Nieuwe jas streekschool na drie jaar al te krap Horeca in wurggreep fiscus Gastkolom Van 250 naar 1800 leerlingen Resultaten Actie Schuimkraagniet tegengevallen GESLAAGD PAGINA 4 LEIDEN VRIJDAG 29 FEBRUARI 1980 LEIDEN - De Streekschool groeit als kool. Precies drie jaar begon startte deze regionale school voor beroeps begeleidend onderwijs met 250 leerlingen in nieuw bouw aan het Lammenschanspark. Nu heeft de Streek school 1800 leerlingen, die allen een of twee dagen dag- of avondonderwijs volgen. De overige drie of vier dagen lopen de leerlingen praktijk in het bedrijf, waar zij wer ken. Het schoolgebouw kan eigenlijk maar 1500 leerlingen bergen. De directie van de Streekschool heeft reeds anderhalf jaar gele den aan het ministerie van on derwijs verzocht om op het par keerterrein bij de school een nieuw apart gebouw te mogen neerzetten. Deze nieuwbouw vergt, inclusief een interieur van drie kwart miljoen gulden, een bedrag van twee en een kwart miljoen gulden. De nieuwbouw moet ruimte bieden aan nieuwe cursussen, te weten de opleidin gen voor kok-kelner, brood banketbakken en een tweede prakticumlokaal voor de cursus motorvoertuigen. Individueel onderwijs Ook al is de Streekschool uit zijn voegen gegroeid, toch biedt de school, volgens directeur W. de Rooij, nog steeds individueel on derwijs. Dat moet ook wel, want de streekschool heeft leerlingen uit alle kringen. De leerlingen hebben verschillende leeftijden, beroepen en redenen om een op leiding aan de Streekschool te volgen. Zo'n driehonderd leer lingen zijn partieel leerplichtig. De rest komt uit vrije wil: groe pen leerlingen, die hun school opleiding afgemaakt hebben, maar eigenlijk toch iets anders willen ("zich heroriënteren op een ander beroep") of groepen leerlingen die hun schooloplei ding niet afgemaakt hebben, en bijgespijkerd willen worden om voor een voortgezette opleiding in aanmerking te komen. Sinds kort heeft de Streekschool ook twee groepen jeugdige werkzoe kenden. In samenwerking met het Arbeidsbureau biedt de Streekschool hen een "passen de" cursus. Mede door de contac ten, die de Streekschool met zo'n 1300 bedrijven in de Leidse regio onderhoudt, blijken enkele werkzoekenden na enig beroeps gericht onderwijs toch aan de slag te kunnen bij een bedrijf. Het merendeel van de lessen op de Streekschool sluit aan op de op leiding in de praktijk, dat wil zeg gen de drie of vier dagen "stage", die de leerling(e) op zijn of haar bedrijf loopt. Hiernaast krijgen de leerlingen enkele uren "maat schappelijke begeleiding" in de weck, om "meer zicht en houvast te krijgen op de eigen leef- en werksituatie. Een uurtje team sport moet ook een bijdrage leve ren aan de "persoonlijkheids vorming" van de leerlingen. Voor de leerling Directeur De Rooij benadrukt dat de school er is voor de leerlingen en niet andersom: "De leerling leert -in het algemeen- omdat het voor die leerling van belang is. De docent staat hiervoor ter be schikking en begeleidt de leer ling. De prakticums in de ver schillende vakrichtingen zijn zo veel mogelijk op de individuele leerling geënt. Leerlingen die leermoe zijn krijgen bijvoorbeeld meer prakticum en minder "le ren". Het hele jaar door kunnen leerlingen bij de Streekschool te récht en in een voor hen aange- Op de foto van links naar rechts: directeur W. de Rooy, oud-voorzitter C. Feijtel en de nieuwe voorzitter E. A. E. van Dishoeck voor het school gebouw aan het Lammenschanspark. Op het parkeerterrein is de uit breiding van de school gepland. past programma "vallen". De ne gentig docenten van de Streek school zijn bij het geven van indi vidueel onderwijs sleutelfiguren. Zouden zij bijvoorbeeld niet be reid zijn Jan of Marie in decem ber te laten beginnen, dan ben je uitgepraat", aldus De Rooij. De directeur vindt dat het combi neren van leren en werken vele mogelijkheden biedt. "Het is een dubbel contact tussen leerling en bedrijf. De leerling kan zich op de stageplaats in het bedrijf afvra gen of hij het bedrijf