor Napolitaanse kinderen „Open dag"politie Wassenaar een succes Burgerlijke stand LEIDENAAR AFGETUIGD Deining rond aanleg van een bowlingbaan "Dominee Schoch zei al dat we er zelf naar toe moesten, omdat door alleen maar geld te geven het kindertehuis op den duur toch in de vergetelheid zou raken. We hebben daar in de loop der jaren enorm veel goodwill gekweekt. De contacten met Napels liggen ons ook erg na aan het hart. Naast het werken daar organiseren we ook spelletjes voor de kinderen". Peter Popma meent dat het er naar toe gaan het voordeel heeft "dat je ziet waar het om gaat. Het en thousiasme van de familie De Santi komt op je over. Als je die mer sen bezig ziet, hun opoffe- ring, dat stimuleert enorm". Uitgehongerd Momenteel zitten 80 kinderen in de leeftijd van 4 tot ongeveer 16, 17 jaar intern in "Casa Materna". De school van - het kindertehuis wordt bezocht door zo'n 500 kin deren. Daarnaast is op initiatief van de familie De Santi de op vang van hulpbehoevenden ge start in armenwijken van Napels onder de naam "Casa Mia". "Ondanks betere vooruitzichten voor "Casa Materna" zijn er nog enorme problemen. We hebben in onze beginjaren in Napels nog meegemaakt dat uitgehongerde- kinderen werden binnenge bracht. Toen was de honger het grote probleem. Nu gaat het meer om sociale en psychologische problemen. Kijk maar naar scheidingsgevallen. De schei- dingswet is niet zo soepel als hier. Het kan jaren duren en zoiets gaat enorm zwaar wegen op de kinde ren. De schoolopleiding is erg slecht, grote armoede en een enorme werkeloosheid in het zuidelijk deel van Italië maken de toestand er maar hopelozer op." zegt Peter Popma. De problemen zijn niet verdwenen maar verschoven. Daaraan ont leent de groep haar verdere be staansrecht. "Als je ergens en thousiast voor bent dan is het ze ker geen opoffering om hard te werken. Het is puur respect voor De Santi's, dat ons ertoe brengt- ons elk jaar zo in te zetten. Voor de mensen die meegaan is het ook vormend. Je gaat heel anders tegen de wereld aankijken. Dan wordt je pas duidelijk dat er ook nog iets anders kan zijn dan al leen het geven van geld voor een goed doel", aldus Arie Knetsch. CHARLES LENNARTZ ZOETERWOUDE - "We moeten dit jaar voor het eerst een beetje pas op de plaats maken. Het is nu tijd om te gaan zoeken naar gelijkwaardige alternatieven voor het geval in het kindertehuis "Casa Materna" geen werk meer voor ons is". Aan het woord is Zoeterwoudènaar Peter Popma, lid van de werk groep "Casa Materna". Sinds 1971 brengt deze Zoeterwoudse groep jaarlijks een bezoek aan het Napolitaanse kindertehuis "Casa Materna", om daar hulp te bieden waar het nodig is. Hun werk zaamheden ter plekke bestaan vooral uit reparaties en het op knappen van de gebouwen. Om dit te kunnen betalen worden het hele jaar door allerlei acties dooi de werkgroep in Zoeterwoude gehouden. Door vertraging in het werk van een plaatselijke aannemer, die aan de slag is met de verbouwing aan het schoolgebouw van het kindertehuis in Napels, is de ar beid van de werkgroep ook iet wat in de verdrukking gekomen. In april gaat een lid van de groep naar Napels toe om daar te bekij ken hoe verder kan worden ge werkt. In de zomer gaan de 24 deelnemers uit Zoeterwoude dan voor tieri dagen naar het kinder tehuis toe, in plaats van de ge bruikelijke veertien dagen, om dat er waarschijnlijk minder werk is", aldus Popma. Wachten Dit bgtekent, dat nu voor het eerst najaren van hard werken de toe stand van het kindertehuis zo is, dat er alleen links en rechts nog wat kleinere dingen moeten wor den opgeknapt. De groep had verwacht, dat ze dit jaar zouden worden opgenomen in een nieu we planning. Maar naast de ver traging van het werk van de aan nemer aan het schoolgebouw van het kindertehuis zijn ook de no dige vergunningen voor de bouw van andere gebouwen waar hulp kan worden verleend nog steeds niet afgegeven door de Napoli taanse autoriteiten. "We wachten op andere projecten die in Napels van de grond moe ten komen. Zo is in de armenwijk van Napels een ziekenhuis opge zet. Daar is men nu bezig met de bouw van een medisch centrum. Er komt ook een nieuwe vleugel aan het ziekenhuis, die speciaal is bestemd .voor bejaarden. We hadden verwacht dat daar dit jaar mee zou kunnen worden begon nen. Maar de toestemming van de gemeente laat op zich wachten", verduidelijkt Peter. Popma. "In dezelfde wijk moet ook een so ciaal centrum komen. Maar ook daar doet de gemeente moeilijk over. De werkgroep had al 5000 gulden verzameld voor het so ciaal centrum. We wilden in to taal zo'n drie tot vier ton bij elkaar brengen. Er waren al vage plan nen om daar dit jaar te gaan wer ken. Maar die zijn door de vertra ging in Napels in de ijskast te recht gekomen". Enthousiast "We moeten nu in elk geval bezig blijven om de mensen in Zoeter woude enthousiast te houden voor het werk, ook al is het.dit jaar misschien wat minder. De continuïteit is belangrijk. Al met al is er toch nog genoeg werk te doen. En de nieuwe mensen bin nen de werkgroep proeven dan wat het is". Peter Popma (links) en Arie Knetsch (rechts): "Na jaren nu een beetje pas op de plaats maken" Belangstelling voor het werk van "Casa Materna" is er volgens Arie Knetsch, net als Peter Popma al jaren lid van de groep, meer dan voldoende. Dit jaar zijn er dertien nieuwe mensen bij gekomen en ook de hulp van met name de Zoeterwoudse bevolking groeit nog steeds. Naast de bekende stroopwafelactie heeft de groep, gesteund door de Katholieke Plattelands Jongeren Zoeterwoude, nu ook ieder jaar een wielertocht door Nederland op het programma staan om be kendheid te geven aan het werk van "Casa Materna" en om geld in te zamelen. Het kindertehuis "Casa Materna" werd in het begin van deze eeuw in het leven geroepen en gehou den door de familie De Santi, een domineesgezin dat zich ontferm de over de in «pure armoede le vende straatkinderen van Na pels. Ondanks grote moeilijkhe den, onder meer door de armoede waarin de steeds groter worden de familie De Santi terecht kwam en zeker ook door hun protes tantse achtergrond, die niet al te best aansloeg in dit streng katho lieke deel van Italië, slaagden De Santi's en later hun kinderen erin hun werk verder uit te breiden. Na decennia te hebben gevoch ten kwamen langzaam aan in dk verse landen nationale steunco mités bijvoorbeeld in de Ver enigde Staten, Zwitserland, De nemarken, Zweden, Frankrijk, in Italië zelf en in Nederland. Uniek Dominee Schoch introduceerde zo'n tien jaar geleden "Casa Ma terna" in Zoeterwoude. Hij bracht inwoners van deze ge meente er toe om niet alleen het kindertehuis financieel te steu nen, zoals dat door alle andere comités gebeurde, maar er naar toe te gaan om daar daadwerke lijke hulp te verlenen. Daarmee werd "Casa Materna" Zoeter woude de enige groep die een uniek hulpprogramma op poten zette. Ieder jaar werd geld inge zameld en eens per jaar ging een grote groep mensen naar Napels om daar de handen uit de mou wen te steken. 