eigenlij kwel ziet zitten. Het bedrijf kan dezelf de vraag opwerpen ten aanzien van de leerling". Een kwart van de 1800 leerlingen komt uit Leiden. De rest komt voornamelijk uit de dorpen rond Leiden. De jongens maken met een aantal van 1550 het overgrote dele van het leerlingenbestand uit. De 250 meisjes bezetten voornamelijk de cursussen in de "typische meisjesberoepen", in de detailhandel en in de admini stratieve sector. Directeur De Rooij verklaart het geringe aantal meisjes op de school aan het niet kunnen beginnen van andere "typische meisjesberoepen". De Streekschool aast al lange tijd op de cursussen kappen en verzor gingsassistente. Vooralsnog mag de Streekschool deze cursussen niet geven omdat ze al aan de LHNO in Leiden gegeven wor den. Slechts bij uitzondering proberen de meisjes hun heil te zoeken in technische vakken (timmeren, elektrotechniek, me- taalbewerken, autotechniek etc.), die nog steeds het domein zijn van jongens. "De school loopt nu eenmaal niet op de maatschappij vooruit", meent De Rooij. "De Streekschool draait op het moment op volle toeren", meldt De Rooij trots. Acht schoolbestu ren van lagere technische scho len uit de Leidse regio gingen in 1967 om de tafel zitten om hun eigen cursussen, onder één noe mer in een Streekschool onder te brengen. In 1970 was de Stichting Streekschool voor Beroepsbe geleidend Onderwijs in de regio Leiden een feit. Met 35 leerlingen begon de Streekschool in 1975 met het onderwijs, in afwachting van de nieuwbouw aan het Lammenschanspark voorlopig nog in het pand van de Techni sche School Don Bosco. Driejaar geleden kon de Streekschool met 250 leerlingen aan het Lammen schanspark terecht. Nederland telt dertig Streekscholen. De Streekschool nam gistermiddag afscheid van de heer C. Feytel uit Alphen, die tien jaar voorzitter van het stichtingsbestuur is ge weest. E. van Dishoeck, directeur van het landelijk opleidingsor gaan grafische beroepen, wordt zijn opvolger. LEIDEN - Een gedeelte van de Leidse horeca likt zijn won den en maakt balans op van de klap die het door een actie Vah de belastingdienst is toegebracht. Als een donderslag bij heldere hemel verscheen eind vorig jaar de fiscus met een speciale actie aan de Leidse horeca horizon. Onder de strijdkreet "actie schuimkraag" snuffelde de Fis cale Informatie- en Opsporings dienst in de boeken van menig kastelein op zoek naar zwart geld. "Dat is in Leiden niet tegengeval len", zegt een inspecteur van de omzetbelasting van het Leidse belastingkantoor aan het Sta tionsplein. "De actie is nuttig ge weest. Meer mag ik niet zeggen. Dat is afgesproken". Eind vorig jaar begon de Fiscale In formatie- en Opsporingsdienst, de FIOD, in Leiden met een branchegericht onderzoek bij de plaatselijke horeca. Deze actie maakte deel uit van een landelij ke speurtocht naar belasting fraude in deze sector. "En dan komen de verhalen los", verzucht een ambtenaar van het ministerie van financiën, die de voorlichting over deze zaak ver zorgd. "Voor tonnen zouden ze het schip in zijn gegaan, maar daar weten wij niets van", aldus de zegsman van financiën. "In Leiden verwacht ik niet dat er zaken in moeilijkheden komen door deze actie", zegt Ben Jon kers. Hij is secretaris van Horeca Nederland, afdeling Leiden en exploitant van koffieshop de Bruine Boon aan de Stationsweg. Hij was een van de eersten in Lei den die met de actie te maken kreeg: eind vorig jaar stonden er onverwacht twee belastingamb tenaren op de stoep. Ook hij kreeg een navordering. "Maar niet zo'n hoge", zegt hij. "Over de actie "Schuimkraag" zijn nog geen leden in paniek bij ons hun beklag komen doen. Wel zit de horeca in de wurggreep van de fiscus", zegt hij. "Het wordt ons op deze manier onmogelijk ge maakt de zaken nog behoorlijk draaiende te houden". Jonkers is van mening dat de fiscus zich soepeler tegenover de hore ca moet opstellen. "Onze bedijf- stak is behoorlek arbeidsinten sief. We moeten wat makkelijker met arbeidskrachten in los ver