'Het kost de meeste deelnemers wel een groot deel van hun vakantie als ze meegaan, want het is zeker niet zo dat ze denken toch nog lekker veertien dagen in een zonnig land aan het strand door te brengen. We zijn zeker elk jaar druk in de weer", aldus Arie Knetsch. WARMOND - De werkgroep "Het Oude Raadhuis" uit Warmond krijgt in elk geval gedurende een jaar de be schikking over een gedeelte van het voormalige War- mondse gemeentehuis. liet college, van burgemeester en wethouders zullen de .gemeente raadsleden tijdens dé volgende raadsvergadering voorstellen om de werkgroep te beschikking te geven over het rechter gedeelte van het oude raadhuis. De huur. daarvoor bedraagt 250 gulden per maand. Het linker gedeelte van het gebouw zou dan kunnen worden verhuurd aan andere ge gadigden, Bij het vinden van een bestemming voor het oude raadhuis houdt de gemeente vast aan een aantal uit gangspunten. Zo moet hét pand eigendom, van de gemeente blij ven en mag er geen afbreuk wor den gedaan aan de verschij ningsvorm. Ook moet de toe komstige bestemming worden gezien in samenhang met het to tale huisvestingsvraagstuk. De werkgroep "Het Oude Raad huis" heeft er al geruime tijd voor gepleit het pand ten dienste te stellen van een sociaal-cultureel doel. De werkgroep denkt daarbij aan het houden van exposities, het organiseren van koffiecon certen en op gezette tijden een bazaar, het verstrekken van al lerlei informatie en wellicht een koffiebar in de kelder. Het gaat er de werkgroep vooral om "een zo groot mogelijke groep Warmon- ders van nut te zijn, te interesse- ren of gewoon een genoegen te doen". De gemeente ziet behalve de so ciaal-culturele activiteiten nog wel andere mogelijkheden voor het oude raadhuis. Het gebouw kan bijvoorbeeld worden ver huurd aan particulieren of instel- Jingén. Dit zou commercieel voordelig zijn voor dé gemeente. Vóór woondoeleinden - is het pand minder geschikt, vooral omdat dit financieel onhaalbaar is. De gemeente heeft de plannen van de werkgroep om het oude raad huis voor sociaal culturele doel einden te gebruiken goed over wogen. Het blijkt echter dat alle voorgestelde activiteiten ook el ders in het dorp mogelijk zijn. Zo kunnen exposities ook worden gehouden in het nieuwe raad huis,'t Meerpunt of het Trefpunt. Koffieconcerten zouden vrijwel onmogelijk zijn in het oude raad huis, omdat de ruimte akoestisch niet geschikt is en zelfs het groot ste vertrek maar ruimte biedt voor een gering aantal bezoekers. Dit laatste geldt ook voor een ba zaar. Ten slotte vindt de gemeen te dat zowel een info-centrum als een koffiebar beter op andere plaatsen in het dorp kunnen worden ondergebracht. Al deze dingen in aanmerking ge nomen vinden burgemeester en wethouders van Warmond het niet logisch de werkgroep "Het Oude Raadhuis" de beschikking te geven over het gehele