band kunnen werken, want de loonkosten zijn te hoog". Hij draagt die hoge loonkosten als oorzaak aan dat de horeca, "wel wat moet schipperen met de om zet". Het is terecht dat we belas ting moeten betalen. Maar het is niet terecht dat er zo wordt gespit en gegraven bij ons door de fis cus. Ze halen alles overhoop en hangen je dan in de wilgen", zegt hij. "De manier waarop door de belas tingdienst wordt gerekend is te eng. Ze moeten een ruimere mar ge aanhouden tussen wat is inge kocht en verkocht. Je hebt im mers toch ook representatiekos ten", licht Jonkers toe. Overigens heeft hij wel de indruk dat over het algemeen wel het een en ander was te halen voor de fis cus, "maar mijn collega's laten zich hierover bijna niet uit. Het lijkt wel of ze zich schamen als ze door de fiscus zijn gepakt". Volgens een hoge belastingdes kundige is de landelijke actie "schuimkraag" toch enigszins zijn doel voorbij geschoten. "Ook deze keer zijn de grote jongens weer tussen de mazen van de wet doorgekropen en zijn de kleintjes gepakt" THIJS JANSEN LEIDEN - In het Academisch Zie kenhuis Leiden zijn geslaagd voor de aantekening kinderver pleging: mevr. M.C.J. Cornelis- sens, mevr. E.J.L. vaq der Drift, mevr. W.H.S. Haverkort, mevr. M.H. van Joolingen, mevr. M. de Koning, mevr. R.L.N. Koomans, mevr. A.P.M. Lindhout, mevr. L.A. van der Meulen, mevr. R. Moskowitz, mevr. T.M.E. Roels, mevr. C.M. van der Salm, mevr. G.J. Vlieland en mevr. J. de Vrij- Door Hilda Passchier, oud-raadslid voor de PSP De heer Adriaan Vis, tot voor kort hoofd van de politie te Leiden,zal wel opgelucht zijn dat hij nu een rustiger baan heeft aanvaard als ministe rie-ambtenaar. In korte tijd hebben zich enkele verontrustende voorvallen in Leiden voorgedaan waarbij mensen op gewelddadige ma nier hun gelijk probeerden te krijgen. In twee gevallen is dat gelukt (knokploegen-kra kers), in één geval leek het ge lukt te zijn maar is er een ster ke reactie gekomen. Vrij kort op elkaar werden kra kers in de Vrouwensteeg en het Noordeinde door knok ploegen op gewelddage wijze uit huis gezet. De eerste keer was de politie er op tijd bij, maar deed niks en de tweede keer waren de krakers al het huis uitgezet voordat de poli tie arriveerde. Het wordt hoog tijd dat er een politiebeleid uitgestippeld wordt, waarbij iedereen die door een knokploeg bedreigd wordt, beschermd wordt door de politie. De politie is er niet voor om kost wat kost het par ticuliere eigendom zo te be schermen, daar hebben we ju ridische wegen voor, maar om straf op te treden tegen men sen die via bedreiging hun zin willen doordrijven. We moeten deze voorvallen goed onthouden om straks niet raar op te kijken als we hier Amsterdamse toestanden krijgen. Met Amsterdamse toestanden bedoel ik dan dat krakers, die in panden die meestal leeg staan uit specu latief oogpunt (de eigenaren maken er winst op zónder dat er aan die panden iets ge beurt), zich genoodzaakt zien om na het kraken van panden er oorlogsvestigingen van te maken met barricades en al. De krakers in Leiden zijn niet als eersten met het geberuiken van geweld begonnen. Hoe kan de gemeente voorkomen dat er dergelijke situaties ont staan? De vorderingscom missie, die is ingesteld om leegstaande panden te vorde ren voor woonruimte, zal een actiever beleid moeten gaan voeren dan tot nu toe het geval is geweest. De commissie zal, naar voorbeeld van Gronin gen, uitgebreid moeten wor den met belang en-organisa ties van woningzoekenden en krakers. Hoewel de procedures voor vor deren nog veel te ingewikkeld zijn om snel te kunnen wer ken, zal er van een actief vor- deringsbeleid ook een preven tieve werking uitgaan. Eige naren moeten zo lastig geval len worden, dat zij het uit hun hoofd laten om panden zo lang leeg te laten staan als nu vaak het geval is. Ook kunnen er contacten gelegd worden tussen de vorderingscommis sie en de buurtcomité's, zodat ieder leegstaand pand direct gemeld kan worden. Een andere gebeurtenis waar we vorige week