pand. Wel krijgt de groep dus een deel van het pand voor een jaar ter be schikking. De werkgroep kan zich met dit plan verenigen, evenals de raadscommissies voor linanciën, economische aangele genheden en maatschappelijk welzijn. Donderdag zal de gehele gemeenteraad van Warmond een beslissing nemen over de be stemming van het oude raadhuis. WASSENAAR - Het "open huis" dat de Wussenaarse politie zater dag heeft gehouden, is een groot succes geworden. Naar schatting hebben zo'n 750 personen de kans gegrepen om eens een kijkje te nemen op het politiebureau Door het organiseren van een open huis wilde de politie het publiek bekend maken met het werk van het korps. Om dit te verwezenlij ken werden er films vertoond en waren er foto's met als thema het politiewerk te zien. Bovendien waren er vitrines aanwezig waarin vuurwapens en andere zaken waarmee de politie te ma ken krijgt, tentoongesteld. Behal- LEIDEN LEIDERDORP I ZOETER WOUDE VOORSCHOTEN OEGST- GEEST Geboren: (Leiden), Alexa Sylvia, doch ter van H.J.M. Gevers en P. Oliemans; Steven Marinus Adrianus, zoon van V.J.J.P. van Heuvcn en P.J. Rouse; Hans Arnold, zoon van F.W. van der Zwan en A.C.E. Bak; Atilla Fadil, zoon van F. Cengiz en M.J. Otter; Kirsten Tamara, dochter van L.J. Eikerbout cn D.S. van Mameren; Yvonne Angelique, dochter van F. van Voorbergen en M. van Beclcn'; Roland Adriaan, zoon van L.J. de Graauw en W.M.A. Kruizinga; Shailen- dra Misier, dochter van D. Jawalapersad en K. Ramsoedit; Joris I.W., zoon van T.P. de Jongh en T.W. Miersemann; Ro bert G., zoon van D.J. Schponwater en J.I. Brinks; Barbara M., dochter van W.J.JVI. Zoet en I.C.M. Meijer; Sabrina, dochtgr van E. Tegelaar en E.M. van Loef; Thomas W.G.M., zoon van R.L.J.M. Scheerder en M.M.A. van Deurzen; Jan C.D.. zoon van A.P. Hart- suijker en B.A. Goedebuure; Wouter A., zoon van A.G.M. Driessen cn E.C.M. van der Geest; Suzanne, dochter van F. den Boeft en H.S.H. de Geus; Jorrit J., zoon van J.J.M. Faassen en F. van de Stadt;Paul J.E., zoon van J. Hamers en H.Th.M. de Jong; Remon, zoon van J. de Roode en M.J. Ligtvoet; Hendrik, zoon van R. Boter en M. van Oosten; Marieke S.C., dochter van M.S.C. Verbiest en F.M. Tukker; Kasper, zoon van J.P. Bronkhorsten G.J. Kempers; Charlotte, dochter van P.B. Schoonderbeek en A.M. Buining; Melanie M.. dochter van A. van Westbroek en G.M.M. Bey; Siebe ve voor deze vuurwapens bleek er bovendien een grote belangstel ling te bestaan voor de meldka mer en verdovende middelen. Zaterdag zal er een tweede open dag worden georganiseerd door de Wassenaarse politie in sa menwerking met Veilig Verkeer Nederland en de afdeling voor lichting van het ministerie van binnenlandse zaken. W.J., zoon van J. de Vries en M.C. van Steenbergen; Hendrikus J.S., zoon van J.S. Wolters en E.G. Flippo; Anncmarie E., dochter van W.J. Boersma en L.G. de Zwart; Maartje, dochter van R. Smits kamp en L.M. van Maasdam; Kirsten, dochter van B.H.C. Franke en Th. Over- dijk; Sebastiaan N., zoon van N.A.J. Stouten en M.L. van Huizen; Mohamed A., zoon van M. Achgaf en F. Emrani; Jennifer, dochter van H.M. Swaak en A.J.S. Seffelaar; Koen G.A., zoon van R.A.M. Jaski en M.J.J.M. Mikkers; Eli sabeth A., dochter van G.J. Zirkzee en J.M. de Boer; Mark. zoon van C.G. Ser iier en A. Visser; Johanna H., dochter van H. Th. van Berkel en E.H. Rietkerk; Laura J.P., dochter van J.Chr.C. van Se- ters en M.J. Slingerland; (Leiderdorp) Robert L.A., zoon van W.C.A van Straa- len en B. van Waard; Ester I., dochter van A.U. Folkerts en B. Bouman; Avinash P.A., zoon van P. Rampersad en I. Debi- sarun; Nathalie, dochter van G. Plomp en M. Kuivenhoven; Lilyca A., dochter van A. Dubbeldeman en J.S. Volbeda; Andreas M., zoon van J.G. Maas en M.J. Ottenhof; Norbert, zoon van W.R.J. Helmers en M. Schoonenberg; Leontien S., dochter van H. Jeltes en J.L. Nieuw- burg; Steven M.J., zoon van Chr. M. ten Bruggenkate en S M. Palmer; Clare A.Chr., dochter-van H.M.J. Creemers en J.M. Dingley; Geert, zoon van H. Scho- neveld en E. Kromhout; Suzette A., dochter van C. van der Meij en N. Ver heul; Agatha A., "dochter van J.M. van der Klaauw en F.E.J. Somers; Linda, dochter van P.S. van Waveren en M.E. Sijtsma; (Zoeterwoude), Rob J.M., zoon van J.F.M. de Rooij en R.P.U.M. Onder water; Sylvia T.J., dochter van N. de Vree en H. Novak; (Voorschoten), Yfke L., dochter vari H.R. van Berckelaar en LA. Onnes; Bonne E.J., zoon van B.J. Bekkema en E.S.R. Verbeek; (Oegst- geest), Michiel J., zoon van M.J. Wuis- man en C.M.J. Jansen. Ondertrouwd: (Leiden), F.T.G.M. van der Hulst en T. J. de Romijn; P.C. van der Steen en H. Siedcrs; H.G.W Brussel en J.A. Batist; N.L.T. Kozman en M.E.C.A. Janson; (Leiderdorp), H.A. Hoogervorst en S. Neuteboom; I.J. Poerschke en Y.C. Watchman; Chr.J. Kruijs enM.G.F. Wes- sendorp; J. Elijzen en M.A. van Haersma Buma; J.P.J. van Leeuwen én L.J.M. Booms; W. de Haas en J.Th. van Nood; W. Rasser en A A. van der'Meij; F. An- kum en M.W. van der Meij. Gehuwd: (Leiden). W.H. Oosten en J. de Jong; (Leiderdorp). H.A. Hoogervorst en S. Neuteboom; J.W. Bruins en N.M. van Woudenberg; J.P.J. Keijzer en E.H. Vermond; J. de Zee en B.M. Veersema. LEIDEN - Een 29-jarige Leidenaar heeft gisteren bij de politie aan gifte gedaan van mishandeling in de stationshal. De man liep oog- schade en enkele builen op. De Leidenaar werd vrijdagavond bij de uitgang Oegstgeest, door drie knapen uitgescholden en ge treiterd. Een van de jongens pak te hem de ceintuur af. Toen de Leidenaar die terugvroeg, wei gerden de jongens dat. De man gaf de dief van de ceintuur daar op een klap op zijn gezicht. De drie jongens lieten zich vervol gens ook niet onbetuigd. Met bromfietshelmen takelden zij de Leidenaar toe. Het hoornvlies van het linkeroog van de man werd daarbij beschadigd. Bo vendien heeft hij builen en kneu zingen. De politie heeft er nog geen Idee wie de 'drie knapen zijn. OEGSTGEEST - Wel of geen bowling bij restaurant 't Cumphuys naast de Willibrordkerk in Oegstgeest. Dat wordt het onderwerp van een politiek steekspel. De zaak draait vooral om de uitleg die te geven is aan de bepaling in het ontwerp bestemmingsplan Centrum voor deze plek. Valt een horecu-bestemming nu wel of niet te rijmen met een bowlingbaan? Wethouder Thorn van openbare werken vindt van niet en hij is dun ook tegen de uitbreiding van dit café-restaurant met een sportief-recreutieve bowlingbaan. Beheerder/restaurateur Overdevest van 't Camphuys meent echter dat de aanleg van zo'n baan wel mogelijk is door de bepa ling in het bestemmingsplan. Thorn vreest vooral