door werden opgeschrikt, is de verstoring van de Polisario-avond door de zogenaamde Amicales. De Polisario-avond was een voorlichtingsbijeenkomst over het volk van de West-Sa hara, dat door koningdicta tor Hassan van Marokko wordt bedreigd met oorlog en bezetting van hun land. Deze Hassan heeft in landen waar veel Marokkanen werken, verenigingen opgericht die de gastarbeiders in de gaten moeten houden. Het is bekend dat Marokkanen, die zich hier kritisch uitlieten over de rege ring van hun land, bij terug keer in Marokko moeilijkhe den ondervonden, zelfs ge vangen werden gezet. Daar om zijn veel Marokkanen doodsbenauwd voor de Ami- cales-spionnen. Het is te begrijpen, dat de orga nisatoren van de Polisario- avond geschrokken door het optreden van deze Amicales, die de film vernielden en de avond ruw verstoorden, straatcollectanten niet bloot wilden stellen aan zulke be dreigingen. Gelukkig heeft men na de eerste schrik, de koppen bij elkaar gestoken met diverse organi saties in de stad, en besloten dat dit natuurlijk te gek is. Als we aan dit soort geweld dadigheden gaan toegevën, dan laten we ons het recht van vrije meningsuiting afnemen ten koste van een volk wat on ze hulp hard nodig heeft. Daarom is het te hopen dat er veel mensen naar het Stad huisplein komen as. dins dagavond om te protesteren tegen deze gang van zaken. Daarop volgend zal er wéér een Polisario-avond worden gehouden, nu in het Vrije Tijds Centrum, Breestraat. Met dezelfde films en spreker als eerder gepland vorige week. Gezien de ontoelaatbare han delswijze van de Amicales zou het wel goed zijn als de politie, in samenwerking met de or ganisatoren, de zaak goed in de gaten houdt dinsdag. Daar is de politie tenslotte voor! Het wachten is nu op een nieuwe burgemeester, die samen met de raad het politiebeleid een duidelijk gezicht gaat geven. Met duidelijk bedoel ik dan: het voorkomen van geweld zoals ik hierboven geschetst heb. PPR-vergadering De afdeling Leiden van de PPR houdt vanavond een leden vergadering in het gebouw van de Studentenekklesia aan het Rapenburg 100. Be halve de gebruikelijke agen dapunten zal ook het voor jaarscongres worden bespro ken. Met name komen de stel lingen bij het congresstuk "De PPR in de jaren '80" en het stuk "Buitenlanders - op de grens van twee werelden" aan de orde. De vergadering be gint om acht uur. CD JA-themamid dag De CD A-jong er en in Zuid- Holland organiseren morgen een themamiddag over het Onderwerp "Christen-demo cratie als derde weg". Drs. A. M. Oostlander, rapporteur van de CDA-grondslagcom- missie, houdt een inleiding gevolgd door een forum met de kamerleden Anneke Vrij- landt-Krijne (WD), Schelto Patijn (PvdA) en Joost van Iersel (CDA). )e bijeenkomst wordt gehouden in gebouw Rehoboth aan het Rapenburg 10 en begint om half twee. laren vijftig 'Terug naar de jaren vijftig". Onder dat motto organiseert het Leids Vrijetijdscentrum aan de Breestraat 66 van avond een bijeenkomst. Het muzikale aandeel wordt gele verd door de Engelse rock and roll-groep The Cruisers, de begeleidingsgroep van good- old Dave Berry. De groep die onlangs in Engeland met een nieuwe elpee op de markt kwam verzorgt een goede show. De avond wordt besloten met de vertoning van de film "A taste of honey" uit 1958 met in de hoofdrol Rita Tushingham. Verder wordt er muziek uit de jaren vijftig gedraaid. Men begint om negen uur en de filmvoorstelling om half twaalf. De toegangsprijs be draagt f5 30. Kijkhuis Vanavond wordt in het Kijk huis aan de Vrouwenkerk- koorstraat 17 de Russische film Que Viva Mexico'ver toond. De film werd opgeno men in de jaren dertig door de regisseur Sergei Eisenstein. Het verhaal speelt in de tijd van de Maya's, toen de Spaanse veroveraars met de bijbel in de hand de Indiaan se cultuur vernietigden. Er zijn twee voorstellingen: 20 en 23 uur en de toegangsprijs is f4.50. Rommelmarkt De missiewerkgroep van de Leonardus-parochie organi seert een gecombineerde rommelmarkt en kleding- beurs, die