parkeeroverlast van de bezoekers van de eventuele toekomstige Oegstgeester bowlingbaap. Verder heeft hij herhaaldelijk gezegd dat het kerkbestuur, als eigenaar van het gebouw waarin 't Cam phuys is gevestigd, ook tegen uitbreiding zou zijn. Restaurateur Over devest weet daarentegen als zeker te melden dat het kerkbestuur hele maal niet tögen is. al-s-hij het pand maar van de kerk overneemt. En dat wil de laatste ook wel, maar dan moet hij wel zeker weten of hij er een bowlingbaan kan.aanleggen Nu heeft Overdevest de gemeenteraad enige weken geleden een brief geschreven met de vraag wat de raadsleden nu onder de gewraakte bepaling verstaan. Tot nu toe heeft hij hierop nog geen reactie mogen ontvangen. Overdevest heeft inmiddels een tweede brief "op poten" aan het college van burgemeester en wethouders doen toekomen. LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMGEVING Uitgave: Leidsch Dagblad B.V Hoofdkantoon Witte Singel 1 2311 BG Leiden. Postbus 54, 2300 AB, Leiden. Giro 57055. Voor betaling van abonnementsgelden uitslui-. tend giro 28884. Telefoon: 071-144941. Nabezorging van 18.00-19.30 u. Zaterdag van 16.00-18.00 u. Telefoon 071-211515. Indien in gesprek 071-210221. Kwartaalabonnement 46,30 Kwartaalabonnement Per post f 64,1 f Jaarabonnement f 173,70 J aarabonnement Per post f 245,10 Losse nummers f 0,65 Abonnementsgelden bij voor uitbetaling te voldoen. Bij automatische overschrij ving geen administratie- en in cassokosten. Maandag Ontmoetingscentrum - hoek Boshui- zerlaan, bejaardensoos Zuidwest, 14.30 Femke - Leids Vrouwenhuis, vrouwen- soos, 20-23 uur, ingang Apothekersdijk 33. Leiderdorp - gemeentehuis, monumen- tencie, 19.30 uur. Leiderdorp - Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan, 19.30-21 uur, kleding- beurs U.V.B. Voorschoten - politiek café, 20 uur over aanleg Rijksweg 11, Lindehoeve. i Wondexcursie - museum voor geologie, (>ver edelstenen, mineralen en fossielen, "0 uur, aanmelden bij K O, Oude Vest 45. Breehuys - Breestraat 19, discussie avond van de aktiegroep: "Meer en Bete re Kinderopvang", van 20-22 uur. Filmhuis - Vrouwenkerkchoorstraat 17, Jilm: "Mecanique", 20 en 22.15 uur. Studentenekklesia - Rapenburg 100, film "Surinamers ip Nederland", na af loop discussie, 20 uur. Leidse"*Amateurfotografen - 't Brugge- hoofd, Steenschuur, bijeenkomst foto's van de Griekse archipel. Nieuwe Rijn 20a - Leidse werkgroep homofilie: avond over pedofilie, 19.30 Humanistisch Verbond Leiden - discus sie avond: "Het Humanistisch Verbqnd is geen politieke beweging", spreker drs. A.J.B. Hubert, griffier Tweede Ka- Apotheken De avond-, nacht- en zondagsdienst van de apotheken in de regio Leiden wordt waargenomen door apotheek Leiden Zuidwest, Brahmslaan 20, tel: 763134 en door apotheek Beker, Lijtweg 4, tel: 155482. Wijkverpleging Leiden - Interkruis, Middelweg 38, tel: ten noorden van de Rijn 134604, tel ten zuiden van de Rijn 121753. Leiderdorp/Zoeterwoude Rd. - ge zondheidscentrum, Berkenkade, Lei derdorp, tel; 410131, spreekuur ma t/m vrij van 14-15 uur. Oegstgeest - Interkruis, Lijtweg 7, tel: 154500. Voorschoten - gezondheidscentrum V.d. Waalslaain, tel: 4641. Warmond - Zr. S. Posthuma, Kagerplein 308, tel: 02522-11463.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 2