vanavond geopend is van 7 tot 9 uur en morgen van 10 tot 1530 uur. De op brengst is bestemd voor het ontwikkelingswerk van broe der C. Kruitwagen in Irian Yaja (het voormalige Nieuw Guinea). De rommelmarkt en de kledingbeurs worden ge houden in het Leonardushuis aan de Haagweg 14. Toegang vrij. Spelavond. In het buurthuis "Morschwijk" aan de Topaaslaan 19 wordt vanddag een kaart- en sjoel avond georganiseerd voor volwassenen. Er wordt om acht uur begonnen. Schaatswedstrijden Op de Ton Menken-ijsbaan aan de Vondellaan worden van avond schaatswedstrijden gehouden om de "In Memo- riam Andries Kwik-beker". Aan de wedstrijden zal wor den deelgenomen door onge veer 250 kinderen van negen verenigingen. De club die de meeste punten verzamelt krijgt de beker, die nu in het bezit is van de ijsvereniging Alkemade. De wedstrijden beginnen om vijf uur en duren tot tien uur 's avonds. Hot House Bij Hot House in het Leidse Vrijetijdscentrum aan de Breestraat 66 treedt morgen avond de groep "Farewell" op. Vier jaar geleden, toen de vijf man tellende groep werd opgericht liet men zich inspi reren door de Amerikaanse saxofonist Joe Farrell. De be zetting is: Henri Bok (saxen), Bert Arends (toetsen, Jack Paauwe (gitaar), Jóhan Jongstraf bas) en Henk Scheepstra (drums). De groep karakteriseert de muziek zelf als"post bop", harmonisch gebonden jazz-muziek, maar met vrije elementen. Het con cert begint om tien uur. Postzegelbeurs De afdeling Leiden van "Phila- telica" organiseert morgen een grote postzegelruildag in de kantine van de chr. scho lengemeenschap dr.WA. Vis ser 't Hooft aan de Kager- straat 1. De ruilbeurs is ge opend van tien uur 's ochtends tot vijf uur 's middags. Sterrekunde De Leidse Weer- en Sterrekun- dige kring houdt morgen middag een bijeenkomst in de collegezaal van de Oude Ster- rewacht aan de Sterre- wachtlaan. De algemene ster rekunde komt aan de orde op de bijeenkomst die om half twee begint. Pech onderweg De ANWB begint om donderdag 6 maart met een nieuwe cur sus Pech onderweg. Die wordt gegeven in de technische school aan de Vijf Meilaan 137. De lesavonden worden op vier achtereenvolgende we ken gehouden en duren onge veer tweeënhalf uur. De cursisten wordt geleerd om zelf storingen aan de auto op te sporen en te repareren. Be langstellenden kunnen zich aanmelden bij het ANWB- kantoor aan de Stationsweg 2, tel. 071-146241. Spurlock In "De Uyl van Hoogland" aan de Nieuwstraat treedt zon dagmiddag de in Ohio gebo ren, maar nu in Nederland woonachtige, folksinger Jerry Spurlock op. De 34-jarige Spurlock speelt voornamelijk eigen werk. en begeleid zich zelf op de zelfgemaakt cither. Hij zingt onder meer roman tische luisterliedjes. Spur- locks optreden begint om half drie. Jazz on sunday Op zondag 2 maart komt tenor saxofonist Nico van Battum op bezoek bij Jazz on sunday. In zijn combinatie, die al eer der in Leiden te gast was, spelen verder mee de Haagse trompettist Koos van der Sluis, de Rotterdamse drum mer Aad Groeneweg en Han Meyer op piano en sound-bas. De sessie begint om kwart voor drie 's middags in het bowling restaurant aan de Boshuizerlaan 1 in Zuid- West. De Ratel De werkgemeenschap "De Ra tel" belegt zondagochtend een bijeenkomst in de grote zaal van het Leidse Volkshuis aan de Apothekersdijk 33. De heer A. A. Olivier zal die ochtend een diaklankbeeld vertonen over Zwitserland. De aange kondigde lezing van dr. Schneider gaat in verband met een buitenlandse'reis niet door. De bijeenkomst begint om half elf en de toegangsprijs bedraagt f 1.75. Excelsior Tijdens de ledenvergadering van de gymnastiek- en schermvereniging "Excel sior" werden de heren P. v.d. Hoeven en A. de Vink be noemd tot lid van verdienste. Paul v.d. Hoeven zat 18 jaar in het bestuur en stond tevens aan de wieg van het clubblad "Dislok". Arie de Vink, sinds 1932 lid, zei eens voor zes weken een be stuursfunctie te willen bekle den. Het werden zeventien jaar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 4